Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Η Επενδυτική Αχαρνών σήμερα

Posted by koszig στο 20 Αυγούστου 2015

Αλλαγή δημοτικής Αρχής. Αλλαγή ηγεσίας στην Επενδυτική.

Έτσι άρχισαν όλα.

2219 Ορισμός από το δημοτικό συμβούλιο το Δ.Σ. Επενδυτικής 2014

Ακολούθησε μετά μερικές μέρες η ορκωμοσία των μελών της Επενδυτικής

Ορκωμοσία Επενδυτικής

 

 

Αυτή την ημέρα άρχισε το πρόβλημα.

ΝΠΙΔ

Είναι φανερό ότι ο συντάκτης του κειμένου για την ορκωμοσία των μελών του  Δ.Σ. δε γνώριζε το νομικό πλαίσιο για τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Γενικά οι Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ είναι μεν Ιδιωτικού Δικαίου,  αλλά οι  Ανώνυμες Εταιρείες Ο.Τ.Α. λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920.

Στην ιστοσελίδα της Επενδυτικής γίνεται αναφορά στο καταστατικό της,

Καταστατικό

Ο σχεδιαστής της Ιστοσελίδας δεν ήταν υποχρεωμένος να γνωρίζει ότι το δημοσιευμένων στο ανωτέρω ΦΕΚ καταστατικό αποτελεί περίληψη του πραγματικού καταστατικού που έχει κατατεθεί στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής.

Το πραγματικό καταστατικό δεν έχει δημοσιευτεί σε κανένα επίσημο έγγραφο του Δήμου Αχαρνών. Σχέδιο Καταστατικού, σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920, έχει κατατεθεί με τη μελέτη βιωσιμότητας της Εταιρείας.

Σχέδιο Καταστατικού Επενδυτικής Μονομετοχικής Α.Ε. Δήμου Αχαρνών

Η Επενδυτική Αχαρνών, σύμφωνα με το καταστατικό της κια το κ.ν. 2190/1920 είναι Εμπορική Εταιρεία.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 1.

Πάσα ανώνυμος Εταιρεία είναι εμπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εμπορική επιχείρησις.

Οι αιρετοί που συμμετέχουν στη διοίκηση της Εταιρείας έχουν ορκιστεί, οι ιδιώτες μέλη της δεν προκύπτει από πουθενά ότι οφείλουν να ορκιστούν.

Σύμφωνα με το άρθρο 266 του ν.3463/2006.

Άρθρο 266
Δημοτικές και κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες

1. Για την αξιοποίηση της δημοτικής ή κοινοτικής ακίνητης περιουσίας ή για την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων είναι δυνατή η σύσταση ανώνυμης εταιρείας μόνο από ένα Δήμο ή μία Κοινότητα, οι οποίοι και εισφέρουν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.
2. Οι δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Τα οριζόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του.

Σύμφωνα με το  καταστατικό της Εταιρείας

METOXOI
Άρθρο 7
Μέτοχοι -Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους , μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της , η κυριότης δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου . Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας , να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή ν’ αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί:
α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως  και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.
β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος και ελεγκτών.
γ) Έγκρισης των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).
δ) Διάθεσης των ετήσιων κερδών.
ε) Έκδοσης δανείου με ομολογίες.
στ) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διαρκείας ή διάλυσης της εταιρίας, εκτός της κατά το άρθρο 78 του Κ . Ν . 2190/1920 συγχώνευσης .
ζ) Διορισμού εκκαθαριστών .
η) Κάθε άλλου θέματος που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

 Είναι φανερό ότι το δημοτικό συμβούλιο ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας κατά τη δημιουργία της, γιατί μετά τη δημιουργία της Ανώνυμης Εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι μέλη της Γενικής Συνέλευσης, με τις αρμοδιότητες που έχει, είναι όσοι όσοι κατέχουν τις μετοχές της Εταιρείας.

Η δημιουργία της Επενδυτικής έγινε με την απόφαση 105/6-3-2010

2115 Απόφαση για μετατροπή ΔΕΝΔΑ σε Επενδυτική

Και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 17/6/2010

Καταστατικό Επενδυτικής Αχαρνών

Αυτή η δημοσίευση σε ΦΕΚ είναι Περίληψη του Καταστατικού και όχι το καταστατικό.

Αρχικά οι μετοχές ήταν 3.000 αξίας 100 η κάθε μια. Επειδή δεν καταβλήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο, ο Μονομέτοχος  Δήμος Αχαρνών με την απόφασή του μείωσε το Μετοχικό Κεφάλαιο που έπρεπε να καταβληθεί σε 70.000 € αρχικά με απόφαση δημοτικού συμβουλίου που ήταν για την καταβολή του ποσού του Μετοχικού Κεφαλαίου της Επενδυτικής Αχαρνών που είχε δημιουργηθεί πριν την απόφαση αυτή.

Τίτλος της απόφασης ήταν:

Τροποποίηση του άρθρου 5 παράγραφος 1 και άρθρο 35 παράγραφος α), του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ που αφορά μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και κωδικοποίση του καταστατικού με ενσωμάτωση των τροποποιήσεων αυτών και απάλειψη των άρθρων 36,38 και 39 του κεφαλαίου Ι – Μεταβατικές διατάξεις, με αναρίθμηση του άρθρου 37 σε 36.

2284 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου για μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

Αυτή ήταν μια απόφαση να εκταμιεύσει ο Δήμος Αχαρνών το ποσό των 70.000 €, αλλά ο εισηγητής της απόφασης Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών (γνώστης των διαδικασιών με Ανώνυμες Εταιρείες)
το πέρασε ως τροποποίηση του καταστατικού από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο.

Τροποποίηση των άρθρων 5, 6 & 35

Την 17/1/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από 09/09/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και δ.τ. «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» και αριθμό Μη τρώου 69688/04/Β/10/96, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 6 & 35, η κατάργηση των άρθρων 36,38 39 και η αναρίθμηση του άρθρου 37 σε άρθρο 36 του καταστατικού της. Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως εξής: (σε περίληψη): Άρθρο 5 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 70.000 ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος και κατανέμεται σε 700 επτακόσιες μετοχές ονομαστικές

Πριν όμως ληφθεί αυτή η απόφαση το δημοτικό συμβούλιο είχε αποφασίσει:

2283 Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις

Να πάρει όλες τις μετοχές ο δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος!!

Από τα μέχρι τώρα αναφερθέντα τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής εκλέγει η Γενική της Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού. Αυτό επιβεβαιώνεται με την απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ για το Διοικητικό Συμβούλιο

Εκλογή απο Γ.Σ. διοίκησης

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

Την 5.11.2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30.6.2012 πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και δ.τ. «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» και αριθμό Μητρώου 69688/04/Β/10/96 που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30.6.2017 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Παναγιώτη και της Ευαγγελίας, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στο Δελβινάκι Ιωαννίνων, κάτοικος Αχαρνών, οδός Αγ. Ταξιαρχών 30, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΙ 027547 και Α.Φ.Μ. 045826390, ΔΟΥ Αχαρνών, ως Πρόεδρος.
2. ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη, κάτοικος Αχαρνών, οδός Μαρτίνου Κόκκινος Μύλος, αριθμός 3, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 122165 και ΑΦΜ 014876414 ΔΟΥ Αχαρνών, Διευθύνων Σύμβουλος.

Με την εκλογή της δημοτικής Αρχής υπό τον Γιάννη Κασσαβό, συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο και στις 19/9/2014  εξέλεξε το διοικητικό συμβούλιο της Επενδυτικής.

2219 Εκλογή Δ.Σ. Επενδυτικής 2014

Μέχρι σήμερα δεν έχει ακολουθηθεί η τυπική και νόμιμη διαδικασία

  • Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής από τη Γενική Συνέλευση
  • Δημοσίευση του αποτελέσματος με κοινοποίηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Περιφέρειας Αττικής και στη συνέχεια σε ΦΕΚ

Συνεπώς η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι άκυρη και συνεχίζει να είναι νομικά έγκυρο εκείνο που είχε οριστεί στις 5/11/2012  με θητεία έως τις 30.6.2017 με πρόεδρο την δημοτική σύμβουλο Σοφία Χριστοπούλου

Μερικές μέρες αργότερα από την εκλογή του από το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επενδυτικής.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 73/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 73
 
Στα γραφεία της “ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΕ” ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ σήμερα 13 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.30 συνεδρίασε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο μετά τον ορισμό από το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών κατά την συνεδρίαση της 19/9/2014, μετά την υπ αρ. πρωτ. 439/9-10-2014 πρόσκληση του προέδρου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. (για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Συγκρότηση σε σώμα της Επενδυτικής Αχαρνών – Μονομετοχικής Ανωνύμου Εταιρείας Δήμου Αχαρνών
2. Ορισμός Γραμματέα
3. Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου
4. Απόφαση για Διαχειριστικό έλεγχο της Εταιρείας
 

Παρευρέθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Σιδηρόπουλος Γεώργιος
Σταύρου Γεώργιος
Ξαγοράρης Νικόλαος
Ζάχαρης Χαράλαμπος
Ελευθεριάδης Παντελής
Σαββουλίδης Χρήστος
Σαμουργασίδης Ιωάννης
Παλαχαρίδης Γεώργιος
Σεμερτζίδης Ιορδάνης
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν προσωρινά από το μέλος του Δ.Σ. κ. Ζάχαρη Χαράλαμπο και έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο ορίσει γραμματέα.
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
 
ΘΕΜΑ 1ο
“Συγκρότηση σε σώμα” του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Μ.Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ο πρόεδρος ανάγνωσε στο σώμα την γραπτή εισήγησή του για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που έχει ως εξής :
α. Σύμφωνα με το άρθρον 9 παρ. 2 εδάφιο β του κωδικοποιημένου καταστατικού όπως ισχύει σήμερα η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του κωδικοποιημένου καταστατικού όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 266 του ν 3463/06 περί Κ.Δ.Κ. η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 9 (εννέα) μέλη, εκ των οποίων τα 3 (τρία) μέλη είναι αιρετά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα 2 (δύο) μέλη από την πλειοψηφία (Δημοτικοί Σύμβουλοι) και 1 (ένα) μέλος από την μειοψηφία (Δημοτικός Σύμβουλος) και τα υπόλοιπα 6 (έξι) μέλη Έλληνες πολίτες.
γ. Με την 205/19-9-2014 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής :
Σιδηρόπουλος Γεώργιος (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας ως Πρόεδρος)
Σταύρου Γεώργιος (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας ως αντιπρόεδρος)
Ξαγοράρης Νικόλαος (Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας ως μέλος)
Ζάχαρης Χαράλαμπος (Δημότης ως μέλος)
Ελευθεριάδης Παντελής (Δημότης ως μέλος)
Σαββουλίδης Χρήστος (Δημότης ως μέλος)
Σαμουργασίδης Ιωάννης (Δημότης ως μέλος)
Παλαχαρίδης Γεώργιος (Δημότης ως μέλος)
Σεμερτζίδης Ιορδάνης (Δημότης ως μέλος)
δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του κωδικοποιημένου καταστατικού όπως ισχύει σήμερα μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, εκ των μελών του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως ρητώς και σαφώς στην προκειμένη απόφασή του και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
Παρακαλώ όπως γίνει ψηφοφορία για να συγκροτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. σε σώμα όπως αναφέρει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ όψιν του τη γραπτή εισήγηση του προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση σχετικά με το θέμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ Μ.Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ως εξής :
Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας Σιδηρόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου και της Ελένης, Ελ. Επαγγελματίας, γεννηθείς το έτος 1970, κάτοικος
Αχαρνών οδός Μηλίτου 10, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 513786 και Α.Φ.Μ. 046805700.
Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Σταύρου Γεώργιος του Αυγουστή και της Αριστέας, Ιδ. Υπάλληλος, γεννηθείς το έτος 1974, κάτοικος Αχαρνών, οδός Στρατηγού Μακρυγιάννη 10, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ 098035 και Α.Φ.Μ. 046805864.

Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται οι κάτωθι :

 
1. Ξαγοράρης Νικόλαος του Λουκά και της Ευθυμίας (Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας),
 
2. Ζαχαρης Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου και της Αγαθής (Δημότης), Πολιτικός Μηχανικός,
 
3. Ελευθεριάδης Παντελής του Αλεξίου και της Αναστασίας (Δημότης), Ελ. Επαγγελματίας,
 
4. Σαββουλίδης Χρήστος του Γεωργίου και της Αλεξάνδρας (Δημότης), Δημοτικός υπάλληλος,
 
5. Σαμουργασίδης Ιωάννης του Σάββα και της Αθηνάς (Δημότης), Επιχειρηματίας,
 
6. Παλαχαρίδης Γεώργιος του Θεοδώρου και της Γκαλίνας (Δημότης), Ελ. Επαγγελματίας,
 
7. Σεμερτζίδης Ιορδάνης του Ηλία και της Βασιλικής (Δημότης), Άνεργος,
 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του καταστατικού το Δ.Σ. της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και  μεταβιβάζει στον πρόεδρο της εταιρείας κ. Σιδηρόπουλο Γεώργιο του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αχαρνών, εξουσιοδοτεί αυτόν όπως εκπροσωπεί την εταιρεία στα Δικαστήρια και σε κάθε Δημόσια Αρχή και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από τον αντιπρόεδρο κ. Σταύρου Γεώργιο του Αυγουστή, κατοίκου Αχαρνών.

ΘΕΜΑ 3ο
“Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου”
Ο πρόεδρος φέρνει προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως το 3ο Θέμα της συνεδρίασης που αφορά τον ορισμό Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και διαβάζοντας προς τα μέλη τη γραπτή εισήγησή του που έχει ως εξής :
Με το κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας άρθρο 21 παρ. 2 όπως ισχύει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους.
Με το άρθρο 266 παρ. 2 του Ν 3463/06 περί Κ.Δ.Κ. ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προερχόμενο από του αιρετούς εκπροσώπους του Δημοτικού ή κοινοτικού Συμβουλίου.
Με το άρθρο 107 του Ν 3852/10 παρ. 1 εδάφιο δ (Καλλικράτη) οι Δήμοι μπορούν να έχουν μια Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ. εφ όσον είχαν σύσταση εταιρείας στους συνεννούμενους Δήμους.
Προτείνω το μέλος κ. Ζάχαρη Χαράλαμπο.
Παρακαλώ όπως γίνει ψηφοφορία για να ορισθεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ όψιν του τη γραπτή εισήγηση του προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση σχετικά με το θέμα
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον ορισμό στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας τον κ. Ζάχαρη Χαράλαμπο.

Είναι φανερό ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε στις ανωτέρω αποφάσεις και δέχονται ότι ισχύουν:
Σύμφωνα με το άρθρον 9 παρ. 2 εδάφιο β του κωδικοποιημένου καταστατικού όπως ισχύει σήμερα, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής, δεν έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας Αττικής και δεν υπάρχει σχετική απόφαση δημοσιευμένη σε ΦΕΚ.

Οι ανωτέρω αποφάσεις δεν έχουν αναρτηθεί στη Δι@ύγεια, όπως ορίζει η απόφαση του Νομικού Συμβουλίου
16-2011 Ανάρτηση αποφάσεων Α.Ε. στο διαδίκτυο
άρα δεν ισχύουν.

Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής δεν είναι νόμιμες.

Καλώς ο κ. Ζάχαρης επέλεξε την άλλη οδό.
7ΑΣΞΟΕ04-ΝΟΡ Πρόσληψη

Στην απόφαση αυτή του Προέδρου του Συνδέσμου Πάρνηθας:
5. Την με αριθ. πρωτ.: 123/30-03-2015 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από μέρους του Κουλοχέρη Δημητρίου του
Βασιλείου που υποβλήθηκε στο Σύνδεσμο για το σκοπό της πλήρωσης της θέσης του ειδικού συνεργάτη.
6. Την υπ’ αριθ.: 8010640499 βεβαίωση διορισμού/πρόσληψης του ανωτέρω που εντάχθηκε στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.
7. Επειδή τα προσκομισθέντα στοιχεία πληρούν τις αξιώσεις των οικείων διατάξεων του νόμου σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη του ενδιαφερομένου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προσλαμβάνουμε τον Ζάχαρη Χαράλαμπο του Κων/νου , με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου διάρκειας που δεν θα υπερβαίνει την θητεία του Προέδρου του Συνδέσμου, ως ειδικό συνεργάτη με ειδικότερα καθήκοντα σε θέματα μελέτης για την αξιοποίηση του περιβάλλοντος , οικοσυστήματος και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο χώρο της Πάρνηθας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/07.
Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε 20.448,24 € και θα βαρύνει τους K.A. 00-6031,και 00-6053 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Συνδέσμου Πάρνηθας σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 125/30-03-2015 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Ο σύνδεσμος Πάρνηθας όμως έχει πάρει φόρα.

Ζαλοκώστα Ιωάννα Ειδικός συνεργάτης

Ειδικός Συνεργάτης σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία OTA και Νομικών Προσώπων Δ.Δ. και Ι.Δ. του Δήμου.

Είναι μια νόμιμη διαδικασία, όπου ο δήμαρχος Φυλής μπορεί να προσλάβει ειδικούς συμβούλους, επιστημονικούς συνεργάτες και ειδικούς συνεργάτες κατά την κρίση του.

Όμως φαίνεται ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πάρνηθας ακολουθεί τα μαθήματα του δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού για ανεξάρτητους δημοσιογράφους.

6Ν7ΓΟΕ04-ΕΔΡ Απόφαση για ανεξάρτητο δημοσιογράφο

7ΡΝΒΟΕ04-Α6Ν Πρόσληψη Ζαλοκώστα Ιωάννας  ως Ανεξάρτητος δημοσιογράφος

Είναι πιθανό ότι ο χρόνος για Ειδικές συνεργασίες σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία OTA και Νομικών Προσώπων Δ.Δ. και Ι.Δ. του Δήμου δεν αρκεί για ενημέρωση του κοινού, χρειάζεται και είναι απαραίτητη η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ανεξάρτητο δημοσιογράφο με στόχο την έγκαιρη και πληρέστερη ενημέρωση του κοινού. Προφανώς πρέπει η δημότες των Αχαρνών πρέπει να ενημερώνονται  για τον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, (κλικ εδώ)

Ο Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός είναι μέλος και της Διοίκησης του Συνδέσμου Πάρνηθας. Ο Βασίλης Λαζάρου είναι πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Πάρνηθας  και εντεταλμένος σύμβουλος να υπογράφει αντί του προέδρου, άλλωστε τι συγγενείς είναι!!
Λαζάρου-Κασσαβός-Δασκαλάκης

 

Στη φωτογραφία ο Βασίλης Λαζάρου, ο Γιώργος Δασκαλάκης πρόεδρος της ΔΗΦΑ και ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός σε διακοπές στην Πάρο.

Λαζάρου - Κασσαβός

Μετά τη διαμάχη για τη σύνθεση της διοίκησης του Σύνδεσμου Πάρνηθας, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), φαίνεται ότι τα βρήκαν. Οι Τραμπάκουλες!!

Για το δήμαρχο  Γιάννη Κασσαβό  ισχύει:

Δεν ήξερες, δε ρώταγες;

Η τήρηση των νόμων δεν  είναι οι φωτογραφίσεις!!

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: