Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τα ανεξήγητα

Posted by koszig στο 30 Οκτωβρίου 2015

Στις 7/4/2015 η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου απέστειλε στους δήμους ένα Οδηγός Σύνταξης Τοπικών Σχεδίων ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων  που συνιστά το κρίσιμο εργαλείο υλοποίησης της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, µε την εφαρμογή των αρχών της πρόληψης και της μείωσης των σύμμεικτων αποβλήτων σε επίπεδο δήμου µε κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος.

72684_ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Με τη επιστολή αυτή ζητούσε από τους   δήμους της Αττικής  να έχουν ολοκληρώσει την σύνταξη των τοπικών σχεδίων ως τα μέσα του Ιουνίου.

Σε απάντηση αυτού του εγγράφου η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ζήτησε από την Οικονομική Επιτροπή την λήψη  απόφασης που θα αφορά την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ.

2447  Πρόσληψη Συμβούλου 

Η Οικονομική Επιτροπή στις στις 28/5/2015 σε έκτακτο θέμα αποφάσισε:

2447 ψήφιση πίστωσης ποσού 18.000,00€ 

  1. Την ψήφιση πίστωσης ποσού 18.000,00€(συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 23%) για την πληρωμή του έργου : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ»

 

Όπως ανακοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ανατολική Αττική, (κλικ εδώ), όλοι οι δήμοι ανταποκρίθηκαν και απέστειλαν τις προτάσεις τους, έχοντας εκπονήσει ΤΣΔΑ (Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων) και αυτήν την περίοδο γίνεται η αξιολόγησή αυτών από τον ΕΔΣΝΑ προκειμένου να ενταχθούν στον νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ).

Στις 17/9/2015 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αχαρνών και ένα από τα θέματά της ήταν:

  • «Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Αχαρνών».

———–

Σε ερώτηση μου στο Γενικό Γραμματέα του δήμου Αχαρνών Θανάση Κατσιγιάννη, αν  το τοπικό σχέδιο που κατατέθηκε στην Περιφέρεια πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο, η απάντηση ήταν ….

Οι διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται για αυτές τις αναθέσεις είναι:

Ο διατάκτης (δήμαρχος) αποφαίνεται ότι, η δέσμευση της πίστωσης είναι για θέμα που είναι νόμιμο και υπάρχει η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό. Έτσι υπογράφεται η Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Ακολουθεί η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός της Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης, και να εγκρίνεται η δαπάνη.

Αν το ποσό της ανάθεσης έργου είναι μικρότερη των 20.000 € μπορεί να γίνει με απευθείας ανάθεση. Δημοσιεύεται η απόφαση ανάθεσης.

Ακολουθεί η σύμβαση.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε. Οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο των αρμόδιων Υπουργείων που αυτά διατηρούν. Οι πράξεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Γραφείου Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Οι πράξεις των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και των οργάνων στα οποία έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση υπογραφής ή έχει μεταβιβαστεί αρμοδιότητα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του εκάστοτε Υπουργείου. Οι πράξεις των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των οργάνων διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού αναρτώνται στους κατά περίπτωση οικείους δικτυακούς τόπους που αυτά διατηρούν.

«5. Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση
Η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 4 άρθρου τρίτου Νομ. 4057/14-14 Μαρτ. 2012 (ΦΕΚ Α΄ 54).

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254).

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ελήφθη στις 28/5/2015 και αναρτήθηκε στις 5/6/2015

Λήψη απόφασης

Η ανάθεση της Υπηρεσίας Συμβούλου υπογράφτηκε στις 7/7/2015 και αναρτήθηκε στις 13/7/2015

ΩΙ2ΨΩΨ8-ΡΒΑ «Ανάθεση εκτέλεσης ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Ανάθεση

Η σύμβαση υπογράφτηκε στις 28/7/2015 και δημοσιεύτηκε στις 19/10/2015

Ω77ΚΩΨ8-ΠΒΕ Σύμβαση ανάθεσης έργου

Σύμβαση

Στη σύμβαση αναφέρεται:

2. Μελέτη Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Αχαρνών: είκοσι (20) ημέρες.

Στη συνεδρίαση της 17/9/2015 της Οικονομικής Επιτροπής ο κ. Κατσιγιάννης αναγνωρίζει ότι το σχέδιο έχει υποβληθεί στην Περιφέρεια Αττικής, πράγμα το οποίο συμφωνεί με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, (κλικ εδώ), στις 6/10/2015.

Σύμφωνα με το νόμο 3861/2010 (Δι@ύγεια) οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους.

Η σύμβαση επομένως ισχύει από τις 19/10/2015 , στο δήμο δεν έχει κατατεθεί και εγκριθεί η μελέτη που ήδη έχει υποβληθεί στην Περιφέρεια Αττικής και δεσμεύει το δήμο Αχαρνών.!!

Όπως αναφέρεται στη σύμβαση η μελέτη θα υποβληθεί στο δήμο Αχαρνών σε 20 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή έως τις 39 Οκτωβρίου!!

Είναι φανερό ότι στο δήμο Αχαρνών κάποιοι, είτε αιρετοί άρχοντες, είτε δημοτικοί υπάλληλοι, γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τους νόμου.

Το σύνθημα φαίνεται το έχει δώσει με την συμπεριφορά του ο δήμαρχος, ίσως και μερικοί αντιδήμαρχοι. Αν ο δήμαρχος δεν ελέγχει τους υπαλλήλους του, τότε αναλαμβάνει την ευθύνη των παρατυπιών.

Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010:

Άρθρο 58
Αρμοδιότητες του δημάρχου

1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.
Ειδικότερα, ο δήμαρχος:
α) Eκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.
β) Eκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. H μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.
γ) Ορίζει τους αντιδημάρχους, συγκαλεί και προεδρεύει της εκτελεστικής επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών της.
δ) Eίναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου. Ως προϊστάμενος όλου του προσωπικού του δήμου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.

Ο πειθαρχικός έλεγχος ισχύει και για τους υπαλλήλους του γραφείου του.

 

kampana

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: