Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. Έργα και Ημέρες

Posted by koszig στο 18 Αυγούστου 2015

Για τη λειτουργία της Επενδυτικής Αχαρνών Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας στο παρελθόν έχουν γίνει αρκετές αναρτήσεις, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση λειτουργούσε με το Προεδρικό Διάταγμα 410/1995. Στο άρθρο 277 προβλεπόταν:

  1. Οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να συνιστούν δικές τους επιχειρήσεις ή να μετέχουν σε επιχειρήσεις που συνιστούν μαζί με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή σε επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν:

α) για την εκτέλεση έργων που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού καθώς και για την οικονομική εκμετάλλευση των έργων αυτών,

β) για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού,

γ) για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό την πραγματοποίηση εσόδων.

Με το νόμο 3463/2006 έγινε αλλαγή στο καθεστώς των δημοτικών επιχειρήσεων και διακρίθηκαν οι Α.Ε. σε:

Αμιγώς εμπορικές εταιρείες, με καθαρά εμπορικό σκοπό,
Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις που ειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης στους ΟΤΑ και σε φορείς της Τ.Α, και
Δημοτικές ή Κοινοτικές Α.Ε, η δράση των οποίων σχετίζεται με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και των κοινόχρηστων χώρων των ΟΤΑ.

Η Δημοτική Επιχείρηση Νεκροταφείου Δήμου Αχαρνών (ΔΕΝΔΑ) σε εφαρμογή του ν. 3463/2006 διασπάστηκε και το ένα μέρος απετέλεσε την Επενδυτική Αχαρνών Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Αχαρνών.

Οι διαδικασίες που έγιναν περιγράφονται σε αναφορά που κατέθεσα στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής

ΔΕΝΔΑ Αναφορά για Μετατροπή της σε Επενδυτική

Η αναφορά αγνοήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής.

Η δημιουργία της Επενδυτικής έγινε με την απόφαση 105/6-3-2010

2115 Απόφαση για μετατροπή ΔΕΝΔΑ σε Επενδυτική

Και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 17/6/2010

Καταστατικό Επενδυτικής Αχαρνών

Αυτή η δημοσίευση σε ΦΕΚ είναι Περίληψη του Καταστατικού και όχι το καταστατικό.

Αυτό σχεδιάστηκα από την Μαραθώνια Αναπτυξιακή, εταιρεία που έκανε τη μελέτη βιωσιμότητας της Εταιρείας. Το κείμενο του καταστατικού αναφέρθηκε στη συμβολαιογραφική πράξη. που ήταν αναγκαία για την δημιουργία της σύστασης της Εταιρείας, της οποίας περίληψης  δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Για την έγκριση του κειμένου του καταστατικού δεν υπάρχει απόφαση δημοτικού συμβουλίου που να το εγκρίνει.

Στο νόμο 4071/2012 στο άρθρο 10, παρ.2 αναφέρεται:

Άρθρο 10 Ρυθμίσεις για τις Επιχειρήσεις των ΟΤΑ

  1. Για όσες επιχειρήσεις του π.δ. 410/1995 είχαν ληφθεί νόμιμα και έως 31.12.2010 οι αποφάσεις των οικείων δημοτικών συμβουλίων περί μετατροπής τους σε ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ ή λύσης αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3463/2006, ισχύουν τα εξής:

α) εάν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετατροπής, σύμφωνα και με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, οι εν λόγω ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ λειτουργούν νόμιμα, ενώ,

β) εάν δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος η διαδικασία μετατροπής κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δύναται να συνεχιστεί η σχετική διαδικασία και οι εν λόγω επιχειρήσεις λειτουργούν νόμιμα έως την ολοκλήρωση αυτής. Στην περίπτωση αυτή, η μετατροπή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως 30.9.2012, άλλως οι επιχειρήσεις αυτές λύονται και τίθενται υπό εκκαθάριση.

Η Επενδυτική Αχαρνών έγινε με απόφαση στις οριζόμενες προθεσμίες.

Το υπό τον τότε δήμαρχο Σωτήρη Ντούρο δημοτικό συμβούλιο με την 14/20-1-2011 απόφασή του αποφάσισε:

Αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθμ. 105/16-3-2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κου Κοπαλά Σταύρου και τις απόψεις  των ομιλητών με πλειοψηφία 34 ψήφων υπέρ – και 3 κατά, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Την εξυγίανση της εταιρείας, μέσω σύνταξης οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας. Άμεση κατάθεση του μετοχικού κεφαλαίου. Αναδιοργάνωση της διοικητικής λειτουργίας με έμφαση στην καλύτερη κατανομή πόρων και αναγκών Προσαρμογή των υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης. Εφαρμογή συστημάτων διαρκούς αξιολόγησης Τεχνικών Υπηρεσιών με προδιαγεγραμμένους στόχους. Ορισμός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος δράσης και ανάπτυξης. Ανάπτυξη σε άλλους τομείς που προβλέπεται καταστατικά με πλήρη δημιουργία, με παράλληλη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και δημιουργία νέων δραστηριοτήτων. Όλα αυτά είναι και τα μόνα που μπορούν να διασφαλίσουν την βιωσιμότητα της εταιρείας.

Β) Τέλος το Δ.Σ. αναθέτει τις πιο πέρα ενέργειες στον κο Δήμαρχο.

Με την απόφαση 27/10-2-2011 γίνεται δεκτή η παραίτηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής

2038 Παραίτηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Επενδυτικής

Με την απόφαση 28/10-2-2011 του δημοτικού συμβουλίου έγινε τροποποίηση του άρθρου 19 που αυξάνονται τα μέλη του Δ.Σ. από 7 σε 9 με επίκληση και του άρθρου 18 του ν. 2190/1920.

2039 Τροποποίηση από 7 σε 9 μέλη του Δ.Σ. , άρθρο 19 του ν.2190/1920

Στη συνέχεια με την 29/10-2-2011 τροποποιείται το καταστατικό ακολουθεί ο διορισμός των μελών  από το δημοτικό συμβούλιο

2040  Ορισμός νέου Δ.Σ. της Επενδυτικής.

Ο τότε δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Κασσαβός δε διαφώνησε με τις διαδικασίες, αλλά  πρότεινε από την πλευρά της μειοψηφίας τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Ελευθεριάδη Στυλιανό και από πολίτες τον κο Γκασούκα Νικόλαο.  

Με την απόφαση 30/10-2-2011 αποφασίστηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της Επενδυτικής από το Δημοτικό Συμβούλιο.

2041 Κωδικοποίηση καταστατικού

Οι διαδικασίες Κρημνιανιώτη – Ντούρου είναι ανάλογες του τρόπου που σήμερα ψηφίζονται τα μνημόνια!!

Επειδή οι διαδικασίες αυτές και οι άλλες που ακολούθησαν με ώθησαν να κάνω στις 8/7/2011 αναφορά στον Ελεγκτή Νομιμότητας.

Αναφορά στον Ελεγκτή Νομιμότητας για Επενδυτική 

Με κοινοποίηση στην Περιφέρεια Αττικής που ήταν αρμόδια για το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, το οποίο δεν είχε καταβληθεί!!

Κοινοποίηση αναφοράς σε Περιφέρεια Αττικής

Ανώνυμη Εταιρία χωρίς καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου οδηγείται σε λύση!!

Με την απόφαση 272/6-9-2011 του δημοτικού συμβουλίου ορίστηκε εκπρόσωπος του δήμου στη Γενική συνέλευση της Επενδυτικής.

2283 Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις

Ο Γιάννης Κασσαβός συμφώνησε με τον κ. Κρημνιανιώτη και ψήφισε εκπρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής τον τότε δήμαρχο Σωτήρη Ντούρο. Δεν κατάλαβε τι ψήφιζε; Υπήρχε άλλος λόγος;

Με την απόφαση 273/6-9-2011 του δημοτικού συμβουλίου (δυό μήνες μετά την αναφορά μου στην Περιφέρεια) αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Επενδυτικής, που έπρεπε να έχει καταβληθεί μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της δημιουργίας της (17/6/2010).

2284 ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΌΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Στην απόφαση αναφέρεται:

Λόγω αδυναμίας καταβολής του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου , το μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000,00) ευρώ και κατανέμεται σε επτακόσιες (700) μετοχές ονομαστικής αξίας  εκατό (100,00)  ευρώ   η κάθε μία.

Σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση ο Σωτήρης Ντούρος διαχειρίστηκε 700 μετοχές μόνος του!!

Στις αποφάσεις αυτές συμφώνησε τότε και ο κ. Κασσαβός.

Στις 9/9/2011 η Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής (δηλ. ο κ. Ντούρος) αποφάσισε την τροποποίησή του σε 70.000 €
Στις 30/12/2011 με απόφαση του Δ.Σ. της Επενδυτικής βεβαιώνει ότι καταβλήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο των 70.000 €.

Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου

Έτσι ο δήμος Αχαρνών δημιούργησε την Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε. με Μετοχικό Κεφάλαιο 300.000 €, δεν το κατέβαλε και μετά ένα χρόνο το

τροποποίησε σε 70.000 €, στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής αποφάσισε την τροποποίησή του σε 70.000 € και το Δ.Σ. της Επενδυτικής βεβαίωσε ότι το Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβλήθηκε!!

 

Οι διαδικασίες συνεχίστηκαν, όλες όμως σε συμφωνία με το το νόμο 2190/1920 που ισχύει για τις Ανώνυμες Εταιρείες, όπως είναι και η Επενδυτική Αχαρνών. Με δημοσιεύσεις των αποφάσεων σε ΦΕΚ για τις Ανώνυμες Εταιρείες.

Τροποποίηση άρθρου 19

Τροποποίηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Τροποποίηση των άρθρων 5, 6 & 35

Οι πράξεις όμως παράλληλα έπρεπε να δημοσιεύονται στη Δι@ύγεια, όπως όριζε απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

16-2011 Ανάρτηση αποφάσεων Α.Ε. στο διαδίκτυο

Εκλογή Δ.Σ.

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

Την 3.2.2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 11.2.2011 πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 21.2.2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και δ.τ. «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» και αριθμό Μητρώου 69688/04/
Β/10/96 που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30.6.2012 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Στις 9/11/2012 έγινε αλλαγή στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (δηλ. του Σωτήρη Ντούρου).

Εκλογή απο Γ.Σ. διοίκησης

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

Την 5.11.2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30.6.2012 πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και δ.τ. «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» και αριθμό Μητρώου 69688/04/Β/10/96 που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα
διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30.6.2017 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Παναγιώτη και της Ευαγγελίας, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στο Δελβινάκι Ιωαννίνων, κάτοικος Αχαρνών, οδός Αγ. Ταξιαρχών 30, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΙ 027547 και Α.Φ.Μ. 045826390, ΔΟΥ Αχαρνών, ως Πρόεδρος.
2. ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη, κάτοικος Αχαρνών, οδός Μαρτίνου Κόκκινος Μύλος, αριθμός 3, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 122165 και ΑΦΜ 014876414 ΔΟΥ Αχαρνών, Διευθύνων Σύμβουλος.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής εκλέγονται από τη Γενική της Συνέλευση, το ίδιο και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Αυτή η διαδικασία δεν αμφισβητήθηκε από κανένα.

Το Νοέμβριο του έτους 2013 ο τότε δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Κασσαβός έθεσε στον τότε δήμαρχο Σωτήρη Ντούρο σαφή και καίρια ερωτήματα  για την οικονομική διαχείριση των Δημοτικών Επιχειρήσεων, (κλικ εδώ)

Αυτά είναι τα ερωτήματα :

1. Γιατί καμία Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Αχαρνών δεν αναρτά στη Διαύγεια, αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων, διοικητικές πράξεις αλλά και δαπάνες; Tη στιγμή που ο νόμος είναι σαφής και ξεκάθαρος περί της υποχρέωσής τους να το κάνουν!
Είναι σαφές ότι κανείς δεν μπορεί, να διαπιστώσει, να ελέγξει ή απλά να ενημερωθεί για τον τρόπο διαχείρισης των δημοτικών επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα ξεκάθαρο πεδίο αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης.

2. Για ποιο λόγο δεν έχει προσκομιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Ισολογισμός της Δημοτικής Επιχείρησης ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ; Ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερωθεί και να εγκρίνει ή όχι, τη διαχείριση και τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, όπως προβλέπει ο νόμος.

3. Τι συμβαίνει με την είσπραξη των τελών από τις Λαϊκές Αγορές και των εσόδων από το Δημοτικό Κοιμητήριο;
Σύμφωνα και με καταγγελίες των εργαζομένων αλλά και πολιτών, υπάρχουν έσοδα, τα οποία δεν αποδίδονται στο Δήμο! Για ποιο λόγο η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ εισπράττει τα τέλη των Λαϊκών Αγορών;

4. Με ποια ιδιότητα, δικαιοδοσία και πιστοποίηση, η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ασκεί κατασκευαστικό έργο; Διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, έχει τη δυνατότητα να εκπονεί μελέτες; Γιατί κάνει απ’ ευθείας αναθέσεις;

5. Για ποιο λόγο οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ δεν έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο; Αληθεύει ή όχι ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος και η Πρόεδρος της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ λαμβάνουν αντιμισθία, μεγαλύτερη από αυτή του Αντιδημάρχου ή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου;

Απάντηση στην Πρώτη Ερώτηση

Εδώ και ένα χρόνο ο Γιάννης Κασσαβός είναι δήμαρχος και Γενική Συνέλευση (ανώτατο όργανο) της Επενδυτικής. Πόσες αναρτήσεις έχει κάνει η Επενδυτική στη Δι@ύγεια;

Αναρτήσεις Επενδυτικής στη Διαύγεια

 

Αντίθετα στην Αρωγή ο πρόεδρός της Νϊκος Γκασούκας, από τότε που ανέλαβε, έχει κάνει 62 αναρτήσεις στη Δι@ύγεια.

Διαύγεια Αρωγή

 

Απάντηση στη Δεύτερη Ερώτηση,

Μέχρι σήμερα Ισολογισμός της Επενδυτικής δημοσιευμένος σύμφωνα με το νόμο υπάρχει μόνο για το έτος 2011.Ισολογισμός Ισολογισμός 2011

 

Ισολογισμοί για τα έτη 2012,2013,2014 δεν υπάρχουν. Για το έτος 2011 τα αποτελέσματα είναι: Ζημιές 89.765 € !!

Οκτώ μήνες πέρασαν το έτος 2015 και Ισολογισμός Απολογισμός για το έτος 2014 δεν υπάρχει, Υπάρχει απάντηση από τον κ. Κασσαβό στο ερώτημα του κ. Κασσαβού γιατί δεν έχει προσκομιστεί ο Ισολογισμός του έτους 2014;

Απάντηση στην Τρίτη Ερώτηση.

3.Τι συμβαίνει με την είσπραξη των τελών από τις Λαϊκές Αγορές και των εσόδων από το Δημοτικό Κοιμητήριο;

Στη συνεδρίαση της 9/7/2015 σχετικά με την παραχώρηση χώρων στην Επενδυτική και αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ο αντιδήμαρχος Θεόφιλος Αφουξενίδης εισηγούμενος το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο δήλωσε:

Προκειμένου να προχωρήσουμε σε αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης
περιουσίας του Δήμου, και λαμβάνοντας υπόψη :
1. Το αναμενόμενο πόρισμα των Επιθεωρητριών Δημόσιας Διοίκησης το οποίο προβλέπεται να εκδοθεί τους επόμενους μήνες και το οποίο ενδεχομένως να υποχρεώσει την επιχείρηση, να απολέσει μία σειρά δραστηριοτήτων που αναπτύσσει στον χώρο του Νέου Κοιμητηρίου Αχαρνών και που αποτελούν μέχρι σήμερα την κυρία πηγή εσόδων της.

Ο κ. Κασσαβός θα απαντήσει στον κ. Κασσαβό, αν θα δώσει το πόρισμα των Επιθεωρητριών Δημόσιας Διοίκησης που βρίσκεται στο δήμο για την Επενδυτική;

Απάντηση στην Πέμπτη Ερώτηση.

5. Για ποιο λόγο οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ δεν έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο;

Αυτή είναι μια άσχετη ερώτηση. γιατί δε γνωρίζει ο κ, Κασσαβός ότι τις αμοιβές των μελών των μελών τις ορίζει η Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής.

Αυτά που αναφέρθηκαν αφορούν τα πεπραγμένα της προηγούμενης διοίκησης του δήμου Αχαρνών με δήμαρχο το Σωτήρη Ντούρο. Το πόσο σύννομες ήταν οι ενέργειές του θα φανεί στο  πόρισμα των Επιθεωρητριών Δημόσιας Διοίκησης που ερευνά τα θέματα της Επενδυτικής και της διαχείρισης του Νεκροταφείου. Ίσως μερικά θέματα αγγίζουν και την νέα δημοτική Αρχή με δήμαρχο το Γιάννη Κασσαβό.

Το serial Επενδυτική όμως δεν τελειώνει εδώ. Σύντομα η συνέχεια.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: