Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Είναι για καθάρισμα

Posted by koszig στο 8 Αυγούστου 2015

Ο καθαρισμός των κοινοχρήστων χώρων, εν όψει της θερινής περιόδου, είναι κάτι που γίνεται και θα γίνεται κάθε χρόνο. Το Bobcat είναι στις δόξες του, (κλικ εδώ).

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε στις 28/5/2015 και αποφάσισε με 12 έκτακτο θέμα:

2448 Bobcat απόφαση 443/ 28-5-2015

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Δέχεται το κατεπείγον του θέματος

2.. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 16.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, σε βάρος του Κ.Α. 15-7131.001, προϋπολογισμού έτους 2015, για την μίσθωση ενός μικρού εκσκαφέα με προσαρτημένο χορτοκοπτικό μηχάνημα, σκαπτικό κουβά, εκσκαφέα με προσαρτημένη υδραυλική σφύρα, ράμπες φόρτωσης και εξοπλισμό μετακίνησης σε διάφορες θέσεις (BOBCAT).

  1. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο.

Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 433/2015

Στην επόμενη συνεδρίαση της 8/6/2015 ως 4 έκτακτο θέμα:

2458 Bobcat απόφαση 443/ 8-6-2015

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Δέχεται το κατεπείγον του θέματος
  1. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 15.999,84 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, σε βάρος του Κ.Α. 15-7131.001, προϋπολογισμού έτους 2015, για την μίσθωση ενός μικρού εκσκαφέα με προσαρτημένο χορτοκοπτικό μηχάνημα, σκαπτικό κουβά, εκσκαφέα με προσαρτημένη υδραυλική σφύρα, ράμπες φόρτωσης και εξοπλισμό μετακίνησης σε διάφορες θέσεις (BOBCAT).
  2. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο.

Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 443/2015

Δυό έκτακτα θέματα με αποφάσεις με το ίδιο περιεχόμενο και διαφορετικές τιμές πίστωσης 16.000 € και 15.999,84 € που έχουν τον ίδιο αριθμό απόφασης!! Η μόνη διαφορά είναι ότι στην πρώτη απόφαση δεν δημοσιεύτηκε η εισήγηση της υπηρεσίας.

Οι δύο αποφάσεις δημοσιεύτηκαν στη Δι@ύγεια

 

Δημοσίευση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής

Είναι δύο αποφάσεις που ισχύουν, εφόσον δεν υπάρχει ακύρωση ή τροποποίηση της πρώτης.

Η απόφαση απευθείας ανάθεσης από το δήμαρχο  δημοσιεύτηκε στη δικτυακή πύλη του δήμου.

ΩΘ2ΧΩΨ8-92Ο Απόφαση ανάθεσης σε Ι. Κατή

Στην απόφαση αναφέρεται:

Ανάθεση με βάση την 441 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Η απόφαση 441 της Οικονομικής Επιτροπής είναι:

Απόφαση 441

Άσχετη με την απόφαση για τον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων!!

Μετά από λίγο υπογράφτηκε η σύμβαση.

6ΕΦ7ΩΨ8-ΔΝ4 Σύμβαση με Ιωάννη Κατή

Σε αυτή αναγράφεται:

Άρθρο 1 – Σκοπός – Αντικείμενο
Σκοπός της σύμβασης αυτής είναι η μίσθωση από τον «Μισθωτή», ενός μικρού εκσκαφέα με προσαρτημένο χορτοκοπτικό μηχάνημα, σκαπτικό κουβά, εκσκαφέα με προσαρτημένη υδραυλική σφύρα , ράμπες φόρτωσης και εξοπλισμό μετακίνησης σε διάφορες θέσεις (BOBCAT), ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ενόψει της αντιπυρικής περιόδου για τον καθαρισμό ξερών χόρτων από κοινόχρηστους χώρους.

Άρθρο 2 – Διάρκεια μίσθωσης.
Η διάρκεια της παρούσας μίσθωσης ορίζεται σε δύο μήνες ( εξήντα (60) ημέρες, συνεχόμενες ή μη), με ωράριο εργασίας 7:30 – 15:30 και αρχίζει με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

Το έργο  καθαρισμό ξερών χόρτων από κοινόχρηστους χώρους ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, σύμφωνα με τη σύμβαση λήγει στις 19/8/2015

Όταν διαβάζει κανείς τα ανωτέρω αναρωτιέται αν κανείς βλέπει αυτά που γράφουν οι αποφάσεις. Αυτός είναι ο δήμος Αχαρνών.

Υπάρχουν όμως και άλλα, ίσως χειρότερα.

Ο Σύνδεσμος Πάρνηθας,  σκοπός του είναι η προστασία της Πάρνηθας, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Εκτός όμως φροντίζει και για τους δήμους μέλη του, όπως το δήμο Αχαρνών. Και μάλιστα του έβαλε και τα γυαλιά!

Μάλλον αναρωτήθηκε η διοίκησή του ΣΥΝ-ΠΑ πως ο δήμος Αχαρνών αναθέτει στον Ιωάννη Κατή με ένα Bobcat να κάνει καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων από τα ξερά χόρτα χωρίς μελέτη !!

Έτσι η Εκτελεστική Επιτροπή του ΣΥΝ-ΠΑ ανάθεσε σε Πολιτικό Μηχανικό να κάνει τη σχετική μελέτη, προκειμένου να ανατεθεί το έργο του καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων στο δήμο Αχαρνών.

7ΣΜΛΟΕ04-Μ1Ο Μελέτη για καθαρισμό Κοινοχρήστων χώρων στις Αχαρνές

Στην απευθείας ανάθεση αναφέρεται:

B. Αναθέτει την εκπόνηση της μελέτης «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» συνολικού ποσού 2.337,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) στον
κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΒΛ. ΠΑΓΚΑΛΟ , ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ– Δ/νση : ΝΗΣ. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 26 & ΛΕΩΝΙΔΟΥ – ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΑΙ .

Δεκαπέντε μέρες μετά, αφού  η εκπόνηση της μελέτης παραδόθηκε σε 6 μέρες (με αντίτιμο 1.900 € καθαρά)  στην Εκτελεστική Επιτροπή, αυτή αποφάσισε την ανάθεση του έργου.

ΩΦΚΒΟΕ04-ΣΦΦ Ανάθεαη για καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων στο Δήμου Αχαρνών

Η απόφαση αναφέρει:

Την με αρ. πρωτ. 785/06-07-2015 μελέτη που κατατέθηκε στον ΣΥΝ-ΠΑ και αφορά στον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ»
 Την με αρ. 89/01-07-2015 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.
 Την με αρ. 86/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού.
 Το με αριθμ. πρωτ. 833/13-07-2015 Πρακτικό – Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών του Π.Δ 28/1980
ΑΠΟΦΑΣΙΖEI
A. Επικυρώνει το με αρ. πρωτ. 833/13-07-2015 Πρακτικό – Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών
B. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» στον κ. ΚΑΤΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, Ελ. Βενιζέλου 52, Αχαρνές, με Α.Φ.Μ. 052189545, Δ.Ο.Υ Αχαρνών

Πράγματι ο κ. Κατής, που καθαρίζει τους κοινόχρηστους χώρους στο δήμο Αχαρνών, τουλάχιστον από το έτος 2013 μέχρι και το έτος 2015, είχε ανάγκη μελέτης για να εκτελέσει το έργο Καθαρισμό Κοινοχρήστων Χώρων στο δήμο Αχαρνών. !!!

Στη Δι@ύγεια δεν έχουν αναρτηθεί συμβάσεις. Στην απόφαση ανάθεσης δεν αναφέρεται το χρονικό διάστημα που θα γίνει η εκτέλεση του έργου. Στην ανάθεση δε γίνεται αναφορά σε τι συνίσταται ο καθαρισμός των κοινοχρήστων χώρων, σε ξερά χόρτα, σε μπάζα;

Αυτός είναι  ο χάρτης νοτια των Αχαρνών. Με πράσινο χρώμα είναι οι κοινόχρηστοι χώροι.

Αχαρνές νότια a

Με πράσινο φαίνονται οι κοινόχρηστοι χώροι.

Στη θέση 1 (Φιλαδελφείας και Λαϊκών Αγώνων) η κατάσταση σήμερα.

    

    

    

Στη θέση 5  (λόφος 40 Μαρτύρων)

    

    

    

    

    

    

    

Στη θέση 7 (Πλήθωνος Γεμιστού)

     

    

    

    

Στη θέση 6 (Αριστοτέλους και Μάρκου Βαμβακάρη)

 SAMSUNG CAMERA PICTURES    

    

    

    

Στη θέση 8 (Χρήστου Δέδε)

    

    

Επειδή δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι σήμερα,  για να πληρωθούν τα έργα πρέπει να παραληφθούν από αρμόδια επιτροπή υπαλλήλων του δήμου και να γίνει λεπτομερής αναφορά των κοινοχρήστων χώρων που καθαρίστηκαν.

Επειδή οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς  φίλους, ενημερώνω ότι έχουν ληφθεί βίντεο και αεροφωτογραφίες σε διαφορετικές ημερομηνίες με Drones.

Τα βλέπουμε όλα, τα ακούμε όλα, τα διαβάζουμε όλα και τα γράφουμε όλα

Κάνετέ τα νόμιμα γιατί σειρά έχει ο Κατής

Σημείωση: Ο Κατής,  ήταν ο ανώτατος δικαστής κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

———————–

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: