Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Πλημμυρομαγειρέματα !!

Posted by koszig στο 3 Ιανουαρίου 2016

Στην Οικονομική Επιτροπή που συνεδρίασε στις 26/10/2015, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ότι ήταν η εξ αναβολής συνεδρίαση της 23/10/2015 που δεν έγινε λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, συνέβησαν μερικά ασυνήθιστα διοικητικά πράγματα. Τα έκτακτα θέματα που συζητήθηκαν θα πρέπει να ήταν πάνω από 20!! Τυπικά τα έκτακτα θέματα συζητούνται πριν τα τακτικά θέματα της ημερήσιας διάταξης, με την προϋπόθεση ότι είναι πραγματικά έκτακτα και δεν οφείλονται σε ολιγωρία της διοίκησης. Στη συνεδρίαση της 26/10/2015  οι συνθήκες ήταν  τέτοιες, όπως οι πλημμύρες των προηγούμενων ημερών, που δικαιολογούν τη συζήτηση και τις αποφάσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ταχύτατη εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των έκτακτων καταστάσεων.

Αυτές  είναι  μερικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, μετά την απόφαση  που κηρύσσει το δήμο Αχαρνών  σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων της 22/10/2015.

 

Στις 26/10/2015 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή με 18ο έκτακτο θέμα : «Έγκριση διενέργειας προμήθειας υδραυλικών υλικών, συνολικού ποσού 19.997,83 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %, σε βάρος του Κ.Α. 20-6662.003, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2015, λόγω κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.»

2809 76ΚΖΩΨ8-ΥΡΒ Απόφαση 794 Οικονομικής Επιτροπής για υδραυλικά υλικά 26-10-2015

ανάρτηση για υδραυλικά υλικά 17 έως 22-12-2015

Το θέμα ήταν τόσο εξαιρετικά επείγον  που αναρτήθηκε  στις 17/12/2015, σχεδόν δύο μήνες αργότερα!!

Η σύμβαση έγινε πέντε μέρες αργότερα, στις 22/12/2015, μετά την ανάθεση ενώ στην ανάθεση είχε επιλεγεί ο προμηθευτής!!

7ΓΙ7ΩΨ8-Ζ0Ο Σύμβαση για υδραυλικά υλικά 22-12-2015

Μια ημέρα μετά την ανάρτηση της απόφασης της 26/10/2015 στις 17/12/2015, δημοσιεύτηκε απόφαση  294/2015  της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής της 23/11/2015, που αφορούσε σε προμήθεια υδραυλικών υλικών.

2828 7ΥΨΞΩΨ8-Λ2Μ Απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής. για υδραυλικά υλικά 23-11-2015

Την ίδια ημέρα που δημοσιεύτηκε η σύμβαση της απόφασης προμήθειας υδραυλικών υλικών λόγω πλημμυρών με εισήγηση της Υπηρεσίας Καθαριότητας δημοσιεύτηκε η σύμβαση για προμήθεια υδραυλικών υλικών με εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ω2ΨΑΩΨ8-20Κ Ανάθεση σύμβασης για υδραυλικά υλικά με εισήγηση Τεχ. υπηρεσίας

 

Σύγκριση συμμβασεων

Παρατηρούμε ότι οι δύο συμβάσεις ταυτίζονται στα υλικά και διαφέρουν στην ποσότητα προκειμένου να συμβιβαστούν οι αναθέσεις των 19.999,83 € και 4.998,35. €.

Γιατί έγινε αυτό την ίδια χρονική περίοδο;

30-6662.002 Υδραυλικά υλικά

Στον ισολογισμό του μηνός Οκτωβρίου αναγράφεται δαπάνη 14.319,99 €. Για να γίνει προμήθεια 24.998,18 € η οικονομική υπηρεσία έκανε κατάτμηση του ποσού σε 19.999,83 € και 4.998,35. €.

Για δαπάνη 4.998,35. €, που είναι κάτω των 5.000 € δε χρειάζεται προσυμβατικός έλεγχος από τον  πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Η κατάτμηση της προμήθειας ομοίων υδραυλικών υλικών, και μάλιστα με το τέχνασμα να εισηγείται η Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης το ποσό των 19.999,83 € και η Τεχνική Υπηρεσία το ποσό των 4.998,35. € δεν είναι νόμιμη (ΕλΣυν Τμ. VII, Πράξη 33/2011).

 

Στις 26/10/2015 η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε με το 19ο έκτακτο θέμα «Έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού, συνολικού ποσού 34.935,69 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %, σε βάρος του Κ.Α. 20-6662.003, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2015, λόγω κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.»

6ΩΒΕΩΨ8-ΓΒΞ Έκτακτό θέμα 19 Ηλεκτρολογικό Υλικό – Δημητριάδης

Στις 1/12/2015 δημοσιεύτηκε η σύμβαση προμήθειας.

7ΔΩΞΩΨ8-020 Σύμβαση για ηλεκτρολογικό υλικό

και στις 11/12/2015 το Β’ μέρος της σύμβασης.

7Λ4ΑΩΨ8-2ΚΘ B’ Τμήμα της σύμβασης

 

Στις 2/10/2015 εμφανίστηκαν τοποθετημένοι στύλοι φωτισμού.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

Για αυτά τα φωτιστικά δεν υπάρχει απόφαση προμήθειας από την Οικονομική Επιτροπή.

Προσφορά της εταιρείας, που κατακυρώθηκε η προμήθεια λαμπτήρων φωτισμού, μου έδωσε τιμές για αυτές τις φωτιστικές κολώνες και τρία φωτιστικά σώματα:

Φωτιστικά πλατείας

 

Τα φωτιστικά της πλατείας έχουν ύψος 3,5 μέτρα και τρία φωτιστικά. Θα τοποθετηθούν 10 τέτοια φωτιστικά. 850 € *10=8.500 €.

Αυτές είναι οι 9.000 € της Γ΄αναμόρφωσης του προϋπολογισμού στον κωδικό 20-6662.001.

Γ' Αναμόρφωση προύπολογισμού

 

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ως 20ο έκτακτο θέμα αποφασίστηκε :

ΩΙΙΥΩΨ8-ΥΒ9 26-10-2015 20o έκτακτο θέμα

Οικ. Επ. Επίπεδοι κάδοι

Είδες ταχύτητα ο δήμος Αχαρνών. Στις 24/10/2015 , ημέρα Σάββατο, ο δήμος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τη Δευτέρα 26/11/2015  με το αριθμ. πρωτ. 74752/26-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης η Οικονομική Υπηρεσία  παρέλαβε και αξιολόγησε την προσφορά για την προμήθεια επιδαπεδίων  κάδων απορριμάτων, βρέθηκε ο προμηθευτής, έγινε η  οικονομική προσφορά της εταιρείας «Ηλίας Κυριλής Μ.Ε.Π.Ε.» έγινε η αξιολόγηση της προσφοράς και έγινε η απευθείας ανάθεση!! 

Στην απόφαση ανάθεσης δεν αναφέρονται πόσοι κάδοι θα προμηθευτούν με 4.981,50 €.

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δημοσιεύτηκε δεκαπέντε ημέρες αργότερα:

 

Αναρτήσεις για κάδους

Μετά πάνω από ένα μήνα, στις 2/12/2015 υπογράφτηκε η σύμβαση προμήθειας.

Ω4ΔΒΩΨ8-ΨΡΨ σύμβαση για κάδους

Στη σύμβαση αναφέρεται:»Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» οφείλει να μεταφέρει την προμήθεια, με δικά του έξοδα, σε χώρο που θα του υποδειχθεί, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της
παρούσας

 

Οι κάδοι μεταφέρθηκαν στις 28/12/2015.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Έτσι αναμορφώθηκε η Κεντρική Πλατεία, με συντριβάνι, παγκάκια, φωτιστικά και κάδους απορριμάτων. Για την οικονομική διαχείριση της αναμόρφωσης ο λογαριασμός θα βγει προσεχώς.

Ένα πρόβλημα που θα ακολουθήσει θα είναι η κατανομή του χώρου στα γύρω καταστήματα υγειονομικού ελέγχου. Θα είναι σύμφωνα με το νόμο;

 

Μιας αναμόρφωσης μύρια έπονται, όταν δεν υπάρχει μυαλό!!

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: