Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού

Posted by koszig στο 14 Δεκεμβρίου 2015

Σε προηγούμενες αναρτήσεις έχει γίνει αναφορά για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, (κλικ εδώ). Η συζήτηση και ψήφιση έπρεπε να γίνει από την οικονομική επιτροπή και το δημοτικό συμβούλιο το μήνα Οκτώβριο. Έγινε για την οικονομική επιτροπή στις 8 Δεκεμβρίου 2015.

———–

Όπως φαίνεται στο βίντεο δεν υπήρχε κείμενο με το σχέδιο για τα δημοτικά τέλη. Η διευθύντρια οικονομικών υπηρεσιών δίνει το κείμενο στα μέλη της οικονομικής της αντιπολίτευσης. Τα μέλη της πλειοψηφίας ή έχουν ενημερωθεί πριν ή τους είναι αδιάφορο τι περιέχει. Άλλωστε είναι ωσεί παρόντες και παρούσες.

Τι έλεγε η απόφαση της οικονομικής επιτροπής στη συνεδρίαση της 14/11/2014. Τι ξοδεύουμε για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό, τι εισπράττουμε για αυτές τις υπηρεσίες.

Ας δούμε τι λέει ο Συνήγορος του Πολίτη για τα θέματα αυτά.

eidikh-ek8esh-ota Συνήγορος του Πολιτη – Ανταποδοτικά τέλη

2. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ
Ένα μεγάλο κεφάλαιο στις σχέσεις δήμων-δημοτών αλλά και στις αναφορές που απευθύνονται στο Συνήγορο του Πολίτη, αποτελεί η επιβολή και είσπραξη των δημοτικών προσόδων. Το συμπέρασμα που συνάγεται από την εξέταση των αναφορών, κατά την τελευταία δεκαετία, είναι ότι το σημαντικότερο μέρος των δημοτικών προσόδων στηρίζεται σε θεσμικό πλαίσιο απαρχαιωμένο, ασταθές και σαθρό, προβληματικό, διάτρητο και τελικά εντελώς πρόσφορο για τη δημιουργία θυλάκων διαφθοράς, στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Τα προβλήματα αφορούν στους παρακάτω όρους:
i) ΕΙΔΙΚΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
Τακτική πηγή εσόδων για τους δήμους αποτελούν τα ειδικά δυνητικά ανταποδοτικά τέλη που στηρίζονται στις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 14 ν. 1828/89 και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των δήμων να τα ενεργοποιήσουν με απόφαση  των δημοτικών συμβουλίων.
Δυστυχώς, ο έλεγχος των κανονιστικών αποφάσεων των δήμων, που άσκησαν τη  σχετική αρμοδιότητα, κατέδειξε, τουλάχιστον ελλειμματική εφαρμογή του οικείου θεσμικού πλαισίου, καθώς, ούτε η νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Συμβουλίου της Επικρατείας, ούτε οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών αξιοποιήθηκαν για την αποκατάσταση της νομιμότητας.
Κρίνεται αναγκαίο και πάλι να επισημανθεί ότι το Συμβούλιο Επικρατείας κατά πάγια νομολογία κρίνει, ότι οι κανονιστικές αποφάσεις των δήμων, που επιβάλλουν ανταποδοτικά τέλη πρέπει να μνημονεύουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα εκτελούμενα έργα. Η αόριστη αναφορά σε υπηρεσίες ή αγαθά που θα παρέχονται, χωρίς αυτά να προσδιορίζονται με συγκεκριμένο τρόπο, καθιστούν αυτές τις αποφάσεις παράνομες. Επίσης, οι υπηρεσίες ή τα έργα για τα οποία επιβάλλονται τα τέλη, πρέπει να έχουν εξαιρετικό χαρακτήρα, δηλαδή να μην περιλαμβάνονται σε υποχρεωτικά παρεχόμενες υπηρεσίες ή έργα που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές.
Τέλος, το ύψος τους πρέπει να είναι ανάλογο του κόστους παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών ή εκτέλεσης των αντίστοιχων έργων και να καθορίζονται σε τέτοιο ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται η είσπραξη εσόδων, κατά βάση ανάλογων προς τα αντίστοιχα έξοδα. Στην περίπτωση κατά την οποία τα κριτήρια καθορισμού του ύψους του τέλους δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, δεν πρόκειται για επιβολή ανταποδοτικού τέλους, αλλά φόρου, που επιβάλλεται κατά παράβαση της συνταγματικής διάταξης του άρθ. 78 παρ. 4, βάσει της οποίας αυτή δε μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης.

ii) ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Το τέλος αυτό που αποτελεί σημαντικό μέσο για την ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων, έχει κριθεί νομολογιακά, ότι στην πραγματικότητα συνιστά φόρο. Αντίθετα, στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, μπορεί να επιβάλλεται το τέλος και στα έσοδα ορισμένων κατηγοριών καταστημάτων (τουριστικών ειδών, ειδών σπορ, ειδών λαϊκής τέχνης, καταστημάτων ενοικίασης αυτοκινήτων, ποδηλάτων κ.λπ.), με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία, όμως, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη πρέπει να αιτιολογείται, ως προς τη σκοπιμότητα της επιβολής του, ύστερα από εκτίμηση των τοπικών συνθηκών.
Εντούτοις, ακόμα και μεγάλοι δήμοι της χώρας, επεκτείνουν το τέλος αυτό στις κατηγορίες καταστημάτων εκείνες, για τις οποίες η επιβολή του τέλους πρέπει να δικαιολογείται από ειδικές συνθήκες. Όπως όμως έχει καταδείξει ο έλεγχος των κανονιστικών αποφάσεών τους, δεν κάνουν καμία αναφορά σε αυτές, με αποτέλεσμα να πάσχουν ως προς τη νομιμότητα, λόγω της μη συνδρομής των όρων του εξουσιοδοτικού νόμου.

iii) ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού είναι από τα κυριότερα υποχρεωτικά ανταποδοτικά έσοδα των δήμων, για τα οποία ισχύουν όσα επισημάνθηκαν ανωτέρω, τόσο στο κεφάλαιο των ανταποδοτικών τελών, όσο και σε αυτό της εποπτείας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.25/75, όπως τροποποιήθηκαν  από τον Ν. 429/76  και το  Ν. 1080/80.   σχετικές  με τον καθορισμό  του συντελεστή  του τέλους  και οι οποίες  προβλέπουν  :

α)  Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού  καθορίζονται  για κάθε  στεγασμένο  ή μη στεγασμένο  χώρο  ανά μετρητή  παροχής  ηλεκτρικού  ρεύματος και  ευρίσκονται  με πολλαπλασιασμό  των τετραγωνικών  μέτρων  της επιφανείας  του χώρου  επί του συντελεστή  που ορίζει  το δημοτικό συμβούλιο  ( παρ. 1  άρθρο  1  του Ν.  25/75) 

β) σύμφωνα  με  τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 του Ν3345/2005 και την 35692/22/14-7-2005 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ είναι «υποχρεωτική η πλήρης απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας των ακινήτων , τα οποία δεν χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της ΔΕΗ, για όσο χρόνο αυτά παραμένουν κλειστά.

  • Συγκεκριμένα πρόκειται για την κατηγορία ακινήτων, στεγασμένων ή μη, που δεν ηλεκτροδοτούνται και δε χρησιμοποιούνται, δηλαδή δεν εκμισθώνονται, δεν ιδιοκατοικούνται ούτε γίνεται χρήση τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Ο ν. 25/1975, όπως συμπληρώθηκε με διατάξεις μεταγενέστερων νόμων, παρά το γεγονός ότι εφαρμόζεται επί σειρά ετών, συνεχίζει να δημιουργεί ερμηνευτικά προβλήματα, στις οικονομικές υπηρεσίες των δήμων. Αυτά ανάγονται κυρίως στον καθορισμό της φορολογητέας βάσης του, η οποία προσδιορίζεται από το σύνολο του εμβαδού των «εστεγασμένων ή μη εστεγασμένων χώρων, ανά μετρητή
ηλεκτρικού ρεύματος». Με την υπ’ αριθ. 886/1987 γνωμοδότηση του ΝΣΚ προσδιορίστηκε εννοιολογικά ο «στεγασμένος χώρος» (υπόγεια, πυλωτές, ημιυπαίθριοι, κ.λπ.), πλην όμως, ο ακριβής προσδιορισμός των βαρυνόμενων με τέλη καθαριότητας-φωτισμού χώρων, συνεχίζει να αποτελεί πρόσκομμα στη διαδικασία επιβολής των τελών, με αποτέλεσμα να απαιτείται χρόνος και πρόσθετες διαδικασίες
για την επανεξέτασή τους.
Σοβαρό ζήτημα χρέωσης με τέλη τίθεται για τα οικόπεδα, τους επαγγελματικούς χώρους που διαθέτουν μεγάλες επιφάνειες (φυτώρια, θερμοκήπια, μάνδρες, ναυπηγεία), τα γήπεδα άθλησης, τα εργοτάξια, τους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, αλλά και τους χώρους αποκλειστικών χρήσεων (ανοιχτές θέσεις στάθμευσης), τις πισίνες, κ.ο.κ. Στις περιπτώσεις αυτές, εγείρεται μείζον θέμα ανταποδοτικότητας και ύπαρξης αναλογίας μεταξύ παροχής και αντιπαροχής, λόγω του μικρού, ασήμαντου ή μηδενικού όγκου απορριμμάτων των χώρων αυτών.

Στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της 8/1/2015 όπως φαίνεται στο ανωτέρω βίντεο δεν υπήρξε λεπτομερής συζήτηση. Στη Δι@ύγεια όμως αναρτήθηκε η απόφαση της οικονομικής Επιτροπής χωρίς να έχει αναρτηθεί η εισήγηση.

6ΒΖΣΩΨ8-40Η Καθορισμός τελών καθαριότητας 2016

Για τα έξοδα τα προηγούμενα χρόνια υπολογίστηκαν στον κωδικό εξόδων 20-…, στον κωδικό 10-… και στον 00-… Με πραγματικά δεδομένων βεβαιωμένων εξόδων μέχρι τον Οκτώβριο 2015 και αναγωγή τους αναλογικά μέχρι το τέλος του έτους 2015 προκύπτει:

Δαπάνες ανταποδοτικών τελών 2015. Πρόβλεψη 2016

Από τα στοιχεία που υπάρχουν στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκύπτει για το έτος 2014:

Έσοδα   12.052.045,22 €.

Έξοδα    11.664.752,17 €.

Πλεόνασμα εσόδων  387.293,05 €

Για το έτος 2016 από στοιχεία που υπάρχουν μέχρι τον Οκτώβριο 2015 και αναλογική αναγωγή τους στο Δεκέμβριο 2015 προκύπτει:

0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)  11.822.755,26 €

2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  945.672,41 €

Πλεόνασμα εσόδων έτους 2014    387.293,05 €

Σύνολο εσόδων έτους 2015     13.155.720,72 €

 

Τα έξοδα τα προηγούμενα χρόνια υπολογίστηκαν στον κωδικό εξόδων 20-…, στον κωδικό 10-… και στον 00-… (Δαπάνες ανταποδοτικών τελών 2015. Πρόβλεψη 2016)

Έξοδα  8.870.504,82 €

Στην εισήγηση-απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπάρχει και ποσό  872.400,00 € υπέρ ΤΕΑΔΥ

Το ΤΕΑΔΥ είναι το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων. Το ΤΑΔΚΥ είναι το Ταμείο Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ 69/2008, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 23745/15-4-2008), η διάθεση μέρους των ανταποδοτικών εσόδων για την κάλυψη άλλων υποχρεωτικών και λειτουργικών δαπανών δεν είναι νόμιμη.

Στον ΚΑΔ 80.81: Απλήρωτες υποχρεώσεις ΠΟΕ που πληρώθηκαν το 2015: 593.357,19 €

ΠΟΕ 80-81

Οι πληρωμές Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) μέχρι τον Οκτώβριο απεικονίζονται στον ανωτέρω πίνακα. Ποιο μέρος των δαπανών 80-81 αναφέρονται σε ανταποδοτικά τέλη  που πληρώθηκαν το έτος 2015;

Στον ΚΑΕ 3211 προβλέπονται μέχρι τον Οκτώβριο του 2015

Έσοδα ΠΟΕ ηλεκτροφωτισμού

Σε έσοδα παρελθόντων ετών έχουν βεβαιωθεί 5.138.372,99 € και έχουν εισπραχθεί 61.436,84 €

 

Στον προϋπολογισμό δαπανών, εκτός από εκείνα που αναφέρονται Δαπάνες ανταποδοτικών τελών 2015. Πρόβλεψη 2016 αναφέρεται και

20-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 6.017.944,38 €. Αυτό με άλλες αναγραφές φτάνει το ύψος των δαπανών σε 18.357.850,00 €. Τόσα πρέπει να είναι και τα έσοδα για να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός.

Αυτά γράφονται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΣ.

Στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπή αναφέρεται:

Σύμφωνα με τους ισχύοντες συντελεστές του 2015 και ανάλογα με το σύνολο των τ.μ., μετά τις απαραίτητες πλασματοποιήσεις, που κοινοποιούνται στην εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας η
πρόβλεψη των εσόδων για το 2016 έχει ως ακολούθως :

Έσoδα

Με απλά λόγια

Το έτος 2015 Προϋπολογισμένα έσοδα 12.471.103,17 €. Εισπράχτηκαν 12.768.427,67 €

Προϋπολογίστηκαν δαπάνες  9.882.968,72 . Δαπανήθηκαν (Βεβαιώθηκαν) 8.870.504,82 €

Εισπράχθηκαν περισσότερα: 3.897.922,85 €

Συμπέρασμα θα μπορούσαν να μειωθούν τα δημοτικά τέλη  κατά 30% σε ομάδες πληθυσμού που βρίσκονται σε ένδεια.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 202 του ισχύοντος ΚΚ (Ν 3463/06) είναι δυνατή, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, η μείωση των δημοτικών φόρων ή τελών σε ποσοστό μέχρι 50% ή και η απαλλαγή από αυτούς για τους άπορους, τα άτομα με αναπηρίες και τους πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του συμβουλίου της δημοτικής ενότητας (άρθρα 83 παρ. 4 και 84 παρ. 3 Ν 3852/2010)

Αυτά τα απλά νούμερα θα τα ακολουθήσουν στο δημοτικό συμβούλιο που θα συζητήσουν τα δημοτικά τέλη;

Η δημοτική Αρχή  τι γνώμη έχει;

———–

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: