Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Είσαστε για γέλια και για κλάματα!!

Posted by koszig στο 14 Απριλίου 2016

Αύριο Παρασκευή 15 Απριλίου 2016 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή. Μεταξύ των θεμάτων:

1  Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων  Γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2013

2  Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2013.

3  Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2014

4  Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2014

5  Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2014

6  Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2015.

7  Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων  Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2015».

8  Προέλεγχος λογαριασμού διαχείρισης (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Προσάρτημα, Απολογισμός) οικονομικού έτους 2013

9  Προέλεγχος λογαριασμού διαχείρισης (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Προσάρτημα, Απολογισμός) οικονομικού έτους 2014

Για τα τριμηνιαία αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων έγινε αναφορά σε προηγούμενη ανάρτηση, (κλικ εδώ).

Τα τριμηνιαία απολογιστικά στοιχεία που πρέπει να αναρτώνται στη Δι@ύγεια το πρώτο εικοσαήμερο του επόμενου τριμήνου, παρότι τα στοιχεία έχουν αποσταλεί στο ΥΠΕΣ, δεν αναρτώνται κανονικά, (κλικ εδώ)

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου.

Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Τι θα συζητήσει αύριο η οικονομική επιτροπή την υλοποίηση του προϋπολογισμού του τρίτου τριμήνου του έτους 2013; Θα κάνει έλεγχο για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2013; Και καλά η προηγούμενη δημοτική Αρχή ήταν ανίκανη, η αντιπολίτευση στην οικονομική επιτροπή που αποτελούσαν οι Γιάννης Κασσαβός, Παναγιώτης Πολυμενέας και Μαρία Χαριτίδη που ήταν;

Αν μια φορά η τότε δημοτική Αρχή ήταν ανίκανη να δράση, δύο φορές φάνηκε ανίκανη η τότε αντιπολίτευση να αντιδράσει και να ζητήσει εφαρμογή του νόμου.

Τι θα συζητήσουν αύριο; Την ευθύνη του πρώην δημάρχου Σωτήρη Ντούρου, επειδή δεν έφερε για συζήτηση τα οικονομικά στοιχεία του έτους 2013;

Ο νυν δήμαρχος ανέλαβε την εξουσία το Σεπτέμβριο του έτους 2014. Στη θητεία του ήταν η συζήτηση στην οικονομική επιτροπή, που είναι πρόεδρος ακόμα, των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2014 (Ιούλιος-Αύγουστος -Σεπτέμβριος). Τι έκανε για αυτό;

Συζητήθηκαν στην οικονομική επιτροπή και στη συνέχεια στο δημοτικό συμβούλιο τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων των Γ’ και Δ’ τριμήνων του έτους 2015;

Με ποια στοιχεία συντάχτηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2015 και του έτους 2016; Πήραν χαμπάρι τι ψήφιζαν ή τι δεν ψήφιζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι;

Στο νόμο 3463/2006 αναφέρεται:

Άρθρο 163
Απολογισμός − Ισολογισμός Δήμων
1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία.
2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο.
3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή − λογιστή. Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή − λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού.

Ο δήμαρχος ξύπνησε αργά για τους προελέγχους λογαριασμού διαχείρισης.

Τον Σεπτέμβριο του έτους  2014 έπρεπε να ζητήσει να συζητηθεί στην οικονομική επιτροπή  και στο στο δημοτικό συμβούλιο ο προέλεγχος λογαριασμού διαχείρισης έτους 2014.

Τον  Οκτώβριο του έτους 2014 το δημοτικό συμβούλιο έπρεπε να έχει ορίσει ορκωτό ελεγκτή-λογιστή και τον αναπληρωτή του να εργαστούν για προέλεγχος λογαριασμού διαχείρισης έτους 2015.

Από αυτές τις ενέργειες δεν έγινε καμία με ευθύνη του δημάρχου Γιάννη Κασσαβού.

Γιατί όμως  αυτή η πρεμούρα;

Από το Μάϊο του έτους 2015 το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είχε ανακοινώσει τους όρους δανεισμού Δήμων για ισοσκέλιση προϋπολογισμού.

Τ.Π.κ.Δ. Δικαιολογητικά ισοσκέλισης προϋπολογισμού

Στα δικαιολογητικά πρέπει να υπάρχουν:

Δικαιολογητικά βιωσιμότητας, ορθολογικής οργάνωσης και πιστοληπτικής ικανότητας του αιτούντος

1) Ισολογισμοί των τριών τελευταίων ετών θεωρημένοι και εγκεκριμένοι αρμοδίως, άλλως σε αντίθετη περίπτωση θα προσκομίζονται καταρτισμένοι κατά την έγκριση και εγκεκριμένοι κατά την εκταμίευση του δανείου.

2) Απολογισμοί εσόδων και εξόδων των τριών τελευταίων ετών θεωρηµένοι και εγκεκριµένοι αρµοδίως, άλλως σε αντίθετη περίπτωση θα προσκοµίζονται καταρτισµένοι κατά την έγκριση και εγκεκριµένοι κατά την εκταµίευση του δανείου

3) Σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του τρέχοντος έτους. 

Τώρα ξύπνησαν και προσπαθούν να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά για να πάρουν δάνειο περίπου 10.000.000 €.

Τελικά ο ισολογισμός του έτους 2012  σε ποια φάση βρίσκεται:

Ποιοι ευθύνονται από την παρούσα δημοτική Αρχή για την κατάντια του δήμου Αχαρνών;

Σύμφωνα με τον  Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Αχαρνών:

ΑΡΘΡΟ 2:

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται, αμέσως μετά το Δήμαρχο, όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Ευθύνεται έναντι των πολιτικών Οργάνων του Δήμου και ιδιαίτερα του Δημάρχου, για την κανονική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επιμέρους δραστηριότητες των υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της δράσης με βάση τα προγράμματα που αποφασίζει η Δημοτική Αρχή. Υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος  µε απόφασή του, οι οποίες αφορούν κυρίως στο συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών, σε συνεργασία µε το Γενικό Διευθυντή, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µε αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου. Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας:

i. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του ∆ήµου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία µε το Γενικό Διευθυντή.

ii. Προΐσταται όλου του προσωπικού και των υπηρεσιών του Δήμου, ως υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση, διαχείριση, ανάπτυξη και μισθοδοσία του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.

iii. Μεριμνά για την επεξεργασία των θεμάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα µε την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς την υποστήριξή τους ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρό τους.

iv. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου, σε συνεργασία µε τον Γενικό Διευθυντή.

v. Συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του ∆ήµου και παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του ∆ήµου.

vi. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του ∆ήµου σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή.

Στην υπό τον Σωτήρη Ντούρο δημοτική Αρχή Υπήρχε Γενικός Διευθυντής. Στην υπό το Γιάννη Κασσαβό δημοτική Αρχή δεν υπάρχει Γενικός Διευθυντής.

Στην υπό τον Σωτήρη Ντούρο δημοτική Αρχή Υπήρχε Γενικός Γραμματέας του δήμου. Στην υπό το Γιάννη Κασσαβό δημοτική Αρχή ουσιαστικά δεν υπάρχει Γενικός Γραμματέας του Δήμου. Ο φέρων τον τίτλο του Γενικού γραμματέα του δήμου Αχαρνών Θανάσης Κατσιγιάννης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που του έχει αναθέσει ο δήμαρχος ασχολείται με την Περιφέρεια και συμφωτογραφίζεται με το δήμαρχο σε συναντήσεις  με υπουργούς και γενικούς γραμματείς της Κυβέρνησης.

Τελικά αύριο τι θα συζητήσουν και θα αποφασίσουν στην οικονομική επιτροπή; Υπάρχουν εισηγήσεις;

Συνεδρίαση 15-4-2016

Υπάρχει κάποιος να ζητήσει εξηγήσεις για την ανυπαρξία των διοικούντων το δήμο Αχαρνών;

 

———–

————-

 

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: