Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

ΝΑΙ ή ΟΧΙ;

Posted by koszig στο 3 Ιουλίου 2015

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Συντάγματος:

Άρθρo 44

1. Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγoυσας και απρόβλεπτης ανάγκης o Πρόεδρoς της Δημoκρατίας μπoρεί, ύστερα από πρόταση τoυ Yπoυργικoύ Συμβoυλίoυ, να εκδίδει πράξεις νoμoθετικoύ περιεχoμένoυ. Oι πράξεις αυτές υπoβάλλoνται στη Boυλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 72 παράγραφoς 1, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδoσή τoυς ή μέσα σε  σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Boυλής σε σύνoδo. Aν δεν υπoβληθoύν στη Boυλή μέσα στις πρoαναφερόμενες πρoθεσμίες ή αν δεν εγκριθoύν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υπoβoλή τoυς, παύoυν να ισχύoυν στo εξής.
*2. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας πρoκηρύσσει με διάταγμα δημoψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα, ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειoψηφίας τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών, πoυ λαμβάνεται με πρόταση τoυ Yπoυργικoύ Συμβoυλίoυ.
Δημoψήφισμα πρoκηρύσσεται από τoν Πρόεδρo της Δημoκρατίας με διάταγμα και για ψηφισμένα νoμoσχέδια πoυ ρυθμίζoυν σoβαρό κoινωνικό ζήτημα, εκτός από τα δημoσιoνoμικά, εφόσoν αυτό απoφασιστεί από τα τρία πέμπτα τoυ συνόλoυ των βoυλευτών, ύστερα από πρόταση των δύo πέμπτων τoυ συνόλoυ και όπως oρίζoυν o Kανoνισμός της
Boυλής και νόμoς για την εφαρμoγή της παραγράφoυ αυτής. Δεν εισάγoνται κατά την ίδια περίoδo της Boυλής περισσότερες από δύo πρoτάσεις δημoψηφίσματoς για νoμoσχέδιo.
Aν νoμoσχέδιo υπερψηφιστεί, η πρoθεσμία τoυ άρθρoυ 42 παράγραφoς 1 αρχίζει από τη διεξαγωγή τoυ δημoψηφίσματoς.
*3. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας σε εντελώς εξαιρετικές περιστάσεις μπoρεί να απευθύνει πρoς τo Λαό διαγγέλματα, μετά από σύμφωνη γνώμη τoυ Πρoέδρoυ της Kυβέρνησης. Tα διαγγέλματα πρoσυπoγράφoνται από τoν Πρωθυπoυργό και δημoσιεύoνται στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.

Η Βουλή με συνεδρίαση το Σάββατο 27 Ιουνίου 2015, αποφάσισε μετά από  ονομαστική ψηφοφορία:
Ψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.

Υπέρ  178

ΣΥΡΙΖΑ  149

ΑΝΕΛ    13

Χρυσή Αυγή  16

Κατά  120

Νέα Δημοκρατία  76

Ποτάμι    17

ΠΑΣΟΚ   13

ΚΚΕ         15

Απουσίασαν ο Βουλευτής της Χρυσής Αυγής Γιώργος Γαλέος και η Βουλευτής της ΝΔ Μαρία Αντωνίου, η οποία απέστειλε επιστολή με την οποία δηλώνει ότι, αν παρίστατο, θα καταψήφιζε.

Η απόφαση της Βουλής ήταν ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Η πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε:

Πριν κηρύξω τη λήξη της συνεδρίασης, επειδή ακριβώς η στιγμή εμπεριέχει την ιστορικότητα αυτής της απόφασης χειραφέτησης του λαού μας, θα ήθελα να ευχηθώ στους
πολίτες να ψηφίσουν κοιτώντας ψηλά, ευθυτενείς και αγέρωχοι, αισιόδοξοι, με πείσμα, με αποφασιστικότητα, χωρίς φόβο, με πάθος.

Πρακτικά συνεδρίασης ΒΟΥΛΗΣ 27-6-2015

Στο ανωτέρω πρακτικό υπάρχει το κείμενο της πρότασης που κατέθεσαν στο Eurogroup της 25/6/2015 (σελ. 145-168).

Για καλύτερη ανάγνωση το Kείμενο του Eurogroup της 25-6-2015.

Ας δούμε τι συμφωνήθηκε με τους Θεσμούς (τρόϊκα) στις 20 Φεβρουαρίου, λίγο πριν λήξει η δίμηνη παράταση που είχε πάρει η προηγούμενη κυβέρνηση για το δεύτερο μνημόνιο.

Η παράταση που δόθηκε ήταν για ακόμα 4 μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2915.

Συμφωνία 20ης Φεβρουαρίου 2015

Υπό αυτό το πρίσμα, χαιρετίζουμε την δέσμευση των ελληνικών αρχών να εργαστούν από κοινού σε στενή συνεννόηση με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς και εταίρους. Σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζουμε την ανεξαρτησία της ΕΚΤ. Επίσης συμφωνούμε ότι το ΔΝΤ θα συνεχίζει να παίζει το ρόλο του.

Οι ελληνικές αρχές έχουν εκφράσει την ισχυρή δέσμευσή τους σε μια βαθύτερη και ευρύτερη διαδικασία διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τη διαρκή βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης και απασχόλησης, τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού κλάδου και την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Οι ελληνικές αρχές έχουν εκφράσει την ισχυρή δέσμευσή τους σε μια βαθύτερη και ευρύτερη διαδικασία διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τη διαρκή βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης και απασχόλησης, τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού κλάδου και την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Οι αρχές δεσμεύονται να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής, και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα του δημόσιου τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να κάνουν καλύτερη χρήση της συνεχιζόμενης πρόβλεψης για τεχνική βοήθεια.
Οι ελληνικές αρχές επαναδιατυπώνουν την κατηγορηματική δέσμευσή τους για την τήρηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς όλους τους πιστωτές τους στο ακέραιο και εγκαίρως.
Οι ελληνικές αρχές έχουν επίσης δεσμευτεί να διασφαλίσουν τα κατάλληλα πρωτογενή πλεονάσμα ή έσοδα χρηματοδότησης τα οποία απαιτούνται για την εγγύηση της βιωσιμότητας του χρέους σύμφωνα με την ανακοίνωση του Eurogroup του Νοεμβρίου 2012. Οι θεσμοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις οικονομικές συνθήκες του 2015, για τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2015.
Υπό το πρίσμα αυτών των δεσμεύσεων, χαιρετίζουμε ότι σε αρκετούς τομείς, οι προτεραιότητες των ελληνικών αρχών μπορούν να συμβάλουν σε μια ενίσχυση και καλύτερη εφαρμογή της ισχύουσας ρύθμισης. Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να απόσχουν από οποιαδήποτε κατάργηση των μέτρων και από μονομερείς αλλαγές στις πολιτικές και δημοσιονομικούς στόχους, την οικονομική ανάκαμψη ή την χρηματοοικονομική σταθερότητα, όπως αξιολογείται από τους θεσμούς.
Βάσει του αιτήματος, των δεσμεύσεων από τις ελληνικές αρχές, των συμβουλών των θεσμών, και της σημερινής συμφωνίας, θα ξεκινήσουμε τις εθνικές διαδικασίες με στόχο να καταλήξουμε σε μια τελική απόφαση για την παράταση του τρέχοντος EFSF Master Financial Assistance Facility Agreement μέχρι τέσσερις μήνες από το δ.σ. του EFSF. Επίσης καλούμε τους θεσμούς και τις ελληνικές αρχές να ξεκινήσουν εκ νέου αμέσως τη δουλειά που θα επιτρέπει την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
Παραμένουμε δεσμευμένοι να παρέχουμε επαρκή στήριξη στην Ελλάδα μέχρι να ανακτήσει πλήρη πρόσβαση στην αγορά όσο η χώρα τηρεί τις δεσμεύσεις της εντός του συμφωνηθέντος πλαισίου».

Αυτά ψήφισε και υπόγραψε ο Γιάνης Βαρουφάκης με τη «δημιουργική ασάφεια» που επικαλείται!!

Υποβλήθηκαν προτάσεις στους Θεσμούς, έγιναν αντιπροτάσεις, διαδοχικά Eurogroup συναντήσεις κορυφής, διμερείς συσκέψεις του πρωθυπουργού  με κορυφαίους ομολόγους του.

Ο καιρός πέρναγε, οι ατέρμονες συζητήσεις, η θέση του Βαρουφάκη στο «πολιτικό ψυγείο», και τελικά η πρόταση του Τσίπρα  στις 3/6/2015 με ένα κείμενο 47 σελίδων, που πρότεινε πρόγραμμα κόστους  7,9 δισ. Ευρώ που είναι τα μέτρα και εμπεριέχονται 7,3 δισ.ευρώ σε αυξήσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Τελικά στις 26/6/2015 οι Θεσμοί κατέθεσαν σχέδιο συζήτησης και διαπραγμάτευσης στο Eurogroup. Ο κ. Τσίπρας θεώρησε ότι αυτό δεν περνάει στη Βουλή από την παράταξή του, το ονόμασε τελεσίγραφο και αποχώρησε ο Βαρουφάκης. Στη συνέχεια συνεδρίασε το Eurogroup χωρίς την παρουσία της Ελλάδος.

Το βράδυ συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο και με πρόταση του πρωθυπουργού αποφασίστηκε να συνεδριάσει η Βουλή με πρόταση δημοψηφίσματος.

Στις 27/11/ ο κ. Γιούνκερ έστειλε διορθωμένη την πρόταση για τα νησιά και το ΕΚΑΣ. Το δημοψήφισμα όμως αποφασίστηκε από τη Βουλή να γίνει στις 5 Ιουλίου.

Οι Θεσμοί μετά την αποχώρηση της Ελλάδος από τις συνομιλίες ανέφεραν ότι η πρόταση της 25/6/2015 δεν ισχύει, αφού το δεύτερο μνημόνιο λήγει στις 30/6/2015!!

Έτσι φτάνουμε σε γεγονότα με τις τράπεζες κλειστές, τις αναλήψεις χρημάτων με το σταγονόμετρο!!

Αυτό είναι το ψηφοδέλτιο για το δημοψήφισμα.

PSIFODELTIO

Το ερώτημα που πρέπει να συμφωνήσουμε με ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ.

Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25.06.2015 και αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους;

Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the completion of the Current Program and Beyond» («Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού») και

το δεύτερο «Preliminary Debt sustainability analysis» («Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους»).

Όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΟΧΙ.

Όσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΝΑΙ.

Το ερώτημα είναι βασικά αν εγκρίνουμε ή όχι την πρόταση των τριών θεσμών.

Οι θεσμοί δήλωσαν ότι το πρόγραμμα τελείωσε στις 30/6/2015, επομένως δεν έχει νόημα πρόταση σε ανύπαρκτο πρόγραμμα!!

Με την κοινή λογική το αντικείμενο του δημοψηφίσματος δεν υπάρχει.

Ο πρωθυπουργός όμως, και η Ζωή βεβαίως-βεβαίως, επιμένουν. Το αντικείμενο του δημοψηφίσματος, για του μη υπερήφανους Έλληνες, είναι η παραμονή της Ελλάδος στην Ευρώπη και την Ευρωζώνη και θα ψηφίσουν ΝΑΙ.

Για τους Υπερήφανους Έλληνες, που διαφωνούν προς το παρόν με το 18 κράτη της Ευρωζώνης, το ΟΧΙ είναι πρώτη επιλογή. Άλλωστε ΟΧΙ είπαν οι Έλληνες το 1940, όχι ο φασίστας Μεταξάς, ΌΧΙ είπαν στις Θερμοπύλες, στο Κούγκι και όπου αλλού φαντασιονόμαστε!!

Οι ευρωζώνη λέει συνομιλίες θα γίνουν, εφόσον το ΝΑΙ πλειοψηφήσει. Άλλως  ας τις ξεχάσουμε.

ΝΑΙ σημαίνει τριτο μνημόνιο καλύτερο ή χειρότερο από το δεύτερο.

ΟΧΙ σημαίνει Πλαν Β’, (κλικ εδώ).

 

Στην επανάσταση οι αγωνιστές ευχόντουσαν καλό βόλι (στο πόδι, στο στήθος , στο κεφάλι);

Αν η ευχή είναι για τους οπαδούς του ΟΧΙ, το βόλι στο κεφάλι είναι ακίνδυνο, γιατί δεν υπάρχει μυαλό!!

 

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: