Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Η διοίκηση είναι για τα μπάζα;

Posted by koszig στο 9 Σεπτεμβρίου 2015

Κοντά ένα χρόνο πριν, τον Οκτώβριο του 2014, έγιναν πλημμύρες σε περιοχές των Αχαρνών με καταστροφές σε υποδομές, σε σπίτια και καταστήματα.

Ο δήμος Αχαρνών κηρύχθηκε με την με αριθ. πρωτ: 6804/25-10-2014  Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας αποφάσισε  να καταβάλλει άμεσα, το ποσό  των  586,94 ευρώ  ανά νοικοκυριό και Οικονομική ενίσχυση για την αποκατάσταση ζημιών κατοικίας και αντικατάσταση οικοσκευής. Το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 1.174€ έως 5.869€ με κριτήρια.

Η Περιφέρεια Αττικής και ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης υποσχέθηκαν βοήθεια στο Δήμο Αχαρνών για την αποκατάσταση υποδομών και αποκομιδή μπαζών.

Το χρονικό αυτής της ιστορίας έχει καταγραφεί στις αντίστοιχες αναρτήσεις, (κλικ εδώ).

Για τα  μπάζα έγιναν δύο αναθέσεις, μια στις 24-11-2014 με διάρκεια τριών μηνών έως τις 26-1-2015, και η άλλη στις 5-12-2014 με διάρκεια 50 ημερών ως τις 25-1-2015.

Η πρώτη σύμβαση εκτελέστηκε σχεδόν κανονικά και τελικά πληρώθηκε.

Η δεύτερη σύμβαση άργησε λιγάκι να ολοκληρωθεί. Η ιστορία απεικονίζεται στην εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο της 26/8/2015.

2283 Εισήγηση για αποκομιδή μπαζών

2283 Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για τα μπάζα

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση αποφάσισε:

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, τα έγγραφα του φακέλου, την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Επίβλεψης Έργων και τις απόψεις των ομιλητών   

   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 Με ψήφους 22 υπέρ – και 4 κατά (των κ.κ Αναγνωστόπουλου Παναγιώτη, Βρεττού Μιχάλη, Βρεττού Σπύρου και Ντούρου Σωτήριου )

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Α)  Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών  – Τακτοποιητικό του έργου: «Αποκομιδή μπαζών» χωρίς χρήση  επί έλασσον  δαπανών.

Β) Τις παραπέρα ενέργειες αναθέτει στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αναρτήθηκε στις 1/9/2015

Ανάρτηση απόφασης Δ.Σ. για μπάζα

Στις 31/8/2015 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή με ημερομηνία σύγκλισης 27/8/2015, δηλαδή την επομένη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της 26/8/2015.

OE_17_31_8 Ημερήσια διάταξη

Μεταξύ των θεμάτων ήταν:

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

12  Ψήφιση πίστωσης ποσού 75.219,04 € για την πληρωμή του αναδόχου: Φανός Βασίλειος του  έργου: «Αποκομιδή μπαζών».

13  Ψήφιση πίστωσης ποσού 95.934,83 € για την πληρωμή της εταιρείας, Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.

Παρακολουθείστε ένα απόσπασμα της συνεδρίασης που αναφέρεται στα ανωτέρω θέματα.

————

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναρτήθηκε στις 2/9/2015.

Ανάρτηση Ο.Ε. για μπάζα

Στην απόφαση αυτή:

ΒΖ70ΩΨ8-ΦΟΥ Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για μπάζα

αναφέρεται:

ΘΕΜΑ: «Ψήφιση πίστωσης ποσού 75.219,04 για την πληρωμή του αναδόχου: Φανός Βασίλειος, του έργου: «Αποκομιδή μπαζών».
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, που αναφέρει την ψήφιση πίστωσης ποσού 75.219,04 € για την πληρωμή του αναδόχου << Φανός Βασίλειος >> που αφορά το έργο: «Αποκομιδή μπαζών», για εργασίες που πρόκειται να εκτελέσει η εργολαβία μέχρι τη λήξη του συμβατικού της χρόνου.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πόρους του Δήμου. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7334.002, προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015 του Δήμου. Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ’ όψιν της την πρόταση του Προέδρου και την τοποθέτηση του, καθώς και τις κείμενες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει την ψήφιση πίστωσης ποσού 75.219,04 € για την πληρωμή του αναδόχου << Φανός Βασίλειος >> που αφορά το έργο: «Αποκομιδή μπαζών».

2. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο.

 

Αυτά είναι τα πραγματικά περιστατικά που τεκμηριώνονται με τα ανωτέρω στοιχεία.

Ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός, πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής που καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έφερε για συζήτηση και ψήφιση πίστωσης ποσού 75.219,04 για την πληρωμή του αναδόχου: Φανός Βασίλειος του έργου: «Αποκομιδή μπαζών» στη συνεδρίαση της 31/8/2015.

 

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 26/8/2015, με παρόντα τον δήμαρχο, έγινε συζήτηση για το θέμα της αποκομιδής των μπάζων.

Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ήταν :

6. Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος»

7. Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου: «Αποκομιδή Μπαζών»

8. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος» χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών.

9. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού του έργου: «Αποκομιδή μπαζών» χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών.

Η συζήτηση έγινε κυρίως για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου και όχι για το έργο.

—————-

Αυτή ήταν η συζήτηση για τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

——————-

Όπως η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου αποτυπώθηκε στην απόφαση:

        Σημειώνουμε ότι:   

          Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών παρουσιάζει  μείωση έναντι του συμβατικού αντικείμενου  έργου κατά το ποσό των 75.219,04 €, ήτοι ποσοστό 94,08%.

          Η δαπάνη των εργασιών είναι 3.846,41 €,  για Φ.Π.Α  το ποσό των 884,65€., και η συνολική δαπάνη του έργου είναι 4.730,96€.

          Η υπηρεσία μας προτείνει την Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  – Τακτοποιητικού του έργου: «Αποκομιδή μπαζών» χωρίς χρήση  επί έλασσον  δαπανών.

Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις, απαντήσεις  στο Θέμα.

Τέλος ο Προεδρεύων προτείνει τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, τα έγγραφα του φακέλου, την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Επίβλεψης Έργων και τις απόψεις των ομιλητών   

   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 Με ψήφους 22 υπέρ – και 4 κατά (των κ.κ Αναγνωστόπουλου Παναγιώτη, Βρεττού Μιχάλη, Βρεττού Σπύρου και Ντούρου Σωτήριου )

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α)  Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών  – Τακτοποιητικό του έργου: «Αποκομιδή μπαζών» χωρίς χρήση  επί έλασσον  δαπανών.

Β) Τις παραπέρα ενέργειες αναθέτει στον κ. Δήμαρχο.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ

 

Είναι φανερό ότι ο δήμαρχος ήταν παρών στη συνεδρίαση που συζητήθηκε η ανωτέρω απόφαση, την υπέγραψε και όφειλε να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Συγκάλεσε την Οικονομική Επιτροπή πέντε μέρες μετά και ζήτησε να ψηφιστεί  πίστωσης ποσού 75.219,04 για την πληρωμή του αναδόχου: Φανός Βασίλειος, του έργου: «Αποκομιδή μπαζών», ενώ με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που υπέγραψε η συνολική δαπάνη του έργου είναι 4.730,96 €.

Ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός δε γνωρίζει τι αποφασίζεται στο δημοτικό συμβούλιο, που τον εντέλει να προχωρήσει στις παραπέρα ενέργειες, δηλαδή να ψηφιστεί πίστωση 4.730,96 € και ψηφίζει πίστωση 75.219,04 €;

Κάνει πρόταση ψήφισης πίστωσης ποσού 75.219,04 € για την πληρωμή του αναδόχου << Φανός Βασίλειος >> που αφορά το έργο: «Αποκομιδή μπαζών», για εργασίες που πρόκειται να εκτελέσει η εργολαβία μέχρι τη λήξη του συμβατικού της χρόνου.

Διαύγεια Αποκομιδή μπαζών

Με έγγραφο που συντάχτηκε στο ιδιαίτερο γραφείο του δημάρχου ο χρόνος παράδοσης ήταν 50 ημέρες, μέχρι 25/1/2015. Μετά από  2 παρατάσεις και το  αίτημα του αναδόχου για διακοπή εργασιών – διάλυση σύμβασης, με το αρ. πρωτ. 27091/29.04.2015 έγγραφο του,  υλοποιήθηκε με την 190/2015 απόφαση του δημοτικού  συμβουλίου στις 18/6/2015.

Στις 31/8/2015 ποιες εργασίες πρόκειται να εκτελέσει η εργολαβία μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου για να πληρωθούν τα 75.219,04 € ;

Στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης 75.219,04 €, δεν υπάρχει αναφορά για πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2010 και την εγκύκλιο 30 του Υπουργείου Εσωτερικών

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ.

 3. Διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων.
α. Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης η οικονομική υπηρεσία του δήμου συντάσσει:
– ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών 2/91118/0026/2010, εάν πρόκειται για πιστώσεις που διατίθενται από το δήμαρχο κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 158 του ΔΚΚ,

– ΠΡΟΤΑΣΗ (Η΄ ΕΚΘΕΣΗ) ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, όταν πρόκειται για πιστώσεις που διατίθενται από το δημοτικό συμβούλιο ή την οικονομική επιτροπή.
Σημειώνεται ότι στη δεύτερη περίπτωση το έγγραφο της ανάληψης  υποχρέωσης δεν μπορεί να έχει τη μορφή απόφασης, δεδομένου ότι υπογράφεται μεν από το δήμαρχο, η αρμοδιότητα όμως έγκρισης της δαπάνης και διάθεσης της πίστωσης ανήκει σε άλλο όργανο. Επειδή εξάλλου κατά το χρόνο που εκδίδεται η απόφαση της οικονομικής επιτροπής ή του δημοτικού συμβουλίου πρέπει να έχει ελεγχθεί τόσο η ύπαρξη ή η επάρκεια της πίστωσης όσο και η νομιμότητα της δαπάνης ( άρθρο 4 ΠΔ 113/2010),το έγγραφο ανάληψης της υποχρέωσης απαιτείται να έχει συνταχθεί και υπογραφεί πριν εκδοθεί η απόφαση αυτή. Η «πρόταση (ή έκθεση) ανάληψης υποχρέωσης» περιέχει τα στοιχεία του άρθρου 3 του ΠΔ 113/2010, τα ίδια δηλαδή στοιχεία που περιέχει και η «απόφαση ανάληψης υποχρέωσης», επειδή όμως είναι έγγραφο εισηγητικού χαρακτήρα προσαρμόζεται στον κατάλληλο τύπο. Πρωτοκόλληση δεν απαιτείται στην περίπτωση αυτή. 
Είναι προφανές ότι για να καταστεί δυνατή η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας, οι εισηγήσεις προς το δημοτικό συμβούλιο ή την οικονομική επιτροπή για την έγκριση των δαπανών πρέπει να κοινοποιούνται στην οικονομική υπηρεσία πριν από την εγγραφή τους στην ημερήσια διάταξη ή πριν από τη συζήτησή τους στη συνεδρίαση.

Αυτό δεν έγινε και δεν αναφέρεται στις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της 31-8-2015, επομένως η απόφαση στερείται νομιμότητας.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που ψήφισαν την ανωτέρω απόφαση ήταν:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΕΛΗΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ

Οι ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ και ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ απουσίαζαν από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 26/8/2015 και προφανώς δε γνώριζαν τι συζητήθηκε, αν και οι αποφάσεις αναρτώνται στη Δι@ύγεια. Οι υπόλοιποι;

 

Εκτός από αυτή την απόφαση υπάρχει και δεύτερη απόφαση με αντίστοιχα χαρακτηριστικά για την αποκατάσταση βλαβών με αποφασισθείσα από δημοτικό συμβούλιο  τη συνολική δαπάνη του έργου είναι 46.727,06€ .Στην Οικονομική Επιτροπή αποφασίστηκε ψήφιση πίστωσης ποσού 95.934,83 € για την πληρωμή της εταιρείας, Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε. που αφορά το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος» για εργασίες που πρόκειται να εκτελέσει η εργολαβία μέχρι τη λήξη του συμβατικού της χρόνου».

Στις 18/6/2015 το δημοτικό συμβούλιο με την 189 απόφασή του ενέκρινε  την διάλυση της με αρ. πρωτ. 93182/26-11-2014 σύμβασης του ανωτέρω έργου.

Κύριος υπεύθυνος για την παράτυπη-παράνομη απόφαση είναι ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός και μέρος της ευθύνης έχουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και οι επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών για τις δικές τους παραλήψεις.

 

Άσχετο!!

Μερικές φορές έρχεται στο μυαλό μου ένα τραγούδι

Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά σας έρχεται…

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: