Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 14 Απριλίου 2016

Είμαστε για τα πανηγύρια;

Posted by koszig στο 14 Απριλίου 2016

Στη Δι@ύγεια δημοσιεύτηκε η εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την :Τοποθέτηση εμπορικών πάγκων μικροπωλητών για το Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής έτους 2016.

7Χ9ΓΩΨ8-ΓΥ2 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το πανηγύρι έτους 2016

Στην απόφαση αυτή μεταξύ των άλλων αναφέρεται:

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, φέρνει για συζήτηση σ το Σώμα το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση της ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία ∆ήµου Αχαρνών η οποία αναφέρει τα εξής:

Η Επενδυτική Αχαρνών δεν έχει κανένα νόμιμο δικαίωμα για το Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής.

 

Άρθρο 178
Γενικές υποχρεώσεις − προστασία
1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό.

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 265
Σύσταση – Λειτουργία

3. Οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από Ο.Τ.Α.. 

Άρθρο 266
Δημοτικές και κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες
1. Για την αξιοποίηση της δημοτικής ή κοινοτικής ακίνητης περιουσίας ή για την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων είναι δυνατή η σύσταση ανώνυμης εταιρείας μόνο από ένα Δήμο ή μία Κοινότητα, οι οποίοι και εισφέρουν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.

 

Στο άρθρο 266 στηρίχθηκαν και τα έδωσα όλα στην Επενδυτική οι προηγούμενοι για τη διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων.

Όμως για τα Τέλη και Δικαιώματα για συγκεκριμένες δραστηριότητες υπάρχει νομικό πλαίσιο.

Προϋπολογισμός 2016 για εμποροπανηγύρεις

Για τις Λαϊκές Αγορές υπάρχει νεώτερος νόμος, ο 4264/2014 που τα έσοδα από τις Λαϊκές Αγορές εισπράττει η Περιφέρεια Αττικής και μέρος τους αποδίδεται στους δήμους.

Άρθρο 7
Ημερήσιο Τέλος
1. Οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές της χώρας κάτοχοι επαγγελματικών ή παραγωγικών αδειών υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος στους φορείς λειτουργίας αυτών, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών, τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την προβολή αυτών. Το ύψος του ημερήσιου τέλους, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής και είσπραξής του, καθώς και κάθε σχετικό θέμα, ρυθμίζονται με αποφάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, για τις λαϊκές
αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες εγκρίνονται από
τον αντίστοιχο Περιφερειάρχη. Για τις λοιπές λαϊκές αγορές της χώρας τα ανωτέρω ζητήματα ρυθμίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου. Ως προς τον καθορισμό του ύψους του τέλους, η ανωτέρω απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ή του Δημοτικού Συμβουλίου αιτιολογείται ειδικά, λαμβάνοντας υπόψη τον ανταποδοτικό χαρακτήρα αυτού.
Οι υπόχρεοι καταβολής του ημερήσιου τέλους στους φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών απαλλάσσονται από το τέλος υπέρ δήμων του άρθρου 21 του β.δ. 24−9/20.10.1958 (Α΄ 171) για την καθαριότητα και αποκομιδή των απορριμμάτων των χώρων που χρησιμοποιούνται από τις λαϊκές αγορές και από το τέλος για τη χρήση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 13 του β.δ. 24−9/20.10.1958 (Α΄ 171).

 

4. Ποσοστό 40% του εισπραττόμενου ημερήσιου τέλους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αποτελεί αφενός μεν το μοναδικό ανταποδοτικό τέλος προς τους Δήμους για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών στους χώρους αυτών με τη μορφή τελών καθαριότητας, τελών κατάληψης πεζοδρομίου και χρήσης κοινόχρηστων χώρων και αφετέρου τυχόν συνδρομή προς τους φορείς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών τους και τον εκσυγχρονισμό και προβολή των λαϊκών αγορών.

Είναι φανερό ότι  το αναγραφόμενο στον προϋπολογισμό Τέλη και Δικαιώματα λαϊκές αγορές ( άρθρου 21 του β.δ. 24−9/20.10.1958 (Α΄ 171) ) δεν ισχύει.

Για τις Εμποροπανηγύρεις που τελούνται μια φορά το χρόνο ισχύει το άρθρο 26 του νόμου  4264/2014.

Άρθρο 26
Ειδικότερα θέματα υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου

1. Για τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, σε παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο, σε πασχαλινές και σε χριστουγεννιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια. Η ισχύς των αδειών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει για τις εμποροπανηγύρεις των θρησκευτικών ή επετειακών εορτών τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, για τις παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο τις επτά (7)
συναπτές ημέρες, για τις πασχαλινές αγορές τις δέκα (10) συναπτές ημέρες και για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τις δεκαπέντε (15) συναπτές ημέρες. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο αποφαίνεται και για τη διάρκεια ισχύος της εντός των ορίων του προηγούμενου εδαφίου.

Είναι φανερό ότι τα τέλη και δικαιώματα του δήμου από τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων δεν εκχωρούνται στην Επενδυτική.

Αυτή την άποψη είχε και ο νυν δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός και τότε αντιπολιτευόμενος στον τότε δήμαρχο Σωτήρη Ντούρο, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Αυτά έλεγε πριν τρία χρόνια ο Γιάννης Κασσαβός. Τώρα θα κάνει ότι έκαναν οι προηγούμενοι για τα πανηγύρια;

 

Και να γυρίσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Ποιος έδωσε το δικαίωμα στην Επενδυτική Αχαρνών να εισηγείται για θέματα που αφορούν στο Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής, εφόσον τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις ανήκουν στο δήμο Αχαρνών και δεν εκχωρούνται;

Για όλα αυτά την ευθύνη θα αναλάβει το δημοτικό συμβούλιο που θα συζητήσει (;) το θέμα της διαχείρισης του πανηγυριού.

 

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου θα είναι για τα πανηγύρια;

————

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Όταν τα νούμερα κυβερνούν την Ελλάδα

Posted by koszig στο 14 Απριλίου 2016

Η Κυβέρνηση δεν μπορεί να καταλήξει στα νούμερα για να κλείσει το Μνημόνιο.

Εν τω μεταξύ:

ΧΑΜΟΣ ΣΤΟ TWITTER ME ΤΟΝ ΚΑΜΜΕΝΟ:ΠΗΓΕ ΣΤΟ ΥΠΕΘΑ ΜΕ ΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΤΑΞΕ ΑΣΚΗΣΗ…

Με στολή παραλλαγής εμφανίστηκε την Πέμπτη στο ΥΠΕΘΑ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος και διέταξε άσκηση «πολεμικής ετοιμότητας» ενάντια στην προκλητικότητα Τουρκίας και Σκοπίων στην Ειδομένη!Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Militaire.gr, ενδεικτική του «πολεμικού κλίματος» είναι η στολή παραλλαγής με την οποία εμφανίστηκε από τα ξημερώματα στο γραφείο του στο ΥΠΕΘΑ ο υπουργός και η οποία αποτέλεσε αντικείμενο σχολιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Κι όμως, λίγα μόνο λεπτά αφότου οι φωτογραφίες με τον κ. Καμμένο είδαν το «φως» της δημοσιότητας, το Twitter πήρε «φωτιά» από τα σχόλια για τον υπουργό Άμυνας.
«Ζει το όνειρο του», «Με στολή παραλλαγής στο Υπουργείο ο Καμμένος. Μένει να πάει και ο Τσίπρας Μαξίμου με στολή τουρίστα», «Μα δεν μας λυπάται κανείς πια;», είναι μερικά από τα ενδεικτικά «τιτιβίσματα» στον γνωστό ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτά γράφουν όσοι δε μπορούν να καταλάβουν τον πατριωτισμό του Υπουργού Άμυνας. (κλικ εδώ)

Και όμως τα νούμερα βγαίνουν!!

————

Προς τα που πέφτει η Βόρεια Κορέα;

Posted in ΑΝΕΛ | Leave a Comment »

Είσαστε για γέλια και για κλάματα!!

Posted by koszig στο 14 Απριλίου 2016

Αύριο Παρασκευή 15 Απριλίου 2016 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή. Μεταξύ των θεμάτων:

1  Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων  Γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2013

2  Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2013.

3  Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2014

4  Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2014

5  Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2014

6  Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2015.

7  Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων  Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2015».

8  Προέλεγχος λογαριασμού διαχείρισης (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Προσάρτημα, Απολογισμός) οικονομικού έτους 2013

9  Προέλεγχος λογαριασμού διαχείρισης (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Προσάρτημα, Απολογισμός) οικονομικού έτους 2014

Για τα τριμηνιαία αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων έγινε αναφορά σε προηγούμενη ανάρτηση, (κλικ εδώ).

Τα τριμηνιαία απολογιστικά στοιχεία που πρέπει να αναρτώνται στη Δι@ύγεια το πρώτο εικοσαήμερο του επόμενου τριμήνου, παρότι τα στοιχεία έχουν αποσταλεί στο ΥΠΕΣ, δεν αναρτώνται κανονικά, (κλικ εδώ)

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου.

Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Τι θα συζητήσει αύριο η οικονομική επιτροπή την υλοποίηση του προϋπολογισμού του τρίτου τριμήνου του έτους 2013; Θα κάνει έλεγχο για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2013; Και καλά η προηγούμενη δημοτική Αρχή ήταν ανίκανη, η αντιπολίτευση στην οικονομική επιτροπή που αποτελούσαν οι Γιάννης Κασσαβός, Παναγιώτης Πολυμενέας και Μαρία Χαριτίδη που ήταν;

Αν μια φορά η τότε δημοτική Αρχή ήταν ανίκανη να δράση, δύο φορές φάνηκε ανίκανη η τότε αντιπολίτευση να αντιδράσει και να ζητήσει εφαρμογή του νόμου.

Τι θα συζητήσουν αύριο; Την ευθύνη του πρώην δημάρχου Σωτήρη Ντούρου, επειδή δεν έφερε για συζήτηση τα οικονομικά στοιχεία του έτους 2013;

Ο νυν δήμαρχος ανέλαβε την εξουσία το Σεπτέμβριο του έτους 2014. Στη θητεία του ήταν η συζήτηση στην οικονομική επιτροπή, που είναι πρόεδρος ακόμα, των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2014 (Ιούλιος-Αύγουστος -Σεπτέμβριος). Τι έκανε για αυτό;

Συζητήθηκαν στην οικονομική επιτροπή και στη συνέχεια στο δημοτικό συμβούλιο τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων των Γ’ και Δ’ τριμήνων του έτους 2015;

Με ποια στοιχεία συντάχτηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2015 και του έτους 2016; Πήραν χαμπάρι τι ψήφιζαν ή τι δεν ψήφιζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι;

Στο νόμο 3463/2006 αναφέρεται:

Άρθρο 163
Απολογισμός − Ισολογισμός Δήμων
1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία.
2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο.
3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή − λογιστή. Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή − λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού.

Ο δήμαρχος ξύπνησε αργά για τους προελέγχους λογαριασμού διαχείρισης.

Τον Σεπτέμβριο του έτους  2014 έπρεπε να ζητήσει να συζητηθεί στην οικονομική επιτροπή  και στο στο δημοτικό συμβούλιο ο προέλεγχος λογαριασμού διαχείρισης έτους 2014.

Τον  Οκτώβριο του έτους 2014 το δημοτικό συμβούλιο έπρεπε να έχει ορίσει ορκωτό ελεγκτή-λογιστή και τον αναπληρωτή του να εργαστούν για προέλεγχος λογαριασμού διαχείρισης έτους 2015.

Από αυτές τις ενέργειες δεν έγινε καμία με ευθύνη του δημάρχου Γιάννη Κασσαβού.

Γιατί όμως  αυτή η πρεμούρα;

Από το Μάϊο του έτους 2015 το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είχε ανακοινώσει τους όρους δανεισμού Δήμων για ισοσκέλιση προϋπολογισμού.

Τ.Π.κ.Δ. Δικαιολογητικά ισοσκέλισης προϋπολογισμού

Στα δικαιολογητικά πρέπει να υπάρχουν:

Δικαιολογητικά βιωσιμότητας, ορθολογικής οργάνωσης και πιστοληπτικής ικανότητας του αιτούντος

1) Ισολογισμοί των τριών τελευταίων ετών θεωρημένοι και εγκεκριμένοι αρμοδίως, άλλως σε αντίθετη περίπτωση θα προσκομίζονται καταρτισμένοι κατά την έγκριση και εγκεκριμένοι κατά την εκταμίευση του δανείου.

2) Απολογισμοί εσόδων και εξόδων των τριών τελευταίων ετών θεωρηµένοι και εγκεκριµένοι αρµοδίως, άλλως σε αντίθετη περίπτωση θα προσκοµίζονται καταρτισµένοι κατά την έγκριση και εγκεκριµένοι κατά την εκταµίευση του δανείου

3) Σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του τρέχοντος έτους. 

Τώρα ξύπνησαν και προσπαθούν να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά για να πάρουν δάνειο περίπου 10.000.000 €.

Τελικά ο ισολογισμός του έτους 2012  σε ποια φάση βρίσκεται:

Ποιοι ευθύνονται από την παρούσα δημοτική Αρχή για την κατάντια του δήμου Αχαρνών;

Σύμφωνα με τον  Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Αχαρνών:

ΑΡΘΡΟ 2:

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται, αμέσως μετά το Δήμαρχο, όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Ευθύνεται έναντι των πολιτικών Οργάνων του Δήμου και ιδιαίτερα του Δημάρχου, για την κανονική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επιμέρους δραστηριότητες των υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της δράσης με βάση τα προγράμματα που αποφασίζει η Δημοτική Αρχή. Υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος  µε απόφασή του, οι οποίες αφορούν κυρίως στο συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών, σε συνεργασία µε το Γενικό Διευθυντή, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µε αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου. Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας:

i. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του ∆ήµου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία µε το Γενικό Διευθυντή.

ii. Προΐσταται όλου του προσωπικού και των υπηρεσιών του Δήμου, ως υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση, διαχείριση, ανάπτυξη και μισθοδοσία του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.

iii. Μεριμνά για την επεξεργασία των θεμάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα µε την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς την υποστήριξή τους ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρό τους.

iv. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου, σε συνεργασία µε τον Γενικό Διευθυντή.

v. Συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του ∆ήµου και παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του ∆ήµου.

vi. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του ∆ήµου σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή.

Στην υπό τον Σωτήρη Ντούρο δημοτική Αρχή Υπήρχε Γενικός Διευθυντής. Στην υπό το Γιάννη Κασσαβό δημοτική Αρχή δεν υπάρχει Γενικός Διευθυντής.

Στην υπό τον Σωτήρη Ντούρο δημοτική Αρχή Υπήρχε Γενικός Γραμματέας του δήμου. Στην υπό το Γιάννη Κασσαβό δημοτική Αρχή ουσιαστικά δεν υπάρχει Γενικός Γραμματέας του Δήμου. Ο φέρων τον τίτλο του Γενικού γραμματέα του δήμου Αχαρνών Θανάσης Κατσιγιάννης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που του έχει αναθέσει ο δήμαρχος ασχολείται με την Περιφέρεια και συμφωτογραφίζεται με το δήμαρχο σε συναντήσεις  με υπουργούς και γενικούς γραμματείς της Κυβέρνησης.

Τελικά αύριο τι θα συζητήσουν και θα αποφασίσουν στην οικονομική επιτροπή; Υπάρχουν εισηγήσεις;

Συνεδρίαση 15-4-2016

Υπάρχει κάποιος να ζητήσει εξηγήσεις για την ανυπαρξία των διοικούντων το δήμο Αχαρνών;

 

———–

————-

 

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »