Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Οι ερμηνείες των νόμων

Posted by koszig στο 29 Ιανουαρίου 2016

Λίγο πριν τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 28/1/2016 έγινε μια συζήτηση για το πότε είναι εκτελεστή μια απόφαση οργάνου.

Το θέμα αφορούσε σε μετάταξη υπαλλήλου από ένα δήμο σε νομικό πρόσωπο άλλου δήμου και συγκεκριμένα από πότε ισχύει η έναρξη της μετάταξης.

Η μια άποψη:

Εγώ, ο μετατασσόμενος, μπορεί να μη δεχτώ τη μετάταξη και να μην πάω στη νέα θέση.

Η απόφαση μετάταξης δεν έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ ακόμα και μπορεί εν τω μεταξύ να ακυρωθεί.

 

Η άλλη άποψη:

Κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ (1106/1962, 1396/1965, 1886/1966,) η μετάταξη αναλύεται σε απόλυση από μια θέση και  ταυτόχρονο διορισμό σε άλλη, κατά συνέπεια λογίζεται ως οιονεί διορισμός. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι για μετάταξη υπάλληλοι πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά  προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυμούν να μεταταγούν, όπως αυτά προβλέπονται από το Προσοντολόγιο, όπως αυτό ισχύει, αλλά και τις τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις που απαιτούνται από τις οργανικές διατάξεις της οικείας υπηρεσίας.

Συνεπώς με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξης ο υπάλληλος ή θα παρουσιαστεί στη νέα θέση να αναλάβει υπηρεσία,  (δεν απαιτείται νέα ορκωμοσία), η χάνει τη θέση του, εφόσον θεωρείται ότι έχει απολυθεί από την προηγούμενη.

 

Σύμφωνα με την απόφαση της μετάταξης που δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια στις 19/1/2016, που σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2 του νόμου 3861/2010

Ανάρτηση μετάταξης

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από  τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης  παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 23  Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254)

Κατά την αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ευγενία Πρεβεδούρου, (κλικ  εδώ)

Τελείωση ατομικής διοικητικής πράξης

  1. Η ατομική διοικητική πράξη τελειούται με την υπογραφή του οργάνου που την εξέδωσε και τη χρονολόγησή της (άρθρο 18 παρ. 1 ΚΔΔιαδ, ΣτΕ 2670/2010, 3275/2009)
  1. Με τη δημοσίευσή της, εφόσον επιβάλλεται κατά νόμο.  Δημοσίευση είναι η ενέργεια με την οποία η πράξη γίνεται γνωστή στο κοινό και όχι μόνο σε ορισμένα πρόσωπα (Επ. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, αρ. περ. 162).  Στην περίπτωση αυτή αποτελεί τύπο της βούλησης του διοικητικού οργάνου και στοιχείο της υπόστασης της πράξης ([ΣτΕ 29/2010: «η απόφαση της Διοικήσεως, με την οποία ανακαλείται η άδεια συστάσεως ανωνύμου εταιρείας, υπόκειται σε δημοσιότητα, συνισταμένη αφ’ ενός μεν στην καταχώριση της αποφάσεως αυτής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, αφ’ ετέρου δε στην δημοσίευση σχετικής με την καταχώριση ανακοινώσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο μεν πρώτος τύπος δημοσιότητος, δηλαδή η καταχώριση στο ως άνω Μητρώο, έχει συστατικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι i) πράξη ανακλήσεως αδείας συστάσεως ανωνύμου εταιρείας, που δεν έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο, στερείται νομίμου υποστάσεως και ii) τα αποτελέσματα μιας τέτοιας πράξεως, ήτοι η λύση της εταιρείας, επέρχονται με την καταχώρισή της στο Μητρώο και μόνον. Ο δε δεύτερος τύπος, δηλαδή η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεώς, δεν είναι συστατικός, αλλά έχει απλώς δηλωτικό-βεβαιωτικό χαρακτήρα, η μη τήρησή του δε έχει ως συνέπεια η εταιρεία να μην μπορεί να αντιτάξει στους καλοπίστους τρίτους την μη δημοσιευθείσα πράξη (βλ. Στε 154/2004, 1770/2005, πρβλ. ΑΠ 393/1998, 1204/2000)»]˙ ΣτΕ 4/2000, 3378/1995, 2109/1991, Ολ 2999/1988, 4082, 3811/1987). Το διοικητικό όργανο που εκδίδει τη δημοσιευτέα πράξη πρέπει να είναι αρμόδιο για την έκδοσή της όχι μόνον κατά τον χρόνο της υπογραφής, αλλά και κατά τον χρόνο της δημοσίευσής της (ΣτΕ 735/1970).

Η δημοσίευση των διοικητικών πράξεων

Μερικά χρόνια πριν η δημοσίευση μιας διοικητικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήταν απαραίτητη για την νομιμότητα της πράξης και ειδικά η ημερομηνία δημοσίευσής ήταν στοιιχέια για να αρχίσουν οι προθεσμίες για ένδικα μέσα. Με τη Δι@ύγεια η υπόσταση της πράξης διοικητικών οργάνων ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησή της.

Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2, του ν. 4354/2015:

β. Η δημοσίευση της προκήρυξης  στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 152 του παρόντος νόμου, αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως εξακολουθεί να ισχύει έως την έναρξη ισχύος του όρθρου 152 και καταλαμβάνει και τις προκηρύξεις που θα έχουν αποσταλεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι την προηγούμενη της έναρξης ισχύος του άρθρου 152.•

Είναι φανερό ότι οι συνεχείς διατάξεις που εναρμονίζουν το Ελληνικό Δίκαιο με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ενσωματώνονται σε νόμους αρχίζουν να μην δίνουν τη σημασία που υπήρχε πριν, θεωρώντας τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν αποτελεί  συστατικό στοιχείο μιας απόφασης διοικητικού οργάνου, αλλά αυτή η δημοσίευση να έχει απλώς δηλωτικό-βεβαιωτικό χαρακτήρα, προκειμένου η πράξη να γίνει γνωστή στο ευρύτερο κοινό.

 

 

Αυτό φαίνεται καθαρά στο ότι η  πράξη μετάταξης δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε αντίθεση με την ανάρτηση στη Δι@ύγεια περιέχει όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν νομικά την απόφαση του οργάνου.

Ανάρτηση στη Δι@ύγεια:

4. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ,

5. Την υπ΄ αριθμ. 851/13-05-2015 σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Διονύσου για τη μετάταξη της υπαλλήλου ??????????? , κλάδου ΤΕ2 Κοινωνικών Λειτουργών με μεταφορά της μόνιμης οργανικής της θέσης στο ΝΠΔΔ “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών’’ του Δήμου Αχαρνών κατόπιν αιτήσεώς της,

6. Την υπ΄αριθμ.2202/28-05-2015 αίτηση της ??????, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών με την οποία ζητά τη μετάταξή της από τον Δήμο Διονύσου στο ΝΠΔΔ “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών’’ του Δήμου Αχαρνών,

7. Την υπ΄αριθμ.180/2015 απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου των υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ανατολικής Αττικής , που παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για την αναφερόμενη μετάταξη,

8. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.Μ/27730/15-12-2015 εγκριτική απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει,

9. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 129/15-01-2016 βεβαίωση εγγραφής πιστώσεων μισθοδοσίας για την μετάταξή της ανωτέρω υπαλλήλου στο ΝΠΔΔ “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών’’ του Δήμου Αχαρνών,

7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες και τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν.

Ανάρτηση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προηγούμενη μετάταξη

FEK

 

 

Αυτά για τις απόψεις ενός μη νομικού.

Αν υπάρχουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διορθώσεις από νομικούς του δήμου Αχαρνών ή άλλων νομικών αποστέλλονται στο koszig@yahoo.gr και δημοσιεύονται.

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: