Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Βαδίζουμε στην οδός Σαλαμίνος; 2

Posted by koszig στο 17 Απριλίου 2016

Σε προηγούμενη ανάρτηση δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία και οι διαδικασίες που είναι αναγκαίες για τη σωστή διαχείριση των οικονομικών του δήμου Αχαρνών, συνοδευόμενες με την αναγκαία διαφάνεια, (κλικ εδώ).

 

Αν δεν υπήρχε η ανάγκη νέου δανείου η δημοτική Αρχή με δήμαρχο το Γιάννη Κασσαβό δε θα παρουσίαζε την κατάσταση του δήμου φέρνοντας στη δημοσιότητα στοιχείων, όπως είναι οι ισολογισμοί των προηγουμένων ετών 2013, 2014 και η εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2015, (κλικ εδώ).

Τι στοιχεία για τους ισολογισμούς  έφερε  ο κ. Κασσαβός;  Ποια ήταν η εισήγηση για τους ισολογισμούς; Καμία.

Εισήγηση-απόφαση ισολογισμου έτους 2014

 

Η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 («Καλλικράτης«), έχει αρμοδιότητες:

Άρθρο 72
Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες
1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου, 
β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,
γ) προελέγχει τον απολογισμό,

Ας δούμε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον ισολογισμό του έτους 2014.

7ΒΖΖΩΨ8-Υ03 Οικονομική . Επιτροπή Απόφαση για τον  Ισολογισμό έτους 2014

Για την απόφαση αυτή δεν υπάρχει δημοσιευμένη εισήγηση.

Στη δημοσιευμένη απόφαση αναφέρεται:

ΘΕΜΑ: Προέλεγχος λογαριασμού διαχείρισης (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Προσάρτημα, Απολογισμός) οικονομικού έτους 2014

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα  το 9o θέμα της ημερήσιας διάταξης και  παρουσιάζει την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας, που αναφέρεται στην Έγκριση – Προέλεγχο λογαριασμού διαχείρισης (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Προσάρτημα, Απολογισμός) οικονομικού έτους 2013     

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και

 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

             Αφού έλαβε υπ’ όψιν της την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας,  την πρόταση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών, προέλεγξε τα οικονομικά δεδομένα του λογαριασμού διαχείρισης, που υπέβαλε ο Ειδικός Ταμίας του Δήμου και αποφασίζει:

Σύμφωνα με την εισήγηση που περιγράφεται σε αυτή την απόφαση:

Έσοδα-έξοδα 2015

Όλα είναι μια χαρά. Τα εισπραχθέντα έσοδα είναι 74.973.211,16 €, τα δαπανηθέντα είναι 72.339.723,44 €, διαφορά 2.633.487,72 €, δηλαδή στο ταμείο έπρεπε να υπάρχουν 2.633.487,72 €

Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Εισπράξεις από Δάνεια & ΠΟΕ (Παρελθόντων Οικονομικών Ετών).  Υπόλοιπα εισπρακτέα 16.935.917,11 €.

Ρώτησε κανείς από που προέρχονται τα υπόλοιπα εισπρακτέα, γιατί δεν εισπράχθηκαν;

Από τον πίνακα φαίνεται ότι  εισπράξαμε περισσότερα από όσα δαπανήσαμε, και κάνει να παίρνουμε ακόμα από κάποιους οφειλέτες 16.935.917,11 €.

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εισήγηση δε ρώτησε κανένα μέλος της επιτροπής γιατί να ζητάμε δάνειο 10.000.000 €;

Δεν αναρωτήθηκε κανένα μέλος της επιτροπής αν είναι σε εκκρεμότητα υποχρεώσεις δαπανών που δεν έχουν εκδοθεί εντάλματα και δεν έχουν πληρωθεί;

Παρακολουθείστε τις τοποθετήσεις των μελών της επιτροπής και του δημάρχου.

———–

Ούτε καν ρώτησαν τι σημαίνει

Χρηματικό υπόλοιπο

Είναι χρήματα που πρέπει να υπάρχουν στο ταμείο του δήμου ή είναι χρήματα προς είσπραξη;

Τελικά που είναι το περίφημο ποσό που μεταφέρεται κάθε έτος, ποσό που οφείλεται σε κακή διαχείριση  προηγουμένων ετών, και θα πρέπει να καλυφθεί με δανεισμό;

Σε αυτά τα θέματα δεν υπήρξε ερώτηση.

Τελικά στην Οικονομική Επιτροπή αποφάσισαν:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

 Την Έγκριση των οικονομικών στοιχείων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα, Απολογισμός) οικονομικού έτους 2014.

  1. Την υποβολή της Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αναφέρεται ανωτέρω, στο Δημοτικό Συμβούλιο για να παρθεί σχετική απόφαση.
  2. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο

 

Αυτός  είναι ένας ισολογισμός του έτους 2010 που δημοσιεύτηκε με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου το έτος 2011

Ισολογισμός 2010

Στο κάτω μέρος αναφέρεται η Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Με υπογραφή από τον ορκωτό λογιστή.

Στο δημοτικό συμβούλιο η Οικονομική Επιτροπή θα εισηγηθεί τα κείμενα  που δημοσιεύτηκαν τις αντίστοιχες αποφάσεις της  ή θα πρέπει να εισηγηθεί παρόμοιο με το ανωτέρω έγγραφο για κάθε ισολογισμό. Υπάρχουν αυτά τα έγγραφα;

Ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός  με την ανάληψη της διοίκησης του δήμου έλεγε:

———–

Ο δήμαρχος δεν τήρησε το λόγο του για ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ.

Αυτή η ασυνέπεια στερεί τη δυνατότητα σε δημοτικούς συμβούλους, όσους δεν έχει «προσαρτήσει», να γνωρίσουν την πραγματική οικονομική κατάσταση του δήμου Αχαρνών. Δε δίνει τη δυνατότητα σε ειδικούς περί τα οικονομικά δημότες να διατυπώσουν γνώμες και προτάσεις, προκειμένου να προλάβουν την πορεία του δήμου στο Παρατηρητήριο.

Η οικονομική πορεία του δήμου φαίνεται στις τριμηνιαίες  καταστάσεις Εσόδων-Εξόδων, όπου φαίνεται η οικονομική πορεία του δήμου σε σχέση με τις προβλέψεις που πρέπει να υπάρχουν και αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ).

Οι τριμηνιαίες καταστάσεις Εσόδων-Εξόδων δημοσιεύτηκαν εννέα μήνες αργότερα.

Β89ΨΩΨ8-9ΙΤ Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2015

Το ΟΠΔ των ετών 2015, 2016 δεν έχει αναρτηθεί μέχρι σήμερα.

Η μηνιαίες καταστάσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού δε δημοσιεύονται όπως ο νόμος ορίζει. Δημοσιεύτηκε η πρώτη δόση Ιανουάριος -Ιούνιος έξη μήνες αργότερα και οι άλλες μέχρι τον Οκτώβριο του έτους 2015 αρκετούς μήνες αργότερα. Δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία μηνιαίων καταστάσεων προϋπολογισμού τους τελευταίου πέντε μήνες.

7ΗΝΜΩΨ8-ΞΣΚ Απολογιστικά στοιχεία Οκτωβρίου 2015

Αυτή είναι κατάσταση για τα οικονομικά θέματα του δήμου Αχαρνών, που την ευθύνη έχουν ο Γιάννης Κασσαβός ως δήμαρχος, πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής και αρμόδιος για τις δαπάνες, ο αντιδήμαρχος εσόδων Θεόφιλος Αφουξενίδης, ο γενικός γραμματέας του δήμου Θανάσης Κατσιγιάννης και οι υπάλληλοι επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών.

Με αυτά τα δεδομένα ο δρόμος προς το Παρατηρητήριο φαίνεται να είναι μονόδρομος.

 

Η συζήτηση συνεχίζεται!!

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: