Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Δήμος Αχαρνών. Λειτουργεί; Υπάρχει;

Posted by koszig στο 26 Ιανουαρίου 2016


Η ζωντάνια ενός δήμου διαπιστώνεται από τις εκδηλώσεις που οργανώνει, από τα έργα που κάνει. Η διοικητική ζωντάνια ενός δήμου διαπιστώνεται από την εξυπηρέτηση των πολιτών και από τις συνεδριάσεις των οργάνων Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο,  την Εκτελεστική Επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε στις 7/1/2016 εκτάκτως με μοναδικό θέμα:

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.650.188,19€ για την καταβολή Προνοιακών Επιδομάτων Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2015 και έκδοση Χ.Ε. Προπληρωμής».

Η συνεδρίαση πραγματικά δεν έγινε. Με τηλεφωνική επικοινωνία με τα μέλη της επιτροπής υπήρξε τηλεφωνική συγκατάθεση να ψηφιστούν τα προνοιακά επιδόματα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, για κοινωνικούς λόγους.

Στη συνεδρίαση φέρονται παρόντες:

Συνεδρίαση 7-1-2016

Από τους παρόντες που συμφώνησαν τηλεφωνικά για τη συνεδρίαση, ένα έχει υποβάλει την παραίτησή του από την Οικονομική Επιτροπή και ένας άλλος δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ!! Ο κ. Ντούρος για να φαίνεται απών μάλλον δε  βρέθηκε στο τηλέφωνο!!.

Παρότι  δεν υπάρχει κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής δεν προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας που υπάρχει δημοσιευμένος στην ΕΕΤΑΑ, (κλικ εδώ).

Στην απόφαση της Επιτροπής

2017 Απόφαση για προνοιακά επιδόματα

αναφέρονται:

Στις Αχαρνές σήμερα στις 7 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 789 / 7/1/2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

       Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

…………

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση  στο Σώμα το 1o και μοναδικό  θέμα της σημερινής  έκτακτης  συνεδρίασης και είπε τα εξής :

Έχοντας υπ’ όψη :

………….

Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας υπόψη της την εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Όποιος διοικητικός παράγοντας που διαβιβάζεται για έγκριση η ανωτέρω απόφαση θα είναι σίγουρος ότι η συνεδρίαση έγινε με όλους τους νόμιμους τύπους.

Όμως στην πραγματικά η απόφαση είναι τυπικά πλαστή, γιατί πουθενά δεν αναφέρεται ότι υπήρξε τηλεφωνική συναίνεση για τη σύνταξη αυτής της απόφασης.

Την ευθύνη της απόφασης έχει ο συντάκτης, οι φερόμενοι να μετέχουν δημοτικοί σύμβουλοι και κυρίως ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής δήμαρχος Αχαρνών, που φέρεται να υπογράφει:

Ακριβές απόσπασμα

 

Στις 15/1/2016 έγινε η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

———

Σύμφωνα με το νόμο 3681/2010 («Δι@ύγεια»)

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε. Οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο των αρμόδιων Υπουργείων που αυτά διατηρούν. Οι πράξεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Γραφείου Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Οι πράξεις των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και των οργάνων στα οποία έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση υπογραφής ή έχει μεταβιβαστεί αρμοδιότητα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του εκάστοτε Υπουργείου. Οι πράξεις των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των οργάνων διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού αναρτώνται στους κατά περίπτωση οικείους δικτυακούς τόπους που αυτά διατηρούν.

«5. Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση
Η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 4 άρθρου τρίτου Νομ. 4057/14-14 Μαρτ. 2012 (ΦΕΚ Α΄ 54).

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254)

Μέχρι σήμερα δεν έχουν αναρτηθεί στη Δι@ύγεια οι αποφάσεις της συνεδρίασης της 15/1/2016, ούτε στην δικτυακή πύλη του δήμου.

 

Αποφάσεις Οικ. Επ. 15-1-2016 26-1-2016

Με βάση την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 15/1/2016 :

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

5  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παρασταθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), κατά τη δικάσιμο της  25/01/2016

6  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3166/2015 απόφασης Δημάρχου.

7  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3167/2015 απόφασης Δημάρχου.

8  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 47/2016  απόφασης Δημάρχου.

9  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 48/2016  απόφασης Δημάρχου.

10  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 49/2016  απόφασης Δημάρχου.

11  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 50/2016  απόφασης Δημάρχου.

12  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 51/2016  απόφασης Δημάρχου

13  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 52/2016  απόφασης Δημάρχου.

14  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 53/2016  απόφασης Δημάρχου.

15  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την δικάσιμο της 19/01/2016

Οι αποφάσεις ανάθεσης σε δικηγόρους δεν  είναι νόμιμες, γιατί δεν έχουν αναρτηθεί στη Δι@ύγεια. Επομένως ο Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου τυπικά δε θα πρέπει να εγκρίνει την πληρωμή τους.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω:

Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση.

Στις 25/1/2016 δημοσιεύτηκαν δύο αναρτήσεις  για θέματα που συζητήθηκαν στις 15/1/2016

 

Στις 25/1/2016 λίγο πριν τις 11:00 η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών είχε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοτικούς συμβούλους μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ίδια ημέρα. Λίγα λεπτά πριν τις 11:00 ανακοινώθηκε στη δικτυακή ύλη του δήμου η πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση:

3η Δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση 25-1-2016

Θέμα: « Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.700.000,00 € το οποίο αφορά την ετήσια επιχορήγηση του Δήμου μας  στο Ν.Π.Δ..Δ με την επωνυμία  «Δημοτική Φροντίδα  Δήμου Αχαρνών»  για το έτος 2016»

Για το έτος 2015 τα μόνα αξιόπιστα στοιχεία που υπάρχουν είναι  τα μηνιαία στοιχεία του μηνός Οκτωβρίου.

Δαπάνες για ΔΗΦΑ

Δεν έχυν γίνει γνωστά τα ποσά που δόθηκαν το Δεκέμβριο. Με ποιες αποφάσεις;

Στη Δι@ύγεια δημοσιεύτηκε η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  της 25/1/2016

Ανάρτηση για ΔΗΦΑ

ΩΩ5ΦΩΨ8-ΥΞ4 Απόφαση για ΔΗΦΑ

Αππόφαση για ΔΗΦΑ 1

Μερικές παρατηρήσεις στο κείμενο της απόφασης.

«Ημερομηνία που δόθηκε η πρόσκληση». Όποιος διαβάζει το κείμενο της απόφασης θα νομίζει ότι είναι έτσι όπως γράφεται. Η πρόσκληση ήταν τηλεφωνική από την αναρμόδια για το καθήκον αυτό Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Λέκκα Ειρήνη, αντί της γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής. 

Συντάκτρια στο κείμενο της πρόσκλησης φέρεται η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής.

Πως δόθηκε η πρόσκληση στον Σωτήρη Ντούρο που ήταν στη Θεσσαλονίκη; Ποιοι αναπληρωματικοί σύμβουλοι έλαβαν πρόσκληση;

Πως έγινε η συνεδρίαση στις 11:00 αφού στις 11:05 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου συμβουλίου βημάτιζε μόνη η Διευθύντρια Οικονομικών Υποθέσεων και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής απουσίαζε από το γραφείο της; (Να μην υπάρξει αμφισβήτηση για τα γραφόμενά μου)

Στην απόφαση γίνεται αναφορά στα άρθρα 67, παρ. 4 και 75 του ν. 3852/2010 (¨Καλλικράτης»).

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και

Αππόφαση για ΔΗΦΑ 2

Σύμφωνα μα το άρθρο 57, παρ. 6.

Νομολογία για συνεδριάσεις

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 : «Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.»

Στην πρόσκληση  δεν αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Δε φαίνεται στο κείμενο της απόφασης ότι έγινε ψηφοφορία που απεφάνθη η επιτροπή για το κατεπείγον των θεμάτων.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Ελεγκτικού  Συνεδρίου «η  κατεπείγουσα ανάγκη πρέπει να οφείλεται αποκλειστικά σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι σε έκτακτα πραγματικά γεγονότα, τα οποία αφενός δεν απορρέουν από παραλείψεις ή έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας της αναθέτουσας αρχής, αφετέρου δεν μπορούσαν, σύμφωνα με τα διδάγματα της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, σε καμία περίπτωση να προβλεφθούν (βλ. πράξεις IV Τμ. Ελ. Συν. 7/2007, 175, 109, 98, 34 και 4/2006, και πράξεις VI Tμ. Ελ. Συν , 91, 105, 171/2007)

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και η δημοτική σύμβουλος Σεληνά Παναγιώτα. Η κα. Σεληνά από τις 19/1/2016 έχει μεταταγεί ως υπάλληλος στη ΔΗΦΑ, (κλικ εδώ)

Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:

Επειδή η  το ποσό των 1.700.000 €, που ενέκρινε και η κα. Σεληνά, αφορά γενικά σε έξοδα, επομένως και στο μισθό της, άρα έχει υλικό συμφέρον

Επειδή έλαβε μέρος στη συνεδρίαση κατά παράβαση της ανωτέρω διάταξης, η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είναι ΑΚΥΡΗ.

Συμπληρωματικά η ανωτέρω απόφαση δεν είναι νόμιμη :

Επειδή στην πρόσκληση δεν αναφέρεται ο λόγος του κατεπείγοντος θέματος που δεν ευθύνεται η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Επειδή δεν έγινε, σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, ψηφοφορία για αποδοχή για συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον.

Όλα αυτά θα μπορούσε να υποστηρίξει κάποιος αν είχε γίνει στην πραγματικότητα η συνεδρίαση, όπως περιγράφεται.

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην πραγματικότητα δεν έγινε.

Η «ξεχασμένη»  βιντεοκάμερα στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου από τις 11:05 τις μόνες παρουσίες που έχει καταγράψει είναι η Διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσία και μαθητές που ο πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Παιδείας ξεναγούσε στην αίθουσα.

Άλλες μαρτυρίες για τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής υπάρχουν με αδιάσειστα στοιχεία, που επιβεβαιώνουν τη μη πραγματοποίηση της συνεδρίασης.  

Συνεπώς το κείμενο της απόφασης που δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια φέρει στοιχεία πλαστότητας.

Ακριβές απόσπασμα της φερόμενης ανύπαρκτης συνεδρίασης υπογράφει ο δήμαρχος, το μόνο υπαρκτό πρόσωπο σε αυτή τη συνεδρίαση!!

Αν η συνεδρίαση έγινε η κα. Σεληνά θα πρέπει να έχει κάνει σοβαρή παράβαση καθήκοντος που τιμωρείται με αργία.

Αν η συνεδρίαση δεν έγινε τότε την ευθύνη για την πλαστή απόφαση φέρει ο συντάκτης της απόφασης, οι δημοτικοί σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που ενδεχομένως έχουν υπογράψει για την παρουσία τους και δήμαρχος που φέρεται ότι προέδρευε και υπόγραψε το «ακριβές απόσπασμα αυθημερόν».

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης  ας βρουν την άκρη.

Το έτος 2016 ξεκίνησε με δυό παράτυπες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής σε σύγκριση με μια παρόμοια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου το έτος 2015.

 

Τον αράπη και αν τον πλένεις το σαπούνι σου χαλάς!!

 

(Λαϊκή Παροιμία)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: