Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Η διαχείρηση κοινοχρήστων χώρων

Posted by koszig στο 8 Οκτωβρίου 2015

Οι νόμοι που ισχύουν για την διαχείριση κοινοχρήστων χώρων αρχικά ξεκίνησαν με το  Βασιλικό Διάταγμα  24-9/20-10-58 άρθρο 13 » Τέλος χρήσεως   πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων «.

Το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με μια σειρά διατάξεων. Ειδικά για τους κοινόχρηστους χώρους πλατειών ισχύει:

 1. Η χρήσις των πλατειών διατίθεται εις τους εκμεταλλευομένους τα περί αυτάς καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, παρεμφερείς επιχειρήσεις και καταστήματα, κατά τα δι’ αποφάσεως της δημοτικής ή κοινοτικής αρχής ειδικότερον οριζόμενα. Επιτρέπεται η παραχώρησις της χρήσεως συνεχομένου κοινοχρήστου χώρου, εφ’ όσον δεν θίγονται δικαιώματα ετέρου δικαιουμένου της χρήσεως τούτου, εάν όμως οι δικαιούμενοι χρήσεως αυτού είναι πλείονες του ενός, η χρήσις του συνεχομένου τούτου χώρου παραχωρείται αναλόγως των προσόψεων των καταστημάτων αυτών ή αναλόγως άλλων κριτηρίων (τοπικών, τουριστικών, κυκλοφοριακών, πρασίνου κλπ). Εν ουδεμιά περιπτώσει ο κατά χρήσιν παραχωρούμενος χώρος επιτρέπεται να επεκτείνεται και εις πεζοδρόμιον παρακειμένου καταστήματος ή κατοικίας, ειμί μόνον τω εγγράφω συγκαταθέσει του χρησιμοποιούντος ή κατέχοντος τα ακίνητα ταύτα.
 2. Προκειμένου περί πλατειών ένθα προβάλλονται καταστήματα χρησιμοποιούμενα ως καφενεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία ή παρεμφερείς επιχειρήσεις,εις έκαστον εκμεταλλευτήν τούτων παραχωρείται αναλόγως της προσόψεως του καταστήματος αυτού η χρήσις του εβδομήκοντα τοις εκατόν (70%) του αντιστοιχούντος εις την προβολήν του χώρου, το υπόλοιπον δε τριάκοντα τοις εκατόν (30%) του χώρου, διατίθεται υπό του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος εις τους αυτούς εκμεταλλευτάς εφ’ όσον κατά την κρίσιν αυτού δεν παρακωλύεται ουσιωδώς η ελευθέρα χρήσις αυτού . Εν περιπτώσει μη χρησιμοποιήςεως υπό δικαιουμένου του αναλογούντος αυτώ κοινοχρήστου χώρου της πλατείας, η χρήσις του χώρου τούτου δύναται να παραχωρηθεί υπό του δήμου ή της κοινότητος εις εκμεταλλευτάς συνερχομένων μετ’ αυτού  καταστημάτων, αναλόγως της προσόψεώς των.
 3. Ο προτιθέμενος να χρησιμοποιήσει τους κατά τας προηγουμένας παραγράφους κοινοχρήστους χώρους ή το υπέδαφος αυτών υποβάλλει, προς της χρήσεως, σχετικήν αίτησιν εις το οικείον ή . Εις την αίτησιν αναγράφονται: α) το ονοματεπώνυμον η  επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνσις της ασκουμένης επιχειρίσεως και β) η θέσις, η έκτασις και το είδος του αιτουμένου προς χρήσιν χώρου, ως και η χρονική διάρκεια δι’ ην αιτείται η παραχώρησις της χρίσεως αυτού . Προκειμένης χορηγήσεως της αδείας χρήσεως η αστυνομική αρχή εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από της παραλαβής του σχετικού  ερωτήματος του δήμου ή της κοινότητος, γνωματεύει εάν υφίσταται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων επιβάλλοντες την μη χορήγησιν της αιτουμένης άδειας, οπότε δεν χορηγείται αύτη. Παρεχομένης απράκτου της προθεσμίας ταύτης, η άδεια χορηγείται και άνευ γνωματεύσεως της αστυνομικής αρχής. (Αντικαθίσταται η παρ. 6 από την παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν.3254/04, ΦΕΚ- 137 Α’. Για την τροποποίηση βλ. το άρθρο 13 του β.δ/τος24-9/20-10-58).

Ας δούμε πως μπορεί να εφαρμοστεί η ανωτέρω νομολογία στην Κεντρική Πλατεία Μενιδίου.

φάτσα

 

Αυτές είναι οι προσόψεις των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η εφαρμογή «παραχωρείται αναλόγως της προσόψεως του καταστήματος αυτού η χρήσις του εβδομήκοντα τοις εκατόν (70%) του αντιστοιχούντος εις την προβολήν του χώρου, »

Ο υπολογισμός της προβολής του χώρου υπολογίζεται με το γινόμενο  του μήκους της πρόσοψης του καταστήματος επί το ύψος. Συνήθως το ύψος των καταστημάτων είναι γύρω στα τρία μέτρα σε άλλο 4,5 μέτρα. Έτσι ο χώρος σε απόσταση από το όριο του καταστήματος που διατίθεται νομίμως για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων είναι 2,10 μέτρα ή 3,15 μέτρα ανάλογα(πράσινη γραμμή) ή αν δοθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επιπλέον 30%, η επέκταση του καταστήματος στον ελεύθερο χώρο φτάνει στα τρία ή 4.5 μέτρα περίπου (μπλε γραμμή).

 

φάτσα τελικό ab

Η πλατεία που η δημοτική Αρχή θέλει να τηρήσει το νόμο, έστω και αν στις διαδικασίες της αναμόρφωσης της πλατείας παραβαίνει βάναυσα το νόμο, πρέπει να έχει τους χώρους τραπεζοκαθισμάτων που προσδιορίζονται με την πράσινη ή μπλε διαγράμμιση. Όμως οι νόμοι για την πλατεία και τα καταστήματα που έχουν πρόσοψη στην πλατεία υπόκεινται, εκτός από την επιφάνεια, και σε άλλες διατάξει νόμων αδειοδότησης των καταστημάτων.

 •  Σε κάθε κατάστημα υγειονομικού ελέγχου παραχωρείται χώρος που αντιστοιχεί στο εμβαδόν του 70% της προσόψεως του και βρίσκεται απαραιτήτως στο ισόγειο.
 •  Το εμβαδόν αυτό υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το μήκος της κυρίας όψης (εξαιρούνται τυχόν μάντρες, προσθήκες μικρών κτισμάτων, κτίσματα που βρίσκονται σε υποχώρηση από την οικοδομική γραμμή ΟΓ, κλπ) επί το ύψος του καταστήματος, που μετριέται από το έδαφος (από το ψηλότερο σημείο του εδάφους στην όψη, αν το έδαφος είναι υπό κλίση) μέχρι το κατώτερο σημείο της πλάκας της υπερκείμενης ιδιοκτησίας.
 •  Το 70% του εμβαδού αυτού προβάλλεται στον κοινόχρηστο χώρο, μέσα στα όρια της όψης και έτσι καθορίζεται ο χώρος που μπορεί να καταλάβει το κατάστημα για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων του.
 •  Το υπόλοιπο 30% διατίθεται στα ίδια καταστήματα, αν κατά την κρίση του Δημάρχου δεν παρεμποδίζεται με τον τρόπο αυτό ουσιωδώς η ελεύθερη χρήση του κοινόχρηστου χώρου.
 •  Ο υπολογισμός του εμβαδού σε γωνιακά καταστήματα ή καταστήματα με περισσότερες πλευρές προς τον κοινόχρηστο χώρο, γίνεται χωριστά για κάθε όψη και ο διατιθέμενος προς κατάληψη χώρος αναλογεί στην κάθε αντίστοιχη όψη χωριστά και όχι συγκεντρωτικά.
 •  Στις περιπτώσεις που η όψη βρίσκεται σε απότμηση, τότε ο παραχωρούμενος χώρος δημιουργείται από την ορθή προβολή των ορίων της όψης (κάθετα δηλαδή) προς τον άξονα του ενός από τους δύο δρόμους υπό γωνία. Ο χώρος προς κατάληψη παραχωρείται σε μία από τις δύο πλευρές του καταστήματος.
 • Αν παρεμβάλλεται δρόμος μεταξύ πλατείας και πεζοδρομίου μπροστά από κατάστημα το οποίο δεν έχει ικανοποιητικό χώρο για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων του στη πρόσοψη του, τότε του παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος απέναντι, στη πλατεία, που θα τηρεί όλες τις προϋποθέσεις αυτού του κανονισμού.

 

 •  Στον παραχωρούμενο χώρο η κατάληψη συνίσταται μόνο από τα εξής λειτουργικά στοιχεία επαγγελματικού εξοπλισμού:
 • Τραπεζοκαθίσματα
 • Πινακίδα (stand) με τον τιμοκατάλογο/μενού/ προσφορές του καταστήματος
 • Στοιχεία σκίασης και προστασίας από τη βροχή που διακρίνονται σε ομπρέλες και τέντες.
 • Η μέγιστη επιφάνεια που μπορούν να καλύπτουν οι ομπρέλες μπορεί να είναι ίση με την επιφάνεια του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου. Οι ομπρέλες θα είναι με κινητό κεντρικό στήριγμα, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα απομάκρυνσής τους όταν αυτό απαιτείται, δεν θα πακτώνονται ή βιδώνονται στο έδαφος και θα τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζονται οι είσοδοι των κτιρίων και η ανάπτυξη των δέντρων.
 • Η τοποθέτηση τεντών, στην όψη του κτηρίου, θα είναι σε ύψος τουλάχιστον 3 μ από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στοιχεία. Οι τέντες αυτές δεν θα υπερβαίνουν το 20% της επιφάνειας του συνόλου του κοινόχρηστου χώρου (Απόφαση α.π. 52716/20-11-01 του ΥΠΕΧΩΔΕ) και δεν θα έχουν διαφημιστικά μηνύματα.
 •  Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια, ώστε να δημιουργούνται διάδρομοι για την απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών, που θα προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη κοινόχρηστου χώρου .
 • Απαγορεύεται η τοποθέτηση ζαρντινιέρων και ειδικών διαχωριστικών πλαισίων από τους καταστηματάρχες, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία περιχαρακωμένων περιοχών μετατρέποντας τον κοινόχρηστο χώρο σε ιδιωτικό.
 • Στους παραχωρούμενους χώρους απαγορεύεται οποιαδήποτε μόνιμη κατασκευή (όπως υποστυλώματα, δάπεδα, ξύλινες πέργκολες, φωτιστικοί στύλοι, κ.λπ., καθώς και η τοποθέτηση υπαίθριων μπαρ, ντουλαπιών, κλιματιστικών, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αυτόματων πωλητών κ.λπ.), ή παρέμβαση /επέμβαση στην υποδομή τους, καθώς και η τοποθέτηση πακτωμένων στο έδαφος τραπεζιών, πάγκων σερβιρίσματος, καθισμάτων και άλλων αντικειμένων.
 • Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση κάθε είδους εμπορευμάτων, ή άλλων αντικειμένων (τελάρα, κιβώτια , φιάλες υγραερίου, σιδηροκατασκευές, κλπ) έξω από οποιοδήποτε κατάστημα και ιδιαίτερα στους χώρους των κεντρικών πλατειών.
 • Η παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την υπαίθρια λειτουργία των καταστημάτων αφορά αποκλειστικά και μόνο στην τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
 • Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση τραπεζοκαθισμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού.

Αυτά είναι μερικά στοιχεία που καθορίζουν την έκταση των κοινόχρηστων χώρων των τραπεζοκαθισμάτων. Οι νόμοι ισχύουν σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και φυσικά σε όλο τον δήμο Αχαρνών.

Η δημοτική Αρχή δε μπορεί να εφαρμόζει το νόμο επιλεκτικά σε καταστήματα υγειονομικού ελέγχου μόνο στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών.

Η μη τήρηση του νόμου αποτελεί παράβαση καθήκοντος και ελέγχεται διοικητικά και ποινικά, εφόσον διαπιστωθεί βαρεία αμέλεια ή ενδεχόμενος δόλος.

Ενδεχομένως Ενεργοί Πολίτες θα αναλάβουν  να ζητήσουν από τη δημοτική Αρχή την τήρηση των νόμων και αν η δημοτική Αρχή δεν εκτελέσει τα νόμιμα, τότε σειρά θα έχει η προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και στον Εισαγγελέα.

Την 28η Οκτωβρίου εορτάζεται το ΟΧΙ.

ΟΧΙ και στις αυθαιρεσίες της δημοτικής Αρχής

 

 

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: