Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας

Posted by koszig στο 3 Μαρτίου 2016

Σύμφωνα με το νόμο 3850/2010 έγινε κωδικοποίηση παλαιότερων νόμων που αναφερόντουσαν στους Τεχνικούς Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας.

N. 3850_2.6.2010 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας

Στο άρθρο 9 αναφέρεται:

Άρθρο 9
Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης

1. Ο εργοδότης προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του παρόντος για υποχρέωση χρησιμοποίησης υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας ή/και σε ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, δύναται να επιλέξει μεταξύ της ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή/και ιατρού εργασίας σε εργαζομένους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή της σύναψης σύμβασης με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) του άρθρου 23 ή συνδυασμό μεταξύ αυτών των δυνατοτήτων.

Ποιο είναι το έργο του Τεχνικού Ασφαλείας;

Άρθρο 14
Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας

1. Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.
2. Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:
α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,
β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

Άρθρο 15
Επίβλεψη συνθηκών εργασίας

1. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:
α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους,
β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας,
γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων,
δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

2. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση: α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους, β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

3. Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν από τον εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως τεχνικού ασφάλειας.

4. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

5. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

Πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας στο Δήμο Αχαρνών

Στις 13/10/2014  σχεδόν μόλις ανέλαβε τη διοίκηση του δήμου ο Γιάννης Κασσαβός, με βάση το νόμο 3580/2010, όρισε ένα από τους 14 μηχανικούς του δήμου Αχαρνών ως Τεχνικό Ασφαλείας.

ΩΠΧΙΩΨ8-Υ4Υ Τεχνικός Ασφαλείας Γ. Χέλμης

Αργότερα ο κ. Χέλμης συνταξιοδοτήθηκε.

Ο δήμαρχος ξέχασε το νόμο και μετά από εισήγηση που υπογράφει ο ίδιος στις 9/7/2015 εισηγείται εκτάκτως στη συνεδρίαση της 9/7/2015 την πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας

2273 Εισήγηση για πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας 9-7-2015

Την ίδια ημέρα συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο

———–

Σε ερώτησή μου τι λέει η εισήγηση ο προεδρεύων της συνεδρίασης αντιπρόεδρος του δημοτικό συμβουλίου Μιχάλης Βρεττός δεν έκανε τον κόπο να απαντήσει.

Δημοσιεύτηκε η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

2273 Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας 9-7-2015

Στην απόφαση αναφέρεται:

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου φέρνει προς συζήτηση  στο Σώμα το 5ο εκτός ημερήσιας διάταξης αλλά κατεπείγον θέμα, που αφορά στην έγκριση διενέργειας των υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και στον τρόπο εκτέλεσής της, ανέφερε προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1568/85 και του Ν.3850/10, ο Δήμος υποχρεούται να απασχολεί Τεχνικό Ασφαλείας:

 

Α/Α Περιγραφή υπηρεσίας Κ.Α. Ποσό προϋπολογισμού
1. Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας. 00-6495.001 6.000,00 €

 

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου:

  1. Τις Διατάξεις του Ν.1568/1985
  2. Τις Διατάξεις του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010.
  3. Τις Διατάξεις του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006.
  4. Τις Διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  5. Τις Διατάξεις της παρ. 13, του άρθρου 20, του Ν.3731/2008.
  6. Τις Διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995.
  7. Τις Διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.
  8. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 44363/23.11.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης-εφαρμογή διατάξεων άρθρου 12 παρ.10 ν.4071/2012.
  9. Το με αριθμ. πρωτ. 47959/08-07-2015 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού που αφορά στην ανάγκη των υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας.
  10. Την με αριθμ. 61/2015 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα.

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και

Γ. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κο Δήμαρχο.

Αυτά έγιναν στο δημοτικό συμβούλιο προεδρεύοντος Μιχάλη Βρεττού!!

Ακριβές αντίγραφο του πρακτικού υπόγραψε ο δήμαρχος Αχαρνών, που ήταν παρών στη συνεδρίαση και άκουσε όλα έγιναν και καταγράφτηκαν ακριβώς!!

Τώρα αν ο συντάκτης της απόφασης αναφέρει ως σχετικό  » Τις Διατάξεις του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010.», όπου το άρθρο 72 αναφέρεται στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής και όχι σε αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου μικρή σημασία έχει.

Αυτός είναι ο δήμος Αχαρνών και οι διοικούντες.

Επόμενο βήμα η ψήφιση πίστωσης στην Οικονομική Επιτροπή στις 24/9/2015.

————-

Στην τηλεγραφική συζήτηση του θέματος ο πρώην δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος ρωτάει το νυν δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό για τη διαδικασία πρόσληψης: «Προκήρυξη ε;» και ο νυν απαντάει «ναι».

Ακολούθησε η πρόσληψη με απευθείας ανάθεση από τον νυν!!

ΑΠΟΦΑΣΗ 2019_02-09-2015 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η απευθείας ανάθεση έγινε στις 2/9/2015, δυό περίπου μήνες μετά την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας.

Στην απόφαση απευθείας ανάθεσης δεν αναφέρεται κάπου ότι έγινε προκήρυξη!!

Το ποσό που είχε εγκριθεί πρόσληψη ήταν 6.000 €. Ο «μειοδότης» προσέφερε 5.990,00 € και πήρε τη δουλειά!!

Σύμβαση με Τεχνικό Ασφαλείας  2/9/2015 

Στους όρους της σύμβασης αναγράφεται:

Άρθρο 5.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Έτσι, αφού πάνω από τρεις μήνες στο δήμο Αχαρνών δεν υπήρχε Τεχνικός Ασφαλείας, τελικά προσλήφθηκε μέχρι τις 2/2/2016.

___________________________

Σε άλλο δήμο, στο δήμο Ηρακλείου, υπήρξε η διοικητική σοβαρότητα που είναι απούσα στο δήμο Αχαρνών.

14847368 Δήμος Ηρακλείου Τεχνικός Ασφαλείας

Στο κείμενο αυτό αναφέρονται διατάξεις για την πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας:

Ο Δήμος με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω μπορεί να επιλέξει ή την σύναψη σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις αυστηρά τυπικές προϋποθέσεις του άρθρου 6 του ν.2527/1997, ή την περίπτωση σύναψης σύμβασης με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) και θα ακολουθηθεί η διαδικασία της ανάθεσης της εργασίας με τις διατάξεις που διέπουν τις αναθέσεις υπηρεσιών (δηλ.του ΠΔ 28/80 ).
Η περίπτωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, μέγιστης διάρκειας σύμβασης ενός (1) έτους δεν ενδείκνυται για δύο λόγους:
1) λόγω του περιορισμού να προσλήψεων και των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτείται όπως:
α) έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, είτε με την έκδοση Κοινής Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εσωτερικών και Οικονομικών,
β) δεν επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου εφόσον από τις διατάξεις του οικείου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας των φορέων προβλέπονταν οργανικές θέσεις (κενές ή καλυμμένες) ειδικότητας αντίστοιχης με αυτές για τις οποίες προτεινόταν η κατάρτιση σύμβασης έργου με φυσικά πρόσωπα
γ) χρειάζεται και βεβαίωση (του ΑΣΕΠ) που εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του φορέα στο οποίο καθορίζεται απαραιτήτως το έργο και περιλαμβάνεται και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εκτελεστεί τούτο από αυτούς
και

2) οι ετήσιες ώρες απασχόλησης είναι πολύ λίγες για την πλήρη απασχόληση του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας για ένα έτος.

Με την Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 52/2012 , το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι οι υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας στους Ο.Τ.Α. μπορούν να παρασχεθούν μόνο κατόπιν σύναψης σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις αυστηρά τυπικές προϋποθέσεις του άρθρου 6 του ν.2527/1997 και όχι με σύμβαση υπηρεσιών (ΠΔ 28/80).
Όμως με νεότερες πράξεις του, το Κλιμ. Τμ. 1 του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πράξεις 197/2013, 198/2013 και 220/2013) ερμηνεύει διαφορετικά τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 και σύμφωνα με την οικεία αιτιολογική έκθεση, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το ζήτημα της πρόσληψης Τεχνικού Ασφαλείας από τους Ο.Τ.Α. και της ανάγκης “για τη διασφάλιση της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων”σ’ αυτούς, ενόψει του ότι “βάσει των εργαζομένων που απασχολούνται ανά Ο.Τ.Α.,οι ώρες απασχόλησης που προκύπτουν για (….) τον Τεχνικό Ασφαλείας συνήθως είναι λιγότερες από το πλήρες ωράριο των εργαζομένων στους φορείς του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά ΝΠΔΔ (40 ώρες)” σε συνδυασμό με “το δραστικό περιορισμό των προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το τρέχον και τα επόμενα έτη, λόγω δυσμενούς δημοσιονομικής συγκυρίας”, παρέχεται στους Ο.Τ.Α. η δυνατότητα, εφόσον δε διαθέτουν τακτικό προσωπικό της ως άνω ειδικότητας, να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών με ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Συνεπώς, με τις νεότερες αυτές Πράξεις του, το Ελεγκτικό Συνέδριο δέχεται τη δυνατότητα των Δήμων να αναθέτουν τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας όχι μόνο με σύμβαση έργου, αλλά και με σύμβαση παροχής υπηρεσιών

________________________________

 

Όπως αναφέρεται στη σύμβαση του Τεχνικού Ασφαλείας για το δήμο Αχαρνών «Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι ώρες απασχόλησης ανά μήνα ορίζονται στις 74,8 ώρες (74 ώρες και 50 λεπτά), οι οποίες αντιστοιχούν σε 18,7 ώρες την εβδομάδα, ήτοι 18 ώρες και 40 λεπτά. »

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 26/2/2016 συζητήθηκε σε 6ο έκτακτο θέμα:

ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 24.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %, για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.001, του υπό έγκριση προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.

——————-

Δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια :

Ανάρτηση για Τεχνικό Ασφαλείας

και δημοσιεύτηκε η απόφαση.

Ψ15ΜΩΨ8-ΝΑΕ Απόφαση για δαπάνη Τεχνικού Ασφαλείας 26-2-2016

Η απόφαση δεν έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου μαζί με την εισήγηση για να φαίνεται ποιος εισηγείται το ποσό των 20.000 € + ΦΠΑ., για πόσο διάστημα, αφού στην απόφαση της οικονομικής επιτροπής δε γίνεται σχετική αναφορά.

Ανάρτηση απόφαση 103

 

Είναι φανερό ότι για ένα χρόνο η δαπάνη για τον Τεχνικό Ασφαλείας των 24.600 €, το όριο της απευθείας ανάθεσης που μπορεί να κάνει ο δήμαρχος πιθανόν για ένα χρόνο, δε συγκρίνεται με τις 6.000 € για ένα εξάμηνο που ανατέθηκε πριν 6 μήνες από τον ίδιο δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό.

Σχετικά με τις διαδικασίες. Η προηγούμενη ανάθεση έγινε από το δημοτικό συμβούλιο με συζήτηση ως έκτακτο θέμα για πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας

Στις 26/2/2016 η οικονομική επιτροπή συζήτησε ως έκτακτο θέμα δαπάνη 24.600 € για πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας, χωρίς απόφαση δημοτικού συμβουλίου.

Το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε το απόγευμα της 26/2/2016. Τακτικό ή Έκτακτο θέμα για την  πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας δεν υπήρξε.

 

Σύμφωνα με αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου:

Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ” εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση λόγω της συνδρομής επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο, για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση μιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (33/2012 πραξ. VII Τμημ. Ελ. Συν.).

Από τις παρατεθείσες στην προηγούμενη σκέψη διατάξεις συνάγεται ότι παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους να συνάπτουν συμβάσεις υπηρεσιών προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στην περίπτωση, μεταξύ άλλων, που συντρέχουν λόγοι κατεπείγουσας ανάγκης, ο οποίοι πρέπει να οφείλονται σε απρόβλεπτα γεγονότα, συνεπεία των οποίων να μην είναι δυνατή η τήρηση των νομίμων προθεσμιών για τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού. Νοούνται δε, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, ως απρόβλεπτα γεγονότα εκείνα τα αιφνίδια ή ασυνήθη πραγματικά γεγονότα, τα οποία, ακριβώς επειδή δεν ήταν γνωστά στον αναθέτοντα δήμο, ούτε ανάγονται στη σφαίρα της ευθύνης του, καθιστούν ανέφικτο τον έγκαιρο προγραμματισμό των αναγκαίων για την αντιμετώπισή τους εργασιών (βλ. Ελ.Συν., Τμ. VI αποφ. 1508/2012, 2776, 2236, 2189, 1784/2011).

 

Με βάση τα ανωτέρω η απόφαση της οικονομικής επιτροπής για πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας δεν είναι νόμιμη.

 

Η » γάτα των Αχαρνών» (όχι των Ιμαλαϊων) με πληροφόρησε ότι ο Τεχνικός Ασφαλείας που πρόκειται να προσληφθεί με απευθείας ανάθεση εκτός από τα τυπικά καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας θα κάνει και κάποιες εργασίες για το δήμο Αχαρνών που δε μπορούν να ανατεθούν με αμοιβή.

Αυτή είναι μια τακτική που δεν πρέπει να λειτουργεί με αυτή τη λογική, γιατί κάποιος διοικητικός παράγοντας θα μπορούσε  να ζητήσει μια «ενεργειακή μελέτη» για το σπίτι του. Για αυτές τις λογικές σε επόμενη ανάρτηση.

Τα αμελέτητα είναι εδώ!!

———–

————–

 

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: