Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τα προαπαιτούμενα. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης.

Posted by koszig στο 10 Ιανουαρίου 2016

Για την ενημέρωση οικονομικών θεμάτων του δήμου Αχαρνών σε δημοτικούς συμβούλους και στους δημότες των Αχαρνών υπάρχουν κάποια στοιχεία  που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση του δήμου.

Αυτά είναι τα « Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων  τριμήνου … » και «Υλοποίηση προϋπολογισμού έτους … ,Μηνιαία στοιχεία …«.

Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών (Παρατηρητήριο) και συσχετίζονται με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) και τον προϋπολογισμό.

Η σύναψη του ετήσιου προϋπολογισμού και η πορεία εκτέλεσής του αποτυπώνονται σε πίνακα.
Αυτός ο πίνακας είναι ο 5Α της στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου.

Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του ΟΤΑ, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο ΟΤΑ δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας, σύμφωνα με το ν. 4270/14 για τις αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019»).

Ο ΟΤΑ θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεών του εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση του προγράμματος αυτού λαμβάνεται υπόψη η
χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από τον ΟΤΑ, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών (Κ.Α), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους.

Κάπως έτσι θα έπρεπε να είναι ο πίνακας 5Α που θα έπρεπε να συντάξει η υπηρεσία προϋπολογισμού του δήμου (παράδειγμα Δήμου Θεσσαλονίκης)

ΟΠΔ Θεσσαλονίκης 2016

 

Αυτό έπρεπε να έχει συνταχτεί και αναρτηθεί μαζί με τον προϋπολογισμό του έτους 2015, κατά τη συνεδρίαση της 14/11/2014. Παρόμοιο έπρεπε να συνοδεύει τον προϋπολογισμό του έτους 2016 που ψηφίστηκε στις 18/12/2015.

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης για το έτος 2016 δε συζητήθηκε ποτέ στο δημοτικό συμβούλιο, ούτε στην Οικονομική Επιτροπή της 18/12/2015.

Για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και ειδικά κατά πόσο είναι ισοσκελισμένος κατά τη διάρκεια του έτους είναι απαραίτητα τα δεδομένα που αναφέρονται στις  Εκθέσεις  αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων  τριμήνων (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ.και Ιαν.-Δεκ.) .

Μέχρι σήμερα έχουν αναρτηθεί:Οικ. Επ. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2014-2015

Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για τα τρίμηνα της θητείας Γιάννη Κασσαβού ως δημάρχου. Συζητήθηκαν στις 31/8/2015 και αναρτήθηκαν στις 1/9/2015. Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

—————-

Τα θέματα, έκτακτα 5ο,6ο,7ο, χωρίς δημοσιευμένη εισήγηση και οι δημοτική σύμβουλοι χωρίς καν να προλάβουν να αρθρώσουν λέξη  δια του δημάρχου ψήφισαν ομόφωνα. Υπάρχει μια απορία. Ξέρουν μέχρι σήμερα τι απεικονίζουν και γιατί δημοσιεύονται τα τριμηνιαία αποτελέσματα;

Μετά δύο μήνες, στις 26/10/2015 συζητήθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο οι εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής και αναρτήθηκαν στις 3/11/2015.

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2014-2015

Παρακολουθείστε τη συζήτηση των θεμάτων στο δημοτικό συμβούλιο

—————–

Σε αυτή τη συνεδρίαση ο αντιδήμαρχος κ. Χίος επιτίμησε τον προηγούμενο δήμαρχο Σωτήρη Ντούρο, γιατί δεν είχε φέρει προς ψήφιση τα τριμηνιαία Γ’, Δ’ του έτους 2013 και τα Α’ και Β’ του έτους 2014, δεν επιτίμησε όμως το δήμαρχό του Γιάννη Κασσαβό γιατί έφερε ένα χρόνο μετά τριμηνιαία δελτία. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός!!

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης (Ο.Π.Δ.) τελικά είναι ένας πίνακας που καταγράφονται ανά μήνα τα έσοδα και οι δαπάνες ορισμένων κατηγοριών του προηγουμένου έτους. Τα τριμηνιαία δελτία του τρέχοντος έτους συγκρίνονται με τα στοιχεία του Ο.Π.Δ. και αν υπάρχει υπέρβαση κατά 10% πρέπει να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ώστε να παραμένει ισοσκελισμένος.

Το Ο.Π.Δ του έτους 2015 φέρεται να ψηφίστηκε με τον προϋπολογισμό του έτους στις 14/11/2015.

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών και του ΟΠΔ  για το έτος 2015 όπως διαμορφώθηκε μετά τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου. Δημοσιεύτηκε πουθενά;

 

Στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής στις 26/10/2015 συζητήθηκε ως 3ο έκτακτο θέμα:

ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 5.000,00  €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, για τις υπηρεσίες υποστήριξης των οικονομικών υπηρεσιών για την κατάρτιση, παρακολούθηση,
τροποποίηση του Ο.Π.Δ. του Δήμου Αχαρνών 2015, σε βάρος του Κ.Α. 00-6142.015, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2015.

Η απόφαση αναρτήθηκε

 

Ανάρτηση για ΟΠΔ

Όπως φαίνεται στην ανάθεση σύμβασης δεν υπάρχει το έτος για το οποίο θα γίνει η κατάρτιση του Ο.Π.Δ.

6ΥΞΠΩΨ8-ΗΔ3 Σύμβαση για ΟΠΔ

 

Σημεία σύμβασης ΟΠΔ

Στη σύμβαση αναφέρεται για:

Συγκέντρωση και έλεγχος ορθότητας όλων των υποχρεωτικών προς υποβολή πινάκων (πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, πίνακας πενταετούς προγραμματισμού, πίνακας ετήσιου
προγραμματισμού).

3209-2013 Τροποποίηση απόφασης 450 για ΟΠΔ

Σύμφωνα με αυτή τη απόφαση:

ΚΥΑ με διορθώσεις για ΟΠΔ

 

Παρατηρήσεις για το Ο.Π.Δ.

Από τα ανωτέρω φαίνεται ότι ψηφίστηκε η δαπάνη  στις 26/10/2015 και δημοσιεύθηκε η ανάθεση για το 30 έκτακτο θέμα στις 2/11/2015. Η σύμβαση ανάθεσης του έργου υπογράφτηκε και δημοσιεύτηκε στις 18/12/2015.

Το έργο προϋπολογίσθηκε σε 5.000 €, αλλά με τη σύμβαση φαίνεται μειωμένο σε 4.749,03 €. Είναι γνωστό ότι για ποσά κάτω των 5.000 € οι συμβάσεις δεν αποστέλλονται στον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για προσυμβατικό έλεγχο.

Στη σύμβαση αναφέρεται υποχρέωση του συμβαλλόμενου για  υπηρεσίες εκπαίδευσης – υποστήριξης των Οικονομικών Υπηρεσιών για την κατάρτιση, παρακολούθηση και τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.), έτους 2015. Το Ο.Π.Δ. έχει καταρτιστεί και ψηφιστεί ένα χρόνο πριν.

Σε καμία από τις τέσσερις αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2015 δεν αναφέρεται συσχέτιση του Ο.Π.Δ με τις αναγκαίες αναμορφώσεις του προϋπολογισμού.

Στη σύμβαση αναφέρεται στη διαδικασία κατάρτισης σε τρεις πίνακες, τα στοιχεία Πενταετούς Στρατηγικού, Επιχειρησιακού και Οικονομικού Σχεδιασμού του δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Αυτά τα στοιχεία δεν υπάρχουν και δεν απαιτούνται από το νόμο. Ο οικονομικός του σύμβουλος πως υπόγραψε αυτή τη σύμβαση με τους όρους που αναφέρονται;

 

Στη συνεδρίαση της 18/12/2015 ο δήμαρχος κάλεσε τον οικονομικό του σύμβουλο κ. Καραγιλάνη να ενημερώσει τους δημοτικούς συμβούλους για το δάνειο.

———-

Καραγιλάνης

Με την ευκαιρία αυτή θα γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι υπάλληλοι της οικονομικής επιτροπής για το Ο.Π.Δ. τον εκπαιδευτή τους κατά το έτος 2015, κατά τη σύμβαση,  κ. Καραγιλάνη.

Αν δε με απατάει η μνήμη μου ο δήμαρχος σε συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής τον παρουσίασε ως ειδικό σύμβουλο. Τέτοια πρόσληψη δε φαίνεται να έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ.

 

Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα κρίνει αν είναι σύννομη η σύμβαση για να πληρωθεί.

 

Στη συνέχεια ο προϋπολογισμός και τα σχετικά με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: