Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Προϋπολογισμός 2016. Που είναι;

Posted by koszig στο 20 Ιανουαρίου 2016

Σε παλαιότερες αναρτήσεις έχει γίνει αναφορά για τον Προϋπολογισμό και τις διαδικασίες σύνταξής του, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Μια σειρά από προϋποθέσεις δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Στις 31/7/2015 το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε  ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019

2015_07_31_yp_es Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019

Στο  δημοτικό συμβούλιο δε έγινε γνωστό αν συντάχθηκε και αν απεστάλη το ΜΠΔΣ για τα έτη 2016-2019. Τα διοικητικά συμβούλια άλλων δήμων συζήτησαν και συνέταξαν το σχετικό έγγραφο, (κλικ εδώ).

Το  Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του δήμου Αχαρνών δεν συζητήθηκε και δεν ψηφίστηκε στο δημοτικό συμβούλιο, (κλικ εδώ) .Το δημοτικό συμβούλιο ψήφισε τα Ο.Π.Δ. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του δήμου.

77Γ1ΩΨ8-Μ53 Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΩΓΗ

ΩΘΛΡΩΨ8-ΩΝΩ «Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2016 του ΝΠΔΔ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΩΦ8ΧΩΨ8-8ΛΥ Διαμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΦΑ οικονομικού έτους 2016 και κατάρτιση του (Ο.Π.Δ.)

Ως έκτακτο θέμα συζητήθηκε η αναχρηματοδότηση του δήμου για το ποσό των 21.514.860,37 €  , (κλικ εδώ).

Με όλες αυτές τις παραλήψεις έγινε η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του έτους 2016.

—————–

—————

—————-

———————

Το δημοτικό συμβούλιο στις 18/12/2015 αποφάσισε:

7ΡΒ2ΩΨ8-Φ89 Έγκριση προϋπολογισμού 2016

Στην απόφαση αυτή δε δημοσιεύεται το κείμενο του προϋπολογισμού ούτε συνοδεύεται από το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης. Στο κείμενο της απόφασης αρχικά αναφέρονται οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του προϋπολογισμού, που δεν έγιναν από τη δήμο Αχαρνών.

Λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ 26945/ 31-7-2015 και την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ για την εγγραφή στο σχέδιο προϋπολογισμού τα ποσά τα οποία δεν πρέπει να παρεκκλίνουν τα όρια όπως αυτά έχουν ορισθεί με την ανωτέρω ΚΥΑ, διαπιστώθηκε ότι έχει εγγραφεί στον ΚΑ 0611 ποσό ύψους 9.629.714,85 € που αφορά την τακτική επιχορήγηση του Δήμου για τη κάλυψη λειτουργικών δαπανών αθροιζόμενη με τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μεταφέρθηκαν στο Δήμο μας από 01-01-2011, δεδομένου ότι από   01-01-2016 έχουμε την υποχρέωση καταβολής της μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού, αντί του ποσού των 9.665.520,76 €. Εμφανίζεται διαφορά ύψους 35.805,91 , η οποία προκύπτει από τη διακοπή καταβολής μισθοδοσίας προσωπικού της πολεοδομίας λόγω μετάταξης (1) υπαλλήλου και συνταξιοδότησης (1) υπαλλήλου εντός του οικονομικού έτους 2015, η οποία έχει συνυπολογιστεί από το τμήμα προσωπικού του Δήμου μας και για το λόγω αυτό εμφανίζεται και μειωμένη στον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016. Η διευκρίνιση γίνεται προκειμένου να αποφευχθεί η αποπομπή του προϋπολογισμού ο.ε. 2016 στο Δημοτικό συμβούλιο έπειτα από τον έλεγχο που θα διενεργήσει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κατά τα οριζόμενα στο αρ.266 του ν.3852/2010 και να διασφαλισθεί η ολοκλήρωση του ελέγχου του και η έγκριση του μέχρι την 31η/12/2015.

Στην συνέχεια δίνει τον λόγο στον Αντιδήμαρχο των Οικονομικών Υπηρεσιών Κο Αφουξενίδη Θεόφιλο ο οποίος αναφέρει τα εξής: ‘Επειδή πρέπει να ισοσκελίσουμε τον Προϋπολογισμό, η διοίκηση αυτό που προτείνει είναι σήμερα εδώ, να δωθεί εντολή προς την Οικονομική Υπηρεσία, να εγγραφεί στο σκέλος των εσόδων στην ομάδα τρία δάνειο ύψους 9.263.102,65€, ώστε να ισοσκελιστεί ο Προϋπολογισμός.’

Αυτό είναι ένα κόλπο των οικονομικών παραγόνταν του δήμου και του δημάρχου, για να καλύψουν άλλες «τρύπες» του προϋπολογισμού για να τον ισοσκελίσουν.

Το Υπουργείο Εσωτερικών καταβάλει τους ΚΑΠ  κάθε μήνα σε ισόποσες δωδεκάμηνες δόσεις.

ΚΑΠ Α' 0611 2015 και 2016

Αυτά είναι τα ποσά της πρώτης δόσης του Ιανουαρίου για τα έτη 2015 και 2016. Παρατηρούμε ότι το ποσό για το έτος 2016 είναι αυξημένο κατά  20.930,41 €.

Γιατί αυτή η αύξηση; Η απορία λύνεται αν ανατρέξουμε στις αποφάσεις που χορηγούν τους ΚΑΠ.

apof1245-12012015 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015,

apof45551-301215 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016,

Η απόφαση του έτους 2016 συμπληρώνει την απόφαση του έτους 2015:

Δ. Τονίζεται ότι στα ποσά αυτά έχουν συνυπολογισθεί :

6) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μετατάχθηκε σε Δήμους από την 1-1-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄87), οι οποίες κατά το διάστημα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, καταβάλλονταν σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

Επομένως στον Κ.Α. 0611 για το έτος 2016 θα πρέπει να αναγραφεί στον προϋπολογισμό έσοδο 9.666.227,52 €

 

Εισηγητικές εκθέσεις προϋπολογισμών 2016 και 2015

Για το έτος 2015 στον Κ.Α. 0611 έπρεπε να γραφεί το ποσό των 784.588,55*12=9.415.062,6  και στον προϋπολογισμό έτους 2016 πρέπει να γραφεί ποσό 805.518,96*12=9.666.227,52 €.

Τελικά:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού έλαβε υπόψιν του, την πρόταση του Αντιδημάρχου Οικονομικών, την υπ’ αριθμ. 903/18-12-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τις απόψεις των ομιλητών, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010,

– το με αριθμ. 868/10-11-15 έγγραφο του Παρατηρητηρίου και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

κατά πλειοψηφία ( με 20 ψήφους υπέρ και 3 κατά των κ.κ. Σωτήριου Ντούρου, Σπυρίδωνα Βρεττού και του Κου Αναγνωστόπουλου Παναγιώτη )
Α. Την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το έτος 2016, λαμβάνοντας υπόψιν και το έγγραφο του παρατηρητηρίου με το οποίο προσδιορίσθηκαν τα ποσά που πρέπει να καταχωρηθούν στον προϋπολογισμό έτους 2016 που επίσης συνοδεύει υποχρεωτικά την παρούσα.
Β. Nα εγγραφεί στο σκέλος των εσόδων στην ομάδα τρία δάνειο ύψους 9.263.102,65 € ώστε να ισοσκελιστεί ο Προϋπολογισμός με βάση τις διατάξεις του νόμου 4325/2015 άρθρο 43.

 

Οι ανακρίβειες και το ψέμα έχουν κοντή ουρά!!

(Λαϊκή παροιμία)

Να ακούσουμε ένα τραγούδι, να ρίξουμε ένα ζεϊμπέκικο. Πριν μας χορέψουν.

————

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: