Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Ζητείται ικανή διοίκηση

Posted by koszig στο 17 Ιανουαρίου 2016

Μια από τις κατακτήσεις των εργαζομένων είναι ο Ιατρός εργασίας.

ΝΟΜΟΣ 3850_2010 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Ο παρών κώδικας έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία. Προς το σκοπό αυτό, περιέχει γενικές αρχές σχετικά με την
πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών.

Η ανάθεση καθηκόντων ιατρού εργασίας είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία για όλες τις επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που απασχολούν 50 και άνω εργαζόμενους.

Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα:

 • Σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της λειτουργικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
 • Λήψης μέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού.
 • Φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και οργάνωσης της λειτουργικής διαδικασίας.
 • Οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών.
 • Αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και σε υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας.

Τι κάνει ο δήμος Αχαρνών για την εφαρμογή του νόμου;

Προσέλαβε ιατρό εργασίας.

Τήρησε κανονικά τη διαδικασία, αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο και η οικονομική επιτροπή, έγινε προκήρυξη, απευθείας ανάθεση και σύμβαση.

ΑΠΟΦΑΣΗ 910_21-05-2014 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7ΟΝΥΩΨ8-2ΡΝ Σύμβαση 16-6-2014

Η σύμβαση ήταν ενός έτους, που έληγε στις 16/6/2015.

Ενώ θα έπρεπε να είχε γίνει  νέα πρόσληψη και να έχει υπογραφεί νέα σύμβαση σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 18/6/2015 με έκτακτο θέμα αποφασίστηκε:

2229 Απόφαση Δ.Σ. έκτακτο θέμα 18-6-2015

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού έλαβε υπόψη του, το κατεπείγον του θέματος, την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την έγκριση διενέργειας των υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τον τρόπο εκτέλεσής της καθώς και τις σχετικές διατάξεις,

 ΟΜΟΦΩΝΑ                          

Αποφασίζει

Α. Δέχεται το κατεπείγον του θέματος.
Β. Εγκρίνει την διενέργεια και τον τρόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών ιατρού εργασίας όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α Περιγραφή προμήθειας Κ.Α. Ποσό προϋπολογισμού Τρόπος εκτέλεσης
1. Υπηρεσίες ιατρού εργασίας. 00-6117.002 4.000,00 € Απευθείας Ανάθεση

 

Γ. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κο Δήμαρχο.

Ο κύριος δήμαρχος σε εκτέλεση αυτής της απόφασης στις 8/12/2015 με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, υπό την προεδρία του, ψηφίστηκε η αναγκαία πίστωση.

2892 Απόφαση Οικ Επ. 8-12-2015 για έγκριση δαπάνης 

Και στις 31/12/2015 υπέγραψε τη σύμβαση πρόσληψης Ιατρού Εργασίας.

705ΣΩΨ8-7ΜΑ Σύμβαση 31-12-2015

Στη σύμβαση μεταξύ άλλων αναφέρεται:

Άρθρο 5.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (06) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Σε κανένα έγγραφο, εισηγήσεις, αποφάσεις οικονομικής επιτροπής, δημοτικού συμβουλίου δεν αναγράφεται η διάρκεια της σύμβασης. Στην απόφαση απευθείας ανάθεσης:

ΑΠΟΦΑΣΗ 3158_28-12-2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

αναφέρεται:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Επικυρώνει το με αριθμ. πρωτ. 91123/23-12-2015 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών.
Β. Κατακυρώνει την παροχή των υπηρεσιών ιατρού εργασίας, στον κο Σαμουήλ Ζορμπά, συνολικού ποσού 4.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., διότι προσέφερε τη χαμηλότερη και συμφερότερη
προσφορά για το Δήμο. 

Και εδώ δεν αναφέρεται η χρονική διάρκεια της σύμβασης.

Η προηγούμενη σύμβαση διάρκειας ενός έτους ήταν με τον ίδιο Ιατρό. στην απόφαση ανάθεσης αναφέρεται:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Επικυρώνει το με αριθμ. πρωτ. 41373/20-05-2014 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών.
Β. Κατακυρώνει την παροχή των υπηρεσιών ιατρού εργασίας, στον κο Σαμουήλ Ζορμπά, συνολικού ποσού 6.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., διότι προσέφερε τη χαμηλότερη και συμφερότερη προσφορά για το Δήμο.

Ένα άλλο διαπραγμετευτικό κατόρθωμα του δημάρχου Γιάννη Κασσαβού. Οι κακιά προηγούμενη διοίκηση του δήμου για ένα χρόνο πλήρωσε 6.000 €. Η καλή νέα δημοτική Αρχή υπό τον Γιάννη Κασσαβό θα πληρώσει αναλογικά για ένα χρόνο 8.000 €. Αυτό σημαίνει σωστή διαπραγμάτευση!!

Σχετικά με την καθυστέρηση του δημάρχου να υλοποιήσει την απόφαση της οικονομικής επιτροπής ως όφειλε:

Το άρθρο 72 του νόμου 3850/2010 προβλέπει:

Άρθρο 72

Ποινικές κυρώσεις

1. Κάθε εργοδότης, που παραβαίνει με πρόθεση τις διατάξεις της νομοθεσίας, για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με εξουσιοδότησή της τιμωρείται με φυ− λάκιση τουλάχιστον έξι μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον εννιακοσίων ευρώ (900,00€) ή και με τις δύο αυτές ποινές. Κάθε κατασκευαστής ή παρασκευαστής, εισαγωγέας ή προμηθευτής, που παραβαίνει με πρόθεση τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με εξουσιοδότησή της τιμωρείται με ποινή φυλάκισης ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ (293,00€) ή και με τις δύο αυτές ποινές. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων από αμέλεια οι παραπάνω δράστες τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους ή με χρηματική ποινή.

2. Η υπόθεση εισάγεται προς εκδίκαση με απευθείας κλήση.

3. Σε περίπτωση αναβολής της δίκης, στις υποθέσεις της παραγράφου 1 το δικαστήριο με απόφασή του ορίζει ρητή δικάσιμο, μέσα σε είκοσι μία ημέρες.

Η μη πρόσληψη Ιατρού του Ιατρού εργασίας για το διάστημα 16/6/2015 έως 31/12/2015 στοιχειοθετεί το αδίκημα της αμέλειας.

Αν η δημοτική Αρχή είχε επαφή με την πραγματικότητα. Αν ένας υπάλληλος, όταν έγινε το ατύχημα με τον εργαζόμενο στην Κεντρική Πλατεία, έκανε αναφορά αρμοδίως, τότε ποια θα ήταν η θέση του δημάρχου;

 

Πέρα από την την ουσιώδη παράληψη των οργάνων σε ένα που προέδρευε και ένα που ήταν προσκεκλημένος να μην αναφέρεται μαζί με το ποσό της δαπάνης και ο χρόνος που θα διαρκούσε η σύμβαση στο έγγραφο της ανάθεσης γίνεται αναφορά και στους νόμους

 1. Τις Διατάξεις του Ν.1568/85
 2. Τις Διατάξεις του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010.
 3. Τις Διατάξεις το άρθρο 209, του Ν. 3463/2006.
 4. Τις Διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του  άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
 5.  Τις Διατάξεις της παρ. 13, του άρθρου 20, του Ν.3731/2008.
 6. Τις Διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995.
 7. Τις Διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.
 8. Την με αριθμ 288/2011 Πράξη του 7ου Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου.

N.1568_85
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3850
Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 7 του Συντάγματος
ο παρών κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων,
με  τον οποίο κωδικοποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις:
«ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»
Άρθρο δεύτερο
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη γενική ή ειδική που αφορά θέματα ρυθμιζόμενα από τον παρόντα κώδικα.

Επομένως ο νόμος 1568/1985 έχει καταργηθεί από το έτος 2010!!
Οι άλλοι νόμοι έχουν καταργηθεί από τον Ιούνιο του έτους 2014.

Όσο για την 288/2011 πράξη του VII Τμήματος του ελεγκτικού συνεδρίου:

Πράξη VII Τμήματος 288/2011 (συγγνωστή πλάνη)

Μη νόμιμη η δαπάνη καταβολής αμοιβής σε εταιρεία για την επισκευή και συντήρηση των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του Δήμου, διότι παρότι η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών, δεν υπερβαίνει το όριο της απευθείας ανάθεσης (35130/739/9.8.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ΦΕΚ 1291 Β’, εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 83 του ν. 2362/1995), η ανάθεση των ως άνω εργασιών δεν είναι νόμιμη. Ειδικότερα, με την απόφαση ανάθεσης δεν επισυνάπτεται έγκριση από τον Δήμαρχο των τευχών της σύμβασης (άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/2008), ούτε εμπεριέχονται τα απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών στοιχεία, δηλαδή η προϋπολογιζόμενη δαπάνη και η τεχνική περιγραφή των εργασιών (άρθρο 15 του π.δ. 28/1980).

Άσχετοι υπάλληλοι, ασχετότεροι  εκείνοι που κυρώνουν έγγραφα με την υπογραφή τους

—————

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: