Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τα οικονομικά του Δήμου Αχαρνών με απλά λόγια

Posted by koszig στο 30 Απριλίου 2016

Η διοικητική διάρθρωση του δήμου Αχαρνών περιγράφεται στο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, (ΟΕΥ).

ΦΕΚ 1485_2013_ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Όπως φαίνεται στο οργανόγραμμα δεν υπάρχουν καθήκοντα και αρμοδιότητες αντιδημάρχων.

Ο δήμαρχος μεταβιβάζει αρμοδιότητες του, όπως περιγράφονται στην απόφαση ανάθεσης καθηκόντων τους, (κλικ εδώ).

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, που έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως , έχει ισχύ κανονιστικής απόφασης ου ψηφίστηκε από το δημοτικό  συμβούλιο και αντιστοιχεί σε ισχύ νόμου για το δήμο Αχαρνών.

 

Ο δήμος είναι ένας ζωντανός οργανισμός, μια επιχείρηση ειδικού τύπου. Έχει έσοδα και έξοδα.

Τα τακτικά έσοδα του δήμου συνοπτικά είναι:

Έσοδα από την κινητή και ακίνητη περιουσία του δήμου (ενοικίαση οικημάτων και κτημάτων, κοινοχρήστων χώρων, ενοικίαση κινητών μέσων)

Έσοδα από επιχορηγήσεις του Κράτους (για τις  υπηρεσίες που προσφέρει ο δήμος για λογαριασμό του κράτους καταβάλλοντας  τους  μισθούς υπαλλήλων που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες)

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (για υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων, υπηρεσίες αποχέτευσης κ.α)

Έσοδα από ειδικά ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (πολιτικών γάμων, διαχείριση νεκροταφείων, πολεοδομικών πράξεων, κ.α)

Έσοδα από φόρους και εισφορές (ειδικούς φόρους που αποδίδονται στους δήμους, όπως φόρος ζύθου παλαιότερα ή μπίρας σήμερα, και εισφορές από εντάξεις περιοχών στο σχέδιο πόλης)

Έσοδα για επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών (κάλυψη λειτουργικών δαπανών, μισθώματα και λειτουργικές δαπάνες σχολείων, προνοιακά επιδόματα κ.α)

Λοιπά τακτικά έσοδα (έκδοση αδειών καταστημάτων, τέλη διαφήμισης, τέλη διέλευσης γραμμών τηλεπικοινωνιών, προσαυξήσεις και πρόστιμα)

Έκτακτα έσοδα είναι:

Έσοδα από επιχορηγήσεις (για αντιμετώπιση προβλημάτων από θεομηνίες, προγράμματα ένδειας, προγράμματα επανένταξης στην εργασία κ.α.)

Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις ( από την Περιφέρεια, κοινοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ για έργα κ.α)

 

Από τα τακτικά έσοδα  είναι γνωστά στην αρχή του χρόνου τα έσοδα από επιχορηγήσεις του Κράτους, έσοδα από φόρους και τα έσοδα  για επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών.

Τα έσοδα αυτά καταβάλλονται ανά μήνα  και κατατίθενται από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τα υπόλοιπα τακτικά έσοδα προϋπολογίζονται από ποσά που είναι από πριν προκαθορισμένα, όπως τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττονται μέσω ΔΕΗ και πολεοδομικών  πράξεων, δηλ. εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.

Τα έκτακτα έσοδα, άλλα είναι γνωστά λίγο πριν την έναρξη του νέου έτους, όπως προϋπολογισμένα  έσοδα για επενδύσεις από την Περιφέρεια και ΕΣΠΑ.

 

Στο ταμείο του δήμου τα σίγουρα χρήματα είναι εκείνα που είναι γνωστά από την αρχή του χρόνου. Τα υπόλοιπα έσοδα είναι  πιθανά, προϋπολογιζόμενα  να εισπραχθούν και να μπουν στο ταμείο.

Η είσπραξη των πιθανών εσόδων εξαρτάται:

  • από την οικονομική υπηρεσία του δήμου και ειδικότερα από το τμήμα εσόδων, που οφείλει να παρακολουθεί τη ροή των χρημάτων και για όσους καθυστερούν την καταβολή τους να κινεί νόμιμες διαδικασίες για την είσπραξή τους
  • από τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε ορισμένη χρονική περίοδο (οικονομική αδυναμία δημοτών να καταβάλουν τα ανταποδοτικά τέλη, ελάττωση εσόδων σε κέντρα εκδηλώσεων από τα οποία Δήμος εισπράττει δημοτικά τέλη κ.α.)
  • αποφάσεις δικαστηρίων που αναγκάζουν την Κυβέρνηση να μειώσει τέλη που εισπράττονται από το Δήμο, (όπως το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας που ελαττώνεται λόγω μείωσης των αντικειμενικών αξιών (τιμών ζώνης) κ.α.
  • Κυβερνητικές αποφάσεις, όπου τέλη που εισέπραττε  για λαϊκές αγορές ο δήμος το έσοδο μεταφέρθηκε στην Περιφέρεια και ένα μέρος αυτού εισπράττει ο Δήμος

 

Από τα πιθανά έσοδα που δεν έγινα δυνατόν να εισπραχθούν τα προηγούμενα έτη  και οφείλονται σε υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε δημότες ή άλλους είναι χρέη που πρέπει να καταγράψει ο Δήμο ως πιθανά έσοδα το έτος που διανύεται. Αυτά χαρακτηρίζονται ως έσοδα  Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ).

Συμπέρασμα: Ο Δήμος στην αρχή του χρόνου έχει σίγουρα και πιθανά έσοδα. Με βάση τα προϋπολογισμένα έσοδα κανονίζει τις δαπάνες (έξοδα) που θα κάνει κατά τη διάρκεια του χρόνου.

 

Τα έξοδα του δήμου είναι:

00- Έξοδα για γενικές υπηρεσίες (αμοιβές και έξοδα προσωπικού ειδικών θέσεων, παροχές τρίτων, όπως τηλεφωνικά και ταχυδρομικά τέλη, διάφοροι φόροι και τέλη, εκδηλώσεις , ταξίδια, εισφορές σε Νομικά Πρόσωπα του δήμου και σε άλλους φορείς, διάφορα γενικά έξοδα. Έξοδα ΠΟΕ)

10- Έξοδα για Οικονομικές υπηρεσίες (αμοιβές και έξοδα  προσωπικού οικονομικών υπηρεσιών, αμοιβές και έξοδα τρίτων για συντήρηση και έξοδα λογισμικού, ύδρευση κτιρίων και τέλη κυκλοφορίας  αυτοκινήτων, εκτυπώσεις, ενοίκια, μισθώματα κ.α. Έξοδα ΠΟΕ)

15- Έξοδα για υπηρεσίες Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής (αμοιβές και έξοδα προσωπικού των υπηρεσιών Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, προνοιακά επιδόματα, είδη υγιεινής, εκτυπώσεων, μισθώματα και συντήρηση κτιρίων  κ.α. Οφειλές  ΠΟΕ)

20- Έξοδα για υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (αμοιβές και έξοδα προσωπικού των υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, παροχές σε τρίτους, όπως ΔΕΗ και συνδέσμους για αποδοχή απορριμμάτων, συντήρηση μηχανημάτων και εξοπλισμό τους, προμήθεια αναλωσίμων. κ.α. Οφειλές ΠΟΕ)

25- Έξοδα για υπηρεσίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης (αμοιβές και έξοδα προσωπικού των υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης, δαπάνες για κατασκευή Τεχνικών Έργων, συνδέσεις ακαθάρτων σε περιοχές του δήμου, μελέτες για την κατασκευή έργων ομβρίων υδάτων, πληρωμές  ΠΟΕ)

30- Έξοδα για Υπηρεσία Τεχνικών έργων (αμοιβές και έξοδα προσωπικού της υπηρεσίας Τεχνικών Έργων, συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων, υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων, κατασκευή εγκαταστάσεων κοινής χρήσης, όπως οδών, πλατειών, παιδικών χαρών και γενικά παιδοτόπων, μελέτες για παιδικούς σταθμούς και συντήρησή τους, κ.α. Πληρωμές ΠΟΕ)

35- Έξοδα για Υπηρεσίες Πρασίνου ( Πρασίνου, μισθώματα εκτάσεων και έργων, μισθώματα μηχανημάτων, προμήθεια αναλωσίμων για μηχανήματα και υλικά γραφείου, προμήθεια φυτών και δενδρυλλίων, πληρωμές ΠΟΕ.)

40- Έξοδα για Υπηρεσίες Πολεοδομίας (αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Υπηρεσίας Πολεοδομίας, απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων, δαπάνες για μελέτες επέκτασης σχεδίου πόλεως, εφαρμογές πολεοδομικών μελετών. Πληρωμές ΠΟΕ).

45- Έξοδα για Υπηρεσίες Νεκροταφείων (αμοιβές και έξοδα προσωπικού των Υπηρεσιών Νεκροταφείων, συντήρηση και επισκευή κτιρίων, υλικά ευπρεπισμού και καθαρισμού, δαπάνες ύδρευσης, φωτισμού και καθαριότητας, προμήθεια εργαλείων, κ.α.)

50- Έξοδα για Δημοτική Αστυνομία (αμοιβές και έξοδα προσωπικού, παροχές ένδυσης.

65- Έξοδα για υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (έργα που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), μελέτες και κατασκευές έργων, κ.α.)

70- Έξοδα για Λοιπές Υπηρεσίες (Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων κ.α.)

Στον προϋπολογισμό υπάρχουν  κωδικοποιήσεις  της μορφής  κατηγορία-υποκατηγορία-υποκατηγορία:

  • 20-     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
  • 20-6011. Τακτικές αποδοχές
  • 20-6011.001    Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

 

 

Τα έσοδα και τα έξοδα του δήμου κάθε χρόνο καταχωρούνται ως προβλέψεις στον προϋπολογισμό του δήμου.

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού υπάρχουν διατάξεις νόμων που σχετίζονται με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) που δίνουν λεπτομερείς οδηγίες κατάρτισής του.

Γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού-2016-DHM_FEK-1621-B-31-7-2015

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του έτους 2016, που σχέδιό του έπρεπε να έχει υποβληθεί μέσα στο Νοέμβριο του έτους 2015, λαμβάνονται στοιχεία εκτέλεσή του για τα έτη 2014 και 2015. Το τελευταίο σχέδιο του προϋπολογισμού του έτους 2016 , μετά την αναπομπή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, συντάχτηκε το Μάρτιο του έτους 2016.

681ΗΩΨ8-ΚΗ4 Μη ισοσκελισμένος προϋπολογισμός 2016

 

Όπως φαίνεται στην ανωτέρω απόφαση σχετίζονται τα έσοδα των ετών 2014 και 2015.

Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ Ι., είναι το ποσό του έτους 2014

Ας δούμε ένα παράδειγμα για τον κωδικό εσόδων 0111 – Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)

Το έτος  2014 εισπραχθέντα ήταν 383.560,84  ευρώ . Το έτος 2015 εισπραχθέντα ήταν  361.309,42  ευρώ. Στον ανωτέρω προϋπολογισμό 2016 αναγράφεται το ποσό των 383.560,00 ευρώ.

Είναι σωστός ο προϋπολογισμός;

Στις 23 Ιανουαρίου 2015 ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός συνυπέγραψε με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο Τσακνάκη, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δημοσίας Τάξης και πρώην Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ.Αθανάσιου Ανδρεουλάκου, σύμφωνο  συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο και το Υπουργείο, (κλικ εδώ)

Το σύμφωνο συνεργασίας αποτελεί ορόσημο σε συμβολικό και ουσιαστικό επίπεδο για το Δήμο μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι η πρώτη φορά που το Ελληνικό Δημόσιο:

α) αναγνωρίζει επίσημα το καθεστώς ιδιοκτησίας του Δήμου Αχαρνών επί της έκτασης 2.521,71 στρεμμάτων στη θέση Αμυγδαλέζα (εκ των οποίων η ΕΛ.ΑΣ. καταλαμβάνει τα 363,5 στρέμματα)

β) αναγνωρίζει και προστατεύει το αναφαίρετο δικαίωμα του Δήμου να λαμβάνει από την ΕΛ.ΑΣ. μίσθωμα ύψους 550.000 ευρώ/ετησίως για τη χρήση του ακινήτου.

γ) θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός πρότυπου Αστυνομικού τμήματος με διαρκή και αποτελεσματική αστυνόμευση για την πάταξη της παραβατικότητας και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στο Δήμο Αχαρνών.

δ) δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο Αχαρνών να προβεί μονομερώς στην καταγγελία της σύμβασης σε περίπτωση μεταβολής της χρήσης του μισθίου χωρίς την σύμφωνη γνώμη του.

Στα απολογιστικά στοιχεία του  προϋπολογισμού του έτους  2015 για έσοδα από μισθώματα ακινήτων:

Υλοποίηση Δεκέμβριος 2015 Μισθώματα

Δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν:

  • Η σύμβαση με την ΕΛ.ΑΣ. δεν ισχύει.
  • Ο Δήμος Αχαρνών στις αναμορφώσεις των προϋπολογισμών του έτους 2015 δεν έχει εγγράψει ως έσοδο το ποσό των 550.000 .

Το έσοδο των 361.309,42 ευρώ προέρχεται από το Καζίνο Πάρνηθας  για ετήσιο μίσθωμα του χώρου του Τελεφερίκ.

Είναι φανερό ότι το έτος 2016 έσοδα από το μίσθωμα για το χώρο που η Αστυνομία κατέχει στην Αμυγδαλέζα θα ανέρχονται σε 1.000.000 ευρώ περίπου.

Αυτά προς το παρόν για τον ελλειμματικό προϋπολογισμό του έτους 2016.

Θα υπάρξει συνέχεια με παράθεση στοιχείων για τον αναμορφωμένο προϋπολογισμό του έτους 2016.

 

Δήμαρχε καλή η φωτογράφιση, αλλά τα χρήματα που είναι;

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: