Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Η τήρηση του νόμου και οι αναχρηματοδοτήσεις των δανείων

Posted by koszig στο 11 Ιανουαρίου 2016

Στο δημοτικό συμβούλιο της  20/11/2014 έγινε η παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης του δήμου από τον  Δρ. Γεώργιο Γαλανό, Οικονομολόγο, Λέκτορα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, (κλικ εδώ).  Αν υποθέσω ότι πληρώθηκε για αυτό το έργο μάλλον θα βγω ψεύτης. !!

Στην παρουσίαση αποτυπώθηκε η οικονομική κατάσταση του δήμου Αχαρνών, με επισημάνσεις σε κάποια σημεία. Μάλλον μίλαγε σε ώτα μη ακουόντων.

Η συμπολίτευση με την «προσαρτημένη» εν μέρει αντιπολίτευση λίγα πράγματα κατάλαβε. Άλλωστε το δρόμο δείχνει η δημοτική Αρχή, οι άλλοι απλώς συμπλέουν.

Την εισήγηση του κ. Γαλανού έκλεισε η εμπνευσμένη ομιλία του δημάρχου Γιάννη Κασσαβού.

—————–

Η διαχείριση του δήμου έγινε όπως έγινε, αναλυτικά (κλικ εδώ).

Εκτός από το δήμαρχο ενημέρωση στο υπόλοιπο δημοτικό συμβούλιο, και για εξειδικευμένα οικονομικά θέματα στα αρμόδια μέλη των επιτροπών, γίνεται από τις υποχρεωτικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο.

Υπάρχουν κάποια στοιχεία που υποχρεούται ο δήμος, κυρίως η οικονομική υπηρεσία, να αναρτά στην ιστοσελίδα του και στη Δι@ϋγεια. Δυό σημαντικά στοιχεία που έπρεπε να γνωρίζουν εκείνοι που ψηφίζουν τον προϋπολογισμό, τα οικονομική στοιχεία εκτέλεσής του, που είναι τα τριμηνιαία στοιχεία και τα μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν αναρτηθεί τα τριμηνιαία στοιχεία Γ΄και Δ’ εξαμήνου και τα μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με το νόμο 4257/2014:

Άρθρο 39
Η παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.
Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.
Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Αυτά για τα τρίμηνα Δ’ έτους 2014 και Α’ και Β’ έτους 2015 συζητήθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή στις 1/9/2015 και συζητήθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο και αναρτήθηκαν οι αποφάσεις στις 3/11/2015, (κλικ εδώ).

Για τα μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού ισχύει ο νόμος 4305/2014:

Άρθρο 15
Μετά το άρθρο 10 του ν. 3861/2010 προστίθεται άρθρο 10Α ως εξής:
«Άρθρο 10Α
Δημοσίευση Εκτέλεσης  Προϋπολογισμών
1. Το Δημόσιο, ανά Υπουργείο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α.  και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δημοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.
2. Η δημοσίευση γίνεται αμελλητί και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό για τεχνικούς λόγους γίνεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Τα μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού Ιανουαρίου-Μαΐου αναρτήθηκαν στις 30/07/2015.     Ιουνίου – Αυγούστου στις 13/10/2015, Σεπτεμβρίου στις 22/10/2015, Οκτωβρίου  στις 23/11/2015.

Για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο δεν υπάρχουν αναρτήσεις μέχρι σήμερα 11/1/2016).

Αναρωτιέται κανείς αν οι νόμοι τηρούνται στο δήμο Αχαρνών, αν οι οικονομική υπηρεσία γνωρίζει το νόμο και αν οι αρμόδιοι προϊστάμενοι (γενικός γραμματέας και δήμαρχος) ελέγχουν διοικητικά τους υφισταμένους τους.

Αναρωτιέται κανείς με αυτή τη δημοτική Αρχή και τις προηγούμενες πως φτάσαμε ως εδώ σε ελλειμματικό προϋπολογισμό. 

Στις 18/12/2015 στην οικονομική επιτροπή ένα θέμα ήταν:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ανάγκης συνομολόγησης Δανείου με το Τ. Π. & Δανείων με αποκλειστικό σκοπό την Αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Αχαρνών.»

6ΟΒΔΩΨ8-Ο04 Οικ. Επιτροπή Εισήγηση για αναχρηματοδότηση δανείων

Η οικονομική επιτροπή

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
1. Δέχεται το κατεπείγον του θέματος
2.Την έγκριση ανάγκης συνομολόγησης Δανείου με το Τ. Π. & Δανείων με αποκλειστικό σκοπό την Αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Αχαρνών.
3.Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να αποφασίσει σχετικά καθώς η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό σκοπιμότητας του υπό έγκριση Δανείου από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ. Π. & Δανείων μαζί με μια σειρά άλλων δικ/κων βιωσιμότητας, ορθολογικής οργάνωσης και πιστοληπτικής ικανότητας του Δήμου μας.

Το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε την ίδια ημέρα. Το θέμα της αναχρηματοδότησης συζητήθηκε ως έκτακτο. Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής αναρτήθηκε τέσσερις μέρες αργότερα απο την ημερομηνία της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου. Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής υποτίθεται ήταν εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση του θέματος και λήψη απόφασης. Παρακολουθέιστε τη συνεδρίαση του σχετικού θέματος.

———–

————-

Και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

ΒΧΞ1ΩΨ8-ΟΩΔ Απόφαση Δ.Σ. για αναχρηματόδοτηση δανείων

Η απόφαση

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(με 25 ψήφους υπέρ – 4 κατά των Κ.Κ. Αναγνωστόπουλου Παναγιώτη, Βρεττού Μιχάλη, Ντούρου Σωτήριου, Τοπαλλιανίδη Βασίλειου και μίας λευκής ψήφου του Κου Λαζάρου Βασίλειου)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Δέχεται το κατεπείγον του θέματος
2.Την έγκριση ανάγκης συνομολόγησης Δανείου με το Τ. Π. & Δανείων με αποκλειστικό σκοπό την Αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Αχαρνών.
3. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση δεν είναι νόμιμη επειδή στη λήψη απόφασης για δανεισμό 21.514.860,37 € δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία κατά παράβαση του άρθρου 7, παρ.12. του κανονισμού λειοτυργίας του δηοτικόυ συμβουλίου που ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο με πρόταση της προέδρου του Μαρίας Χαριτίδη:

12.Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά και γίνεται με ονομαστική κλήση κάθε Δημοτικού Συμβούλου, ο οποίος δηλώνει ότι ψηφίζει υπέρ ή κατά της διαμορφωθείσας πρότασης.

Μέχρι σήμερα δεν έχει αναρτηθεί απόφαση της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής. Όταν θα αναρτηθεί μάλλον θα ακυρώνει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τυπικούς λόγους.

Στην ομιλία του ο δήμαρχος αναφέρθηκε για τις προηγούμενες αναχρηματοδοτήσεις  από αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων και ζήτησε να στηρίξουν για το καλό του δήμου αυτή την πρόταση.

Σε όλες αυτές τις αποφάσεις ο τότε δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης Γιάννης Κασσαβός ήταν κατά!!

2017 Δάνειο 15-1-20092418 Δάνειο 20.000.000 29-7-2010

2418 Δάνειο 20.000.000 29-7-2010

2532 Δάνειο 1.190.400,46 19-10-2010

 

Τι ψήφιζες Γιάννη τότε, τι ζητάς να ψηφίσουν σήμερα!!

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: