Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Posted by koszig στο 11 Οκτωβρίου 2015

Ημίχρονο για την Κεντρική Πλατεία. 

Ας ασχοληθούμε γενικότερα με το δήμο Αχαρνών και τον προγραμματισμό των δράσεων της δημοτικής Αρχής.

Οι δράσεις τον επόμενο χρόνο καθορίζονται από τον προγραμματισμό και ειδικά των Τεχνικών Έργων και τον προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών, παράλληλα με τις διαδικασίες αναμόρφωσης των διοικητικών διαδικασιών.

Θα ξεκινήσουμε από το Τεχνικό Πρόγραμμα έργων που συζητήθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή

Στις 7/9/2015 συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή για την έγκριση σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος έργων έτους 2016. Αποφάσισε:

Ω349ΩΨ8-Κ3Ε Εκτελεστική Επιτροπή 7-9-2015

Στην απόφαση αυτή μεταξύ άλλων αναφέρεται:

Τεχνικό πρόγραμμα 1

 

Για το ποσό των 75.219,04 € έχει γίνει ανάρτηση στις 9/9/2015, (κλικ εδώ). Είναι για μια συγκεκριμένη εποχή τον Οκτώβριο του 2014 που έγιναν πλημμύρες, για την αποκομιδή μπαζών λόγω αυτών των εκτάκτων γεγονότων.

Όπως φαίνεται στην ανάρτηση η εκτέλεση των έργων έγινε μερικά, γιατί το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να καταγγείλει τις συμβάσεις.

Στις 18/6/2015 το δημοτικό συμβούλιο

2205 Λήψη απόφασης για την διάλυση σύμβασης του έργου Αποκομιδή μπαζών

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Παναγιώτης Πολυμενέας στις  29/7/2015 εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή δαπάνη 75.219,04 € για την πληρωμή του έργου!!

Το δημοτικό συμβούλιο στις 26/8/2015

2283 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού του έργου Αποκομιδή μπαζών

αποφάσισε τη διάλυση της σύμβασης και την πληρωμή του ποσού των 4.730,96 € για το έργο που είχε γίνει μέχρι τη διάλυση της σύμβασης.

Το δημοτικό συμβούλιο στις 26/8/2015 αποφάσισε

2281 Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου Αποκομιδή Μπαζών

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε στις 31/8/2015 και αποφάσισε, με βάση την εισήγηση που είχε γίνει από τον αντιδήμαρχο στις 29/7/2015, να ψηφίσει πίστωση 75.219,04

2584 Ψήφιση πίστωσης ποσού 75.219,04 € για την πληρωμή του αναδόχου Φανός Βασίλειος του έργου Αποκομιδή μπαζών

Ενώ η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι για την οριστική παραλαβή του έργου και την πληρωμή του είναι 4.730,96

 

Στις 17/9/2015 η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε για:

Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2016

Αυτό ήταν η δεύτερη πρόσκληση με ώρα έναρξης της συνεδρίασης  11:00. Την ίδια ημέρα υπήρχε και πρόσκληση για γενικότερα θέματα με έναρξη συνεδρίασης 10:00. Μόλις τελείωσε ταχύτατα η πρώτη συνεδρίαση με τα θέματα ομόφωνα ψηφισμένα, όπως πάντα, ο πρόεδρος Γιάννης Κασσαβός, απόντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της αντιπολίτευσης, συνέχισε περίπου στις 10:45 την επόμενη συνεδρίαση. Μετά λίγα λεπτά εμφανίστηκε και ο Σωτήρης Ντούρος. Παρατηρείστε, σε ζωντανή αναμετάδοση  τι έγινε.

———–

Μετά μια μικρή διακοπή, η συνεδρίαση για την συζήτηση του προϋπολογισμού άρχισε στην ώρα της!!

——–

Η Διευθύντρια Οικονομικών ξεκίνησε την εισήγησή της λέγοντας ότι «Το θέμα είναι ο προϋπολογισμός του έτους 2016. Πριν ξεκινήσω θέλω να κάνω μια εξήγηση … δεν τα έχετε τα στοιχεία προς τα έσοδα και τα  έξοδα…».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής δήμαρχος  Γιάννης Κασσαβός, επειδή κατάλαβε ότι δεν υπήρχαν έγκαιρα στοιχεία στη διάθεση της αντιπολίτευσης αποφάσισε να αναβάλει τη συζήτηση του θέματος για την επόμενη εβδομάδα!!

Για τους συμβούλους της Οικονομικής Επιτροπής δεν υπήρχε θέμα ενημέρωσης. Ότι πει ο Αφέντης. Ομόφωνα!!

Δύο από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής είναι αντιδήμαρχοι και μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Εκεί με τι στοιχεία αποφάσισαν,  δέκα μέρες πριν να εγκρίνουν το σχέδιο προϋπολογισμού; Μήπως δεν έγινε η συνεδρίαση;

Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 («Καλλικράτης») καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής, ένα όργανο που αποτελείται από το δήμαρχο ως πρόεδρο και του οκτώ αντιδημάρχους ως μέλη. Οι πέντε από αυτούς  είναι με αποζημίωση  με 2.137,50 € μικτά. Οι αρμοδιότητες:

Αρμοδιότητες Εκτελεστικής Επιτροπής

 

Όπως αναγράφεται και στην ιστοσελίδα του δήμου καθήκοντα της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι η κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος και η προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδρίασε στις 7/9/2015 και η απόφαση αναρτήθηκε:

Ανάρτηση για Τεχνικό Πρόγραμμα

Εν τω μεταξύ στις 17/9/2015 και 28/9/2015 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή με θέμα:

Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2016

Τυπικά οι αποφάσεις της διοίκησης ισχύουν μετά την ανάρτηση στη Δι@ύγεια. Το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων είναι βασικό στοιχείο που ενσωματώνεται στο σχέδιο προϋπολογισμού.

Πως είχε συνταχθεί το σχέδιο προϋπολογισμού;

Η Εκτελεστική Επιτροπή δεν έχει συζητήσει και αποφασίσει για το σχέδιο προϋπολογισμού, που έπρεπε να έχει συντάξει η Οικονομική Υπηρεσία με την εποπτεία του αρμοδίου αντιδημάρχου για τα Έσοδα Θεόφιλου Αφουξενίδη και του αρμοδίου για τις Δαπάνες δημάρχου Γιάννη Κασσαβού.

Είναι προφανής η διοικητική ανεπάρκεια των ανωτέρω στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Στις 28/9/2015 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή με θέμα:

Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2016

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση.

———-

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είναι ανέτοιμος να προχωρήσει στην ψήφιση του σχεδίου προϋπολογισμού για το έτος 2016 και η συνεδρίαση αυτή λήγει χωρίς την ψήφιση του σχεδίου!!

Έχω άδικο να γράφω για ανεπάρκεια;

 

Ας γυρίσουμε όμως από εκεί που ξεκινήσαμε.

Τεχνικό πρόγραμμα 2

 

 

Στις 3/12/2014 η Οικονομική Επιτροπή ψήφισε:

ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης  ποσού  90.000,00 € πλέον ΦΠΑ 23% € για «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος» σε βάρος του Κ.Α. 30-7334.002 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014.

2763 Ψήφιση πίστωσης ποσού 90.000,00 € πλέον ΦΠΑ 23% € για Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος

Το τελικό ποσό ήταν 110.700 €.

Από το ποσό αυτό για το προσφερόμενο έργο αποφασίστηκε να καταβληθεί το ποσό 46.727,06 €. Η διαφορά από το αρχικά ψηφισμένο ποσό είναι 63.972,94 €

2204 Λήψη απόφασης για την διάλυση σύμβασης του έργου Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος

2282 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού του έργου Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος

2280 Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος

Θα αναρωτηθεί κανείς για τι τόση φασαρία για την αναγραφή αυτών των ποσών στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων που αναγράφεται στα συνεχιζόμενα έργα παρελθόντων ετών;

Στο σχέδιο προϋπολογισμού αναγράφεται:

Προϋπολογισμός 2016

Επειδή ο προϋπολογισμός  του 2016 πρέπει να είναι ισοσκελισμένος, μήπως  το ποσό των 139.191,98 €,  που αναφέρεται σε έργα που έχουν παραληφθεί και είναι υπόλοιπα ποσά από τους αρχικούς προϋπολογισμούς που δεν οφείλονται, θα μπορούσε τυπικά να αναγραφεί σε έργα αναβάθμισης παιδικών χαρών που σε ένα μεγάλο μέρος αποξηλώθηκαν και οι υπόλοιπες δεν είναι νόμιμες; 

Αυτά είναι ένα πρώτο σχόλιο για τον προϋπολογισμό του έτους 2016 που ακόμα δεν έχει ψηφιστεί στην Οικονομική Επιτροπή για να διαβιβαστεί στη συνέχεια στο δημοτικό συμβούλιο για ψήφιση.

 

 

Άμα ο καπετάνιος (και οι αξιωματικοί του) είναι ανεπαρκείς τότε το καράβι θα πάει στα βράχια. 

 

(Λαϊκή παροιμία)

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: