Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Η Δομή του δήμου Αχαρνών και ο προϋπολογισμός

Posted by koszig στο 26 Νοεμβρίου 2015

Μετά την ψήφιση του νόμου 3852/2010 («Καλλικράτης») έγινε η ενοποίηση του δήμου Αχαρνών και του δήμου Θρακομακεδόνων στον ενοποιημένο δήμο Αχαρνών.

Ο πρώην δήμος Αχαρνών και ο πρώην δήμος Θρακομακεδόνων αποτελούν δύο δημοτικές οντότητες, τη Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών και τη Δημοτική Κοινότητα Θρακομακεδόνων.

Αυτές οι δυο οντότητες έχουν συμβούλια, πρόεδρο και αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο 3852/2010.

Άρθρο 266
Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματα οικονομικής διαχείρισης των νέων δήμων

1. Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων εκπονείται το Πενταετές Τεχνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Τ.Ε.Π.), το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ.) και ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται και υποβάλλεται μαζί με το Ε.Π.Δ., αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται ως παράρτημα σε αυτό.
2. Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους.

4. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο.
5. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης.

 Με την Υπουργική απόφαση 41179/23-10-2014 καθορίστηκε:

 «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019».

Άρθρο 1
Περιεχόμενο Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα συνιστούν ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Αφορούν στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, καθώς και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., μεριμνώντας για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Καλύπτουν όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.

Άρθρο  4
Χρόνος και τρόπος υποβολής  των  Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Η κατάρτιση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο της δημοτικής  περιόδου.
Για τον έλεγχο νομιμότητας, υποβάλλεται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, και μέχρι την έναρξη λειτουργίας αυτής στην αντίστοιχη αρμόδια  υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με ευθύνη του Δημάρχου, έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος, εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 5
Δομή και περιεχόμενο των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης των Ο.Τ.Α.

Το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου και σε διακριτά Ετήσια Προγράμματα Δράσης των Νομικών Προσώπων του, τα οποία καταρτίζονται κάθε έτος της δημοτικής περιόδου.
Στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης προσδιορίζονται οι δράσεις ή τμήματα πολυετών δράσεων του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος, που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες του Ο.Τ.Α. και των Νομικών του Προσώπων κάθε έτος. Για κάθε δράση συμπληρώνεται σχετικό έντυπο-πίνακας προγραμματισμού.
Ως προσχέδιο Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το πρώτο έτος της δημοτικής περιόδου δύναται να λογίζεται ο αντίστοιχος ετήσιος προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα του ιδίου έτους. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου οριστικοποιείται με την ολοκλήρωση της κατάρτισης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Στο διάστημα 1/9/2014-1/4/2015 να συνταχτεί το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του δήμου.

Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν έχει συνταχτεί μέχρι σήμερα.

Επόμενο είναι μέχρι σήμερα να μην έχει συνταχτεί το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ.), που θα ήταν η εξειδίκευση του Πενταετούς Προγράμματος Δράσης.

Όργανο του δήμου που είναι αρμόδιο για τη χάραξη της πολιτικής του δήμου είναι η Εκτελεστική Επιτροπή, που αποτελείται από το δήμαρχο και τους αντιδημάρχους. Έργο της Επιτροπής είναι:

 • Η παρακολούθηση εκτέλεσης των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου και ο συντονισμός κατάρτισης του επιχειρησιακού και του τεχνικού προγράμματος του δήμου.
 • Η προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, η εισήγηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης προς την οικονομική επιτροπή και καταληκτικά η ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του.

Τη γνώμη τους οι δημότες διατυπώνουν σε γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Έργο της Επιτροπής είναι:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

Μέχρι σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή δεν έχει εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή το ετήσιο πρόγραμμα  δράσης. 

Στις 9/9/2015 δημοσιεύτηκε η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που συζήτησε:

«Σύνταξη προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 2016 Δήμου Αχαρνών»

Στην απόφαση αυτή, (ΑΔΑ: Ω349ΩΨ8-Κ3Ε), μεταξύ των άλλων αναφέρεται:

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
 την εισήγηση του προέδρου,
 τις παρ.1-5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, την παρ.3 του άρθρου 76 & τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/10
τις προτάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 2016 Δήμου Αχαρνών, όπως εμφανίζεται στα συνημμένα έγγραφα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Η εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα ανωτέρω,  υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή!!

Συζήτηση για  εισήγηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2016 (σημ: Το τεχνικό πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του  Ετησίου Προγράμματος Δράσης) δεν έγινε.

Στην απόφαση αναφέρεται: «αφού έλαβε υπόψη τις προτάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης» .  Η Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδρίασε δύο ημέρες αργότερα στις 11/9/2015!!

Σε προηγούμενη ανάρτηση, (κλικ εδώ), έγινε αναφορά για τον προϋπολογισμό του έτους 2016..

Ας δούμε μερικές αρχές και στοιχεία που πρέπει να ισχύουν για τους προϋπολογισμούς.

Προϋπολογισμός είναι η διοικητική πράξη με την οποία προσδιορίζονται τα έσοδα και καθορίζονται τα έξοδα για ένα οικονομικό έτος (ο.ε.), τα οποία κατατάσσονται σε ειδικούς λογαριασμούς κατά κεφάλαιο και άρθρα (κωδικούς αριθμούς εσόδων/εξόδων Κ.Α.Ε).

Παράδειγμα Προϋπολογισμού.

Εσόδων

Εξόδων

Σχετικά με τον προϋπολογισμό γίνεται αναλυτική περιγραφή κειμένου της Ιωάννας Καραγιώργου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΟΤΑ_-ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ

Συνοπτικά μερικά ενημερωτικά στοιχεία.

Η σημασία του προϋπολογισμού είναι τριπλή:

Δημοσιολογιστική. Με τον  προϋπολογισμό χαράσσεται η μελλοντική οικονομική πορεία του ΟΤΑ για ένα χρόνο, με τον προσδιορισμό των αναμενόμενων εσόδων και τον καθορισμό των ορίων των εξόδων διαμορφώνοντας  το πλαίσιο για την επίτευξη των σκοπών του.

Οικονομικοπολιτική.  Ο προϋπολογισμός  έχει στόχο να εναρμονίζονται οι ανάγκες του δήμου με ορθολογιστικό τρόπο.

Δημοσιονομική.  Ο προϋπολογισμός δεν αποτελεί απλή λογιστική κατάσταση των προβλέψεων εσόδων και εξόδων, αλλά μια πράξη, που συνίσταται στον προγραμματισμό και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του δήμου και τον έλεγχο της λογιστικής ορθότητας, της νομιμότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας.

Όργανο του δήμου που είναι αρμόδιο για τη χάραξη της πολιτικής του δήμου είναι η Εκτελεστική Επιτροπή.

 • Αρχές κατάρτισης προϋπολογισμού

Οι βασικές αρχές που διέπουν την κατάρτιση των προϋπολογισμών είναι:

1.Αρχή της ετήσιας διάρκειας.

Σύμφωνα με αυτή την αρχή οι δημοσιονομικές πράξεις του προϋπολογισμού αναφέρονται σε ένα οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους.

2.Αρχές της ενότητας και της καθολικότητας.

Σύμφωνα με αυτή την αρχή όλα τα δημόσια έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό.

Κανένα έσοδο και καμία δαπάνη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν δεν αντιστοιχεί σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων/Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού (αρχή ενότητας) και καμία δαπάνη δεν μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο ανάληψης ή εντολής πέραν των εγκεκριμένων πιστώσεων (αρχή καθολικότητας).

3.Αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων.

Σύμφωνα με την αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού τα δημόσια έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού προσδιορίζονται με ορισμένη εκ των προτέρων αναλυτική κωδική κατάταξη, που ορίζεται με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

Σύμφωνα με την αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων απαγορεύεται η χρήση πίστωσης για την ικανοποίηση διαφορετικής ανάγκης από αυτή που αναγράφεται στον προϋπολογισμό.

4.Αρχή της ειλικρίνειας και της ακριβείας του προϋπολογισμού.

Κάθε πρόβλεψη εσόδων και εξόδων που περιέχεται στον προϋπολογισμό πρέπει να είναι ειλικρινής και ακριβής και να μην υπερεκτιμά ή υποτιμά τα πραγματικά στοιχεία στα οποία βασίζονται οι προβλέψεις.

5. Αρχή της δημοσιότητας

Η οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του  δήμου και  αναρτάται  στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Αν δεν διενεργηθεί η δημοσίευση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δεν εκτελείται ο προϋπολογισμός. 

6. Αρχή της ισοσκέλισης

Ο προϋπολογισμός που καταρτίζεται και υποβάλλεται πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ή πλεονασματικός.

Αυτά πρέπει να έχουν υπόψη τους οι δημοτικοί σύμβουλοι που θα ψηφίσουν τον προϋπολογισμό και ειδικά οι δημοτικοί σύμβουλοι που είναι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Έσοδα των δήμων.

Τα έσοδα των ΟΤΑ διακρίνονται, αναλόγως της πηγής και του προορισμού τους, στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες:
I. Σε τακτικά και
II. Σε έκτακτα έσοδα.

Τακτικά έσοδα, σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 του Ν 3463/2006 , χαρακτηρίζονται τα έσοδα που προέρχονται από:
• Θεσμοθετημένους πόρους.
• Έσοδα κινητής και ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.
• Ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα.
• Φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές.
• Τοπικά δυνητικά τέλη, δικαιώματα και εισφορές.

Έκτακτα έσοδα, σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 του Ν 3463/2006 , χαρακτηρίζονται τα έσοδα που προέρχονται από:
• Δάνεια, δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές.
• Διάθεση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.
• Συμμετοχή σε επιχειρηματική δραστηριότητα (Ν 3463/2006)
• Κάθε είδους πρόστιμα ή άλλες διοικητικές κυρώσεις.
• Κάθε άλλη πηγή.

Ανάλυση των εσόδων των ΟΤΑ

Ι. Ίδια Έσοδα

Στα έσοδα αυτά περιλαμβάνονται έσοδα που προέρχονται από τις ακόλουθες κατηγορίες εσόδων.
– Φόροι
– Τέλη
– Δικαιώματα
– Εισφορές

[Επεξηγήσεις ορολογίας]

Φόρος: είναι η αναγκαστική χρηματική παροχή που καταβάλλουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στο κράτος, χωρίς άμεση και ειδική αντιπαροχή, με σκοπό την κάλυψη δημοσίων δαπανών. Στην γενικότερη αυτή έννοια του φόρου, περιλαμβάνεται και η έννοια του Δημοτικού Φόρου, ο οποίος προσδιορίζεται ως η αναγκαστική χρηματική εισφορά των δημοτών προς τους ΟΤΑ. Τα βασικά στοιχεία του φόρου είναι η χρηματική καταβολή, ο υποχρεωτικός της χαρακτήρας και η μη παροχή συγκεκριμέ­νης υπηρεσίας από την Τ.Α.
Τέλος: Τα τέλη αποτελούν ουσιαστικά τιμολογιακή πολιτική σε παροχή υπηρεσιών και επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον χρήστη. Τέλος, θεωρείται η υποχρεωτική χρηματική εισφορά προς την Τ.Α. έναντι ειδικού ανταλλάγματος, το οποίο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη παροχή αγαθού ή υπηρεσίας. Τα στοιχεία που διαφοροποιούν τον φόρο από το τέλος είναι η σχέση ανταλλάγματος και εισφοράς που πρέπει να είναι ανάλογη του οφέλους που απολαμβάνει ο φορολογούμενος, δηλαδή υπάρχει το στοιχείο του ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Δικαίωμα: έχει ανάλογη έννοια με το τέλος με την διαφορά ότι μπορεί να εισπράττεται ανεξάρτητα από την προηγούμενη χρήση (από τους δημότες) του έργου ή της υπηρεσίας. Διαφοροποιείται από το τέλος επειδή δεν είναι ανταποδοτικό και στη μη απαραίτητη χρήση του αγαθού ή υπηρεσίας
Εισφορά: αφορά την χρηματική παροχή που καταβάλλεται στον ΟΤΑ (Δήμο) ενόψει συγκεκριμένης αντιπαροχής μεγαλύτερης αξίας (π.χ. πολεοδομικές εφαρμογές). Διαφοροποιείται από το τέλος στο ύψος της, που είναι μικρότερο του οφέλους που απολαμβάνει ο φορολογούμενος.
Βεβαιωτικές καταστάσεις ή βεβαιωτικοί κατάλογοι: αποτελούν τον νόμιμο τίτλο εισπράξεως των βεβαιωθέντων εσόδων, στις περιπτώσεις βεβαιώσεως εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΒΔ 17.5/15.6.1959 στην κατηγορία των νομίμων τίτλων εισπράξεως εσόδων ανήκουν:
Οι οριστικές και τελεσίδικες αποφάσεις των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων.
Οι πειθαρχικές αποφάσεις.
Οι καταλογιστικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των αρμοδίων δημοτικών ή κοινοτικών αρχών, που εκδίδονται μετά την νόμιμη διαδικασία.
Οι δηλώσεις των φορολογουμένων και οι φορολογικοί κατάλογοι που καταρτίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
(Έως σήμερα δεν υπάρχει εννοιολογικός διαχωρισμός των τελών από τους φόρους. Φόροι χαρακτηρίζονται ως τέλη (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, Τέλος Παρεπιδημούντων, Τέλος Εκδιδομένων Λογαριασμών), όπως και κρατικές επιχορηγήσεις (Φόρος Ζύθου) χαρακτηρίζονται και καταχωρούνται ως φόροι.)

ΙΙ. Επιχορηγήσεις

Οι επιχορηγήσεις των ΟΤΑ διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
τακτικές ή έκτακτες, με βάση την περιοδικότητα που δίνονται και τη θεσμική τους κατοχύρωση.
ειδικές ή γενικές, ανάλογα με τον προορισμό των σχετικών εσόδων (δαπάνες κάθε είδους ή συγκεκριμένες δαπάνες).

Οι τακτικές επιχορηγήσεις βασικά διευκολύνουν τον οικονομικό προγραμματισμό των ΟΤΑ και οι γενι­κές δεν θίγουν την οικονομική και διοικητική τους αυτοτέλεια. Αποτελούν την κυριότερη κατηγορία επιχορηγήσεων για την προώθηση της οικονομικής πολιτικής των ΟΤΑ.

Οι έκτακτες επιχορηγήσεις καλύπτουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μόνο απρόβλεπτες, επείγουσες και συνα­φείς ανάγκες.

Οι ειδικές επιχορηγήσεις τέλος, χρησιμοποιούνται για να προωθηθούν πολιτικές τις κεντρικής διοίκησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ή για να ενισχυθεί η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους ΟΤΑ. Στις ειδικές επιχορηγήσεις ανήκε κυρίως η επιχορήγηση με την ονομασία ΕΠΤΑ, η οποία αποσκοπούσε να καλύψει ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας που προέκυψαν κατά την περίοδο 1998 – 2002, μετά την ισχύ του προγράμματος «Ιωάννης Καποδίστριας», στους δήμους και κοινότητες που συνενώθηκαν.

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)

Το σύστημα των κρατικών επιχορηγήσεων προς την πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με τον Νόμο 1828/1989, συνδέθηκε άμεσα με την απόδοση συγκεκριμένων φόρων και τελών. Η νομοθετική αυτή μεταρρύθμιση είχε ως αποτέλεσμα τόσο τον ετήσιο προσδιορισμό του ύψους της κρατικής επιχορήγη­σης με αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια, όσο τον συσχετισμό της τελευταίας με δημοσιονομικές και φορολογικές πολιτικές, που προωθούσε η κεντρική διοίκηση.

Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, οι κρατικοί πόροι που κατανέμονται στους ΟΤΑ παραμένουν στην ευθύνη της κεντρικής διοίκησης (κεντρικοί), ενώ το ύψος τους δεν εξαρτάται πλέον από συγκυριακές πολιτικές αποφάσεις, αλλά από την δυναμικότητα συγκεκριμένων φόρων και τελών (αυτοτελείς), οι οποίοι αναφέρονται και κατωτέρω.

Σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις το προϊόν των ΚΑΠ κατανέμεται κάθε χρόνο στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Το ένα τρίτο (1/3) των εσόδων, που προέρχονται από το 20% των εσόδων από τον Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, εγγράφεται στον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων και διατίθεται για την χρηματοδότηση συγκεκριμένων επενδυτικών δραστηριοτή­των των ΟΤΑ, των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης και των επιχειρήσεων που λειτουργούν υπό την μορφή ανώνυμης εταιρείας και στις οποίες συμμετέχει η τοπική αυτοδιοίκηση κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον. Αυτό το είδος του εσόδου, ονομάζεται «Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ)».

β) Το υπόλοιπο ποσό των 2/3 των εσόδων, που προέρχονται από το 20% των εσόδων από τον Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, ως και τα έσοδα από το 50% των τελών κυκλοφορίας, των εσόδων από το 3% του φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) και του 20% των φόρων τόκων, εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό, αποτελώντας γενικό έσοδο των ΟΤΑ, το οποίο μπορεί να διατεθεί για οποιαδήποτε γενική δαπάνη.

γ) Ένα μέρος των ΚΑΠ από το έτος 2005, παρακρατείται για τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», που διαδέχθηκε το Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ) (1998 – 2004). Ειδικότερα, αποδίδονται στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» το 25% της ΣΑΤΑ, το 10% των ΚΑΠ, ως και το 80% των εσόδων από το 20% του φόρου των τόκων των τραπεζικών καταθέσεων.

δ) Τα υπόλοιπα ποσά της ΣΑΤΑ και των ΚΑΠ, όπως διαμορφώνονται τελικά, κατανέμονται στους ΟΤΑ σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών ΥΠΕΘΟ και ΥΠΕΣΔΔΑ, που είναι σύμφωνη με σχετική πρόταση της ΚΕΔΚΕ. Η εκταμίευση των ΚΑΠ γίνεται, μέσω του ΤΠΔ, στους ΟΤΑ σε μηνιαία βάση (τακτική επιχορήγηση), ενώ η ΣΑΤΑ κάθε τέσσερις μήνες.

Κάθε χρόνο ο δήμος  και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του δήμου πρέπει να συντάσσουν τους προϋπολογισμούς τους.

Στον προϋπολογισμό πρέπει να αναγράφονται τα έσοδα και οι δαπάνες (έξοδα) του επόμενου οικονομικού έτους.

Τα έσοδα χαρακτηρίζονται με Κωδικούς:

0  Τακτικά έσοδα
01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία
02 Έσοδα από κινητή περιουσία
03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα
04 Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών
05 Φόροι και εισφορές
06 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες
07 Λοιπά τακτικά έσοδα

1   Έκτακτα έσοδα
11 Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας
12 Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη  λειτουργικών δαπανών
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις
14 Δωρεές – κληρονομιές – κληροδοσίες
15 Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα

2   Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών Π.Ο.Ε.που βεβαιώθηκαν
21 Έσοδα Π.Ο.Ε τακτικά
22 Έσοδα Π.Ο.Ε έκτακτα

3   Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε
31 Εισπράξεις από δάνεια
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα

4   Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου και τρίτων και επιστροφές
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου και τρίτων
42 Επιστροφές χρημάτων

Στον Κωδικό 03 συναντάμε Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα.

Ποια είναι αυτά τα ανταποδοτικά τέλη;

Με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Βασιλικού «Διατάγματος της 24/9-20/10/1958, επιβλήθηκαν υπέρ των δήμων τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, για τις παρεχόμενες από τους ΟΤΑ υπηρεσίες καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, περισυλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων καθώς και για την αντιμετώπιση των δαπανών ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων.

Με το νόμο 25/1975 «Περί υπολογισμού  και τρόπου  εισπράξεως  δημοτικών και κοινοτικών τελών καθαριότητος  και  φωτισμού  και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» καθορίστηκε  ο τρόπος εισπράξεων των τελών

Ν_25/1975_Τέλη καθαριότητας

Με το νόμο 1080/1980 έγιναν τροποποιήσεις στον προηγούμενο νόμο.

N 1080/1980 Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Ν. 25/1975

Με το άρθρο 5 του  νόμου 3345/2005 απαλλάσσονται από τα τέλη καθαριότητας  ακίνητα ου παραμένουν κλειστά.

Στο άρθρο 72, παρ 1ζ, του Ν. 3852/2010 καθορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτική συμβούλιο την επιβολή τελών.

Τα δημοτικά τέλη επιβάλλονται για:

 •  Την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού των δρόμων,
  πλατειών, κοινόχρηστων χώρων
 •  Περισυλλογής αποκομιδής και διάθεσης απορριμμάτων
  Φωτισμού
 •  Αποδοχές του προσωπικού
 •  Προμήθεια και συντήρηση των μέσων αποκομιδής των απορριμμάτων
 • Δαπάνη που έχει σχέση με την λειτουργία και την εν γένει βελτίωση της υπηρεσίας αυτής
 • Καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές ή κοινοτικές
  υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 25/75 (ΦΕΚ Α 74) όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 429/76 (ΦΕΚ Α 235) και του άρθ.5 του ν. 1080/80 .

Σύμφωνα με τα άρθρα αυτά:

«Τα οφειλόμενα τέλη καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων και φωτισμού υπέρ των δήμων και κοινοτήτων, καθορίζονται για κάθε στεγασμένο ή μη χώρο, ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος προς φωτισμό παρά της ΔΕΗ και εξευρίσκεται δια πολλαπλασιασμού των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας του χώρου τούτου, επί συντελεστή οριζόμενο σε ακέραιες μονάδες δραχμών»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 Ν 3345/2005  ορίζεται ότι ακίνητα (στεγασμένοι ή μη χώροι) που δεν χρησιμοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται, απαλλάσσονται (υποχρεωτικά) των δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά. Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται στο δήμο υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου του και σχετική βεβαίωση της ΔΕΗ (Εγκ. ΥΠΕΣ  35692/14-7-2005). Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το τέλος που αναλογεί και αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής.

Υπόχρεος για την καταβολή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού είναι ο καταναλωτής του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο καταναλωτής είναι πρόσωπο διαφορετικό εκείνου που χρησιμοποιεί
πράγματι το ακίνητο, το τέλος βαρύνει τον φερόμενο ως καταναλωτή, εφόσον δεν έχει γνωστοποιηθεί στον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας η μεταβολή στο πρόσωπο που χρησιμοποιεί το ακίνητο. (Με άλλα λόγια αν ενοικιαστής δεν έχει δηλώσει στη ΔΕΗ τη χρήση του ακινήτου τα τέλη καθαριότητας πληρώνει ο ιδιοκτήτης.)

Το τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Η κάλυψη των δαπανών των παραπάνω υπηρεσιών από το τέλος είναι υποχρεωτική. Αυτό ορίζεται ρητά και στο άρθρο 17 του Ν 1080/80, σύμφωνα με το οποίο το τέλος καθαριότητας πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλες γενικά τις
δαπάνες διεξαγωγής, λειτουργίας και βελτίωσης της αντίστοιχης υπηρεσίας (αποδοχές, εξοπλισμός, συντήρηση και επισκευές κ.λ.π.). Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, η παράλειψη του συμβουλίου να καθορίσει το τέλος στο κατάλληλο ύψος, συνιστά βαρεία παράβαση καθήκοντος και επισύρει κατά των μελών του την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 142 και 147 του Ν.3463/2006 και των άρθρων 233 και 237 αντίστοιχα του Ν. 3852/2010. Με βάση τα άρθρα επιβάλλεται σε όσους παραβαίνουν το νόμο η ποινή της αργίας για παράβαση καθήκοντος.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.25/75 η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τα δημοτικά τέλη καθαριότητας λαμβάνεται το μήνα Οκτώβριο και κοινοποιείται στον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι τις 30 Νοεμβρίου και αρχίζει να εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το θεσμικό πλαίσιο.

Τι έχει κάνει μέχρι σήμερα ο δήμος; Τι Θα κάνει για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του έτους 2016;

Η συνέχεια σε επόμενη ανάρτηση.

 

Ο καιρός γαρ εγγύς!!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: