Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Ο Προϋπολογισμός έτους 2016

Posted by koszig στο 25 Νοεμβρίου 2015

Προϋπολογισμός είναι ένας προγραμματισμός που κάνει κάποιος όσον αφορά τα έσοδα και τα έξοδα που θα προκύψουν στο προσεχές μέλλον. Γίνεται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πχ για ένα χρόνο – την επόμενη χρονιά.

Ο δήμος είναι ένα δομικό στοιχείο του κράτους και είναι ο ίδιος «ένα μικρό κράτος» αφού στην εξουσία του υπάρχουν άλλες δομημένες μονάδες, οι επιχειρήσεις του με μορφές Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), (Κοινωφελείς επιχειρήσεις και ανώνυμες εταιρείες ).

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου είναι η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.), το Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ«, το  Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών και η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου είναι η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών (ΔΗΚΕΑ), η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών Αχαρνών (ΚΕΔΑ) και η Επενδυτική Αχαρνών Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία.

Όλα τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ έχουν τους Προϋπολογισμούς τους. Όλα αυτά, εκτός από τις Ανώνυμες Εταιρείες, επιχορηγούνται από το δήμο.

Για να συνταχθούν σωστά οι προϋπολογισμοί της Γενικής Κυβέρνησης, (κλικ εδώ), απαιτούνται κάποια βήματα.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

1. Φορείς Κεντρικής Διοίκησης

Στον πίνακα Ι περιλαμβάνονται τα ανώτατα όρια δαπανών για κάθε φορέα της Κεντρικής Διοίκησης (Προεδρία της Δημοκρατίας, Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές και νομικά πρόσωπα των οποίων η μισθοδοσία του προσωπικού τους καλύπτεται άμεσα από τον τακτικό προϋπολογισμό, όπως νοσοκομεία, πανεπιστήμια), τόσο για τον Τακτικό Προϋπολογισμό, όσο και για το ΠΔΕ.

Τα ποσά των επιχορηγήσεων που προβλέπονται στον πίνακα Ι της εγκυκλίου, μετά από σχετική κατανομή ανά εποπτευόμενο φορέα, πρέπει να κοινοποιηθούν από την αρμόδια ΓΔΟΥ, εγκαίρως και το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου, ώστε οι φορείς να συντάξουν τους δικούς τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς.

2. Λοιποί φορείς Γενικής Κυβέρνησης (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, επαναταξινομημένες ΔΕΚΟ)

Οι εποπτευόμενοι φορείς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο της Γενικής Κυβέρνησης, θα καταρτίσουν συνοπτικό σχέδιο προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016, το οποίο θα υποβάλουν στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των αρμόδιων Υπουργείων μέχρι τις 15/7/2015.

4. ΟΤΑ

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν. 4172/2013, θα πρέπει να προωθήσει την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών δήμων και περιφερειών, το αργότερο μέχρι 7/7/2015. Τα σχέδια των ενοποιημένων προϋπολογισμών των Δήμων και Περιφερειών (πίνακες 12α και 12β του Παραρτήματος), ο πίνακας εσόδων – εξόδων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων των ΟΤΑ (πίνακας 12γ του Παραρτήματος), καθώς και ο συγκεντρωτικός ενοποιημένος προϋπολογισμός των ΟΤΑ (πίνακας 12 του Παραρτήματος) πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι 31/8/2015 στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ) του ΓΛΚ.

Με την εγκύκλιο eggr2154 της 31/7/2015 το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019 (ΜΠΔΣ).

eggr27154-31072015

Το ΜΠΔΣ θέτει συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιαγράμματα και δείκτες υλοποίησης στην προσπάθεια εξορθολογισμού και ελέγχου των δαπανών και επίτευξης των εκάστοτε δημοσιονομικών στόχων. 

Ειδικότερα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση επισημαίνεται ότι το ΜΠΔΣ περιλαμβάνει τους στόχους ισοζυγίου των ενοποιημένων προϋπολογισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών φορέων της
Γενικής Κυβέρνηση. 

Γ3. Έκθεση Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών 
Σύμφωνα με το άρθρο 45§3 του Ν.4270/2014, οι προβλέψεις όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για το Μ.Π.Δ.Σ. συνοδεύονται από έκθεση του οικείου προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών με αιτιολόγηση κάθε ετήσιας απόκλισης άνω του 5% από τα πραγματοποιηθέντα, κατά την τελευταία χρήση, έσοδα ή τα έξοδα του φορέα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα ετήσια οικονομικά στοιχεία. Σε συνέχεια αυτού και στην περίπτωση που από το καταρτισθέν ΜΠΔΣ προκύπτουν ετήσιες αποκλίσεις άνω του 5% επί των πραγματοποιηθέντων εσόδων ή εξόδων του ΟΤΑ κατά το οικονομικό έτους 2014, ο οικείος Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών οφείλει να συντάξει έκθεση αιτιολόγησης των εν λόγω αποκλίσεων.

Δ. Αποστολή πινάκων στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας ο πίνακας θεωρείται οριστικοποιημένος και υπογράφεται από το Δήμαρχο καθώς και από τον αρμόδιο προϊστάμενο των οικονομικών
υπηρεσιών του φορέα προκειμένου να αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι πίνακες θα αποσταλούν ταχυδρομικά με έγγραφο αλλά και σε
ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση oikonomika.ota1@ypes.gr μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015.

 

Με την εγκύκλιο 41/13-11-2015 του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται αναφορά για « Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων»

egk41-131115 Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων

Στην εγκύκλιο μεταξύ των άλλων αναφέρεται:

1. Σε περίπτωση που το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή το προσχέδιο του προϋπολογισμού δεν καταρτιστούν ή δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή (από τα τοπικά συμβούλια ή και την εκτελεστική επιτροπή αντίστοιχα) ή δε γνωμοδοτήσει εγκαίρως η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, τότε αυτά καταρτίζονται από την οικονομική επιτροπή.

Στις 7/9/2015  συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή με θέμα «Σύνταξη προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 2016 Δήμου Αχαρνών»

Ω349ΩΨ8-Κ3Ε Σύνταξη προσχεδίου  Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 2016 Δήμου Αχαρνών

Στην απόφαση μεταξύ των άλλων αναφέρεται:

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
 την εισήγηση του προέδρου,
 τις παρ.1-5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, την παρ.3 του άρθρου 76 & τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/10
τις προτάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 2016 Δήμου Αχαρνών, όπως εμφανίζεται στα συνημμένα έγγραφα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της  παρούσας. 

 

Στις 11/9/2015 συνεδρίασε η Επιτροπή Διαβούλευσης με θέματα

ΘΕΜΑ 1ο: «Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2016»
ΘΕΜΑ 2ο: «Προϋπολογισμός έτους 2016»

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Αφού έλαβε υπ’ όψιν της τις εισηγήσεις και τις τοποθετήσεις των παρακάτω θεμάτων:
ΘΕΜΑ 1ο: «Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2016»
ΘΕΜΑ 2ο: «Προϋπολογισμός έτους 2016».
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
Ομόφωνα επί των προσχέδιων «Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2016»  και «Προϋπολογισμός έτους 2016» του Δήμου Αχαρνών.
Εκδόθηκε η με αριθμό 2/2015 Γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε υπόψη της  τις προτάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης που συνεδρίασε δύο μέρες αργότερα!!

Η Εκτελεστική Επιτροπή δεν συζήτησε το σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2016. 

 

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 19/9/2015 μοναδικό θέμα συζήτησης ήταν: Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2016.

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση

—————-

Μετά την αναβολή της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, την επόμενη εβδομάδα έγινε η συζήτηση.

———–

Όπως προκύπτει από τη συζήτηση η διοίκηση του δήμου ήταν ανέτοιμη να υποστηρίξει τη θέση της για τον προϋπολογισμό και ο δήμαρχος το άφησε για το προσεχές μέλλον.

Από τότε οι προτεραιότητες ήταν άλλες, η διαμόρφωση της Κεντρικής Πλατείας, η ψήφιση του  κανονισμού  καθαριότητας, οι φυσικές καταστροφές στο τέλος Οκτωβρίου, η Εθνική Εορτή της 28η Οκτωβρίου, οι εκδηλώσεις και οι φωτογραφίσεις για την Εορτή στην Αεροπορία, οι συναντήσεις, με φωτογράφηση, με Υπουργούς. Η ψήφιση του προϋπολογισμού ξεχάστηκε και από το δήμαρχο και την Οικονομική Υπηρεσία.

Στις 18 Νοεμβρίου 2015 προέκυψε το πρόβλημα υγείας του δημάρχου.

Στις 15 Νοεμβρίου 2015 ήταν η καταληκτική προθεσμία να έχει ψηφιστεί το ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) και ο προϋπολογισμός του έτους 2016 από την Οικονομική Επιτροπή και στη συνέχεια από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Έτσι σήμερα δεν έχει γίνει γνωστό αν εστάλει στο υπουργείο  το Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019 (ΜΠΔΣ) που είχε προθεσμία  μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015. 

Έτσι πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες για να γίνει ουσιαστική μελέτη και να καλυφθούν χρονικά οι προθεσμίες ψήφισης του ΟΠΔ και του Προϋπολογισμού έτους 2015.

Η συνέχεια σε επόμενη ανάρτηση. Σύντομα.

 

 

Το σχόλια αργότερα

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: