Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Θα τους πνίξουν οι πλημύρες

Posted by koszig στο 28 Ιανουαρίου 2016

Στις 22/10/2015 έγιναν καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες στην περιοχή των Αχαρνών, (κλικ εδώ).

Με την 205452/24.10.2015 Απόφαση ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ της περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6ΜΔΓ7Λ7-ΜΑΧ) μέχρι την 22 Ιανουαρίου 2016.

Με βάση την απόφαση αυτή συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή στις 26/10/2015 και αποφάσισε με έκτακτα θέματα συζήτησης να πάρει αποφάσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επικίνδυνες καταστάσεις που είχαν παρουσιαστεί.

Στον Κ.Α. 30.7323.052 υπήρχε εγγεγραμμένη  πίστωση.

Κωδικός

Αποφάσισε:

2813 Απόφαση για επικάλυψη λάκκων δαπάνης 100.000 €

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 22o εκτός ημερήσιας διάταξης αλλά κατεπείγον θέμα  και παρουσιάζει την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών Υπηρεσιών που

αναφέρει τα εξής:

Παρακαλούμε να προβείτε στην απ’ ευθείας ανάθεση αφού συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση του έργου του θέματος προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 23%.

  1. Περιγραφή – Αιτιολόγηση του προβλήματος

Στις 22 Οκτωβρίου 2015 ο Δήμος Αχαρνών επλήγη από θεομηνία και κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την 205452/24.10.2015 Απόφαση ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ της περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6ΜΔΓ7Λ7-ΜΑΧ) μέχρι την 22 Ιανουαρίου 2016

Για την αποκατάσταση των βλαβών στο οδικό δίκτυο και κυρίως στα οδοστρώματα, απαιτούνται να εκτελεστούν οι εργασίες που προβλέπονται στην 101/2015 Μελέτη που συντάχθηκε από την  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, με τίτλο:

  • Επικάλυψη λάκκων : Προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει σε  διάστημα  εξήντα ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση και την Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης  Πολιτικής Προστασίας όπως αυτή τεκμηριώνεται στο σκεπτικό της 205452/24.10.2015 (ΑΔΑ: 6ΜΔΓ7Λ7-ΜΑΧ) Απόφασης ΕΝΤΑΤΑΛΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ της περιφέρειας Αττικής και εφαρμόζοντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις, όπως περιγράφεται παραπάνω:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

  1. Δέχεται το κατεπείγον του θέματος

2.Εγκρίνει την 101/2014 Μελέτης της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Αχαρνών

3.Προβαίνει στην απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β του Π.Δ/τος 171/87, αφού συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, του έργου  «Επικάλυψη Λάκων »: Προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 23% σε βάρος του Κ.Α. 30.7323.052, για την αποκατάσταση των βλαβών στο οδικό δίκτυο και κυρίως στα οδοστρώματα που προέκυψαν από τη θεομηνία της 22ης Οκτωβρίου 2015 στην ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΑΛΥΣΟΣ Α.Τ.Ε.», Αρ. ΜΕΕΠ 19274, με έδρα την Αθήνα, οδός Λασκαράτου 11, ΤΚ 1141, τηλ. 2106899135 και fax 2106854966.

4.Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες

Είναι φανερό ότι οι λάκκοι στο οδόστρωμα είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι για πρόκληση ατυχημάτων. Σωστά η οικονομική επιτροπή με έκτακτο θέμα στις 26/10/2015 αποφάσισε με απευθείας ανάθεση σε Εργοληπτική Εταιρεία την κάλυψη των λάκκων. Όρισε τη διάρκεια αποπεράτωση του έργου τους δύο μήνες.

Αφού όλα ήταν έτοιμα, σύμφωνα με την απόφαση, ο δήμαρχος είχε εντολή  για τις παραπέρα ενέργειες, που ήταν η υπογραφή σύμβασης με την Εταιρεία.

Ανάρτησηστη Δι@ύγεια για κάλυψη λάκκων

7ΝΔΨΩΨ8-13Λ Σύμβαση για επικάλυψη λάκκων

Τρεις μήνες μετά την απόφαση της οικονομικής επιτροπής για επικάλυψη λάκκων και πέντε ημέρες μετά τη λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης θυμήθηκε ο δήμαρχο Γιάννης Κασσαβός να εκτελέσει της απόφαση της οικονομικής επιτροπής για έργο εξαιρετικά επείγον, που σχετίζεται με την ασφάλεια των οδηγών από λάκκους στο οδόστρωμα.  

Να το ξαναγράψω μήπως το εμπεδώσουν, ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός και οι αρμόδιοι υπάλληλοι.

Σύμφωνα με το νόμο 3681/2010 («Δι@ύγεια»)

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε. Οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο των αρμόδιων Υπουργείων που αυτά διατηρούν. Οι πράξεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Γραφείου Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Οι πράξεις των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και των οργάνων στα οποία έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση υπογραφής ή έχει μεταβιβαστεί αρμοδιότητα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του εκάστοτε Υπουργείου. Οι πράξεις των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των οργάνων διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού αναρτώνται στους κατά περίπτωση οικείους δικτυακούς τόπους που αυτά διατηρούν.

«5. Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση.»
Η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 4 άρθρου τρίτου Νομ. 4057/14-14 Μαρτ. 2012 (ΦΕΚ Α΄ 54).

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254)

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 3852/2010

Άρθρο 58
Αρμοδιότητες του δημάρχου
1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του     με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.
Ειδικότερα, ο δήμαρχος:
α) Eκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.
β) Eκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. H μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.

Με βάση τα ανωτέρω:

Επειδή ο δήμαρχος δεν φρόντισε αυτός ή η υπ’ αυτόν υπάλληλος να αναρτήσει την απόφαση στη Δι@ύγεια » αμελλητί«, αλλά την ανάρτησαν 38 ημέρες μετά, παραβαίνοντες το άρθρο 3 του ν. 3852/2010

Ανάρτηση για απευθείας ανάθεσης για επικάλυψη λάκκων

Επειδή ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός δεν εκτέλεσε της απόφαση της οικονομικής επιτροπής προχωρώντας σε σύμβαση με την εταιρεία, θέτοντας σε κίνδυνο με την παράληψη αυτή, την ασφάλεια των οδηγών.

Επειδή ο δήμαρχος υπέγραψε σύμβαση, που σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3681/2010, ισχύει από την 27/1/2016, ενώ η ισχύς της σύμβασης για διάρκεια 60 ημερών είναι πέρα από την 22/1/2016, που ίσχυε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Για τους λόγους αυτούς αρμόδιοι για την εγκυρότητα της σύμβασης είναι ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο Ελεγκτής Νομιμότητας.

 

 

Η συνέχεια στο επόμενο.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: