Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Άλλοτε και τώρα.

Posted by koszig στο 19 Οκτωβρίου 2015

Στις 14/11/2012 οι αρχιτέκτονες  Κωνσταντίνος Ράπτης και Δημήτρης Βενετσάνος παρουσίασαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημαρχείου Μελέτη για την αναμόρφωσης της Κεντρικής Πλατείας.

———————–

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους επικεφαλής των παρατάξεων.  Ο κ. Κασσαβός ερώτησε:

————–

Μετά την παρουσίαση το λόγο πήρε ο Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής

———-

Ο Γενικός απάντησε συνοπτικά σε ερωτήσεις που έγιναν για την παρέμβαση του

—————

Απαντήσεις έδωσε εκ μέρους των μελετητών ο Κωνσταντίνος Ράπτης.

————-

Παρότι η παρουσίαση άρχισε ως μέρος της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της 14/11/2012, τελικά απόφαση καταρχήν για την ανάθεση της μελέτης δεν υπήρξε.

Στις 20/11/2012 η Οικονομική Επιτροπή ανέθεσε στον κ. Ράπτη τη Μελέτη Διαμόρφωσης Κεντρικής Πλατείας Δήμου Αχαρνών έναντι αμοιβής 3.700 € + ΦΠΑ

2953 Οικονομική Επιτροπή. Ανάθεση μελέτης για την Πλατεία

Από τα δημοσιευμένα στοιχεία των προϋπολογισμών ετών 2012.2013,2014 δε φαίνεται να καταβλήθηκε αυτή η αμοιβή.

2207 Έγκριση εκπόνησης δωρεάς μελέτης για το έργο: Ανακατασκευή κεντρικής πλατείας Μενιδίου από την ΜΕΤΚΑ Α.Ε. του ομίλου Μυτιληναίου

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

Έχοντας κατά νου το παραπάνω ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο που έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση, τη στήριξη και τη συμμετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας προκειμένου ν’ αλλάξει η εικόνα της πόλης των Αχαρνών, λάβαμε  πριν από λίγες ημέρες την προσφορά του επιχειρηματία Ιωάννη Μυτιληναίου, προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της εταιρείας ΜΕΤΚΑ που ανταποκρίθηκε θετικά στις ανάγκες  του Δήμου και με έγγραφό του έκανε γνωστή τη δωρεά 40.000 ευρώ με σκοπό ο Δήμος να προχωρήσει στη σύνταξη πλήρους μελέτης για την ανακατασκευή της Κεντρικής Πλατείας Αχαρνών.

Η επιστολή έχει ως εξής: «Λάβαμε γνώση ότι ο Δήμος επιθυμεί να κάνει σύνταξη πλήρους μελέτης για το έργο Ανακατασκευή της κεντρικής πλατείας Αχαρνών. Η εταιρία στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης, επιθυμεί να κάνει δωρεά στο δήμο το ποσό των 40.000 ευρώ, για την επίτευξη του σκοπού»

Στον προϋπολογισμό του έτους 2013 με την πρώτη αναμόρφωση έγινε εγγραφή 40.000 €.

METKA

Από τότε καμία κουβέντα για τη δωρεά Μυτιληναίου στο δήμο Αχαρνών.  Ακούστηκε ότι οι μελετητές πληρώθηκαν. Στο δήμο Αχαρνών δεν έγινε γνωστό αν έχει κατατεθεί η μελέτη.

Την παρουσίαση της μελέτης στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου παρακολούθησαν οι τότε δημοτικοί σύμβουλοι Γιάννης Κασσαβός και Παναγιώτης Πολυμενέας.

Απούσα  ήταν η ειδική συνεργάτης του δημάρχου Ηρώ Παγώνα, που μετείχε στην ομάδα για την πρόσφατη αναμόρφωση της Πλατείας.

——————-

Τελικά τη «μελέτη» αναμόρφωσης της Πλατείας έκανε η Ηρώ Παγώνα, ειδική συνεργάτης του δημάρχου με σπουδές στην Αρχιτεκτονική και εξειδίκευση σε Στέγαση και Αστικό Σχεδιασμό.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Παναγιώτης Πολυμενέας συμμετείχε στο «άρπα κόλα» του τεχνικού μέρους, και ο Στέργιος Πεδιαδίτης στην τοπογραφική αποτύπωση της Πλατεία.

Ξεκίνησαν σωστά να αποξηλωθούν οι παράνομες κατασκευές με διαδικασίες που δεν αρμόζουν σε όργανα διοίκησης. Όποιος δε «συνεμορφώθη με τας υποδείξεις«, μπήκε στο στόχαστρο της εφαρμογής των νόμων. Οι άλλοι θα πάρουν ¨»το κάτι τις«. Δεν έκανα τον κόπο να διαβάσουν τις συμβάσεις που ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είχε υπογράψει.

Προσπάθησαν να ανακαλέσουν την άδεια τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων σε καφενείο, ενώ σε άλλα δώσανε τη δυνατότητα να εξαπλωθούν σε μεγάλο χώρο στην Πλατεία. ΠΑΡΑΝΟΜΑ.

Αιτία η καθυστέρηση μιας δόσης, η οποία δεν κατεβλήθη, επειδή ο αρμόδιος υπάλληλος έλειπε, πιθανόν σε διακοπές.

Σύμφωνα με το νόμο 1080/1980 καθορίζονται οι διαδικασίες τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στις πλατείες.

Ν.1080-1980-Περί-Προσόδων-των-ΟΤΑ

Στο άρθρο αυτό για τις πλατείες αναφέρεται:

3. α. Το κατά την παράγραφον 1 τέλος ορίζεται ετήσιον δι’ αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου κατά τετραγωνικόν μέτρον, ανεξαρτήτως χρόνου χρήσεως και αναλόγως της περιοχής της
πόλεως ή χωρίου εις την οποίαν κείται η χρησιμοποιούμενος χώρος. Επί χρησιμοποιήσεως των ανωτέρω χώρων ως προσθήκης καταστήματος, το τέλος ορίζεται εις το διπλάσιον.
β . Επί καταλήψεως πεζοδρομίου ή οδού υπό ανοικοδομούντος, το τέλος ορίζεται κατά ζώνας, δι’ αποφάσεως του συμβουλίου, από δραχμάς 10 έως 200 κατά τετραγωνικόν μέτρον μηνιαίως. Δια την καταβολήν του τέλους τούτου ευθύνονται εις ολόκληρον ο λαβών την αδείαν, ως και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.
(Η παρ. 3 περ . β αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν . 1828/89. Για την τροποποίηση βλ. το άρθρο 13 του β.δ/τος 24-9/20-10-58).
γ. Επί πάσης άλλης περιπτώσεως, το τέλος ορίζεται δι’ αποφάσεως του οικείου συμβουλίου . Εις πάσαν περίπτωσιν το αναλογούν τέλος καταβάλλεται εξ ολοκλήρου προ της παραδόσεως της αδείας
χρήσεως, εις το οικείον δημοτικόν ή κοινοτικόν ταμείον, αναγραφομένου επ’ αυτής του αριθμού του.

4. Η χρήσις των πλατειών διατίθεται εις τους εκμεταλλευομένους τα περί αυτάς καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, παρεμφερείς επιχειρήσεις και καταστήματα, κατά τα δ ι’ αποφάσεως της δημοτικής ή  κοινοτικής αρχής ειδικώτερον οριζόμενα. Επ ιτρέπεται η παραχώρησις της χρήσεως συνεχομένου κοινοχρήστου χώρου, εφ’ όσον δεν θίγονται δικαιώματα ετέρου δικαιουμένου της χρήσεως τούτου, εάν όμως οι δικαιουμένοι χρήσεως αυτού είναι πλείονες του ενός, η χρήσις του συνεχομένου τούτου χώρου παραχωρείται αναλόγως των προσόψεων των καταστημάτων αυτών ή αναλόγως άλλων κριτηρίων (τοπικών, τουριστικών, κυκλοφοριακών, πρασίνου κλπ) . Εν ουδεμιά περιπτώσει ο κατά χρήσιν παραχωρούμενος χώρος επιτρέπεται να επεκτείνεται και εις πεζοδρόμιον παρακειμένου καταστήματος ή κατοικίας, ειμή μόνον τη εγγράφω συυκαταθέσει του χρησιμοποιούντος ή κατέχοντος τα ακίνητα ταύτα.
5. Προκειμένου περί πλατειών ένθα προβάλλονται καταστήματα χρησιμοποιούμενα ως καφενεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία ή παρεμφερείς επιχειρήσεις, εις έκαστον εκμεταλλευτήν τούτων παραχωρείται
αναλόγως της προσόψεως του καταστήματος αυτού η χρήσις του εβδομήκοντα τοις εκατόν (70%) του αντιστοιχοuντος εις την προβολήν του χώρου, το υπόλοιπον δε τριάκοντα τοις εκατόν (30%) του χώρου, διατίθεται υπό του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος εις τους αυτούς εκμεταλλευτάς εφ’ όσον κατά την κρίσιν αυτού δεν παρακωλύεται ουσιωδώς η ελευθέρα χρήσις αυτού. Εν περιπτώσει μη         χρησιμοποιήσεως υπό δικαιουμένου του αναλογούντος αυτώ κοινοχρήστου χώρου της πλατείας, η χρήσις του χώρου τούτου δύναται να παραχωρηθή υπό του δήμου ή της κοινότητος εις εκμεταλλευτάς συνερχομένων μετ’ αυτού καταστημάτων, αναλόγως της προσόψεώς των.

Αυτό είναι ο πίνακας που προκύπτει από τα δημοτικά τέλη για την κατάληψη χώρων με τραπεζοκαθίσματα, σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο.

Άρθρο 3

Παρατηρούμε ότι μετά το Μάιο τα βεβαιωθέντα έσοδα αυξάνουν γιατί έγινε διακανονισμός παλαιοτέρων οφειλών. Τα εισπραχθέντα όμως δεν ακολουθούν αυτή την αύξηση.

Σε καφενείο ο αντιδήμαρχος Θεόφιλος Αφουξενίδης με απόφασή του ανακάλεσε την άδεια κατάληψης κοινοχρήστων χώρων .

Ανάκληση

Έκανε ο κ. Αφουξενίδης ανάκληση άδειας κατάληψης κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα, που σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα έχουν χαθεί ημερομηνίες πληρωμής των δόσεων;

Έχει ευθύνες για παράβαση καθήκοντος ο κ. Αφουξενίδης, όταν δεν ελέγχει αν οι υπάλληλοι δεν έχουν εισηγηθεί αντίστοιχα μέτρα;

Θα αναλάβει τις ευθύνες του ο δήμαρχος για τον έλεγχο του αντιδημάρχου, στον οποίο έχει καθήκοντα εσόδων;

Θα έχει άδικο ένας Ενεργός Πολίτης, αν «τα πάρει από τον τσαμπουκά της εξουσίας» και αναφερθεί αρμοδίως;

Φανταζόσαστε τι θα συμβεί αν οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές  Δημόσιας Διοίκησης παρέμβουν και ζητήσουν την εφαρμογή του νόμου για τους κοινόχρηστους χώρους;

Δημιούργησαν και πρόβλημα με τα περίπτερα στην πλατεία.

Τοπογραφικο Πλατείας Περίπτερα

Αυτό είναι το σχέδιο της μελέτης Ράπτη – Βενετσάνου. Όταν γίνει αναμόρφωση της Πλατείας Αγ. Νικολάου προβλέπεται θέση περιπτέρου για τις ανάγκες των πολιτών. Για την Κεντρική Πλατεία προτείνεται   άλλη θέση.

Προς το παρόν η Πλατεία «σέρνεται» λόγω αντιδικίας με το περίπτερο.

Τις πταίει;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: