Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Απαντήσεις Προϊσταμένου υπηρεσίας του δήμου.

Posted by koszig στο 9 Αυγούστου 2015

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 18/5/2015 υπήρχαν 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη προσετέθησαν 10 έκτακτα θέματα που από τη φύση τους δεν προέκυπτε ότι υπήρχε ανάγκη άμεσης απόφασης.

Η συνεδρίαση άρχισε στις 20:30 περίπου.

Πρόσκληση για 9η συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου στις 18-05-2015

Η συνεδρίαση έληξε στις 3:10 π.μ. της επομένης.

Σε αυτή τη συνεδρίαση συνέβησαν πολλά. Τα σημαντικότερα ήταν η αναμόρφωση του Τεχνικού προγράμματος, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και η προμήθεια κάδων αποκομιδής και μηχανήματα έργου.

Για τα θέματα αυτά έκανα αναφορά στον Ελεγκτή Νομιμότητας για παραλήψεις όπως αναλυτικά αναφέρονται:

Αναφορά για κάδους και μηχανήματα

Στην αναφορά γίνεται μνεία για ένα συνημμένο βίντεο.

————-

Αυτό είναι το βίντεο.

Στις 25/5/2015 αναρτήθηκαν στη Δι@ύγεια οι αποφάσεις.

Δημοσίευση στη Διαύγεια

Στην αναφορά της 12/6/2015 προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, στο δήμο απεστάλη έγγραφο από αυτήν στις 17/6/2015.

Κοινοποίηση αναφοράς 17-6-2015

 

Στο έγγραφο αυτό εζητήθησαν διευκρινήσεις και τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

Στις 17/7/2015, ένα μήνα αργότερα, απάντησε ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Οργάνων Θ. Δημητρακόπουλος.

Απάντηση του δήμoυ Αχαρνών στο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 1

Απάντηση του δήμoυ Αχαρνών στο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 2

 

Η απάντηση μου κοινοποιήθηκε στις 30/7/2015 και έφτασε χθες.

Διαβιβαστικό της Αποκεντρωμένης με την απάντηση του δήμου Αχαρνών

 

Στο έγγραφο αυτό η Αποκεντρωμένη Διοίκηση εξακολουθεί να ζητάει απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης της 18/5/2015. Αυτά που δεν υπάρχουν.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος στην απάντηση του στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση αναφέρει:

Στη σελίδα 3 της αναφοράς του κου Ζίγκηρη Κωνσταντίνου αναγράφονται σύμφωνα με τον ισχυρισμό του ιδίου τα εξής. «Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του δεν ανταποκρίνεται σε ότι έγινε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που φαίνεται στο συγκεκριμένο βίντεο.»
Η Πρόταση «Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση» είναι κάτι που αναγράφεται σε όλες τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο λαμβάνει τις αποφάσεις του βασιζόμενο στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, στα σχετικά έγγραφα, στις κείμενες διατάξεις και στις απόψεις των ομιλητών.

Στην δημοσιευμένη απόφαση:

7ΙΠ4ΩΨ8-7ΘΛ Απόφαση 154/18-5-2015

Στην απόφαση αυτή αναγράφεται:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας οχημάτων και μηχανημάτων έργου».

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Χαριτίδη Μαρία αφού διαπιστώνει νόμιμη απαρτία, παρισταμένων μελών 40 εκ του συνόλου 45 Δημοτικών Συμβούλων κηρύσσει την έναρξη της 9ης Συνεδρίασης της 18/5/2015.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου φέρνει προς συζήτηση στο Σώμα το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που αφορά στην έγκριση διενέργειας της προμήθειας οχημάτων και μηχανημάτων έργου και στον τρόπο εκτέλεσής της, ανέφερε προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου,
απαιτείται η προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας -Προϋπολογισμός
Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα, όπως αυτή κατεγράφη στα ταυτάριθμα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Τέλος η κ. Πρόεδρος ζητά τη λήψη της σχετικής απόφασης.

————

Όπως φαίνεται στο ανωτέρω βίντεο, που προέρχεται από μαγνητοσκόπηση από το δήμο Αχαρνών και βρισκόταν την ίδια ημέρα στη διάθεση του κ. Δημητρακόπουλου:

Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μαρία Χαριτίδη δεν παρουσιάζει την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, δεν αναφέρει τον τρόπο εκτέλεσής της.

Δεν έγινε καμία συζήτηση με ρωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα, και κυρίως δεν υπάρχουν ταυτάριθμα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου:

Άρθρο 10
Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

1. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και στην περίπτωση ματαίωσής της, τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και του δημοτικού υπαλλήλου που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι ψηφοφορίες, οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες γνώμες για κάθε θέμα.
2. Τα πρακτικά καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο» ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Ο εκτελών χρέη πρακτικογράφου δημοτικός υπάλληλος, τηρεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά.
3. Τα απομαγνητοφωνημένα ή απομαγνητοσκοπημένα κείμενα μεταφέρονται σε φύλλα χαρτιού, που αριθμούνται και μονογράφονται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο τέλος του χρόνου βιβλιοδετούνται με ευθύνη του Προέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν είναι δυνατή η χρήση μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο», τηρούνται πρόχειρα πρακτικά που αντιγράφονται σε φύλλα χαρτιού, μονογραφημένα από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα φύλλα αυτά αριθμούνται με τρόπο ώστε η αρίθμησή τους να αποτελεί συνέχεια της αρίθμησης των απομαγνητοφωνημένων ή απομαγνητοσκοπημένων κειμένων και βιβλιοδετούνται μαζί με αυτά.
5. Η μη τήρηση των πρακτικών σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα για τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. 
6. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής από Δημοτικό Σύμβουλο και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά. Η μη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης.

Όπως περιγράφονται τα πρακτικά στο άρθρο 10 δεν υπάρχουν στο δήμο Αχαρνών από το Νοέμβριο του έτους 2011!!

Στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου υπάρχει και συνέχεια.

Τέλος η κ. Πρόεδρος ζητά τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:
1. Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
2. Τις Διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010.
4. Τις Διατάξεις του άρθρου 58, του Ν. 3852/2010.
5. Τις Διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 3 και των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 23 της αριθμ. 11389/1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
6. Τις Διατάξεις του Ν. 2286/1995.
7. Τις Διατάξεις του άρθρου 37, του Ν. 4320/2015.
8. Το με αριθμ. πρωτ. 5785/30-01-2015 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης, Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού, που αφορά στην ανάγκη της προμήθειας οχημάτων και μηχανημάτων έργου.
9. Το με αριθμ. πρωτ. 6608/03-02-2015 έγγραφό μας στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για τη σύνταξη μελέτης.
10. Την με αριθμ. 33/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
11. Το με αριθμ. πρωτ. 12179/26-02-2015 αίτησή μας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για την έγκριση αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο των οχημάτων και μηχανημάτων έργου.
12. Την με αριθμ. πρωτ. 16712/9033/09-03-2015 (και με αριθμ. πρωτ. του Δήμου 15371/01-04-2015), που αφορά στην έγκριση αγοράς οχημάτων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίζει

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας οχημάτων και μηχανημάτων έργου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας προμήθειας
Β. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κο Δήμαρχο.

Όπως φαίνεται στο ανωτέρω βίντεο της συνεδρίασης που αφορά στο συγκεκριμένο θέμα, δεν έγινε διαλογική συζήτηση, και δεν αναφέρθηκαν να λάβουν υπόψη τους οι δημοτικοί σύμβουλοι τα 12 αναφερόμενα έγγραφα.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι, όσοι φέρονται να είναι παρόντες, ψήφισαν την προμήθεια τριών απορριμματοφόρων και τεσσάρων αυτοκινήτων αξίας 650.829,90 €, χωρίς  να ζητήσουν να πληροφορηθούν το αντικείμενο της προμήθειας, πράγμα που περιγραφόταν στην 33/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Στην απόφαση ο συντάκτης της κ. Δημητρακόπουλος αναφέρεται και στους παρόντες δημοτικούς συμβούλους κατά τη συζήτηση του θέματος και την ψηφοφορία.

Το θέμα 24ο της ημερήσιας διάταξης (Αρ. Απόφασης 154/2015) εγκρίθηκε ομόφωνα ως η εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. Οι λέξεις Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα είναι κάτι που γράφεται σε όλες τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ανεξαρτήτου χρόνου που διήρκησε η συζήτηση και δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης. Στο συγκεκριμένο θέμα ήταν παρόντες όπως και στο προηγούμενο 28 Δημοτικοί Σύμβουλοι . Οι 17 απόντες Δημοτικοί . Σύμβουλοι ήταν α) όσοι απουσίαζαν από ολόκληρη την συνεδρίαση (5) και β) άλλοι (12) που αποχώρησαν κατά τη διαδικασία της συνεδρίασης . Ως Τμήμα καταγράφουμε πάντα με μεγάλη προσοχή τις αφίξεις αλλά και αποχωρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Όταν λήγει μια συνεδρίαση από την επομένη κιόλας ημέρα ετοιμάζουμε τις λαμβανόμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου τηρώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες ,

Ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Τμήματος υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. Δημητρακόπουλος στην απάντησή του στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση αναφέρει:

Οι λέξεις Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα είναι κάτι που γράφεται σε όλες τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ανεξαρτήτου χρόνου που διήρκησε η συζήτηση και δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης.

Σύμφωνα με το ανωτέρω αναφερόμενο  άρθρο 10 :

3. Τα απομαγνητοφωνημένα ή απομαγνητοσκοπημένα κείμενα μεταφέρονται σε φύλλα χαρτιού, που αριθμούνται και μονογράφονται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αν δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες στο μαγνητόφωνο ή το βίντεο στο θέμα, πως αναγράφεται στην απόφαση ότι έγιναν ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα; Αυτό αναγράφεται και στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου;

Αυτά καταγράφονται έτσι, ώστε στον αναγνώστη της απόφασης να φαίνεται ότι έγινε συζήτηση για ένα θέμα, ενώ στην πραγματικότητα δεν συνέβησαν αυτά.

Αυτό είναι στοιχείο πλαστογραφίας του κειμένου της απόφασης, με ενδεχόμενο δόλο.

Ο κ. Δημητρακόπουλος αναφέρει:

Στο συγκεκριμένο θέμα ήταν παρόντες όπως και στο προηγούμενο 28 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Ο αριθμός των παρόντων δημοτικών συμβούλων αποδεικνύεται αυθεντικά με την ονομαστική ψηφοφορία. Αυτή όμως δε φαίνεται να έγινε.

Στην απόφαση αναφέρονται:

Παρόντες β

Στη φωτογραφία που ελήφθη κατά τη διάρκεια της σύντομης συνεδρίασης φαίνονται οι παρόντες, που αριθμούνται με βάση την ανωτέρω κατάσταση (με κόκκινη αρίθμηση οι σύμβουλοι της συμπολίτευσης και με μπλε τις αντιπολίτευσης) :

Παρόντες. 1 a

Παρόντες  a

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 18/6/2015 έγινε καταγγελία από τους δημοτικούς συμβούλους Σπύρο Βρεττό και Αναστάσιο Κατάρα, γιατί φέρονται παρόντες  στη συζήτηση του 24ου θέματος, ενώ είχαν δηλώσει ότι αποχωρούν.

———-

———–

Όπως προκύπτει από τη συνεδρίαση ο κ. Σπύρος Βρεττός επιμένει ότι δεν ήταν παρών στη συζήτηση του 24ου θέματος και η πρόεδρος επιμένει ότι θα γίνει έλεγχος αν ακούγεται ότι ο κ. Βρεττός αποχωρεί και θα γίνει διόρθωση, πράγμα το οποίο δεν έγινε γιατί ο κ. Δημητρακόπουλος φαίνεται ότι δεν το άκουσε.

Ο κ. Δημητρακόπουλος  παράτυπα βρίσκεται στη θέση του στο προεδρείο, όπου φαίνεται ότι αντικαθιστά την ανύπαρκτη γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου, η οποία σε αντίθεση με όσα προβλέπονται στον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, το μόνο που κάνει είναι να εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων συμβούλων στην αρχή της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου.

Το αίτημα του κ. Βρεττού να γίνονται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου. ονομαστική Ψηφοφορία για κάθε θέμα δεν εισακούστηκε, ούτε από την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Μαρία Χαριτίδη, ούτε και από τον παρευρισκόμενο αντιπρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Μιχάλη Βρεττό.

Ο  προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Οργάνων Θ. Δημητρακόπουλος στην απάντησή του στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση αναφέρεται και στην ψήφιση της αναμόρφωσης του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού.

3)Για τα θέματα 1 και 2 της ημερήσιας διάταξης ως προς το σκέλος της ψηφοφορίας αυτή διεξήχθη δια της ανατάσεως της χειρός. Υπήρξαν πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι που τα καταψήφισαν οι υπόλοιποι Δημοτικοί Σύμβουλοι τα ενέκριναν. Άρα τα δυο θέματα αυτά εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία.
Αναφέρω ενδεικτικά ότι ουδείς Δημοτικός Σύμβουλος έκανε κάποια ένσταση επί της διαδικασίας.

—————–

Έχει μια πρωτοτυπία η απάντηση του κ. Δημητρακόπουλου. Η πρόεδρος δε ρωτάει ποιοι δημοτικοί σύμβουλοι ψηφίζουν την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αλλά ποιοι τον καταψηφίζουν!! Δε μετράει ποιοι είναι υπέρ και να γραφεί το αποτέλεσμα, αλλά στην απόφαση αναφέρεται Κατά πλειοψηφία με 26 ψήφους υπέρ.

Απόφαση για προϋπολογισμό

Ποιος μέτρησε του 26 παρόντες που ψήφισαν υπέρ;

Είναι φανερό ότι την ευθύνη για την πλαστή απόφαση του δημοτικού συμβουλίου  για την προμήθεια των μηχανημάτων έχει ο συντάκτης της, αλλά κυρίως εκείνος που τη νομιμοποιεί με την υπογραφή του:

Ακριβές απόσπασμα

Ο δήμαρχος ήταν παρών στη συνεδρίαση, αλλά και «συμπροέδρευε» στη συνεδρίαση, αφού παρενέβη στη διαδικασία της ψηφοφορίας και ειδικότερα με τις φράσεις που απεύθυνε στον πρώην δήμαρχο Σωτήρη Ντούρο  : «… πες καληνύχτα φύγε, κάθεσαι να μετρήσεις …» παρακίνησε την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου να συνεχίσει την εκφώνηση και ψήφιση των θεμάτων 23.24.

Είναι φανερός ο ενδεχόμενος δόλος στην πλαστή απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του συντάκτη της απόφασης, αλλά κυρίως του προϊσταμένου του δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού.

Ο κ. Δημητρακόπουλος στην απάντησή του αναφέρει

Αναφέρω ενδεικτικά ότι ουδείς Δημοτικός Σύμβουλος έκανε κάποια ένσταση επί της διαδικασίας.

Πως μπορούν να κάνουν ένσταση για αποφάσεις που λαμβάνονται στις 3:00 τη νύχτα, και όπως φαίνεται στο βίντεο  αρκετοί λαγοκοιμόντουσαν!!

 

Σχετικά με τις διοικητικές διαδικασίες έχω μερικά ερωτήματα.

Τα έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης απευθύνονται στο δήμο Αχαρνών. Ο  προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Οργάνων Θ. Δημητρακόπουλος εκπροσωπεί τον δήμο Αχαρνών; Δεν είναι προϊστάμενός του ο Γενικός Γραμματέας του δήμου Αχαρνών Θανάσης Κατσιγιάννης; Δεν είναι προϊστάμενός του ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός; Γνωρίζουν το περιεχόμενο της απάντησης;

Τα έγγραφα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής υπογράφει Διευθύντρια, αλλά με εντολή του Γενικού Γραμματέα

Υπογραφή κατ΄αντολή

 

 

Θα διδάξει διαδικασίες στους υπαλλήλους κάποιος αρμόδιος για το θέμα;

 

Η ώρα του Ελεγκτή Νομιμότητας έρχεται. Ελπίζω να μην είναι όπως «η Αριστερά έρχεται» !!

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: