Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση.

Posted by koszig στο 19 Ιανουαρίου 2016

Στη Δι@ύγεια αναρτήθηκε η παρακάτω απόφαση

6Λ9ΑΩΨ8-595 Απόφαση ανάθεση; 17-12-2015

Θα σχολιάσω τα θέματα που αναφέρονται σχετικά με τις διατάξεις που γίνεται αυτή η ανάθεση.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. γ’ της παρ. 2, του άρθρου 103, του Ν. 3463/2006.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006.
3. Τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
4. Τις διατάξεις της παρ. 13, του άρθρου 20, του Ν.3731/2008.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 58, του Ν. 3852/2010.
7. Τις διατάξεις του Π.. 28/1980.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 133, του Ν. 4270/2014.

Ας ξεκινήσουμε με τη σειρά.

1.Την περ. γ’ της παρ. 2, του άρθρου 103, του Ν. 3463/2006.

Το άρθρο 103 του ν. 3463/2006 δεν ισχύει γιατί:

Δημαρχιακή Επιτροπή – Αρμοδιότητες
1. Η δημαρχιακή επιτροπή αποτελείται από τον δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο δήμαρχος ως πρόεδρο και από τέσσερα (4) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και δεκαεπτά (17) μέλη, έξι (6) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και τριάντα τρία (33) μέλη, ή αν πρόκειται για Δήμο ο οποίος είναι πρωτεύουσα νομού και έχει πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους και οκτώ (8) μέλη, αν το συμβούλιο έχει πάνω από τριάντα τρία (33) μέλη.

2. Η δημαρχιακή επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου, 
β) προελέγχει τον απολογισμό,

Η Δημαρχιακή Επιτροπή έχει αντικατασταθεί με το ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»)  από την Οικονομική Επίτροπή

Άρθρο 72
Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες
1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου,
β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,
γ) προελέγχει τον απολογισμό,
δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,

2. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006.

Σύμφωνα με το νόμο 4281/2014 (ΦΕΚ A’ 160/08-08-2014)

Άρθρο 199
Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου:
Α. Καταργούνται οι διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου:

(26) των παραγράφων 1 έως 3, της παραγράφου 9, της παραγράφου 10 του άρθρου 209, της παραγράφου 5 του άρθρου 223, του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 257, της παραγράφου 7 του άρθρου 265, της παραγράφου 1 του άρθρου 268 του ν. 3463/2006 (Α΄114),

Άρθρο 209
Προμήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες
1. Οι προμήθειες των Δήμων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσμων τους, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του π.δ. 370/1995 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το π.δ. 105/2000 (ΦΕΚ 100 Α΄) και των αντίστοιχων του π.δ. 57/2000 (ΦΕΚ 45 Α΄).
2. Η παροχή των κάθε είδους υπηρεσιών προς τους φορείς της προηγούμενης παραγράφου, πλην αυτών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), ρυθμίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.
3. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του Δήμου ή Κοινότητας σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α ή Β΄τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε φορά ….

3. Τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

Άρθρο 22

Αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα

3. H παρ. 4 του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/ 2006 (ΦΕΚ 114 Α΄), αναδιατυπώνεται ως εξής: «4. Οι μελέτες των έργων και παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελετών ή παροχής υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄) των Δήμων, των Κοινοτήτων και των κάθε είδους Συνδέσμων τους συντάσσονται και θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία τους και, αν δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία ή αυτή αδυνατεί, από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.).  ……….

Η ανάθεση  αναφέρεται: Την με αριθμ. 131/2015 μελέτη της Δ /σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρωπίνου δυναμικού, για την ανάγκη των υπηρεσιών ανεξάρτητου δημοσιογράφου.

Το άρθρο αυτό αναφέρεται σε μελέτες για δημοσιους διαγωνισμούς και όχι απευθείας αναθέσεις

4. Τις διατάξεις της παρ. 13, του άρθρου 20, του Ν.3731/2008.

Άρθρο 20

Αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα

13. Στο άρθρο 209 του ν. 3463/2006 προστίθενται παράγραφοι 9 και 10 ως ακολούθως:

«9. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι Σύνδεσμοι τους, τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα ιδρύματα τους δύνανται να αναθέτουν απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) παροχή υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη.

10. Η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης ρυθμίζεται με ανάλογη εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 25 των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (ΦΕΚ 59 Α) και 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α), όπως ισχύουν.»

Οι προσθήκες των άρθρων 9, 10 στο άρθρο 209 του ν. 3463/2010 καταργήθηκαν με το άρθρο 199 του ν. 4281/2014.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995.

Άρθρο 83

Σύμφωνα με:

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4270 (ΦΕΚ 143, τ.Α’ 28 Ιουνίου 2014)
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 177
Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις:
α. Των άρθρων 1 έως και 108 και του άρθρου 110 του ν. 2362/1995.

 

7. Τις διατάξεις του Π.. 28/1980.

Σύμφωνα με το άρθρο 199 του νόμου 4281/2014

ΣΤ. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει τα θέματα αυτά με άλλον τρόπο.
2. Καταργούνται οι διατάξεις:

στ. του π.δ. 28/1980 (Α΄ 11), πλην των διατάξεων των άρθρων 1-10, 12-14, 16-17, 27-66, οι οποίες διατηρούνται μέχρι την έκδοση των Κανονισμών περί Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων των άρθρων 172 και 178 του παρόντος νόμου.

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)  έχει προχωρήσει σε  Κατευθυντήριες οδηγίες για εφαρμογή του νόμου 4281/2014 ( http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-odigies).

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 133, του Ν. 4270/2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 199 του νόμου 4281/2014

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου:
Α. Καταργούνται οι διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου:

(42) των άρθρων 133 και 134 του ν. 4270/2014 (A΄143),

 

Στο έγγραφο της απευθείας ανάθεσης, πέρα από τις ανωτέρω διατάξεις αναφέρεται:

Την με αριθμ. 3004 και με αριθμ. πρωτ. 87643/11-12-2015 απόφαση του Δημάρχου, που αφορά στη διενέργεια με απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητου δημοσιογράφου.

Σχεδόν παρόμοια ήταν η απόφαση απευθείας ανάθεσης το έτος 2014

76Λ8ΩΨ8-ΨΨΣ Απευθείας ανάθεση

Ξέχασαν όμως να αναφέρουν το Π.Δ. 164/2004. Στο άρθρο 5 αναφέρει:

Άρθρο 5
Διαδοχικές συμβάσεις 
1. Απαγορεύονται οι διαδοχικές συμβάσεις, που καταρτίζονται και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους η παρεμφερείς όρους εργασίας, εφόσον μεταξύ των συμβάσεων αυτών μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών μηνών.

Άρθρο 7
Συνέπειες παραβάσεων 
1. Οποιαδήποτε σύμβαση συνάπτεται κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 του παρόντος διατάγματος είναι αυτοδικαίως άκυρη.
2. Σε περίπτωση που η άκυρη σύμβαση εκτελέσθηκε εν όλω ή εν μέρει, καταβάλλονται στον εργαζόμενο τα οφειλόμενα βάσει αυτής χρηματικά ποσά, τυχόν δε καταβληθέντα δεν αναζητούνται . Ο  εργαζόμενος έχει δικαίωμα,για το χρόνο που εκτελέσθηκε η άκυρη σύμβαση εργασίας, να λάβει ως αποζημίωση το ποσό το οποίο δικαιούται ο αντίστοιχος εργαζόμενος αορίστου χρόνου σε περίπτωση
καταγγελίας της συμβάσεώς του. Εάν οι άκυρες συμβάσεις είναι περισσότερες, ως χρόνος για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται η συνολική διάρκεια απασχόλησης με βάση τις άκυρες συμβάσεις. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο καταλογίζονται στον υπαίτιο.
3. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του παρόντος διατάγματος τιμωρείται με φυλάκιση (άρθρο 5 Ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 1440/1984}. Αν το αδίκημα διαπράχθηκε από αμέλεια, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους. Η ίδια παράβαση στοιχειοθετεί παράλληλα και σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών υπάρχει:

YPES

Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών, στο άρθρο 31 προβλέπεται θέση δημοσιογράφου.

Θέση δημοσιογράφου

Συμπληρωματικά μια τελευταία απόφαση.

ΠΥΣ

Τι αναφέρει η 33/2006 Π.Υ.Σ.

Άρθρο 2

Κατ` εξαίρεση προσλήψεις, διορισμοί και σύναψη συμβάσεων έργου

2. Διορισμός και πρόσληψη προσωπικού καθώς και σύναψη συμβάσεων έργου επιτρέπεται στους φορείς του προηγούμενου άρθρου μόνο ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου. Η έγκριση χορηγείται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου υπουργού κατά τη Διαδικασία του επόμενου άρθρου. Η έγκριση αυτή απαιτείται και για την κίνηση των διαδικασιών προκήρυξης πλήρωσης θέσεων και για την έκδοση όλων γενικά των προπαρασκευαστικών πράξεων για το διορισμό, την πρόσληψη ή την σύναψη σύμβασης έργου. 

«Ως προς τις συμβάσεις μίσθωσης έργου της έγκρισης της Επιτροπής προηγείται βεβαίωση του ΑΣΕΠ κατά το άρθρο 10 του ν. 3812/2009″.

 

Αυτή είναι η νόμιμη διαδικασία για την πρόσληψη δημοσιογράφου. Ακολουθήστε την να μην μπείτε σε μπελάδες.

Μια πιο εύκολη διαδικασία είναι η πρόσληψη  σε θέση ειδικού συνεργάτη. Πρόταση που είχα διατυπώσει και πέρυσι, (κλικ εδώ).

Από τις ανωτέρω διαδικασίες είναι φανερό ότι υπάλληλοι του δήμου θέλουν ενημέρωση για τις διατάξεις νόμων που αλλάζουν κάθε μέρα λόγω μονιμονίων. Αυτό θα έπρεπε να είχε κάνει από πέρυσι η προϊσταμένη του Τµήματος   Ανά̟πτυξης, Αξιο̟ποίησης και Εκ̟παίδευσης Ανθρώ̟πινου ∆υναμικού,  ειδικά για τους υπαλλήλους των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών.

Τι να πει κανείς για κάποιο που δε μπορεί να τακτοποιήσει νόμιμα τον κουμπάρο του;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: