Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Ανταποδοτικά τέλη. Είναι δίκαια;

Posted by koszig στο 9 Ιανουαρίου 2016

Τα δημοτικά τέλη (ανταποδοτικά και μη) σύμφωνα με το νόμο πρέπει να ψηφιστούν τον Οκτώβριο, μετά το προσχέδιο προϋπολογισμού το Σεπτέμβριο και πριν τον προϋπολογισμό που οφείλει να ψηφιστεί μέχρι 15 Νοεμβρίου. Έτσι είναι γνωστό περίπου πως θα κινηθεί ο προϋπολογισμός με στοιχεία Β’ τριμήνου και με αυτή τη γνώση πρέπει η δημοτική Αρχή και η οικονομική υπηρεσία, σε συνεργασία με την υπηρεσία καθαριότητας να καθορίσουν αριθμητικά τα έσοδα και τα έξοδα για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Αυτά έπρεπε να έχουν υπόψη τους η δημοτική Αρχή και οι υπηρεσίες που έχουν σοβαρότητα. Αυτή η σοβαρότητα λείπει από τη δημοτική Αρχή και από τις υπηρεσίες.

Οι  Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων  Γ’ τριμήνου 2015 (στοιχεία Ιουλίου Σεπτεμβρίου) δεν έχει δημοσιευτεί μέχρι  σήμερα.  Πίνακες  Δ’ Τριμήνου 2014, Α’ και Β’ τριμήνων έτους 2015 συζητήθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο και αναρτήθηκαν αρχές Νοεμβρίου 2915.

ΩΣ5ΒΩΨ8-9ΟΛ Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2014

ΒΜΙ0ΩΨ8-ΒΣΙ Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2015.

Β89ΨΩΨ8-9ΙΤ Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2015

Μηνιαία στοιχεία υλοποίηση προϋπολογισμού έτους 2015 δημοσιεύτηκαν μέχρι τον Οκτώβριο του έτους 2015.

7ΗΝΜΩΨ8-ΞΣΚ Απολογιστικά στοιχεία Οκτωβρίου 2015

Μέχρι σήμερα έπρεπε να έχουν δημοσιευτεί τα απολογιστικά στοιχεία Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών:

Για τον προσδιορισμό των εξόδων των ανταποδοτικών υπηρεσιών υπολογίζονται όλες οι δαπάνες που αφορούν στη συγκεκριμένη αντιπαροχή. Αυτό σημαίνει ότι υπολογίζονται οι δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας της υπηρεσίας της οποίας αρμοδιότητα είναι η συγκεκριμένη αντιπαροχή, αλλά και το μέρος των δαπανών άλλων υπηρεσιών του δήμου που αναλογεί στην αντιπαροχή. Για παράδειγμα, όπως σας έχει διευκρινιστεί και παλαιότερα, οι δαπάνες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην απόφαση καθορισμού (του συντελεστή) του τέλους καθαριότητας και φωτισμού, είναι αυτές που καταχωρούνται στους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού που αφορούν στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Φωτισμού (Κ.Α. 20) καθώς και τυχόν άλλες δαπάνες που εγγράφονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς υπηρεσιών (π.χ. Γενικές Υπηρεσίες – Κ.Α. 00), αλλά μόνο κατά το μέρος αυτών που αναλογεί στις ανταποδοτικά παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού (ΣτΕ 60/2010, πρβλ. ΕτΕ 3182/2008 επταμ. και απόφαση ΔΕΚ της 2.12.1997, στην υπόθεση C-188/95, Fantask, Συλλ. 1997 σελ. Ι-6783, σκέψη 30). Το μέρος αυτό θα πρέπει να αναφέρεται διακριτά και να αιτιολογείται κατά το δυνατόν από ποσοτικά στοιχεία που διαθέτει ο δήμος.

Δαπάνες 1

Δαπάνες 2

Δαπάνες 3

Δαπάνες 4

Στην πρώτη στήλη του πίνακα αναγράφονται οι προϋπολογισθείσες δαπάνες του έτους 2014. Ακριβή στοιχεία δεν υπάρχουν γιατί η οικονομική υπηρεσία δεν έχει αναρτήσει τη μηνιαία εκτέλεση προϋπολογισμού του Δεκεμβρίου 2014. Στη δεύτερη στήλη είναι οι δαπάνες που είχαν προϋπολογιστεί το έτος 2015. Στην τρίτη στήλη είναι οι δαπάνες που έχουν βεβαιωθεί να πληρωθούν  το έτος 2015. Στην τελευταία στήλη είναι οι δαπάνες που έχουν αποφασιστεί στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής στις 8/12/2015.

Στην τρίτη στήλη δεν υπάρχει ποσό  στον κωδικό 20-605 που να προσδιορίζει τα ποσά του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών  Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ).  Με ετήσια αναγωγή υπολογίζεται σε 681.676,58 €. Έτσι οι δαπάνες για υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού θα ανέρχονται σε   9.818.278,50+681.676,58=10.499.955,084 €.

Στις δαπάνες αυτές  πρέπει να προστεθούν  και εκτιμώμενες δαπάνες που έχουν βεβαιωθεί προηγούμενα έτη. Αυτές αναγράφονται στον κωδικό 80-811.

 

ΠΟΕ 80-81

Οι πληρωμές Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) μέχρι τον Οκτώβριο απεικονίζονται στον ανωτέρω πίνακα. Ποιο μέρος των δαπανών 80-81 αναφέρονται σε ανταποδοτικά τέλη  που πληρώθηκαν το έτος 2015;

Η οικονομική υπηρεσία  εκτίμησε   για τον ΚΑΔ 80.81: Απλήρωτες υποχρεώσεις ΠΟΕ που πληρώθηκαν το 2015: 593.357,19 €

Έτσι τα συνολικά προβλεπόμενα έξοδα ανέρχονται σε 10.499.955,08 + 593.357,19 = 11.093.312,27 €

Η οικονομική υπηρεσία στην εισήγησή της και στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναφέρει:

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2016, αναμένεται να ανέλθουν συνολικά στο ύψος των 18.357.850,00 €.

Σε αυτό τον υπολογισμό οδηγείται με 20-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 6.017.944,38 € ποσά που δεν αντιστοιχούν σε δαπάνες.

Με βάση τις δαπάνες των  11.093.312,27 € πρέπει να προσδιοριστούν τα έσοδα για ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

Σύμφωνα με την εισήγηση και τελικά την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου:

1. Για το έτος 2014, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 12.052.045,22 € .

1. Για το έτος 2014, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 11.664.752,17 € .

Πλεόνασμα εσόδων έτους 2014 που μεταφέρεται στο έτος 2015 ως έσοδο 387.293,05 €.

Πραγματικά στοιχεία για το έτος 2015 δεν υπάρχουν,αφού δεν έχει αναρτηθεί τα μηνιαία στοιχεία ισολογισμού για το μήνα Δεκέμβριο 2015.

Από τα μηνιαία στοιχεία εσόδων Οκτωβρίου 2015 με αναγωγή στο Δεκέμβριο 2015 :

Έσοδα Οκτωβρίου 2015

Τα βεβαιωθέντα έσοδα είναι 9.962.727,61 + 788.060,34 =  10.750.787,95 € και με αναγωγή σε όλο το έτος 2015  12.900.945,54 €

Αν σε αυτά τα έσοδα προστεθεί και το πλεόνασμα το έτους 2014 τα τελικά έσοδα για ανταποδοτικά τέλη  είναι 2.900.945,54+387.293,05=13.288.238,59 €

Πλεόνασμα για τα ανταποδοτικά τέλη του έτους 2015 που μεταφέρεται στο έτος 2016  2.194.926,32 €.

Σύμφωνα με με την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας, με βάση τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της:

Έσοδα 2016 κατά την αποφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Επομένως έσοδα     12.251.850,00 + 2.194.926,32 = 14.446.776,32 € ,  έξοδα 11.093.312,27 €. Όταν εισπραχθούν τα έσοδα και γίνουν οι δαπάνες κάποιοι θα πρέπει να πάνε κατηγορούμενοι, γιατί η διαφορά των  3.353.464,05 € αποτελεί φόρο!!

Με αυτά τα στοιχεία η δημοτική Αρχή έπρεπε να προτείνει μειώσεις των ανταποδοτικών τελών. Όμως;

Στην αριστερή στήλη η απόφαση για απαλλαγές σε ανταποδοτικά τέλη έτους 2015. Στη δεξιά στήλη η απόφαση για απαλλαγές στα ανταποδοτικά τέλη έτους 2016.

Στο κάτω μέρος οι ακυρώσεις στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για το έτος 2015. Για το έτος 2016;

Απαλλαγές

Ας δούμε όμως τις διαδικασίες. Η οικονομική επιτροπή συνεδρίασε στις 8/12/2015 και αποφάσισε σύμφωνα με την πρόταση της οικονομικής υπηρεσίας και την πρόταση του δημάρχου Γιάννη Κασσαβού.

6ΒΖΣΩΨ8-40Η Οικονομική επιτροπή 8-12-2015. Καθορισμός τελών καθαριότητας 2016

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβα υπόψιν την πρόταση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και σύσκεψη
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
( με έξη ψήφους υπέρ και δυο  αποχές των κ.κ. Σωτήριου Ντούρου και Σπυρίδωνα Βρεττού )

————

Δέκα μέρες αργότερα, στις 18/12/2015, συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο. Εισήγηση του θέματος για την ψήφιση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού πρέπει να είναι η απόφαση της οικονομικής επιτροπής που υποτίθεται είναι κοστολογημένες οι προτάσεις της από τις υπηρεσίες προκειμένου στη συνέχεια να αποτυπωθούν τα οικονομικά στοιχεία στον προϋπολογισμό που ήταν να ψηφιστεί στη συνέχεια, (κλικ εδώ).

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε με βάση την εισήγηση με δύο διαφοροποιήσεις.

Α.

Οικονομική επιτροπή.

1)Για καταστήματα και βιοτεχνικούς χώρους μέχρι 80 τ.μ. επιφανείας από 2,07 € το τ.μ. Η χρέωση των τελών της κατηγορίας αυτής διαμορφώνεται με πλασματικό εμβαδόν στην επόμενη κατηγορία άνω των 80 τ.μ. καταστημάτων και βιοτεχνικών – βιομηχανικών χώρων , δηλαδή προς 3,00 € ανά τ.μ. το χρόνο

Δημοτικό συμβούλιο

1)Για καταστήματα και βιοτεχνικούς χώρους μέχρι 100 τ.μ. επιφανείας σε 1,86 € το τ.μ. Η χρέωση των τελών της κατηγορίας αυτής διαμορφώνεται με πλασματικό εμβαδόν στην επόμενη κατηγορία άνω των 100 τ.μ. καταστημάτων και βιοτεχνικών – βιομηχανικών χώρων , δηλαδή προς 3,00 € ανά τ.μ. το χρόνο

Β.

Οικονομική επιτροπή.

 

Δημοτικό συμβούλιο

Για χώρους όπως Σούπερ Μάρκετ, Τράπεζες, ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ΟΤΕ ΕΛΤΑ ΕΥΔΑΠ ΟΣΕ κ.λ.π.) καθώς και στο ΚΑΖΙΝΟ, σε αίθουσες και χώρους που προσφέρουν υπηρεσίες διοργάνωσης
ψυχαγωγικών εκδηλώσεων –γάμους και συναφή π.χ. ΚΤΗΜΑΤΑ εκτός των ταβερνών και στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ σε 8,9 € το τ.μ. το χρόνο.

 

Μερικές παρατηρήσεις στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που δέχτηκε την πρόταση του δημάρχου.

Σύμφωνα με το νόμο 25/75, Περί υπολογισμού  και τρόπου  εισπράξεως  δημοτικών και κοινοτικών τελών καθαριότητος  και  φωτισμού  και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων. (Α` 74), άρθρο 4,

«4. Δια της  κατά  την  παράγραφον  1  αποφάσεως  του  δημοτικού  ή  κοινοτικού  συμβουλίου  δύναται  να  ορίζηται  διάφορος συντελεστής κατά  κατηγορίαν  υποχρέων αναλόγως των παρεχομένων υπηρεσιών καθαριότητος και  μέχρις  επτά  (7)  κατηγοριών,  εξ  ων  δύο  δι`  εστεγασμένους  χώρους  χρησιμοποιουμένους   δια   κατοικίαν  ή  εγκατάστασιν  φιλανθρωπικών  ή  νοσηλευτικών  ιδρυμάτων  δημοσίου  ή  ιδιωτικού  δικαίου,  εις  α   δεν  περιλαμβάνονται  αι  ιδιωτικαί κλινικαί και πέντε (5) δι` εστεγασμένους  χώρους άλλης χρήσεως.   «Η διαφορά του συντελεστή μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας ανεξαρτήτως αριθμού κατηγοριών κατά τα ανωτέρω δεν μπορεί να ορισθεί πέραν του πενταπλασίου«.    (Το  εντός » » εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.4 άρθρου 7       Ν.2307/1995 (Α 113). )

Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται σε 1,00 € το τ.μ., επομένως το πενταπλάσιο δε μπορεί να υπερβαίνει τα 5,00 € το τ.μ. Η απόφαση για 8,9 € το τ.μ. δεν είναι σύννομη και θα ακυρωθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Με αποφάσεις δικαστηρίων, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ) κρίθηκε ότι η ΕΥΔΑΠ δεν οφείλει να πληρώνει ανταποδοτικά τέλη :

Οι δικαστές έκριναν πως «έχει θεσπιστεί ρητή απαλλαγή υπέρ της ΕΥΔΑΠ  ως Ανώνυμης Εταιρείας, που ασκεί  επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας και παρέχει ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο υπηρεσίες στον τομέα της ύδρευσης και αποχέτευσης, από την υποχρέωση καταβολής τελών χρήσης διέλευσης  υπεδάφους  για την εκτέλεση υπόγειων εργασιών ή όσων έργων έχουν ήδη εκτελεστεί προς κατασκευή αγωγών και πάσης φύσεων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας αυτής επί δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων και κοινόχρηστων χώρων των ΟΤΑ».

Ακόμη, το δικαστήριο σε άλλο σημείο της απόφασής του υπογραμμίζει ότι η ΕΥΔΑΠ, η οποία χρησιμοποιεί το υπέδαφος  των κοινόχρηστων χώρων του επίμαχου Δήμου στα πλαίσια της εκτέλεσης εργασιών για την διέλευση των αγωγών αποχέτευσης που έχει  ήδη κατασκευάσει  ή κατασκευάζει  δεν  υπόκειται στο (κατά το άρθρο 13 του β.δ της 24-9/20.10.1958), τέλος δικαιώματος χρήσης διέλευσης υπεδάφους, καθόσον απαλλάσσεται από την καταβολή αυτού, δυνάμει της διάταξης  του άρθρου 5 του Ν. 2744/1999».

Στην ομιλία του ο δήμαρχος αναφέρθηκε στο συντελεστή 8,9 για τα σουπερμάρκετ και άλλα καταστήματα που έχει μετρήσει επτά κάδους σκουπιδιών γεμάτους. Πράγματι η ανταποδοτικότητα εξαρτάται από το κόστος που έχει ο δήμος για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Εκεί ο νομοθέτης έχει  δίνει τη δυνατότητα να καθοριστεί συντελεστής, πενταπλάσιος ανά τετραγωνικό μέτρο σε σχέση μια κατοικία ή ένα κατάστημα ρούχων. Ο δήμαρχος στην ίδια κατηγορία με τα σουπερμάρκετ έβαλε και τις τράπεζες, όπου τα απορρίμματα είναι μερικά σχισμένα χαρτιά και αποτσίγαρα. Πόσους κάδους γεμίζει μια τράπεζα που πρέπει να έχει ίδια ανταποδοτικά τέλη με ένα σουπερμάρκετ.

Γιατί μία χαρακτηρισμένη ταβέρνα πρέπει να έχει μικρότερα δημοτικά τέλη από ένα κτήμα; Έχει μετρήσει ο δήμαρχος τον όγκο κι το βάρος των απορριμμάτων;

——————-

Ο δήμαρχος κάνει φτηνό λαϊκισμό με τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη. Σίγουρα οι προτάσεις του θα ακυρωθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, αφού και την προηγούμενη χρονιά οι προτάσεις του δημάρχου κρίθηκαν ως μη νόμιμες.

Στην τελική παρέμβασή του ο δήμαρχο λίγο πριν την τελική ψηφοφορία αναφέρθηκε  στα κτήματα που δεν πληρώνουν. Πριν αναφέρθηκε ονομαστικά στο Μυτηληναίο, στο κτήμα στη Βαρυμπόμπη. Ο  δήμαρχος σε κάποιο σημείο της ομιλία του που αναφέρεται στα «κτήματα» απευθύνεται σε εμένα, στις δημοσιογραφικές θέσεις, και λέει «δεν ακούς;»

Επειδή και ακούω και γνωρίζω για το αν πληρώνουν τα «κτήματα» και αν έχουν άδειες λειτουργίας.

JOCKEY earth

 

Κτήμα

Δεν πιστεύω ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός στην πρότασή του για τα δημοτικά τέλη να εννοούσε ότι και αυτό το «κτήμα» περιλαμβάνεται σε εκείνα που δεν πληρώνουν ανταποδοτικά τέλη και δεν έχουν άδεια λειτουργίας.

Για την ονομαστική εορτή του νέα σε επόμενη ανάρτηση.

07

Στη φωτογραφία ο δήμαρχος με τη σύζυγό του και ο αντιδήμαρχος Οικονομικών του τομέα εσόδων Θεόφιλος Αφουξενίδης με τη σύζυγό τ0υ.

DSC_0162

 

Χρόνια πολλά.

Οι χοροί καλά κρατούν!! Μέχρι πότε;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: