Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Το Καφενείο «Αχαρναί»

Posted by koszig στο 14 Ιανουαρίου 2016

Συμβούλιο σημαίνει ένα χώρο που κάποιοι  συν-Βουλεύονται, δηλαδή εκφράζουν τη θέλησή τους για ένα θέμα. Υπάρχει και μια άλλη  ερμηνεία: ΅συν – Βολεύονται».

Κατά την αρχαιότητα στην δημοκρατική Αθήνα τα βασικότερα πολιτειακά όργανα της εποχής εκείνης ήταν:

α. Η Εκκλησία του Δήμου. Σ’ αυτήν έπαιρναν μέρος όλοι οι Αθηναίοι πολίτες. Για να υπάρχει μεγάλη και απερίσπαστη συμμετοχή των πολιτών στην Εκκλησία του Δήμου, υπήρχε νόμος που δεν επέτρεπε να είναι ανοιχτά τα καταστήματα κατά την ώρα της συνέλευσης. Πρόεδρος ήταν ένα μέλος της Βουλής των πεντακοσίων. Κάθε πολίτης μπορούσε να απευθυνθεί, χωρίς περιορισμό, στη συνέλευση και να θέσει ή να συζητήσει θέματα που αφορούσαν το κράτος.

β. Η Βουλή των πεντακοσίων. Τα μέλη της εκλέγονταν από τους πολίτες που είχαν συμπληρώσει την ηλικία των 30 ετών. Από τις δέκα φυλές που είχε η αρχαία Αθήνα εκλέγονταν πενήντα εκπρόσωποι κάθε φυλής. Η Βουλή των πεντακοσίων προετοίμαζε όλα τα θέματα για την Εκκλησία του Δήμου και παρακολουθούσε την εκτέλεσή τους.

γ. Ο Άρειος Πάγος. Ήταν ένα συμβούλιο που το αποτελούσαν ισόβια μέλη, από όσους είχαν διατελέσει άρχοντες. Παλαιότερα είχε σημαντική πολιτική δύναμη αλλά από την εποχή του Περικλή περιορίστηκε σε δικαστικά καθήκοντα.

δ. Οι άρχοντες. Τα περισσότερα αξιώματα στην αρχαία Αθήνα (π.χ. δικαστές, ελεγκτές των οικονομικών κλπ.) τα ασκούσαν πολλοί μαζί που εκλέγονταν με κλήρο. Κανένας δεν μπορούσε να αναλάβει για δεύτερη φορά το ίδιο αξίωμα. Ο κλήρος εξασφάλιζε την πολιτική ισότητα. Αλλά όσοι είχαν κληρωθεί για τα διάφορα αξιώματα, δοκιμάζονταν πριν τα αναλάβουν και ελέγχονταν όταν αποχωρούσαν. Μερικά από τα δημόσια καθήκοντα που απαιτούσαν ιδιαίτερες γνώσεις και μεγάλη πείρα (π.χ. αρχηγοί του στρατού, υπεύθυνοι για την ύδρευση της πόλης κλπ.) αναγνωρίζονταν σε όσους διέθεταν αυτά τα προσόντα, όχι με κλήρο αλλά με εκλογή.

ε. Το λαϊκό δικαστήριο της Ηλιαίας. Αποτελείτο από 6.000 μέλη, τα οποία εκλέγονταν στην αρχή κάθε χρονιάς με κλήρο. Χωριζόταν σε δέκα τμήματα των 500 μελών. Τα υπόλοιπα 1.000 μέλη ήταν αναπληρωματικά. Στην Ηλιαία μπορούσε να καταγγείλει κανείς ακόμα και τις αποφάσεις των αρχόντων, αν τις θεωρούσε άδικες και επιζήμιες για την πόλη.

Στη σημερινή εποχή στους δήμους υπάρχουν αντίστοιχα όργανα. Άλλα από αυτά εκλέγονται από τους δημότες, όπως το Δημοτικό Συμβούλιο, με καθολική ψηφοφορία, άλλα όργανα εκλέγονται από τους εκλεχθέντες, όπως η Εκτελεστική Επιτροπή που αποτελείται από αντιδημάρχους, που ορίζει ο δήμαρχος, η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή ποιότητας Ζωής, που εκλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο, συνήθως από την πλειοψηφία της παράταξης του δημάρχου. 

Υπάρχουν και άλλες επιτροπές, όπως η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης που αποτελεί την έκφραση φορέων της Πόλης μας και διατυπώνει γνώμη, που αποτελούν θεσμικά όργανα και εκφράσουν τη βούλησή τους.

Το κύριο εκλεγμένο από τους δημότες όργανο που μπορεί να βουλεύεται στο δήμο είναι το δημοτικό συμβούλιο.

 

Άρθρο 58
Αρμοδιότητες του δημάρχου
1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.
Ειδικότερα, ο δήμαρχος:
α) Eκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.
β) Eκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. H μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.

Άρθρο 61
Υποχρεώσεις δημάρχου, αντιδημάρχου και μελών επιτροπών
1. Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα πρέπει:
α) να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος,
β) να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος,

Άρθρο 65
Αρμοδιότητες  του δημοτικού συμβουλίου
1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.

Άρθρο 66
Δημοτικές Παρατάξεις

1. Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και της ψήφου κατά συνείδηση.

Άρθρο 68
Υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων
1. Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και των επιτροπών του, στις οποίες έχουν εκλεγεί, καθώς και να εκτελούν με επιμέλεια τα καθήκοντά τους και κάθε εργασία που τους αναθέτει νόμιμα το συμβούλιο.
2. Ο δημοτικός σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών.

Στον κανονισμό συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου προβλέπεται:

Άρθρο 7
Απαρτία – Λήψη Αποφάσεων

……….
12.Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά και γίνεται με ονομαστική κλήση κάθε Δημοτικού Συμβούλου, ο οποίος δηλώνει ότι ψηφίζει υπέρ ή κατά της διαμορφωθείσας πρότασης.

 

Αυτά είναι ενημερωτικά θέματα για δημότες και δημοτικούς συμβούλους. Δεν είμαι σίγουρος αν αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι αν αυτά γνωρίζουν σε ποιο νόμο περιέχονται ή τι προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που καλείται να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις το δημοτικό συμβούλιο είναι ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους (2016).

Παρακολουθείστε πως γίνεται η ψηφοφορία για την έγκριση του προϋπολογισμού.

————–

Η ψηφοφορία έγινε περίπου στις 3 τα μεσάνυχτα.

Η ψηφοφορία προφανώς έγινε με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω.

Φίλος δημοσιογράφος που είχε παρακολουθήσει δημοτικό συμβούλιο επαρχιακής πόλης με δήμαρχο το Μήτσο την ώρα της ψηφοφορίας που ήταν αρκετά προχωρημένη, όταν εκφωνήθηκε  το όνομά του να ψηφίσει αν είναι υπέρ ή κατά ξύπνησε απότομα και απάντησε «μπέε».  Ήταν η απάντηση που άρμοζε σε  εκείνο το δημοτικό συμβούλιο.

Για να μην αδικούμε όμως του δημοτικούς συμβούλους και την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, στα τυπικά θέματα τηρείται ο τύπος!!

———-

Αυτό είναι το κείμενο της απόφασης.

2399 Ένταξη του Δήμου Αχαρνών στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.

Στο βίντεο φαίνεται ότι η απόφαση, κατά την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, λαμβάνεται ως η εισήγηση.

Είναι αμφίβολο αν οι περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν διαβάσει την εισήγηση. Φέρονται ότι ψηφίζουν ομόφωνα!!

Αυτή είναι η εισήγηση.

2399 Εισήγηση για Ένταξη του Δήμου Αχαρνών στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.

Η εισήγηση τελειώνει:

     Πρέπει να ορισθεί ο πολιτικός εκπρόσωπος του Δήμου μας στο Δίκτυο μόνιμος δημοτικός υπάλληλος.

       Εισηγούμαστε την έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στο Δίκτυο, την αποδοχή του Καταστατικού αυτής, την ετήσια συνδρομή και την έγκριση των εκπροσώπων

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΙΝ.  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Στην εισήγηση δεν περιέχεται το καταστατικό της Π.Ο.Υ. που πρέπει να ψηφιστεί. Δεν υπάρχει πρόταση για τον ορισμό εκπροσώπων.

Τι αναφέρεται στην απόφαση;

Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μαρία Χαριτίδη υποτίθεται ότι διαβάζει:

      Πρέπει να ορισθεί ο πολιτικός εκπρόσωπος του Δήμου μας στο Δίκτυο, Δήμαρχος ή εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος και συντονιστής του Δήμου μας στο Δίκτυο  μόνιμος δημοτικός υπάλληλος.

       Εισηγούμαστε την έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στο Δίκτυο, την αποδοχή του Καταστατικού αυτής, την ετήσια συνδρομή και την έγκριση των εκπροσώπων μας.

Τέλος η κα Πρόεδρος προτείνει τη λήψη σχετικής Απόφασης.   

Στη συνέχεια της απόφασης

 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο

           Αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, τις απόψεις των ομιλητών και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010,

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 1.Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ και αποδέχεται το καταστατικό αυτού σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση όπως αναλυτικά αναφέρθηκε.

  1. Εγκρίνει ετήσια συνδρομή 1.100 ευρώ στον Κ.Α 00-6434.001 εξόδων ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.
  2. Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου τον Δήμαρχο Ko Ιωάννη Κασσαβό με αναπληρωτή την Αντιδήμαρχο Κοιν/κης Πολιτικής κα Σαχσανίδου Ελένη

Ούτε στην εισήγηση, ούτε στο βίντεο φαίνεται να διαβάζεται το κείμενο του καταστατικού

Ούτε στην εισήγηση, ούτε στο βίντεο φαίνεται ότι ανακοινώνονται τα ονόματα του δημάρχου Ιωάννη Κασσαβού και της Σαχσανίδου Ελένης.

Είναι φανερό ότι στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου υπάρχουν στοιχεία πλαστότητας της απόφασης. Όσο για τους φερόμενους ως παρόντες και παρούσες στην απόφαση υπάρχουν αρκετοί που δεν εμφανίζονται στο βίντεο και κυρίως σε φωτογραφίες κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας.

 

Αυτό είναι το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών. Στα καφενεία υπάρχει μεγαλύτερη σοβαρότητα στις συζητήσεις και στις αποφάσεις.

Ας αλλάξουμε αυτή την ατμόσφαιρα με  ένα τραγούδι.

 

————

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: