Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Δε ντρεπόσαστε;

Posted by koszig στο 13 Νοεμβρίου 2015

Οι αποφάσεις για τις δαπάνες που λαμβάνονται από την Οικονομική Επιτροπή πρέπει να διέπονται από τα παρακάτω για τις περιπτώσεις που υπάρχουν έκτακτες καταστάσεις, όπως Θεομηνίες.

Άρθρο 72
Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες

1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) Υ.Α.11389 / 1993.

ΑΡΘΡΟ 3

  1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού εκδίδεται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι αυτού καθορίζονται με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου με βάση σχέδιο που συντάσσει η αναφερόμενη στη παρ. 4 του άρθρου 4 του παρόντος υπηρεσία και ελέγχονται από άποψη νομιμότητας από το νομάρχη σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Δ.Κ.Κ). 
  2. Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις

3. Κατά την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οι αναθέτουσες αρχές, εφαρμόζουν τις διαδικασίες που ορίζονται στις παραγράφους 4, 5, 6 και 7 του προηγουμένου άρθρου, λαμβάνοντας σχετική απόφαση που υποβάλουν στον οικείο νομάρχη για έλεγχο νομιμότητας ως εξής: 

   γ. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν επίσης να συνάπτουν τις συμβάσεις  προμηθειών προσφεύγοντας στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξη διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις.

(4) Στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίο, όταν για κατεπείγοντες λόγους οφειλομένους σε γεγονότα που δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν από τις αναθέτουσες αρχές, δεν είναι  δυνατό να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται στους ανοικτούς ή κλειστούς διαγωνισμούς. Οι περιστάσεις που δικαιολογούν το επείγον δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση, να οφείλονται στις αναθέτουσες αρχές. 

 

Στο άρθρο 2 παρ. 12δ  και παρ 13β, εδάφιο V του νόμου 2286/1995 αναφέρεται:

12.δ) Με διαπραγμάτευση (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) είναι η διαδικασία που οι επί μέρους φορείς προσφεύγουν στους προμηθευτές της επιλογής τους και διαπραγματεύονται τους όρους των υπό σύναψη συμβάσεων με έναν ή περισσότερους οπό αυτούς,  με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.

13. Η διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να τηρηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 V. Όταν  για λόγους επείγουσας ανάγκης, που οφείλεται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις, δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέπονται από τους κανονισμούς προμηθειών.

Με την  αριθμ. πρωτ. 205452/24-10-2015 (ΑΔΑ: 6ΜΔΓ7Λ7-ΜΑΧ) απόφαση (και με αριθμ. πρωτ. του Δήμου 74483/26-10-2015) της Εντεταλμένης Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία ο Δήμος Αχαρνών κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων της 22/10/2015 και μέχρι την 22/01/2016.

Η ασυνήθιστη βροχόπτωση το μεσημέρι της 22/10/2014 και οι πλημμύρες που δημιούργησε προβλήματα σε υποδομές του δήμου και σε κατοίκους, (κλικ εδώ).

 

Στις 23/10/2015 υπήρχε πρόσκληση το πρωί για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και το βράδυ για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Λόγω της έκτακτης κατάστασης η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δεν έγινε. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου επίσης δεν έγινε, αλλά ανακοινώθηκε η ματαίωσή της και ανακοινώθηκε ότι η συνεδρίαση θα γίνει στις 26/10/2015, όπως και έγινε. Η Οικονομική Επιτροπή δεν ανακοίνωσε ότι θα γίνει στις 26/10/2015, αλλά παρόλα αυτά έγινε χωρίς να γίνει γνωστό στην ιστοσελίδα του δήμου, με αποτέλεσμα ο τοπικός τύπος να ήταν απών από τη συνεδρίαση.

Με την αρ. πρωτ. 76844/3-11-2915 ζήτησα από τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό αντίγραφο από τα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει χορηγηθεί.

Στη Δι@ύγεια δημοσιεύτηκε η Γ’ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού  ως εισήγηση της  Οικονομικής Επιτροπής της 26/10/2015 και τελική απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου της 26/10/2015 στις 5/11/2015 αναρτήθηκε η  πρώτη και στις 10/11/2015 η δεύτερη.

Ανάρτηση προϋπολογισμών

Σύμφωνα με το νόμο 3681/2010 («Δι@ύγει»)

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε. Οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο των αρμόδιων Υπουργείων που αυτά διατηρούν. Οι πράξεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Γραφείου Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Οι πράξεις των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και των οργάνων στα οποία έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση υπογραφής ή έχει μεταβιβαστεί αρμοδιότητα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του εκάστοτε Υπουργείου. Οι πράξεις των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των οργάνων διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού αναρτώνται στους κατά περίπτωση οικείους δικτυακούς τόπους που αυτά διατηρούν.

«5. Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση
Η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 4 άρθρου τρίτου Νομ. 4057/14-14 Μαρτ. 2012 (ΦΕΚ Α΄ 54).

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254).

Στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού υπάρχουν μερικά στοιχεία που χρειάζονται σχολιασμό αργότερα.

ΩΨ3ΟΩΨ8-465 Συνεδρίαση Δ.Σ. 26/10/2015  Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Αναμόρφωση προϋπολογισμού

 

Στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών δημοσιεύονται οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Για την ημερομηνία 26/10/2015 δεν έχουν δημοσιευτεί αποφάσεις για έκτακτα θέματα. Στη Δι@ύγεια όμως αναρτήθηκαν  τρία θέματα:

Ανάρτηση για έκτακτα θέματα 26-10-2015

17 έκτακτο Προμήθεια οικοδομικών υλικών

Στα έχοντα υπόψη:

Αναφέρεται ο ΕΚΠΟΤΑ και ο ν. 2286/1995 και:

To με αριθμ. πρωτ. 74835/26-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών:

ΑΡΘΡΟ 22: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων. Συντάσσει τις μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη (περιγραφή, προδιαγραφές και ενδεικτικός προϋπολογισμός) προμηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία και τις οποίες αποκλειστικά διαχειρίζεται.

Για τα οικοδομικά υλικά θα πρέπει να γίνει σύμβαση. Τι υλικά θα περιέχει και σε τι ποσότητες. Τι θα παραλάβει η επιτροπή παραλαβής;

Για τα οικοδομικά υλικά δεν είναι αρμόδια για τη διαχείρισή τους η Τεχνική υπηρεσία; Που βρισκόταν και τη Δευτέρα το πρωί της 26/10/2015 δε συνέταξε αντίστοιχο έγγραφο;

Στην απόφαση αναγράφεται:

Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας οικοδομικών υλικών, συνολικού ποσού 34.925,85 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %, σε βάρος του Κ.Α. 20-6662.003, προϋπολογισμού εξόδων
του Δήμου, οικονομικού έτους 2015, λόγω κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης,.

Ο Κ.Α. 20-6662.003 με προίκα 105.000 €, που προέρχεται από ανακατανομή εξόδων του δήμου, είναι ένας κωδικός που  θα μπουν ότι αποφασιστεί με ετικέτα Θεομηνία;

Οικοδομικά υλικά

Σε αυτούς τους κωδικούς δεν υπάρχουν οικοδομικά υλικά με ποσά που δεν έχουν αναλωθεί; Γιατί δε χρησιμοποιούνται τα ποσά που υπάρχουν;γίνεται α

____________________________

Με την 796/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής:

ΩΙΙΥΩΨ8-ΥΒ9 26-10-2015 20o έκτακτο θέμα προμήθεια επιδαπέδιων κάδων

Γίνεται αναφορά:

στην έγκριση διενέργειας προμήθειας επιδαπέδιων κάδων απορριμμάτων, συνολικού ποσού 4.981,50 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %, σε βάρος του Κ.Α. 20-6662.003, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2015, λόγω κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.,

Αυτοί είναι μια σειρά από επιδαπέδιους κάδους. Αυτοί πρέπει να αντικατασταθούν λόγω των πλημμυρών; Τους πήραν τα ρέματα;

επιδαπέδιοι κάδοι

Στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού ψηφίστηκε μείωση δαπανών:

Μείωση για κάδους απορριμάτων

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 533/9-10-2015 τεύχος Δ.Δ.Σ.)

ΦΕΚ για κάδους

Μέχρι τέλους Νοεμβρίου μπορεί να έχει γίνει η προμήθεια των κάδων.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη μεταξύ άλλων και το με αριθμ. πρωτ. 74752/26-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης αποφάσισε να προμηθευτεί επιδαπέδιους κάδους απορριμμάτων εγγράφοντας 4.981,50 € στον κωδικό 20-6662.003  με τίτλο «Έκτακτες ανάγκες από Θεομηνίες» αντί στον κωδικό 20-7135.001 του προϋπολογισμού

Κωδικός 20-666

Στην κατηγορία 20-666 υπάγονται υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων. Εκεί πρέπει να ενταχθεί και ο κωδικός 20-6662.003 και όχι για έκτακτες ανάγκες από Θεομηνίες!!!

__________________________________

Ως 21ο έκτακτο θέμα συζητήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή στη συνεδρίαση της 26/10/2015:

ΘΕΜΑ: A. Έγκριση διενέργειας προμήθειας φυτών και δενδρυλλίων, συνολικού ποσού 9.999,71€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13 %, σε βάρος του Κ.Α.  20-6662.003, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2015, λόγω κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

76Γ0ΩΨ8-ΓΞΚ Οικ. Επ. 26-10-2015 Προμήθεια Φυτών και δενδρυλλίων

Στα έχοντας υπόψη της απόφασης αναφέρεται: To με αριθμ. πρωτ. 74832/26-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Η Διεύθυνση καθαριότητας, υποκατέστησε τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου που μάλλον δεν ήταν πρόχειρη τη Δευτέρα 26/10/2015 να συντάξει την αντίστοιχη εισήγηση.

ΑΡΘΡΟ 21: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου είναι αρμόδια για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, µε τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου. Συντάσσει τις μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη (περιγραφή, προδιαγραφές και ενδεικτικός προϋπολογισμός) προμηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία και τις οποίες αποκλειστικά διαχειρίζεται. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Στην Γ’ αναμόρφωση του προϋπολογισμού που ψηφίστηκε στις 26/10/2015 στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο στον κωδικό 35-6692.001 μεταφέρθηκαν ποσά 15.000 € για σπόρους, φυτά και δενδρύλλια.

Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Την ίδια ημέρα, στις 26/10/2015 ψηφίστηκε ως 21ο έκτακτο θέμα προμήθεια φυτών και δενδρυλλίων ποσού 9.999,71 € με ΦΠΑ 13% ή για την ακρίβεια 8849,3362831858407079646017699115 € καθαρά!!!

Γιατί όμως η δαπάνη «χρεώνεται» στον κωδικό 20-6662.003, που είναι για Έκτακτες ανάγκες από Θεομηνία και όχι στον 35-66692.003 που είναι για προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων και υπάρχει προβλεπόμενο ποσό δαπάνης;

Για όσους έχουν παρακολουθήσει τις αναρτήσεις για την αναμόρφωση της Κεντρικής Πλατείας,

Στις 23/9/2015 μηχανήματα του δήμου άνοιγαν τρύπες στις μαρμαρόπλακες της Πλατείας.

———–

Στις 3/10/2015 έφτασαν τα «δενδρύλλια». Στις 3/10/2015 εμφανίστηκε φορτηγό με μεγάλα δέντρα. Τα δέντρα αυτά τοποθετήθηκαν στις ανοιγμένες τρύπες.

———

—————-

———–

Παρών και ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός .

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

 

Όμως καμία νόμιμη διαδικασία δεν τηρήθηκε στην προμήθεια των  των τεσσάρων δένδρων, που αργότερα έγιναν 5.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Αυτά σύμφωνα με πληροφορίες κόστισαν περί τις 10.000 €. Για αυτά δεν έχει ασχοληθεί η Οικονομική Επιτροπή.

Στη συνεδρίαση της 26/10/2015 ο πρόεδρός της Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός προσπάθησε να χρησιμοποιήσει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που παρουσιάστηκε στο δήμο να «μπαλώσει» το πρόβλημα που υπάρχει, γιατί νομίζει ότι θα πέρναγε αυτή η ενέργεια απαρατήρητη. Αυτές οι προμήθειες δεν υπόκεινται σε προσυμβατικό έλεγχο  από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Αυτός είναι ο λόγος που στην προμήθεια ως κωδικός χρησιμοποιήθηκε 20-6662.003, που είναι για Έκτακτες ανάγκες από Θεομηνία και όχι στον 35-66692.003 που είναι για προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων.

Σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η απευθείας ανάθεση για  την προμήθεια φυτών και δενδρυλλίων έγινε στην κα. Μαρία Ανδ. Χειμαρίου.

Αντίστοιχη απευθείας ανάθεση είχε γίνει στις 20/7/2015  από το  δήμαρχο Αχαρνών που κατακύρωσε την προμήθεια φυτών και δενδρυλλίων ποσού 14,284,33 € στην Μαρία Χειμαρίου.

Απομένει ένα ποσό 15.000 € στον προϋπολογισμό στον κωδικό 35-66692.003 για μελλοντική απευθείας ανάθεση!!

Εντελώς τυχαία σύζυγος της κας Χειμαρίου ο Δημήτριος Κατάρας, υποψήφιος της παράταξης «ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες» του δημάρχου Γιάννη Κασσαβού, ο οποίος επόπτευε στη φύτευση των δενδρυλλίων ύψους άνω των τριών μέτρων!!!

Στην κα. Χειμαρίου έγινε και άλλη απευθείας ανάθεση.

Στις 7/9/2015 η εκτελεστική επιτροπή του Ν.Π.Δ.Δ. «Αρωγή» για άτομα με ειδικές ανάγκες του δήμου Αχαρνών αποφάσισε σε έκτακτο θέμα την ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.280 € για την προμήθεια φυτών για τις ανάγκες το κέντρου στο όνομα της Χειμερίου Μαρίας.

 

Η χρήση του κωδικού 20-6662.003, που είναι για Έκτακτες ανάγκες από Θεομηνία, για προμήθεια δενδρυλλίων, είναι μια αθλιότητα γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν  σοβαρά προβλήματα που προέκυψαν από τις καταστροφικές πλημμύρες.

Ενός λεπτου σιγή

Ίσως χρειαστεί η «ενός λεπτού σιγή» στη μνήμη αυτών που έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες να επαναληφθεί αν ο δήμαρχος και οι περί αυτόν δεν αλλάξουν μυαλά.

—————

    

    

    

Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα σε μερικούς δρόμους που ο φωτισμός τη νύχτα είναι ανεπαρκής ή ανύπαρκτος με αποτέλεσμα να υπάρχει θανάσιμος κίνδυνος σε οδηγούς.

Είναι γεγονός ότι δίπλα σε αυτό το δρόμο χρειάζονται κάποια δενδρύλλια, στην οδό Μπόσδα, για να ομορφύνει η διαλυμένη παιδική χαρά!!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Τα φυτά σας μάραναν!!

Υπάρχει κανένας δημοτικός σύμβουλος να μιλήσει για αυτή την ντροπή;

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: