Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τα παγκάκια

Posted by koszig στο 8 Οκτωβρίου 2015

 

Πως προμηθεύονται παγκάκια.

Οι άλλοι δήμοι.

Δήμος Βόλου, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

 

Δήμος Θέρμης

Προμήθεια 14.982,63€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΑΓΚΑΚΙΑ Δήμος Θέρμης

Δήμoς Θέμης Πρόχειρος διαγωνισμός για παγκάκια

 

Δήμος Ηρακλείου Αττικής

7ΣΜΠΩΡ3-ΥΛΧ Δήμος Ηρακλείου Αττικής

Προμήθεια ποσού 2.996,28 ευρώ

 

Δήμος Ηλίου

Δήμος Ηλίου Προσφορές

Δήμος Ηλίου Μελέτη για Παγκάκια

Δήμος Ηλίου Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Αυτές είναι οι διαδικασίες που τηρούνται από μερικούς από τους ΟΤΑ.

Δήμος Αχαρνών

Ο δήμος Αχαρνών αποφάσισε να προμηθευτεί παγκάκια.  Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 17/9/2015.

————

Και η απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια.

7Ω09ΩΨ8-58Ο Απόφαση για Παγκάκια

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το θέμα για τα παγκάκια αναγνώστηκε ως δεύτερο έκτακτο. Στην απόφαση αναγράφεται ως πέμπτο έκτακτο. Λεπτομέρειες!!

Όπως ακούγεται να λέει ο δήμαρχος τα παγκάκια προορίζονται για την πλατεία.

Στην απόφαση που ψηφίστηκε ομόφωνα παρόντες ήταν τρεις δημοτικοί σύμβουλοι και ο δήμαρχος. Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα μέλη. Είναι φανερό ότι όταν άρχισε η συνεδρίαση, που πρώτα συζητούνται  τα έκτακτα, δεν υπήρχε απαρτία. Και οι τρεις παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι, όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο, ήταν ωσεί παρόντες!!

Στην εισήγηση για το θέμα η διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας αναφέρθηκε μόνο στον τίτλο του θέματος και τον κωδικό του προϋπολογισμού για τη δαπάνη προμήθειας.

Στην απόφαση αναφέρεται:

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ’ όψιν της το έκτακτο του θέματος και την πρόταση του Προέδρου, άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου που αφορά στην ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 2.718,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %, για την προμήθεια παγκακίων, είδε το σχετικό φάκελο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:

7. Το με αριθμ. πρωτ. 62882/16-09-2015 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, που αφορά στην ανάγκη της προμήθειας παγκακίων.
8. Το με αριθμ. πρωτ. 62884/16-09-2015 έγγραφό μας στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για τη σύνταξη μελέτης.
9. Την με αριθμ. 84/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Παρατηρείστε ταχύτητα αντίδρασης των υπηρεσιών του δήμου Αχαρνών. Το έγγραφο της  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου συντάχθηκε και πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 62882. Μετά την πρωτοκόλληση στο ισόγειο το έγγραφο πήγε αστραπή στον τρίτο όροφο, όπου συντάχθηκε το έγγραφο της Τεχνικής υπηρεσίας και από τον τρίτο όροφο το έγγραφο πήγε στο ισόγειο και πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 62884. Σε όλη αυτή τη διάρκεια στο πρωτόκολλο μόνο ένα έγγραφο πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 62883 !!

Παρόλη όμως την ταχύτητα για να είναι έτοιμη η εισήγηση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 17/9/2015 η απόφαση δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια στις 29/9/2015.

Ανάρτηση για παγκάκια

Η τεχνική Μελέτη δε δημοσιεύτηκε, όπως έχει γίνει στους ανωτέρω δήμους!! Έτσι δεν είναι γνωστό πόσα παγκάκια θα αγοραστούν.

Η προμήθεια θα γίνει σε βάρος του Κ.Α. 35-6654.002.

Παγκάκια Προϋπολογισμός

Στον Κ.Α. 35-665 αναγράφεται «Υλικό Εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών«.  Στον 35-6654 αναγράφεται «Προμήθεια λοιπού υλικού«. Είναι φανερό ότι αυτή η υποκατηγορία αναφέρεται σε υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών.

Υποκατηγορία του λοιπού υλικού 35-6654.οο1  είναι πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων!!, Πιθανόν για να τοποθετούνται απορρίμματα από εκτυπώσεις, τυπογραφικά απορρίμματα, απορρίμματα από βιβλιοδετικές εργασίες!!

Άλλη υποκατηγορία λοιπού υλικού ( Εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών) η 35-6654.002. Προμήθεια παγκακιών!!

Αυτά αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή

Οικονομική Επιτροπή

Σήμερα στη Δι@ύγεια δημοσιεύτηκαν

Παγκάκια- Ανάθεση - Σύμβαση

Η απόφαση προμήθειας παγκακίων

7ΓΕΚΩΨ8-4Γ3 Παγκάκια Αποφαση ανάθεσης

ΩΔΘΒΩΨ8-ΓΒΕ Παγκάκια – Σύμβαση

Με την υπογραφή της ανάθεσης στις 11:30:07 έφτασαν τα πλακάκια στην πλατεία. Αμέσως άρχισε η τοποθέτησή τους με την εφαρμογή του σχεδίου από τη σύμβουλο του δημάρχου Ηρώ Παγώνα.

Παραλαβή - τοποθέτηση

Στο κέντρο ο αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων Παναγιώτης Πολυμενέας, Στο βάθος η ειδική σύμβουλος του δημάρχου με ειδικότητα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ηρώ Παγώνα.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία δυό παγκάκια έχουν τοποθετηθεί στις 12:17 της 7/10/2015.

Η σύμβαση με τον προμηθευτή αναρτήθηκε και ισχύει στις 13:02 της 7/10/2015.

Τελικά παγκάκια τοποθετήθηκαν στην πλατεία.

    

    

    

    

Στις φωτογραφίες φαίνεται ότι η ειδική σύμβουλος του δημάρχου δίνει οδηγίες και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων παραμένει θεατής.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών:

ΑΡΘΡΟ 10: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

i. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι και Συνεργάτες λειτουργούν συμβουλευτικά και δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

ii. Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, στο συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου στον οποίο έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν.

iii. Παρέχουν υπηρεσίες σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που αφορούν τη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την υλοποίηση των στόχων του Δήμου.

iv. Παρέχουν επιστημονική ή τεχνολογική υποστήριξη σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις Υπηρεσιακές Μονάδες του Δήμου. v. Παρακολουθούν την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας στον τομέα της ειδικότητάς τους.

vi. Το Γραφείο των Ειδικών Συμβούλων & Συνεργατών διευκολύνει γραμματειακά το έργο τους και τηρεί αρ χείο για κάθε επιμέρους εργασία που αναλαμβάνουν οι Ειδικοί Σύμβουλοι και Συνεργάτες.

vii. Συντάσσει τις μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη (περιγραφή, προδιαγραφές και ενδεικτικός προϋπολογισμός) προμηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία και τις οποίες αποκλειστικά διαχειρίζεται.

viii. Οι ανωτέρω υπάγονται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου, στον οποίον και είναι υποχρεωμένοι να δίνουν λόγο σε κάθε περίπτωση.

Από τα παγκάκια τα επτά τοποθετήθηκαν σε θέσεις που όρισε η Ειδική Συνεργάτης του δημάρχου. Για τα υπόλοιπα τρία παγκάκια η Ειδική Συνεργάτης του δημάρχου ζήτησε από θαμώνες καφενείου να σηκωθούν από το τραπέζι για να τοποθετηθεί στη θέση αυτή ένα παγκάκι.

Μάλιστα με τη διακριτική παρουσία της δημοτικής αστυνομίας. Αυτή η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη. Έκαστος εφω ετάχθη

 

Να ποτίζετε και τα δέντρα που φυτέψατε. Είναι λίγο ακριβά. 3000 € το καθένα;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: