Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Αντιπαραθέσεις δημοτικών παρατάξεων

Posted by koszig στο 5 Αυγούστου 2015

Τι είναι οι δημοτικές κοινότητες;

Άρθρο 83
Αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας
1. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες στα όρια της δημοτικής κοινότητας:
α) αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
β) αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής,
γ) προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων,
χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές,
λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.
2. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
α) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στη δημοτική κοινότητα με κριτήριο ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας,
γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
δ) τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,
ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,
στ) την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,
ζ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών,
η) την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση,
θ) την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα,
ι) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα,
ια) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της,
ιβ) την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας,
ιγ) την τροποποίηση των ορίων της δημοτικής κοινότητας,
ιδ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του
ιε) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας.
3. Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινότητας.
4. Ο πρόεδρος και τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων ασκούν και τις αρμοδιότητες του προέδρου και των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων που προβλέπονται στα άρθρα 82 και 84 του παρόντος.
5. Οι αποφάσεις των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
Ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τη συνεδρίαση διαβιβάζει στο δήμαρχο απόσπασμα των πρακτικών του συμβουλίου, το οποίο περιλαμβάνει κάθε απόφαση του συμβουλίου χωριστά, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης.
Οι σχετικές διατάξεις για τα κωλύματα συμμετοχής στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου εφαρμόζονται και στα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων.
6. Οι αποφάσεις των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων είναι εκτελεστές από τη δημοσίευσή τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την επιφύλα-
ξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1.
7. Οι πράξεις των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προσβάλλονται με ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 227 του παρόντος.
8. Ο δήμαρχος, με απόφασή του, που δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του δήμου μπορεί να μεταβιβάζει
αρμοδιότητές του στους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων.
9. Το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του στα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται μέσα στα όρια της δημοτικής κοινότητας.

Ένα χρόνο μετά ποιος είναι ο απολογισμός της δραστηριότητας των δημοτικών κοινοτήτων Αχαρνών και Θρακομακεδόνων; Αυτό φαίνεται από τις αποφάσεις που έχουν λάβει:

Η Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών.

Δημ, Κοιν. Αχαρνών

 

Χορηγήσεις ή μη προέγκρισης Ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή χορήγηση ή μη άδειας Μουσικής-Μουσικών Οργάνων. Δηλαδή μόνο δραστηριότητες που ορίζονται στη παρ. 1α και 1β του άρθρου 83!!

Δημοτική Κοινότητα Θρακομακεδόνων 

Δημ. Κοιν. Θρακομακεδόνων

 

Η δραστηριότητα; Όμοια!!

Όλα άρχισαν με μια ανάρτηση, (κλικ εδώ)

Για αυτές τις Δημοτικές  Κοινότητες συντάχτηκε  το με αριθμ. πρωτ. 46425/02-07-2015 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού, που αφορά στην ανάγκη των υπηρεσιών τακτοποίησης αρχείου των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών των Δημοτικών Κοινοτήτων Αχαρνών.

Εργασίες που έπρεπε να κάνουν οι υπάλληλοι του δήμου που είναι τοποθετημένοι στις ανωτέρω Δημοτικές Κοινότητες. Φαίνεται δεν έκανα τις εργασίες που όφειλαν και η Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού έκρινε ότι έπρεπε να υπάρξει ενίσχυση ανθρωπίνου δυναμικού. Και μάλιστα εδώ και τώρα!!

Έτσι η Οικονομική Υπηρεσία επί το έργον. Η συνέχεια εδώ, (κλικ εδώ).

Τη σκυτάλη πήρε μέρος του τοπικού τύπου και η μείζων αντιπολίτευση στο δήμο Αχαρνών, (κλικ εδώ), όπως και αναρτήσεις στο Facebook.

Δήμος Κ

Σε όλες αυτές τις αναρτήσεις προστέθηκε και ένα δελτίο τύπου της Παράταξης ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες.

Δελτίο Τύπου Εν. Πολ.

Έχω μια αρχή να μη σχολιάζω Δελτία Τύπου που στέλνονται στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ. Εδώ όμως παρουσιάζεται μια διαμάχει δημοτικών παρατάξεων με αφορμή νια ανάρτηση δική μου.

Σε αυτή την αντιπαράθεση δύο είναι τα σημεία που υποστηρίζει ο κ. Ντούρος, για τα οποία εγκαλείται:

Τελευταία πράξη που ξεχειλίζει το ποτήρι, είναι η απευθείας ανάθεση δήθεν για την «παροχή υπηρεσιών τακτοποίησης αρχείου των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών», ύψους 4.900,00€ και  η απευθείας ανάθεση για την «παροχή υπηρεσιών τακτοποίησης αρχείου των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων», ύψους επιπλέον 4.900,00€. Σύνολο δηλαδή 9.800 ευρώ.

Αφενός όμως, η κατάτμηση δαπάνης είναι παράνομη διαδικασία και έχουν ευθύνη όλοι εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή, πολύ δε περισσότερο τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Αφετέρου δε, η κατάτμηση αυτή έγινε όπως ίσως γνωρίζετε, προκειμένου να πληρωθεί ανειδίκευτος υιός τοπικού δημοσιογράφου, διαχειριστή blog που έχει αναλάβει προεκλογικά αλλά και στην παρούσα περίοδο να στηρίζει το δήμαρχο. Επιπλέον, η απευθείας αυτή ανάθεση και για Αχαρνές και για Θρακομακεδόνες γίνεται μάλλον ως «αντιπαροχή» σε αντίστοιχη εξυπηρέτηση, προς τον Δήμαρχο.

Στο πρώτο αναφέρεται για μια απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που ήταν απών ως μέλος της ο κ. Ντούρος, και στην οποία κατά την άποψή του, και σωστά κατά τη γνώμη μου, αναφέρεται στην κατάτμηση δαπάνης προκειμένου τα δύο τμήματα να είναι λιγότερα των 5.000 €, για να μην υπάρξει προσυμβατικός έλεγχος από τον επίτροπο.

Στο δεύτερο θέμα αναφέρεται σε ρουσφέτι για υιό δημοσιογράφου με σκοπό να προσληφθεί και να πληρωθεί με τις ανωτέρω αναθέσεις και αόριστα γίνεται αναφορά για αντιπαροχή για αντίστοιχη εξυπηρέτηση στο δήμαρχο.

Το δελτίο τύπου.

Με έκπληξη γίναμε όλοι μας αποδέκτες μίας ηθικά και πολιτικά απαράδεκτης επιστολής, με την οποία επιχειρείτε να πλήξετε σε προσωπικό επίπεδο το ήθος και τα πεπραγμένα του επικεφαλής μας και Δημάρχου Αχαρνών κ Γιάννη Κασσαβού, έχοντας ως απώτερο στόχο τη διάσπαση της ενότητας της παράταξής μας «ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες».

Δύο σημεία χρειάζονται σχολιασμό.

Γιατί είναι πολιτικά απαράδεκτη η επιστολή. Δε μπορεί ένας δημοτικός σύμβουλος και μάλιστα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής να ασκεί κριτική στο δήμαρχο και στα άλλα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για μη νόμιμες αποφάσεις;

Γιατί είναι ηθικά απαράδεκτη η επιστολή; Γιατί αναφέρεται αόριστα για αντιπαροχή για αντίστοιχη εξυπηρέτηση του δημάρχου;

Με την οποία επιχειρείτε να πλήξετε σε προσωπικό επίπεδο το ήθος και τα πεπραγμένα του επικεφαλής μας και Δημάρχου Αχαρνών κ Γιάννη Κασσαβού, έχοντας ως απώτερο στόχο τη διάσπαση της ενότητας της παράταξής μας «ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες».

Με αυτό το δελτίο τύπου της παράταξης του κ. Ντούρου επιχειρείται η διάσπαση της ενότητας της παράταξης του δημάρχου;

Τα πράγματα είναι καθαρά.

Αν ήμουν στη θέση του δημάρχου και υπήρχε μια μομφή για το ηθικό μέρος των χειρισμών μου:

Θα έκανα επίσημο έγγραφο στο δήμο Ηρακλείου με το ερώτημα αν μέλος της οικογένειάς μου είχε προσληφθεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο δήμο Ηρακλείου και θα ζητούσα επίσημη έγγραφη απάντηση.

Θα έκανα επίσημο έγγραφο στο δήμο Φυλής με το ερώτημα αν μέλη της οικογένειάς μου έχουν προσληφθεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο δήμο Φυλής και μισθοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα  και θα ζητούσα επίσημη έγγραφη απάντηση.

Θα ζητούσα από τη ΔΗ.Φ.Α. να απαντήσει εγγράφως αν δύο συγγενείς της συζύγου μου έχουν προσληφθεί και με ποια σχέση εργασίας εργάζονται.

Θα απαντούσα εγγράφως αν εργάζονται στο δήμο Αχαρνών «δανικοί» υπάλληλοι άλλων δήμων με ποια σχέση έχουν με δημοτικούς συμβούλους.

Με αυτές τις έγγραφες απαντήσεις θα ζητούσα από όσους έκαναν αναφορά σε «αντιπαροχές» να ζητήσουν συγνώμη.

Με αυτές τις έγγραφες απαντήσεις θα απευθυνόμουν στους δημοτικούς συμβούλους της παράταξής μου και θα τους ευχαριστούσα, γιατί έβαλαν στη θέση του τον Σωτήρη Ντούρο. Αν όμως δεν υπάρχουν αυτές οι έγγραφες απαντήσεις, τότε θα ντρεπόμουν να τους αντικρίσω.

Πιστεύω ότι το δελτίο τύπου τυπικά στηρίζει το δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό, γιατί οι δημοτικοί σύμβουλοι που φέρονται να το υπογράφουν γνωρίζουν την πραγματικότητα.

Σχετικά με τον διορισμό του γιου δημοσιογράφου, και όσων διορίστηκαν στο δήμο Αχαρνών με δίμηνες συμβάσεις και στο Σύνδεσμο Πάρνηθας, που άλλοι είχαν οικονομική ανάγκη και άλλοι το είχαν για χαρτζιλίκι, την κύρια ευθύνη έχουν αυτοί που τους προσλαμβάνουν και ακόμα χειρότερα εκείνοι που δημιουργούν παράνομα θέσεις για την πρόσληψή τους.

 

Άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφασή του στηρίζει τη Βαλαβάνη

———–

————-

 

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: