Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Ο ευτελισμός της συνεδρίασης, ή ξεφτίλα επί το λαϊκότερον.

Posted by koszig στο 26 Μαΐου 2015

Ας υποθέσουμε ότι οι προηγούμενες δημοτικές Αρχές ήταν για τα «μπάζα». Ας υποθέσουμε ότι μια  νέα δημοτική Αρχή δεν έχει γνώση για την κατάσταση που βρίσκεται ο δήμος που παραλαμβάνει.

Το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει είναι να κάνει μια απογραφή της κατάστασης που βρίσκεται ο δήμος.

Στο Οργανόγραμμα Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)απεικονίζονται βασικές δομές που είναι υπό την εποπτεία του δημάρχου και του γενικού γραμματέα.

Αν ο δήμαρχος  ήξερε να διαβάζει τους νόμους θα έβλεπε ότι το πρώτο εξάμηνο όφειλε να σχεδιάσει το πενταετές πρόγραμμα του δήμου. Ένα από τα προβλήματα του δήμου είναι η αποκομιδή των σκουπιδιών, των υλικών ανακύκλωσης και των μπάζων.

Όπως φαίνεται στο Ο.Ε.Υ. του δήμου

organo

Βασικό στοιχείο είναι το «Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού.

ΑΡΘΡΟ 6: ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ − ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συντάσσει τις μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη (περιγραφή, προδιαγραφές και ενδεικτικός προϋπολογισμός) προμηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία και τις οποίες αποκλειστικά διαχειρίζεται.

6.1. Γραφείο Κίνησης και Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων και Λοιπού Εξοπλισμού
Το Γραφείο:
i. Διαχειρίζεται το στόλο των οχηµάτων του ∆ήµου (απορριµµατοφόρα, διάφορα αυτοκινούµενα µηχανήµα τα, φορτηγά και επιβατηγά οχήµατα) ελέγχοντας για τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασµό µε όλα τα σχετικά µε την κίνηση έγγραφα.
ii. Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχηµάτων του ∆ήµου, την κατανάλωση καυσίµων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.
iii. ∆ιερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχηµάτων και µεριµνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσµάτων ατυχηµάτων.
iv. Εισηγείται την προμήθεια των νέων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
v. Έχει τον έλεγχο της κίνησης και της επικοινωνίας με τα πάσης φύσεως οχήματα.
vi. Αποδίδει στοιχεία στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για όλα τα οχήματα και του λοιπού εξοπλισμού.
vii. Συνεργάζεται με όλες τις Διευθύνσεις για την έκδοση δελτίων κίνησης όλων των οχημάτων του Δήμου.
viii. Μεριμνά για τον εφοδιασμό των οχημάτων με καύσιμα και λιπαντικά και ελέγχει την κατανάλωσή τους.
ix. Φροντίζει για την έγκαιρη ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων του Δήμου γενικά και αναφέρει κάθε διαπιστούμενη ζημιά στα αυτοκίνητα από υπαιτιότητα των οδηγών τους.

6.2. Γραφείο Συντήρησης Στόλου Οχημάτων και Λοιπού Εξοπλισμού
Το Γραφείο:
i. Είναι υπεύθυνο για την επισκευή παντός είδους μηχανημάτων, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
ii. Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με την Επιτροπή Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου και Προμήθειας Ανταλλακτικών, την ανάθεση εργασιών επισκευών.
iii. Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του ∆ήµου.
iv. Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και κινητών µηχανηµάτων του ∆ήµου.
v. Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του ∆ήµου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
6.3. Γραφείο Διαχείρισης Αποθήκης Ανταλλακτικών Οχημάτων και Λοιπού Εξοπλισμού
Το Γραφείο:
i. Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών (καύσιμα, λιπαντικά, κ.λπ.) που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών µηχανηµάτων του ∆ήµου. Εκδίδει τις εντολές για την προμήθειά τους.
ii. Είναι αρμόδιο για την λήψη και εφαρμογή μέτρων φύλαξης όλου του στόλου οχημάτων και του λοιπού εξοπλισμού.
iii. Μεριμνά για την προμήθεια των αναγκαίων εργαλείων και ανταλλακτικών και είναι υπεύθυνο για κάθε αδικαιολόγητη απώλεια, φθορά ή καταστροφή μηχανημάτων, εργαλείων, διαφόρων συσκευών που χειρίζονται όταν αυτή οφείλεται σε αμέλεια ή κακή χρήση.

Στους αντιδημάρχους έχουν ανατεθεί καθήκοντα:

 1. Τον κ. ΠΟΛΥΜΕΝΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ καθ΄ ύλη Αντιδήμαρχο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ
 • ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
 • ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
 • ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
 • ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
 • ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
 • ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 2. Τον κ. ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ καθ΄ ύλη Αντιδήμαρχο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 • ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
 • ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
 • ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

3.Τον κ. ΣΥΡΙΝΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ καθ΄ ύλη Αντιδήμαρχο ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

 • ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
 • ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
 • ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
 • ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 • Στελέχωση του στόλου των οχημάτων (ΟΔΗΓΟΙ)

Είναι φανερό ότι εφόσον δεν έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ − ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ σε αντιδήμαρχο την ευθύνη έχει ο δήμαρχος και ο γενικός γραμματέας.

Αυτοί θα έπρεπε να έχουν ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες μελέτη για τις ανάγκες  του δήμου σε οχήματα και μηχανήματα. Για να προσδιοριστούν τα απορριμματοφόρα οχήματα θα πρέπει πριν να προσδιοριστεί ο όγκος των απορριμμάτων και η χωροταξική κατανομή τους, οι χρόνοι μεταφοράς και παραμονής στο ΧΥΤΑ. Ίδια μελέτη πρέπει να γίνει για τα μπάζα. Να προσδιοριστεί ο αριθμός των υπαλλήλων που ασχολούνται στην καθαριότητα και οι ανάγκες σε προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων.

Τελικά δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά.

Στη συνεδρίαση το δημοτικό συμβουλίου στις 18-5-2015 θέμα ημερήσιας διάταξης ήταν:

Εισήγηση

 

Ποια ήταν τα μηχανήματα έργου, ποια το οχήματα; άγνωσται αι βουλαί του Κασσαβού!!

Το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε και στις 3:00 τη νύχτα

———-

Στην αρχή του βίντεο ακούγεται ο Σωτήρης Ντούρος να λέει για δεκατρείς και η πρόεδρος απαντάει «είμαστε περισσότεροι από δεκατρείς». Ο Δήμαρχος παρεμβαίνει και απευθύνεται στον κ. Ντούρο, » δε με βοηθάς μετράς, πες καληνύχτα και φύγε» .

Για να λυθεί το μυστήριο «δεκατρείς» που υπήρξε διαμάχη. Για να ψηφιστεί μια πρόταση πρέπει στην ονομαστική ψηφοφορία να υπάρχουν 13 θετικοί ψήφοι. Στην αίθουσα στις τρεις τη νύχτα οι πιο πολλοί της παράταξης του δημάρχου είχαν αποχωρήσει, εκτός από ένα που τον είχε πάρει ο ύπνος!!

Η πρόεδρος εκφωνεί το αποτέλεσμα » Εγκρίνεται, ομόφωνα ως η εισήγηση «. Μια απορία. Το ροχαλητό θεωρείται θετική ψήφος;

Πέντε μέρες αργότερα αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της 18-5-2015.

7ΙΠ4ΩΨ8-7ΘΛ   Απόφαση

Στην απόφαση αυτή αναφέρονται 28 παρόντες. Στο ανωτέρω βίντεο η πρόεδρος αναφέρει ότι είναι πάνω από 13!!

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Αφουξενίδης Θεόφιλος, Βρεττός Σπύρος, Γιαμαρέλος Γεώργιος, Γιαννακόπουλος Δημήτριος, Δασκαλάκης Γεώργιος, Ευθυμιάδου Τουμανίδη Γεωργία, Κατάρας Αναστάσιος, Κατσούρος Σπυρίδων, Λαζάρου Βασίλειος, Μουκάνης ΜαρίνοςΝαυροζίδου Μαρία, Ορφανίδης Χαράλαμπος, Παλιούρας Αντώνιος, Παντελιά Εύη, Πεδιαδίτης Στέργιος, Πολυμενέας Παναγιώτης, Ρούσσας Κωνσταντίνος, Σασαρίδης Κωνσταντίνος, Σαχσανίδη Ελένη, Σιδηρόπουλος Γεώργιος, Σταύρου ΓεώργιοςΣυρινίδης Θεόδωρος, Τοπαλίδης Ευστάθιος, Τσάτσης Νικόλαος, Τσουκαλάς Ηλίας, Χίος Αναστάσιος, Χριστοπούλου Σοφία.

Με κόκκινο χρώμα οι δημοτικοί σύμβουλοι που δεν ήταν παρόντες στο ανωτέρω θέμα.

Στο πρακτικό αναφέρεται επίσης:

 Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα, όπως αυτή κατεγράφη στα ταυτάριθμα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Τέλος η κ. Πρόεδρος ζητά τη λήψη της σχετικής απόφασης.

———–

Αυτά έγιναν όπως τα περιγράφει η απόφαση, ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα; Όλα αυτά καταγράφτηκαν στα ταυτάριθμα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που δεν υπάρχουν;

Στα έχοντας υπόψη της απόφασης δεν υπάρχει αναφορά σε Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

ΥΠΕΣ-19664-2011 Ανάληψη υποχρεώσεων

– ΠΡΟΤΑΣΗ (Η΄ ΕΚΘΕΣΗ) ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, όταν πρόκειται για πιστώσεις που διατίθενται από το δημοτικό συμβούλιο ή την οικονομική επιτροπή. Σημειώνεται ότι στη δεύτερη περίπτωση το έγγραφο της ανάληψης υποχρέωσης δεν μπορεί να έχει τη μορφή απόφασης, δεδομένου ότι υπογράφεται μεν από το δήμαρχο, η αρμοδιότητα όμως έγκρισης της δαπάνης και διάθεσης της πίστωσης ανήκει σε άλλο όργανο.

Επειδή εξάλλου κατά το χρόνο που εκδίδεται η απόφαση της οικονομικής επιτροπής ή του δημοτικού συμβουλίου πρέπει να έχει ελεγχθεί τόσο η ύπαρξη ή η επάρκεια της πίστωσης όσο και η νομιμότητα της δαπάνης ( άρθρο 4 ΠΔ 113/2010), το έγγραφο ανάληψης της υποχρέωσης απαιτείται να έχει συνταχθεί και υπογραφεί πριν εκδοθεί η απόφαση αυτή. Η «πρόταση (ή έκθεση) ανάληψης υποχρέωσης» περιέχει τα στοιχεία του άρθρου 3 του ΠΔ 113/2010, τα ίδια δηλαδή στοιχεία που περιέχει και η «απόφαση ανάληψης υποχρέωσης», επειδή όμως είναι έγγραφο εισηγητικού χαρακτήρα προσαρμόζεται στον κατάλληλο τύπο. Πρωτοκόλληση δεν απαιτείται στην περίπτωση αυτή.

Είναι προφανές ότι για να καταστεί δυνατή η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας, οι εισηγήσεις προς το δημοτικό συμβούλιο ή την οικονομική επιτροπή για την έγκριση των δαπανών πρέπει να κοινοποιούνται στην οικονομική υπηρεσία πριν από την εγγραφή τους στην ημερήσια διάταξη ή πριν από τη συζήτησή τους στη συνεδρίαση.

Στα έχοντας υπόψη της απόφασης αναφέρεται και η με αριθμ. 33/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Ούτε αυτή δεν αναφέρθηκε στην εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

Σε αυτή, για να ενημερωθούν οι φερόμενοι ως ψηφίσαντες δημοτικοί σύμβουλοι, γίνεται αναφορά για το είδος των μηχανημάτων που αποφασίζεται να προμηθευτεί ο δήμος.

Τρία καινούργια απορριμματοφόρα, τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16 m3,  ένα καινούργιο επιβατικό βενζινοκίνητο αυτοκίνητο κατηγορίας 1400 κυβικών,  τρία καινούργια επιβατικά πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα κατηγορίας 1100 κυβικών, και  ένα καινούργιο ελαστικοφόρο εκσκαφέα – φορτωτή,  τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του Δήμου Αχαρνών.

Μετά την ανάρτηση της απόφασης και την ανωτέρω ανάρτηση

Εγώ αν ήμουν δημοτικός σύμβουλος θα ντρεπόμουν να εμφανιστώ στο δημοτικό  συμβούλιο. Εσείς;

Επειδή στη διαδικασία και την σύνταξη της απόφασης  έχουν γίνει διοικητικές παρατυπίες με βασικότερη ότι δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο.

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου:

Οι αποφάσεις λαμβάνονται µε φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά και γίνεται µε ονομαστική κλήση κάθε συμβούλου, ο οποίος δηλώνει ότι ψηφίζει υπέρ ή κατά της διαμορφωθείσας πρότασης.

Επειδή δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία η απόφαση είναι άκυρη.

Υπάρχει και ενδεχόμενο ποινικών παραβάσεων, επειδή στην απόφαση που υπογράφει ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός αναγράφονται πλαστά γεγονότα, όπως συζήτηση με ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα, όπως αυτή κατεγράφη στα ταυτάριθμα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στην απόφαση αυτή καταγράφονται ως παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι στην πραγματικότητα, όπως καταγράφονται σε αναμφισβήτητα στοιχεία, ήταν απόντες.

 

Για όλα αυτά τα γεγονότα θα γίνει αναφορά σε αρμόδιους παράγοντες για τη διερεύνησή τους.

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: