Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Αλλαγή φρουράς – Ζητείται θύμα!!

Posted by koszig στο 2 Ιανουαρίου 2016

Σε προηγούμενη ανάρτηση έγινε αναφορά για την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου της Επενδυτικής Αχαρνών και πρόταση για την αντικατάστασή του, (κλικ εδώ).

Ποια είναι η Επενδυτική Αχαρνών είναι γνωστό από προηγούμενες αναρτήσεις, (κλικ εδώ),

Ερώτηση Κασσαβού για Επενδυτική

Αυτά έλεγε ο κ. Κασσαβός ως δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης.

16 μήνες πέρασαν από τότε. Ο Γιάννης Κασσαβός είναι δήμαρχος Αχαρνών και Γενική Συνέλευση (ανώτατο όργανο) της Επενδυτικής Αχαρνών. Ποια απάντηση δίνει σε αυτά  τα ερωτήματα σήμερα;

Αναρτήσεις Επενδυτικής

 

Η απάντηση του δημάρχου Γιάννη Κασσαβού στον πρώην δημοτικό σύμβουλο της της αντιπολίτευσης Γιάννη Κασσαβό.

 

Το έτος 2012 δημοσιεύτηκε ο ισολογισμός του έτους 2011. Η Επενδυτική Αχαρνών ιδρύθηκε στις 17/6/2010, (ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ/5143/17.06.2010).

 

Ισολογισμός 2011

 

Ισολογισμός 2011. Αποτέλεσμα: Ζημιές 89.765 €. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  -19.765,19 €

Αν καταλαβαίνω καλά, με βάση την κοινή λογική, η διοίκηση της Επενδυτικής κατανάλωσε τα 70.000 € του μετοχικού κεφαλαίου και οφείλει ακόμα 19.765,19 €

Πριν λίγες μέρες δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Επενδυτικής  Αχαρνών οι ισολογισμοί των ετών 2012 και 2013

Ισολογισμός 2012

Στον δημοσιευμένο ισολογισμό του έτους 2012 δεν υπάρχου υπογραφές των αρμοδίων. Εμφανίζονται κέρδη 5.886.45 €    

Με την απόφαση 35129/31962/5-10-2011 ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η απόφαση 262/2011   του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών περί «Τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων ως προς το άρθρο 25 (τέλη και δικαιώματα).

Το έτος 2013 δημοσίευσης του Ισολογισμού του έτους 2012 υπήρχε και καταλογισμός από το δήμο Αχαρνών στην επιχείρησή του Επενδυτική Αχαρνών.

Ειδοποίηση Ληξιπρόθεσμων οφειλών

Σε αυτή για το έτος 2012 εμφανίζονται οφειλές 210.643,15 €, προσαυξήσεις 16.852,99 €. Σύνολο καταλογισθέντων 227.496,14 €.

 

Στις 4/4/2014 το δημοτικό συμβούλιο συζήτησε  σε έκτακτο θέμα: «Αποδοχή προτάσεων συμβιβαστικής επιτροπής για την επίλυση φορολογικών διαφορών του Δήμου μας A΄ τριμήνου 2014 ».

 2166 Απόφαση για διαγραφή προστίμων Επενδυτικής

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να αποδεχτεί  όλες τις προτάσεις της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό των με αριθμ. 26,27,382,384/2012  και 5,6,7,8,9,10,11,467/2013  βεβαιωτικών καταλόγων που αφορούν πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων, παράνομου εμπορίου, έσοδα από πανηγύρια, λαϊκές και Νεκροταφείο.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

 

Το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης με το πόρισμά τους έκριναν ότι η απόφαση 188 του δημοτικού συμβουλίου της 14/6/2011 (άρθρο 25) που έδινε το δικαίωμα στην Επενδυτική να  έχει έσοδα από πανηγύρια, λαϊκές και Νεκροταφείο δεν ήταν νόμιμη.

Αυτό το ποσό, που είχε καταλογιστεί για πρώτη φορά το έτος 2012 υπάρχει στον ισολογισμό;

 

Ισολογισμός 2013

Το έτος 2013 η Επενδυτική διαχειριζόταν το παγκάρι.

2043 Ορισμός μελών Δ.Σ. της Νέας Κοσμητείας του Ι. Ναού Αγ. Παντελεήμονα Αχαρνών

Μετά από την εμπιστευτική έκθεση των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης για τη συμμόρφωση του Δήμου  η διαχείριση του νεκροταφείου από την Επενδυτική Αχαρνών κρίθηκε παράνομη.

2295 Μη σύννομη διαχείριση του Νεκροταφείου από την Επενδυτική Αχαρνών

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

«Στην εγκύκλιο 46978/27-7-2009 του ΥΠΕΣ αναφέρεται ότι εκτός των ανωτέρω, καμία άλλη ακίνητη περιουσία δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης από μονομετοχική ΑΕ.»

Συνεπώς, η εκχώρηση των τελών και δικαιωμάτων των κοιμητηρίων του Δήμου Αχαρνών είναι μη σύννομη.

Αναφέρεται επίσης:

Εκ των ανωτέρω συνεπάγεται ότι, η Κοσμητεία, μη σύννομα διαχειρίστηκε έσοδα του ιερού ναού του Κοιμητηρίου, από τον Φεβρουάριο 2013 μέχρι και τον Δεκέμβριο 2014.

 

Είναι φανερό ότι οι δημοσιευμένοι ισολογισμοί για τα έτη 2012 και 2013 ουσιαστικά και τυπικά δεν είναι νόμιμοι.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω Νόμου, οι υπόχρεες επιχειρήσεις δύνανται να αντικαταστήσουν τη δημοσίευση των πράξεων και στοιχείων τους (οικονομικών καταστάσεων/ισολογισμών, προσκλήσεων κ.λ.π.) σε έντυπα μέσα (εφημερίδες), όπου αυτό προβλέπεται στον Κ.Ν. 2190/1920 και στο Ν. 3190/1955, με αντίστοιχη ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Η δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ, ΕΠΕ & ΓΕΜΗ, εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική.

Η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και της έκθεσης ελέγχου) πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Συνέλευσης της εταιρίας και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του αρθρ. 8 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920.
Η μη τήρηση των διατυπώσεων καταχώρισης/ δημοσιότητας όπως αυτές ορίζονται ως άνω, καθιστά την απόφαση εγκρίσεως του ισολογισμού ακυρώσιμη και επιφέρει ποινική ευθύνη του ή των διαχειριστών της ΕΠΕ (άρθρο 60 παρ. 14 Ν 3190/1955) και επίσης, για τις ΑΕ, εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις των άρθρων 54 και επόμενα του Ν.2190/1920.

Τακτική Συνέλευση της Επενδυτικής για τους ισολογισμούς δεν έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα Ependa.gr ούτε έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ισολογισμός – απολογισμός δεν δημοσιεύτηκε για το έτος 2014. Την ευθύνη έχει η Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής, που είναι ο δήμαρχος Αχαρνών στον οποίο το δημοτικό συμβούλιο με πρόταση του Νικόλαου Κρημνιανιώτη μεταβιβάστηκαν οι 700 μετοχές της Επενδυτικής Αχαρνών.

4Α8ΨΩΨ8-9Χ6 Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

Ορισμός εκπροσώπου στη Γ.Σ.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ήταν παρών και ο Γιάννης Κασσαβός που ψήφισε αυτή την πρόταση!! Και έγιναν ότι έγιναν.

Έτσι έχουμε  μονοπρόσωπη Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής Αχαρνών το δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό.

Ισολογισμός έτους 2014 δεν υπάρχει. Είναι αρμοδιότητα του μέχρι σήμερα διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής Αχαρνών και έλεγχο από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό, σύμφωνα με το άρθρο 34 του κ.ν. 2190/90, που ισχύει για τις Ανώνυμες Εταιρείες όπως η Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε.

Τελικά στο τότε ερώτημα του κ. Κασσαβού «Για ποιο λόγο δεν έχει προσκομιστεί στο δημοτικό συμβούλιο ο ισολογισμός τη δημοτικής επιχείρησης Επενδυτική Αχαρνών; Ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερωθεί και να εγκρίνει ή όχι τη διαχείριση και το οικονομικό αποτέλεσμα της Εταιρείας, όπως προβλέπει ο νόμος» ποιος είναι αρμόδιος να δώσει απάντηση;

 

Προκειμένου να καλυφθεί το κενό που υπάρχει στα έσοδα της Επενδυτικής Αχαρνών έγιναν μερικές κινήσεις.

Μείωση δαπανών

Στην ιστοσελίδα της Επενδυτικής http://www.ependa.gr/ δεν υπάρχουν οι αποφάσεις της συνεδρίασης αυτής. Δεν έγινε γνωστό πόσο ήταν οι αποδοχές του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. της επιχείρησης και αν έγιναν μειώσεις.

Αν ανατρέξουμε στην αρ. 5 ερώτηση του Γιάννη Κασσαβού ως δημοτικού συμβούλου της αντιπολίτευσης » Για ποιο λόγο οι αμοιβές των μελών του δημοτικού συμβουλίου της Επενδυτικής Αχαρνών δεν έχουν εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο. Αληθεύει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος και η Πρόεδρος της Επενδυτικής Αχαρνών  λαμβάνουν αντιμισθία μεγαλύτερη από αυτή του αντιδημάρχου και του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου;» θα δικαιούται να ρωτήσει κάποιος τον σημερινό  δήμαρχο και Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής Αχαρνών ποια είναι η απάντηση στην ερώτηση;

Μια άλλη κίνηση ήταν να αυξηθεί το Μετοχικό Κεφάλαιο της επιχείρησης.

Στις 9/7/2015 το δημοτικό συμβούλιο «τα έδωσε όλα» στην Επενδυτική Αχαρνών:

Ω677ΩΨ8-ΡΗΥ Παραχώρηση κτιρίων και ακινήτων στην Επενδυτική

Στη συνεδρίαση αυτή εκτός των  των κτιρίων που παραχωρήθηκαν  αποφασίστηκε και η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 130.000 €, (κλικ εδώ)

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση. Ο δήμαρχος αναφέρεται σε αξιοποίηση κτιρίων, όπως το Κυκλάμινο. (κλικ εδώ).

 

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 26/10/2015 έγινε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2015 και δημιουργήθηκε νέος κωδικός δαπανών

00-6737.007 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Επενδυτικής Αχαρνών 130.000,00

Στις 8/12/2015 η οικονομική  επιτροπή ψήφισε πίστωση στον κωδικό 00-6737.007 130.000 € για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Επενδυτικής Αχαρνών.

2886 Ψήφιση πίστωσης  ποσού 130.000,00 € για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

 

Στην απόφαση αυτή δε γίνεται μνεία για την αναγκαία οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας που προβλέπεται από τα άρθρα  253 και 265 του ν. 3463/2006.

 

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν είναι «πλήρης«, γιατί δεν αναφέρεται στην ύπαρξη της  αναγκαίας οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της Επενδυτικής.

Άρθρο 253
Κανόνες σύστασης
1. Η σύσταση ή η συμμετοχή σε επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής γίνεται μετά από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Στην απόφαση αυτή καθορίζονται η επωνυμία, η κατηγορία, ο σκοπός, η διάρκεια, η έδρα της επιχείρησης, το κεφάλαιο, η διοίκηση, οι πόροι και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
2. Της ανωτέρω αποφάσεως προηγείται η εκπόνηση σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ή της εισφοράς του Ο.Τ.Α. στην επιχείρηση.

3.  …..

4. …..

5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., είναι δυνατόν να καθορίζονται ειδικότεροι όροι ή προϋποθέσεις που αφορούν το περιεχόμενο της αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για σύσταση ή για συμμετοχή σε επιχείρηση, τα αναγκαία στοιχεία της οικονομοτεχνικής μελέτης, η διαδικασία ελέγχου αυτής, καθώς και κάθε άλλο ειδικό ζήτημα αναγκαίο για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 265
Σύσταση – Λειτουργία

…….

Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 47 του κ.ν. 2190/1920, τυχόν αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που καταβάλλεται από τους Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό μεγαλύτερο του ενός δεύτερου (1/2) αυτού.

Μέχρι σήμερα δεν έχει αναρτηθεί στη Δι@ύγεια απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία να εγκρίνεται η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Επενδυτικής.

Στις 8/12/2015 η οικονομική επιτροπή αποφάσισε » Ψήφιση πίστωσης ποσού 130.000,00 € για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην EΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ – Μονομετοχική Α.Ε. Δήμου Αχαρνών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 261/09-07-2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών»

Η απόφαση αυτή δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια στις 11/12/2015.

 Με βάση την απόφαση του ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 79/2013, για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Α.Ε. ΟΤΑ:

«… Βάσιμος δε κρίνεται και ο τέταρτος λόγος διαφωνίας του Επιτρόπου περί παράληψης έγκρισης της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της εταιρείας από τα Δημοτικά Συμβούλια των συμμετεχόντων Δήμων, καθώς στη διαδικασία συμμετοχής Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού σε επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 253 του ν. 3463/2006, πέραν της αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί συμμετοχής, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και προηγούμενη σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, η οποία σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 5 της Υ.Α. 43886/3.8.2007, θα πρέπει να έχει εγκριθεί προηγουμένως από το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου Δήμου, προκειμένου να προσδιοριστεί και να αναληφθεί η καθαρή περιουσία της επιχείρησης, καθώς και η ευθύνη του Ο.Τ.Α. που συμμετέχει στην επιχείρηση, η οποία περιορίζεται κατά το τμήμα της συμμετοχής του στο κεφάλαιο αυτής. »

Με βάση την απόφαση αυτή, η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για ψήφιση πίστωσης 130.000 €, στην οποία πρόεδρος είναι ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός, ο οποίος συμμετείχε ως προσκεκλημένος, και εξέδωσε αυθημερόν απόσπασμα της πράξης του δημοτικού συμβουλίου, στερείται νομιμότητας.

Επειδή έχουν γίνει σωρεία παραλήψεων, διοικητικών, ίσως και ποινικών, καλό είναι να γνωρίζει ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Επενδυτικής Αχαρνών Μονομετοχικής Α.Ε. του δήμου Αχαρνών την κατάσταση που βρίσκεται η εν λόγω δημοτική επιχείρηση.

 

Ζητείται  Θύμα. Είναι κανείς διαθέσιμος;

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: