Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Η τύχη του προϋπολογισμού έτους 2016

Posted by koszig στο 8 Απριλίου 2016

Στις 5/4/2015 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή του δήμου Αχαρνών, (κλικ εδώ).  Θέμα:«Κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 σύμφωνα με το υπ  αριθ. Πρωτ. 1128/414/11-03-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»

Μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί η με  αριθ. Πρωτ. 1128/414/11-03-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία αναπέμπεται ο προϋπολογισμός του έτους 2016 γιατί δεν τηρεί τις προδιαγραφές του νόμου, δηλ. δεν είναι ισοσκελισμένος.

Οικ. Επ. 8-4-2016

Στη Δι@ύγεια αναρτήθηκε  σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2016. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

Την λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διερεύνηση λήψης δανείου ισοσκέλισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και αποπληρωμής οφειλών του ∆ήµου Αχαρνών .

Στις 5/4/2016, λίγες ώρες μετά τη συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο. Οι παρόντες σύνεδροι, που δεν ήταν μέλη της οικονομικής επιτροπής δεν πληροφορήθηκαν τι ελέχθη στην συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής.

Θέμα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου:»Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2016.»

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση.

Άρχισε με την παρουσίαση του νέου δημοτικού συμβούλου Ηλία Ζηοτυνη που αντικατέστησε την παραιτηθείσα, λόγω μετάταξης στο δήμο Αχαρνών, Παναγιώτα Σεληνά.

———

Εισήγηση για τον προϋπολογισμό έκανε η διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας. Παρών ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός, με ρόλο υπευθύνου «αντιδημάρχου δαπανών», εφόσον δεν έχει αναταθεί αυτή η αρμοδιότητα σε αντιδήμαρχο. Απών ο αντιδήμαρχος Εσόδων Θεόφιλος Αφουξενίδης!!

————-

Στην εισήγησή της η κα. Λέκκα αναφέρεται στο ανωτέρω έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, χωρίς να το αναγνώσει, μιλάει για δύο λόγους αναπομπής και αναφέρεται για ένα δάνειο που έπρεπε να λάβει ο δήμος για να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό.

Στην εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας στην απόφαση της 18/12/2015 για την ψήφιση του προϋπολογισμού, απόφαση 411/75 γινόταν αναφορά:

Λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ 26945/ 31-7-2015 και την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ για την εγγραφή στο σχέδιο προϋπολογισμού τα ποσά τα οποία δεν πρέπει να παρεκκλίνουν τα όρια όπως αυτά έχουν ορισθεί με την ανωτέρω ΚΥΑ, διαπιστώθηκε ότι έχει εγγραφεί στον ΚΑ 0611 ποσό ύψους 9.629.714,85 € που αφορά την τακτική επιχορήγηση του Δήμου για τη κάλυψη λειτουργικών δαπανών αθροιζόμενη με τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μεταφέρθηκαν στο Δήμο μας από 01-01-2011, δεδομένου ότι από 01-01-2016 έχουμε την υποχρέωση καταβολής της μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού,  αντί του ποσού των 9.665.520,76 €.

Αυτό ήταν καθ’ ολοκληρία ψευδές, όπως φάνηκε από τις καταβολές για το λόγο αυτό από το ΥΠΕΣ, (κλικ εδώ).

Στην απόφαση αναφέρεται επίσης:

Α. Την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το έτος 2016, λαμβάνοντας υπόψιν και το έγγραφο του παρατηρητηρίου με το οποίο προσδιορίσθηκαν τα ποσά που πρέπει να καταχωρηθούν στον προϋπολογισμό έτους 2016 που επίσης συνοδεύει υποχρεωτικά την παρούσα.

 Β. Nα εγγραφεί στο σκέλος των εσόδων στην ομάδα τρία δάνειο ύψους 9.263.102,65 € ώστε να ισοσκελιστεί ο Προϋπολογισμός με βάση τις διατάξεις του νόμου 4325/2015 άρθρο 43.

 Γ. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Αυτό προκύπτει ότι ψηφίστηκε προϋπολογισμός ελλειμματικός, εφόσον δεν είχε ληφθεί δάνειο. Εν γνώσει του δημάρχου που το δημοτικό συμβούλιο του ανέθεσε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες, τις οποίες προκύπτει από το αποτέλεσμα ότι δεν έγιναν.

Επόμενος ομιλητής ήταν ο Βασίλειος Λαμπρακάκης, για τον οποίο ο δήμαρχος  καθόρισε τη σχέση του με το δήμο Αχαρνών. «Τεχνικός σύμβουλος»

————-

Ο κ. Λαμπρακάκης ξεκαθάρισε στην ομιλία του για τη μη ισοσκέλιση του προϋπολογισμού : Δάνειο ή παρατηρητήριο.

Για το Παρατηρητήριο γίνεται αναφορά στο άρθρο Άρθρο 174 του ν. 4270/2014 (Κυρώσεις σε Ο.Τ.Α.)

4. Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α. εξακολουθεί να παρουσιάζει για δύο συνεχόμενα τρίμηνα απόκλιση από τους στόχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 και διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ληφθεί τα προσήκοντα μέτρα, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου, ο Ο.Τ.Α. υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης. Ο τρόπος υλοποίησης του Προγράμματος καθορίζεται από το Παρατηρητήριο, ενώ η ένταξη στο ανωτέρω  Πρόγραμμα συνεπάγεται την υποχρέωση εφαρμογής κατά περίπτωση, μέρους ή του συνόλου, των κάτωθι παρεμβάσεων:
α. άμεση εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται από τη νομοθεσία προς διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του Ο.Τ.Α. και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής,
β. αναστολή προσλήψεων,
γ. επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού,
δ. πρόσβαση στο Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263 του ν. 3852/ 2010 (Α΄ 87), οι πόροι του οποίου διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίανσης,
ε. αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές,
στ. αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3‰ (τρία τοις χιλίοις) και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήμο σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανσή του. Ομοίως, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%,
ζ. περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες.

 

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με ερωτήσεις στους εισηγητές.

Σωτήρης Ντούρος

————-

Σπύρος Βρεττός

————–

Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος

————-

Απαντήσεις από Β. Λαμπρακάκη

———–

Τοποθέτηση Σ. Βρεττού

——–

Ερώτηση Σοφία Χριστοπούλου

———-

Απάντηση Ε.Λέκκα

———-

Ακολούθησε ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός.

————

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του δημάρχου αποχώρησε η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μαρία Χαριτίδη και την αντικατέστησε ο Αναστάσιος Χίος, αφού είχε αποχωρήσει από τη συνεδρίαση και ο αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μιχάλης Βρεττός.

Σύντομες απαντήσεις σε ερωτήματα από τον Β. Λαμπρακάκη.

——————-

Τοποθέτηση Σ. Ντούρου.

———-

Τοποθέτηση Σ. Βρεττού.

————–

Παρέμβαση δημάρχου

—————

(σχόλια για αυτή την παρέμβαση του δημάρχου σε επόμενη ανάρτηση)

Τοποθέτηση  Π. Αναγνωστόπουλου

—————

Τοποθέτηση Σ. Χριστοπούλου

————–

Τοποθέτηση  Παναγιώτας Αγγελοπούλου

———–

Τοποθέτηση Παναγιώτη Πολυμενέα

—————-

Ψηφοφορία.

Ψήφιση επί της προτάσεως της Οικονομικής Επιτροπής «Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διερεύνηση λήψης δανείου ισοσκέλισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και αποπληρωμής οφειλών του ∆ήµου Αχαρνών . »

————

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια την 5/4/2016 στις 2:40 μ.μ. Ο προεδρεύων του δημοτικού συμβουλίου  διαβάζει το κείμενο της πρότασης από ένα σημείωμα!!

Η κατάντια του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αχαρνών!!

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας

ΝΑΙ  22, ΟΧΙ 7, ΠΑΡΩΝ 1

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει αναρτηθεί η απόφαση στη Δι@ύγεια.

Τελικά απαιτείται για ένα τόσο σοβαρό οικονομικό θέμα η ψήφιση του θέματος είναι με απόλυτη πλειοψηφία (23 θετικές ψήφοι) ή σχετική πλειοψηφία των παρόντων; Υπάρχει απάντηση.

Ποιος θα κάνει τη διερεύνηση της λήψης δανείου; Ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός με την ειδική συνεργάτιδά του Ιωάννα Τσαντσαράκη;, (κλικ εδώ)

 

Προσοχή σε παρόμοιες περιπτώσεις δεν υπάρχουν μόνο Πολιτικές ευθύνες, αλλά και Ποινικές

———

———-

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: