Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Οι απευθείας τακτοποιήσεις

Posted by koszig στο 24 Ιουλίου 2015

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 15/7/2015. Παρόντες 4 δημοτικοί σύμβουλοι. Όπως φαίνεται στο βίντεο οι τρεις είναι αλλού. Τυπικά παρίστανται προκειμένου να συμπληρώνεται η απαρτία.

Η αντιπολίτευση απούσα. Οι αναπληρωματικοί της αντιπολίτευσης δηλώνουν ότι δεν ενημερώνονται.

Η συνεδρίαση ξεκινάει με δύο έκτακτα θέματα.

———

Τις εισηγήσεις  διαβάζει η Διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας.

2549 Εισήγηση για Δημοτική Κοινότητα Θρακομακεδόνων

2549 Εισήγηση για Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών

Καμία περιγραφή ποιο είναι το αντικείμενο και ο όγκος του έργου και κυρίως γιατί το θέμα έρχεται ως έκτακτο. Δε μπορούσε να είναι τακτικό για την Οικονομική Επιτροπή  μετά 10 μέρες;

Ο πρόεδρος της επιτροπής δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός δε ζητάει καμία εξήγηση για το θέμα, να ακούσουν οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι που εξακολουθούν να είναι αλλού!!

Τελικά δε ζητάει τυπικά αν θα πρέπει να συζητηθεί ως έκτακτο και τελικά δεν το βάζει τυπικά σε ψηφοφορία.

Οι αποφάσεις:

2548 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για δημοτική κοινότητα Αχαρνών

2548 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για δημοτική κοινότητα Θρακομακεδόνων

Τι αναφέρεται σε αυτές τις αποφάσεις;

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ’ όψιν της το έκτακτο του θέματος , την πρόταση του Προέδρου, άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου που αφορά στην Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών τακτοποίησης αρχείου των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών, με τίτλο κτήσης υπηρεσιών και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 4.900,00€, για τις ανωτέρω υπηρεσίες, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.001, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2015, είδε το σχετικό φάκελο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:

 1. Τις Διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006.
 2. Τις Διατάξεις της παρ. 13, του άρθρου 20, του Ν.3731/2008.
 3. Τις Διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995.
 4. Τις Διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ. (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών) Ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 51 του Ν. 4223/2013.
 6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθ.51 του Ν. 4223/2013.
 7. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθ.6 του Κ.Φ.Α.Σ., όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3 του αρθ.51 του Ν. 4223/2013.
 8. Τις Διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4308/2014.
 9. Το γεγονός ότι οι Δήμοι ανήκουν στα πρόσωπα της παρ.1 του αρθ.3 του Κ.Φ.Α.Σ.
 10. Το με αριθμ. πρωτ. 46425/02-07-2015 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού, που αφορά στην ανάγκη των υπηρεσιών τακτοποίησης αρχείου των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 1. A. Δέχεται το κατεπείγον του θέματος
 1. B. Εγκρίνει την αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών τακτοποίησης αρχείου των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών, με τίτλο κτήσης υπηρεσιών.

Γ.  Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 4.900,00€, για τις ανωτέρω υπηρεσίες, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.001, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2015.

Δ.   Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο.

Παρακολουθείστε και πάλι το βίντεο. Λέχθηκαν αυτά που περιγράφονται στις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής;

Είναι φανερό ότι οι αποφάσεις είναι ΠΛΑΣΤΕΣ, γιατί αναφέρονται σε γεγονότα που δεν έγιναν.

Τελικά ο δήμαρχος αποφάσισε τις απευθείας αναθέσεις. Το ποσό των 4.900 € που είναι «σπασμένη» μια ανάθεση σε ποσά που δε χρειάζονται έγκριση από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αφού είναι τα ποσά μικρότερα από 5.000 €.

Ακολούθησαν οι Απευθείας Αναθέσεις.

615ΧΩΨ8-ΘΔ1 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για Δημ. Κοιν. Αχαρνών

Ω4ΑΜΩΨ8-6ΦΖ Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για Δημ. Κοιν. Θρακομακεδόνων

Για τη Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Τη διενέργεια της παροχής υπηρεσιών τακτοποίησης αρχείου των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών, με απευθείας ανάθεση, συνολικού ποσού 4.900,00€.
Β. Κατακυρώνει την παροχής υπηρεσιών τακτοποίησης αρχείου των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών, στην κα Ελένη Καμπόλη, συνολικού ποσού 4.900,00€, με τη σύνταξη τίτλου κτήσης, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στις παρ. 14 & 15 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων, καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής.

Για τη δημοτική Κοινότητα Θρακομακεδόνων:

Β. Κατακυρώνει την παροχής υπηρεσιών τακτοποίησης αρχείου των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων, στον κο Δημήτριο Αλεπίδη, συνολικού ποσού
4.900,00€, με τη σύνταξη τίτλου κτήσης, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στις παρ. 14 & 15 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων, καθώς
και τα στοιχεία της συναλλαγής.

Ακολούθησαν συμβάσεις.

6ΟΗΣΩΨ8-ΔΩΡ Σύμβαση για Δημ. Κοιν. Αχαρνών

6ΒΜΨΩΨ8-ΣΨ4 Σύμβαση για Δημ. Κοιν. Θρακομακεδόνων

Για τη Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών:

Η κα Ελένη Καμπόλη με Α.Φ.Μ. 132009680 Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, διαμένουσα στην οδό Διονυσίου Σολωμού 14, Άνω Λιόσια, κάτοχος του με αρ. ΑΚ 767220/27-09-2013, Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα ο  «Ανάδοχος», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Για τη Δημοτική Κοινότητα θρακομακεδόνων

2. Ο κος Δημήτριος Αλεπίδης με Α.Φ.Μ. 154856228 Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, διαμένων στην οδό Αριστοτέλους 79, Αχαρνές, κάτοχος του με αρ. ΑΕ 519800 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα ο «Ανάδοχος», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Η λήψη απόφασης ήταν τόσο έκτακτη που

Άρθρο 7.
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Και η καινούργια ορολογία: σύνταξη τίτλου κτήσης

Περαιτέρω, βάσει της παρ. 5, του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.,  ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, το Δημόσιο και τα λοιπά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3
(επιτροπές, ενώσεις προσώπων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ξένες αποστολές κ.λπ.) αποδεικνύουν τις συναλλαγές τους με τη σύνταξη τίτλου κτήσης,
μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, στον οποίο τίτλο κτήσης περιλαμβάνονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων, καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής,
για τα αγαθά που αγοράζουν από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου κατά την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.
Ο τίτλος κτήσης επομένως, είναι το δικαιολογητικό στοιχείο που αντικατέστησε την γνωστή μας απόδειξη δαπάνης του άρθρου 15 του καταργηθέντος ΚΒΣ.

Αμέσως μετά, στην επόμενη παρ. 2 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ., διευκρινίζεται ότι δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών τα φυσικά πρόσωπα,
με εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελματίες (σ.σ.: η φράση που αναφέρεται στους ελεύθερους επαγγελματίες χρειάζεται μια νομοτεχνική προσαρμογή,
αφού δεν υπάρχει πλέον αυτός ο όρος στο νέο ΚΦΕ), τα οποία πρόσωπα, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες
για τις οποίες εκδίδονται στοιχεία από τον αντισυμβαλλόμενο (δηλαδή, εκδίδει τίτλο κτήσης).

Πηγή: http://www.taxheaven.gr

Για τους δύο ανωτέρω συμβαλλόμενους δεν υπάρχει η ιδιότητα τους με βάση την οποία προσλήφθηκαν να παρέχουν έργο.

Αλεπίδης

Είναι απλή ταυτοπροσωπεία;

Είχαν, δεν είχαν, θα τρέχουμε πάλι στο Μαρούσι, στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Που είσαι Γιάννη πούλεγες πως θα γινόσουν άλλος !!

———-

————–

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: