Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Προαπαιτούμενα για τον προϋπολογισμό

Posted by koszig στο 1 Δεκεμβρίου 2015

Σε προηγούμενη ανάρτηση έγινε αναφορά και για τα ανταποδοτικά τέλη, (κλικ εδώ), που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του δήμου.

Περισσότερη ενημέρωση για ανταποδοτικά τέλη, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Δύο είναι βασικά τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο δήμος:

  • Η αποκομιδή των απορριμμάτων.
  • Ο ηλεκτροφωτισμός των δημόσιων χώρων.

Για αυτές τις περιπτώσεις  έχουν καθιερωθεί ανταποδοτικά τέλη (καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού).

Όταν μιλάμε για αποκομιδή οικιακών απορριμάτων για τι πράγμα μιλάμε;

  • για οικιακά απορρίμματα (υπολείμματα φαγητών, είδη καθαρισμού), για ογκώδη αντικείμενα (είδη οικοσκευής, μικρο-υπολείμματα οικοδομικών υλικών από επισκευές), ανακυκλώσιμα υλικά κ.α.
  • για κλαδέματα
  • για μπάζα από επισκευές οικοδομών

Για τις αποκομιδές, τη διαχείρισή τους, προβλέπονται διαδικασίες στον  Κανονισμός Καθαριότητας.

Στις 17/9/2015 συζητήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή, με εισήγηση του γενικού γραμματέα του δήμου Θανάση Κατσιγιάννη, ο Κανονισμός Καθαριότητας  για τον δήμο Αχαρνών.

Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής μεταξύ άλλων είναι, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»). άρθρο 72 παρ. 1 εδ. ια):

ια) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1B v) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους,

Στο  άρθρο 73 παρ. 1Β v αναφέρεται:

Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:

v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ..

Στο νόμο 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), στο άρθρο 79 αναγράφεται:

1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:
α) Θέτουν κανόνες:

α3. Για την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους της εδαφικής τους περιφέρειας και γενικότερα για τη διασφάλιση και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τη διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών, ιστορικών και τουριστικών περιοχών.

(το άρθρο 82 αναφέρεται σε ρυθμίσεις κυκλοφορίας)

Συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή ήταν αναρμόδια για τη συζήτηση του θέματος του Κανονισμού Καθαριότητας, εφόσον δεν είχε σκοπό τα τέλη καθαριότητας. Ο τίτλος του κειμένου που ψήφισε η Οικονομική Επιτροπή.

Τίτλος κανονισμού

Ο Κανονισμός καθαριότητας είναι κανονιστική απόφαση και ισχύει μέχρι την τροποποποίησή της. Τα τέλη καθαριότητας έχουν διάρκεια ισχύος!!

Στο δημοτικό συμβούλιο της 24/9/2015 συζητήθηκε ο Κανονισμός Καθαριότητας, αλλά αναβλήθηκε η ψήφισή τους, με πρόταση του δημάρχου,  για πληρέστερη ενημέρωση!!!

Επομένως σήμερα ισχύει ο προηγούμενος Κανονισμός Καθαριότητας. Τον γνωρίζει το δημοτικό συμβούλιο που θα αποφασίσει για τα τέλη καθαριότητας;

Στον κανονισμό που ψηφίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή αναφέρεται:

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις του Δήμου

Με βάση τον παρόντα κανονισμό υποχρεώσεις του Δήμου Αχαρνών είναι :

4.1. Η οργάνωση και επίβλεψη της προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των οικιακών (μη ογκωδών δημοτικών) απορριμμάτων, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος κανονισμού. Η αποκομιδή γίνεται, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράμματος που καταρτίζει η Δ/νση Καθαριότητας. Τα απορρίμματα μεταφέρονται, με ειδικά μέσα του Δήμου, σε σταθμούς μεταφόρτωσης, χώρους υγειονομικής ταφής, εργοστάσια διαλογής, ανακύκλωσης, αξιοποίησης ή όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή. Ο Δήμος οφείλει να διατηρεί τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης σε καλή κατάσταση και να προβαίνει σε συχνό πλύσιμο, απολύμανση και συντήρησή τους.

4.2. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των «ογκωδών» δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.1 του παρόντος κανονισμού (παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κ.τ.λ.), πραγματοποιείται εντός δέκα (10) ημερών από  την ειδοποίηση προς το κέντρο επικοινωνίας ειδοποίηση (τηλ. 21302072471) και εξυπηρέτησης των δημοτών της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, ή βάσει άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής, που καταρτίζεται από την Διεύθυνση και τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες Καθαριότητας των δημοτικών ενοτήτων. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, σε περίπτωση όγκου άνω του ενός κυβικού , πριν από την αποκομιδή να προκαταβάλουν το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής ανά ογκώδες αντικείμενο (ανάλογα με το βάρος, τον όγκο του κ.τ.λ.), όπως αυτό θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

4.4. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων. Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης μικροαπορριμμάτων από τα μέσα προσωρινής εναποθέσεως ή τα μικροαπορρίμματα που κείνται σε οδούς, πλατείες, άλση και κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και οι μέθοδοι καθαρισμού ορίζονται από τον Δήμο, ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα διαθέσιμα μέσα.  Για να διατηρούνται οι εξωτερικοί χώροι καθαροί, ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί σε κατάλληλες αποστάσεις εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης, μικροαπορριμμάτων κ.τ.λ. τα οποία οφείλει να διατηρεί καθαρά, αποκομίζοντας το περιεχόμενο τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Τα Δημοτικά Τέλη καθαριότητας  είναι ανταποδοτικά ως προς τις δαπάνες του Δήμου για την καθαριότητα. Πως όμως προσδιορίζονται οι δαπάνες του δήμου για την ικανοποίηση των ανωτέρω υποχρεώσεων;

Με υπουργικές αποφάσεις και αποφάσεις του Ελεγκτικού συνεδρίου καθορίζονται ποιες θεωρούνται γενικά δαπάνες για την καθαριότητα.

eggr50106_31122013 Έλεγχος νομιμότητας στις αποφάσεις επιβολής τελών και ψήφισης π-υ 2014 των Δήμων.

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

  1. Για τον προσδιορισμό των εξόδων των ανταποδοτικών υπηρεσιών υπολογίζονται όλες οι δαπάνες που αφορούν στη συγκεκριμένη αντιπαροχή. Αυτό σημαίνει ότι υπολογίζονται οι δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας της υπηρεσίας της οποίας αρμοδιότητα είναι η συγκεκριμένη αντιπαροχή, αλλά και το μέρος των δαπανών άλλων υπηρεσιών του δήμου που αναλογεί στην αντιπαροχή. Για παράδειγμα, όπως σας έχει διευκρινιστεί και παλαιότερα, οι δαπάνες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην απόφαση καθορισμού (του συντελεστή) του τέλους καθαριότητας και φωτισμού, είναι αυτές που καταχωρούνται στους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού που αφορούν στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Φωτισμού (Κ.Α. 20) καθώς και τυχόν άλλες δαπάνες που εγγράφονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς υπηρεσιών (π.χ. Γενικές Υπηρεσίες – Κ.Α. 00), αλλά μόνο κατά το μέρος αυτών που αναλογεί στις ανταποδοτικά παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού (ΣτΕ 60/2010, πρβλ. ΕτΕ 3182/2008 επταμ. και απόφαση ΔΕΚ της 2.12.1997, στην υπόθεση C-188/95, Fantask, Συλλ. 1997 σελ. Ι-6783, σκέψη 30). Το μέρος αυτό θα πρέπει να αναφέρεται διακριτά και να αιτιολογείται κατά το δυνατόν από ποσοτικά στοιχεία που διαθέτει ο δήμος.

Ερμηνεύοντας τους νόμους και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), «Το μέρος αυτό θα πρέπει να αναφέρεται διακριτά και να αιτιολογείται κατά το δυνατόν από ποσοτικά στοιχεία που διαθέτει ο δήμος». 

Σύμφωνα άλλωστε με τις υπ’ αριθμ. 3263/82 και 3280/01 αποφάσεις του ΣτΕ, στο σκέλος των εξόδων πρέπει να παρατίθενται «…τα ακριβή χρηματικά ποσά που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των δαπανών αυτών κατά το χρόνο λήψεως της αποφάσεως, καθώς και οι κατά προσέγγιση προβλεπόμενες για τη χρονική περίοδο που αφορά το τέλος αυξήσεις αυτών.».

Για τον υπολογισμό των δαπανών έχουν χρησιμοποιηθεί κωδικοί δαπανών προηγουμένων ετών με βάση των οποίων ψηφίστηκαν για τα δημοτικά τέλη του έτους 2015, (κλικ εδώ)

Με δαπάνες μέχρι τον Οκτώβριο 2015 και αναγωγή έως 31/12/2015 τα τέλη πρέπει να αντιστοιχούν, περίπου, στο ποσό των 9.788.073,03 €.

Δαπάνες ανταποδοτικών τελών έτους με βεβαίωση Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2015

Αυτές περίπου είναι οι εκτιμώμενες δαπάνες που πρέπει να κάνει ο δήμος για τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, Αυτά πρέπει να είναι και τα έσοδα για την κάλυψη αυτών των δαπανών.

Ο ηλεκτροφωτισμός είναι για τους κοινόχρηστους χώρους, για την ασφάλεια της κυκλοφορίας στους δρόμους, για τον φωτισμό των πλατειών και των σημαντικών κοινόχρηστων κτιρίων. Χρήση αυτών των χώρων, θεωρητικά μπορούν γίνονται από τους κατοίκους της  πόλης και όχι μόνο.

 

Τα  οικιακά απορρίμματα προέρχονται από τους κατοίκους του δήμου. Το ποσό και των είδος των απορριμμάτων διαφέρει από κάθε κάτοικο. Πρέπει επομένως η δαπάνη της αποκομιδής να είναι διαφορετική. Η δαπάνη ομαδοποιείται ανά οικογένεια, ανά κατοικία. Σε χώρες που έχουν προηγμένες τεχνολογίες οι όγκοι των απορριμάτων ή το βάρος τους έχει διαφορετικό κόστος ανά κατοικία. Στην Ελλάδα κριτήριο παραγωγής απορριμμάτων είναι το μέγεθος της κατοικίας, που προσδιορίζεται με το εμβαδόν της.

Με αυτά τα δεδομένα οι νομοθέτες προσδιόρισαν τα τέλη που έπρεπε να πληρώνουν στο δήμο οι κάτοικοι.

Με την 277/14/11/2014  του δημοτικού συμβουλίου καθορίστηκαν τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2015.

2291 Απόφαση Δ.Σ. 2014 Καθορισμός των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2015

Με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία, με αναγωγή σε όλο το έτος 2015 προκύπτει ότι τα έσοδα που εισπράχθηκαν υπερβαίνουν τις δαπάνες που βεβαιώθηκαν περίπου τα 2.000.000 €.

 

Στο κτηματολόγιο πριν μερικές ημέρες έληξε η δήλωση ακίνητης περιουσίας. Επομένως υπάρχουν νεώτερα δεδομένα για τις εκτάσεις των κατοικιών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Είναι βέβαιο ότι έτσι θα αυξηθούν σε μεγάλο βαθμό τα τετραγωνικά μέτρα βάσει των οποίων υπολογίζονται τα Δημοτικά Τέλη και κατά συνέπεια μπορούν να γίνουν οι ανάλογες μειώσεις στα ποσά των τελών ανακουφίζοντας έτσι τους πολίτες δημότες οι οποίοι ασφυκτιούν με τις μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις που τους βαρύνουν.

Εκτός από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού υπάρχουν και έσοδα στο δήμο από το Τέλος ακίνητης περιουσίας.

Δημοτικά τέλη ΔΕΗ

Για τον υπολογισμό του τέλους αυτού λαμβάνονται υπόψη τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας, η τιμή ζώνης, και η παλαιότητα της οικοδομής.

Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου από 0,25 τοις χιλίοις ως 0,35 τοις χιλίοις ( 0,00035) και είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική τους περιφέρεια.

Η απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου λαμβάνεται ως τις 31 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους και ισχύει και για τα επόμενα έτη ώσπου να τροποποιηθεί.

 

Οι συντελεστές παλαιότητας είναι αυτοί που έχουν καθορισθεί από το υπουργείο Οικονομικών ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας κάθε κτίσματος και ισχύουν για όλη την επικράτεια.

Οι συντελεστές αυτοί για τους ΟΤΑ κατά περίπτωση είναι:

Για κατοικίες

1-5 χρόνια 0,90
6-10 χρόνια 0,80
11-15 χρόνια 0,75
16-20 χρόνια 0,70
21-25 χρόνια 0,65
26 και άνω 0,60

Για επαγγελματική στέγη (κατ/τα)

1-5 χρόνια 0,95
6-10 χρόνια 0,90
11-15 χρόνια 0,85
16 και άνω 0,80

Επομένως πρέπει να γίνει επανυπολογισμός του τέλους, επειδή έχουν ενδεχομένως αλλάξει τα τετραγωνικά μέτρα των κατοικιών και έχει αλλάξει ο συντελεστής παλαιότητας.

 

Ημερομηνίες που δεν τηρήθηκαν.

Ψήφιση από το δημοτικό συμβούλιο τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας, φωτισμού, μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2015.

Μέχρι τέλους Νοεμβρίου  2015 αποστέλλονται στη ΔΕΗ αρχεία με τα οφειλόμενα δημοτικά τέλη για είσπραξη από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Ψήφιση από το δημοτικό συμβούλιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  και του  προϋπολογισμού του έτους 2016, μέχρι 15 Νοεμβρίου 2015.

Εφόσον δεν υποβληθεί από τη διοίκηση ο προϋπολογισμός το δημοτικό συμβούλιο το πολύ μέχρι 30/11/2015 συνεδριάζει και αποφασίζει για τον προϋπολογισμό του έτους 2016.

Αποστολή του ψηφισθέντος προϋπολογισμού στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση.

 

Αν δεν γίνουν αυτά το έτος 2016 μόνο δαπάνες μισθοδοσίας και προνοιακά επιδόματα θα μπορούν να καταβάλλονται.

Επιπτώσεις από ενδεχόμενες καθυστερήσεις στη διαδικασία του προϋπολογισμού 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της γενικής διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του Ο.Τ.Α. από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), πλην των προνοιακών επιδομάτων:
α. για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση του σχεδίου και του επικυρωμένου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμού προς έλεγχο στην αρμόδια, για την εποπτεία του Ο.Τ.Α., Αρχή και
β. στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού, κατά παρέκκλιση των οδηγιών των κοινών υπουργικών αποφάσεων των άρθρων 77 και 78 του ν. 4172/2013 (Α’ 167). (παρ 1 άρθρο 174 ν. 4270/2014)  (βλ. και παλαιότερη διάταξη: παρ 8 άρθρο 77 Ν. 4172/2013

 

Πες αλεύρι!!  Το Παρατηρητήριο σε γυρεύει!!

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: