Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τεχνικός Ασφαλείας – Μια χρυσοφόρος θέση!!

Posted by koszig στο 1 Απριλίου 2016

Για τους Τεχνικούς Ασφαλείας που προσλαμβάνονταν στο δήμο Αχαρνών έχουν γραφτεί πολλά, (κλικ εδώ),(κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Στην τελευταία ανάρτηση από τις προηγούμενες που γίνεται αναφορά σε διαλόγους στο δημοτικό συμβούλιο:

Με παρέμβασή μου υπενθύμισα στο δημοτικό συμβούλιο ότι δεν είναι νόμιμη η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου Τεχνικών Ασφαλείας, όπως ο νόμος, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στο έγγραφό της επισημαίνει.

Ακούστε τι είπε ο δήμαρχος!!

«Άρα εσείς μας λέτε που θέλετε να πηγαίνει ο δήμος μπροστά να μην πληρώνουμε το γιατρό με 600 ευρώ που πληρώναμε τώρα, αλλά να πάρουμε ένα γιατρό υπάλληλο να τον πληρώνουμε 2.500 το μήνα

Όταν του είπα αυτά λέει ο νόμος απάντησε:»Εσείς είσαστε μαθημένος στις ενστάσεις. Κάνετε ακόμα μια ένσταση«.

Αυτά λοιπόν είπε ο δήμαρχος που ήταν εισηγητής του θέματος. Ο κ. Κασσαβός έκανε μία ερώτηση αν μπορεί κάποιος που ήταν πριν Τεχνικός Ασφαλείας, θα μπορεί να γίνει πάλι. Η δημοτική Αρχή (γενικός γραμματέας και δήμαρχος είπαν όχι, και ο κ. Κασσαβός  μαζί με τους άλλους ψήφισε ομόφωνα την πρόταση. Οι άλλοι δημοτικοί πείστηκαν με τα λεγόμενα του δημάρχου.

Ο κ. Χατζηλέρης, ήδη Τεχνικός Ασφαλείας έχει σύμβαση με 14.664,12 € ετησίως ή 1.222,01 € το μήνα.

Τότε δε φανταζόμουνα ότι ο επόμενος δήμαρχος θα έκανε χειρότερα πράγματα.

 

Με την ανάληψη της εξουσίας από το Γιάννη Κασσαβό ανέκυψε πρόβλημα πρόσληψης Τεχνικού Ασφαλείας.

Στις 13/10/2014,  σχεδόν μόλις ανέλαβε τη διοίκηση του δήμου ο Γιάννης Κασσαβός, με βάση το νόμο 3580/2010, όρισε ένα από τους 14 μηχανικούς του δήμου Αχαρνών ως Τεχνικό Ασφαλείας, (κλικ εδώ). Φαίνεται ότι κάποιος σύμβουλός του υπέδειξε τη σωστή διαδικασία.

Αργότερα ο μηχανικός του δήμου  που είχα αναλάβει Τεχνικός Ασφαλείας συνταξιοδοτήθηκε, ο σύμβουλος αποχώρησε και άρχισε το παιχνίδι.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 9/7/2015, συζητήθηκε ως έκτακτο θέμα η πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας. Φυσικά δεν υπήρχε πριν  δημοσιευμένη εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο. Στην εισήγηση που αναρτήθηκε μετά την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν αναφέρεται ο τρόπος πρόσληψης.

2273 Εισήγηση για πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας 9-7-2015

Στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, προεδρεύοντος του αντιπροέδρου Μιχάλη Βρεττού, αναφέρονται στοιχεία που δεν υπάρχουν στην εισήγηση, όπως ο τρόπος ανάθεσης:

Απόφαση 9-7-2015

Τελικά τρεις μήνες μετά προσλήφθηκε, λόγω του κατεπείγοντος, Τεχνικός Ασφαλείας με προσφορά στο ποσό 5.990 € αντί 6.000 €!! Διάρκεια σύμβασης 6 μήνες, που έληγε στις 2/2/2016

Στις 26/2/2016 η οικονομική επιτροπή με έκτακτο θέμαΨήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 24.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %, για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.001, του υπό έγκριση προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.

Σύμφωνα με την Αριθ. Πρωτ.: οικ. 5420/22-2-2016 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών:

5. Γιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας

Με το άρθρο 27 του ν.4304/2014 δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ, εφόσον δεν διαθέτουν τακτικό προσωπικό, για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων να συνάπτουν συµβάσεις μίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2527/1997 όπως ισχύει) µε ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας ή δηµόσιες συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες.

Με την υπ’ αριθμ. 178/2012 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκαν τα εξής: «Το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των ΟΤΑ α’ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου ΟΤΑ, εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου.

 

Σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ 159/2012 του του Κλιμακίου Στ’ του Ελεγκτικού Συνεδρίου:

Στην περίπτωση δε κατά την οποία νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προτίθενται να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών με απευθείας ανάθεση αυτών, λόγω αδυναμίας τήρησης των προθεσμιών που απαιτούνται για τη διενέργεια σχετικού ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) οι εν λόγω προμήθειες πρέπει να παρασχεθούν κατεπειγόντως και β) η ως άνω κατεπείγουσα ανάγκη πρέπει να οφείλεται αποκλειστικά σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι σε έκτακτα πραγματικά γεγονότα, τα οποία αφενός δεν απορρέουν από παραλείψεις ή έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας της αναθέτουσας αρχής, αφετέρου δεν μπορούσαν, σύμφωνα με τα διδάγματα της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, σε καμία περίπτωση να προβλεφθούν (βλ. πράξεις IV Τμ. Ελ. Συν. 7/2007, 175, 109, 98, 34 και 4/2006, και πράξεις VI Tμ. Ελ. Συν , 91, 105, 171/2007).

 

Σχετικά με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί:

07A.ΑΠΟΦΑΣΗ 529_28-03-16 Απευθείας  ανάθεσης Τεχνικού Ασφαλείας

6Υ0ΠΩΨ8-55Χ Σύμβαση Τεχνικού Ασφαλείας 30-3-2016

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα η Ανάληψη Υποχρέωσης

11. Την με αριθμ. Γ-55/01-02-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης

Ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός δέσμευσε ποσό 24.000 € για πρόληψη Τεχνικού Ασφαλείας, προφανώς γιατί η υπηρεσία γνώριζε ότι η προηγούμενη σύμβαση με τον Τεχνικό Ασφαλείας έληγε στις 2/2/2016.

Ενώ η   κίνηση του δημάρχου και της υπηρεσίας ήταν να ακολουθήσουν τη διαδικασία του έτους  του προηγουμένου έτους, δηλαδή να κάνουν εισήγηση για πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας στο δημοτικό συμβούλιο που συνεδρίασε στις  18/1/2016 καθυστέρησαν και έκαναν την Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης στις 1/2/2016.

Επόμενη Οικονομική Επιτροπή έγινε στις 12/2/2016.

Στις 26/2/2016 έγινε η επόμενη Οικονομική Επιτροπή. Δεν υπήρχε στην ημερήσια διάταξη θέμα Τεχνικού Ασφαλείας. Στη συνεδρίαση αυτή η διευθύντρια της οικονομικής υπηρεσίας έφερε ως έκτακτο θέμα: Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 24.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %, για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.001, του υπό έγκριση προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε:

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Δέχεται το κατεπείγον του θέματος
2. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 24.600,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %, για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.001, του υπό έγκριση προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.
3. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο.

 

Για ποιο λόγο αναφέρεται  το κατεπείγον του θέματος. Αυτό είναι ένα κόλπο που χρησιμοποιεί συνεχώς ο δήμαρχος για να παίρνει αποφάσεις η Οικονομική Επιτροπή, που όπως φαίνεται στα σχετικά βίντεο είναι «εν υπνώσει», γιατί η Οικονομική Επιτροπή:

Άρθρο 72
Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες

δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,

Για τη σύναψη απευθείας αναθέσεων, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, «η ως άνω κατεπείγουσα ανάγκη πρέπει να οφείλεται αποκλειστικά σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι σε έκτακτα πραγματικά γεγονότα, τα οποία αφενός δεν απορρέουν από παραλείψεις ή έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας της αναθέτουσας αρχής, αφετέρου δεν μπορούσαν, σύμφωνα με τα διδάγματα της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, σε καμία περίπτωση να προβλεφθούν»

Η λήξη της σύμβασης ήταν γνωστή στην υπηρεσία, μπορούσε να προβλεφθεί και η παράληψη οφείλεται σε ανεπάρκεια της οικονομικής υπηρεσίας και του δημάρχου που προΐσταται.

Το πόσο έκτακτη ήταν η ανάγκη φαίνεται από το γεγονός ότι η σύμβαση έληξε στις 2/2/2016, η απόφαση για τη δαπάνη ελήφθη στην Οικονομική Επιτροπή στις 26/2/2016, η απόφαση ανάθεσης έγινε ένα μήνα αργότερα, στις 28/3/2016  και η σύμβαση υπογράφτηκε στις 30/3/2016!!

Την ίδια ημέρα που έγινε η Οικονομική Επιτροπή, 26/2/2016 το πρωί, την ίδια ημέρα το απόγευμα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο, που νόμιμα έπρεπε να αποφασίσει για την πρόσληψη του Τεχνικού Ασφαλείας.

Αυτά είναι τα διαδικαστικά θέματα για τα οποία μετά από αναφορά που θα γίνει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και στον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για ακύρωση της απόφασης 103/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, με επιπλέον στοιχείο  τη συμμετοχή της τότε δημοτικής συμβούλου Παναγιώτας Σελήνα, που η μετάταξή της στη ΔΗΦΑ δημοσιεύτηκε στις 3/2/2016, (κλικ εδώ).

Πέρα όμως με το διαδικαστικό υπάρχει και οικονομικό θέμα. Το προηγούμενο εξάμηνο ο ίδιος Τεχνικός Ασφαλείας για ένα εξάμηνο έκανε προσφορά 5.990 €. Ένα εξάμηνο μετά για  σύμβαση ενός χρόνου έκανε προσφορά 22.800 €, δηλαδή 11.400 € το εξάμηνο!!

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς με βάση τους 626 εργαζόμενους  στο δήμο Αχαρνών οι ώρες εργασίας του Τεχνικού Ασφαλείας είναι 18,5 την εβδομάδα , σε σχέση με τις 40 ώρες την εβδομάδα που εργάζονται οι υπάλληλοι του δήμου Αχαρνών.

Ο «μηνιαίος μισθός» Τεχνικού Ασφαλείας για τις μισές ώρες εργασίας στο δήμο, και αυτές πλασματικές, ανέρχεται σήμερα στα 1.900 €!!

 

Στη ΔΗΦΑ έγινε πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας, ως ο νόμος ορίζει. Με απευθείας ανάθεση, χωρίς προκήρυξη, προσλήφθηκε Τεχνικός Ασφαλείας για ένα έτος με το ποσό των 4.800 €. Ετήσιος χρόνος απασχόλησης  75 ώρες, (κλικ εδώ).

Η αμοιβή του Τεχνικού Ασφαλείας στη ΔΗΦΑ, για αντίστοιχη εργασία δύο εβδομάδων  υπαλλήλου μηχανικού στο δήμο, ανέρχεται στο ποσό των 4.800 €!!

 

Κουβαρντάς ο δήμαρχος, Κουβαρντάς και ο πρόεδρος της ΔΗ.Φ.Α!!

——–

———-

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: