Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for Μαΐου 2016

Αποτελέσματα δαπανών

Posted by koszig στο 31 Μαΐου 2016

Τα αποτελέσματα δαπανών για τα έτη 2013,2014 και 2015 μπορούν να συγκριθούν και να οδηγήσουν σε σημαντικά συμπεράσματα.

Αποτελέσματα δαπανών 2013

Αποτελέσματα δαπανών 2014

Αποτελέσματα δαπανών 20115

Από τα συνοπτικά στοιχεία τα σημαντικότερα είναι  τα τελικά έσοδα και οι τελικές δαπάνες

Συγκριτικά στοιχεία εσόδων - εξόδων

Φαινομενικά τα έσοδα των ετών 2013 και 2015 ήταν μικρότερα από τις δαπάνες σε αντίθεση με το έτος 2014.

Εκείνο που έχει σημαντική αξία είναι ότι από αυτά που προϋπολογίζονται περίπου τα μισά είναι εκείνα  που εισπράττονται και δαπανώνται.

Στον προϋπολογισμό του έτους 2016 υπάρχουν ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ για έσοδα που θα εισπραχθούν και δαπάνες που θα γίνουν. Το ποσά που θα αναγραφούν για τις δύο περιπτώσεις προσδιορίζονται από τις Κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΚΥΑ) που καθορίζουν τι αναγράφεται σε κάθε κωδικό ως έσοδο ή ως έξοδο.

 

Προϋπολογισμό εσόδων 2016

Ανακεφαλαίωση δαπανών 2016

Να δούμε μερικές  δαπάνες που προτείνει η διοίκηση του δήμου Αχαρνών για το  έτος 2016 σε σύγκριση με τις δαπάνες που έγιναν μέχρι το τέλος του έτους 2015.

Ανακεφαλαίωση δαπανών 2014-2015- πρόταση 2016

Στον κωδικό 60 που αναφέρεται σε Αμοιβές και έξοδα προσωπικού οι δαπάνες  υπερβαίνουν το έτος 2016 σε σχέση με τις δαπάνες το έτος 2015 κατά 2.135.590,47 €

Μπορεί ο δήμαρχος ή οι οικονομικές υπηρεσίες να εξηγήσουν αυτή την αύξηση. Προβλέπεται να προσληφθούν νέοι υπάλληλοι; Προβλέπεται αύξηση των μισθών των υπαλλήλων;

Οι μόνιμοι υπάλληλοι του δήμου αποχωρούν με συνταξιοδοτήσεις. Οι δαπάνες θα αυξηθούν με την πρόσληψη νέων για δίμηνα, τρίμηνα ή οκτάμηνα;

Να πάμε παρακάτω. Κωδικός  61, Αμοιβές αιρετών και τρίτων. Οι προβλεπόμενες δαπάνες το έτος 2016 υπερβαίνουν το έτος 2015 κατά 308.754,65 €.

Αποδοχές ειδικών θέσεων

Οι υπάλληλοι ειδικών θέσεων είναι οι ειδικοί σύμβουλοι, επιστημονικοί συνεργάτες και ειδικοί συνεργάτες του δημάρχου. Μεταξύ των οποίων είναι και αόρατη ειδική συνεργάτης με αμοιβή 16320 € το χρόνο και 4.008 € ασφαλιστικές εισφορές.

Οι αποδοχές του γενικού γραμματέα 2778,75 € το μήνα. Σύμφωνα με εντολή δημάρχου, όπως έχει γίνει γνωστό, δεν ασχολείται με τα καθήκοντα που ορίζονται από τον ΟΕΥ, αλλά με εξειδικευμένα θέματα.

Πριν δύο μήνες το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να κινηθεί η διαδικασία για την πρόσληψη 4 δικηγόρων και έδωσε τη σχετική εντολή στο δήμαρχο. Έγινε καμία ενέργεια μέχρι σήμερα;

μοιβές δικηγόρων

Οι αναθέσεις σε δικηγόρους την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2016 ανέρχονται σε 239!!  Υποτίθεται ότι θα προσληφθούν το 2016 οι τέσσερις δικηγόροι και για τους υπόλοιπους οι δαπάνες θα είναι της τάξης των 80.000 €.

Στον κωδικό 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως  είναι δαπάνες  που ένα μέρος επιχορηγεί το κράτος για τα δάνεια του εξωτερικού

Επιχορήγηση για δάνεια

 

Δάνεια προϋπολογισμός 2016

Το κράτος επιχορηγεί το δήμο Αχαρνών να πληρώνει τα τοκοχρεωλύσια του δανείου των 35.000.000 € της Godman Sachs.

Στον κωδικό 73 με τίτλο Έργα, υπάρχει πρόταση  δαπάνης  3.595.275,48 €. Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2016 είχε προταθεί δαπάνη 3.658.134,28 €. Από αυτά για νέα έργα ήταν ποσού 1.303.200,00 €  από τα οποία η χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής ήταν  1.085.000 €. Τα έργα αυτά απεντάχθηκαν στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής το Μάρτιο του έτους 2016. Το έτος 2015 οι δαπάνες για έργα ήταν 1.384.994,53 €.

Στον κωδικό 74 με τίτλο Μελέτες έρευνες, Πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 912.848,61 €. Το έτος  2015 δαπανήθηκαν 18.450 €. !!!

Από ποιο κωδικό εσόδων θα γίνει αυτή η χρηματοδότηση;

 

Για τον Κωδικό 8 στην επόμενη ανάρτηση και τα τελικά συμπεράσματα για τη ανάγκη λήψης ή όχι του δανείου

 

Και για να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας ας ακούσουμε τι έλεγε στη συνεδρίαση της 9/11/2012 για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τη έγκριση του Σχεδίου Οικονομικής
Υποστήριξης του Δήμου με βάση την αριθμ. 43/29-06-2012 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών για Ισοσκέλιση του προϋπολογισμού των Δήμων, (κλικ εδώ)

 

Τα γραπτά μένουν ως και οι βιντεοσκοπήσεις που μερικοί τις δείχνουν όταν τους συμφέρουν.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Uncategorized | Leave a Comment »

Η κατάντια του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αχαρνών

Posted by koszig στο 30 Μαΐου 2016

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 18-5-2016 μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ήταν:

Πρόσκληση για συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου 18-5-2016

Διαφημιστικές πινακίδες 18-5-2016

Τέλος του πέμπτου μήνα του έτους  2016. Ο δήμος Αχαρνών ασχολείται με εορτές και πανηγύρεις. Η οικονομική επιτροπή αναθέτει υποθέσεις σε δικηγόρους, (κλικ εδώ). Το δημοτικό συμβούλιο ασχολείται μα σοβαρότερα θέματα. Καθορισμός θέσεων στάθμευσης σε ΑΜΕΑ. Μεταξύ αυτών και ένα σοβαρότατο θέμα που είναι ο ο κανονισμός υπαίθριας διαφήμισης και τα τέλη επιβολής προστίμων.

Το θέμα των διαφημιστικών πινακίδων είχε απασχολήσει την δημοτική Αρχή υπό τον Παναγιώτη Φωτιάδη. Με παρεμβάσεις στα αρμόδια όργανα η κατάσταση κάπως διορθώθηκε.

Με την ανάληψη της διοίκησης του δήμου υπό τον Σωτήρη Ντούρο η κατάσταση άρχισε να διορθώνεται, (κλικ εδώ),  (κλικ εδώ).

Με την αρ. 282/6-10-2011 απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο καθόρισε τους χώρους και τους τύπους των διαφημιστικών πινακίδων.

2293 Απόφαση 282 6-10-2011 για διαφημιστικές πινακίδες

Στις 6-3-2015 συνεδρίασε  το δημοτικό συμβούλιο με θέμα: «  Έγκριση κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης  του Δήμου Αχαρνών ».

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση

 

Η εισήγηση του δημάρχου για τον κανονισμό υπαίθριας διαφήμισης.

2086 Εισήγηση για απόφαση 71 της 6-3-2015

Στην εισήγηση αυτή αναφέρονται:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

  1. Του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων) περί Κανονιστικών αποφάσεων,

     Για το λόγω αυτό  προτείνουμε  όπως πάρετε απόφαση  σε επόμενη συνεδρίαση για την έγκριση του κανονισμού Υπαίθριας διαφήμισης .

Την με αριθμό 115/6-11-2013 απόφαση  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Έγκριση Κανονισμού Υπαίθριας διαφήμισης» την οποία σας επισυνάπτουμε.

2128 Εισήγηση για απόφαση 115

2128 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 115 6-11-2013

2086 Απόφαση 71 6-3-2015 Κανονισμός για διαφημιστικές πινακίδες

Όπως φαίνεται στην ανωτέρω συνεδρίαση

Συνεδρίαση 6-3-2015

Ο Γενικός Γραμματέας του δήμου Αχαρνών είναι «ωσεί παρών», αφού ο δήμαρχος του έχει αφαιρέσει τις νόμιμες δραστηριότητες που ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, ο δήμαρχος εισηγείται ως διοικητικός υπάλληλος, ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος  Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων γράφει τα πρόχειρα πρακτικά των συνεδριάσεων και ο προεδρεύων αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου τηρεί τον «δικό του» κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με το νόμο 3463/2006

Άρθρο 79
Κανονιστικές Αποφάσεις
1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:
α) Θέτουν κανόνες:

2. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαμβάνονται από τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, το συντομότερο δυνατό διάστημα από την έναρξη της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου.
Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο η δημαρχιακή επιτροπή.
Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαμερίσματος ή οικισμού, η δημαρχιακή επιτροπή διαμορφώνει την εισήγησή της, μετά από γνώμη του οικείου τοπικού συμβουλίου.
Για τη διαμόρφωση της εισήγησης, η δημαρχιακή επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αρμόδιων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων και ομάδων πολιτών της περιφέρειας του Δήμου, με τους οποίους έρχεται σε διαβούλευση, καθώς και τυχόν ειδικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων.
3. Με τις κανονιστικές αποφάσεις της παραγράφου 1 μπορεί να καθορίζονται οι περιπτώσεις, για τις οποίες επιβάλλονται διοικητικά μέτρα και πρόστιμα, ορίζοντας το ύψος του προστίμου και τη διαδικασία επιβολής τους.
4. Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό τους, στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα του Δήμου ή της Κοινότητας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 και περίληψη αυτών σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. Οι αποφάσεις αυτές παραμένουν συνεχώς εκτεθειμένες σε χώρο του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, που είναι προσιτός στο κοινό. Οι ίδιες αποφάσεις, με φροντίδα του προέδρου του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί
να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου ή της Κοινότητας.
Επιπλέον, το δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο λαμβάνει μέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών, μέσω των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, εκδίδοντας ειδικούς οδηγούς ενημέρωσης των κατοίκων και των οικείων επαγγελματικών τάξεων και χρησιμοποιεί, για τον ίδιο σκοπό, οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

Στην εισήγησή του ο δήμαρχος αναφέρεται στο άρθρο 79 του Ν. 3463/2006. Στην απόφαση που ελήφθη, στην οποία ήταν παρών, δεν πήρε χαμπάρι ότι στο άρθρο 79 προβλέπονται διαδικασίες που δεν τηρήθηκαν; Καλά αν ένας είναι νέος δήμαρχος να του διαφεύγουν μερικές λεπτομέρειες, αλλά ο κ. Κασσαβός ήταν εισηγητής της απόφασης και μέλος του δημοτικού συμβουλίου πάνω από 9 χρόνια από την ψήφιση του Ν. 3463/2006. Δεν κατάλαβε τίποτα από αυτόν;

Οι προηγούμενες αποφάσεις έπασχαν τυπικά, εφόσον δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες ψήφισης των αποφάσεων και δημοσίευσης αυτών.

Αν σε κάποιο επιβληθεί πρόστιμο μερικών χιλιάδων ευρώ, όπως στο παρελθόν, να μπορεί με ένα έμπειρο δικηγόρο να ακυρώσει αυτές τις αποφάσεις για τυπικές παραλήψεις.

Θα πει κάποιος γιατί τα θυμάσαι  όλα αυτά που αποτελούν απώτερο και πρόσφατο παρελθόν;

Γιατί τα διοικητικά λάθη δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται και να δημιουργείται η εντύπωση ότι έτσι έκαναν οι προηγούμενοι, μπορούμε και εμείς να κάνουμε τα ίδια.

Να γυρίσουμε στην αρχή της ανάρτησης και να δούμε τι έγινε στη συνεδρίαση της  18/5/2016.

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ για διαφημιστικές πινακίδες

Στην εισήγηση αυτή  αναφέρεται η  με αριθμό 698/9-11-2007 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών «Προσδιορισμός τελών διαφήμισης από το έτος 2008 και εφεξής –
Διαδικασία χορήγησης αδειών για την άσκηση υπαίθριας διαφήμισης -Έναρξη ισχύος απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου»

Για την απόφαση  αυτή, 698/2007,  υπήρξε έγγραφη αναφορά για μη νόμιμη εκτέλεση απόφασης, (κλικ εδώ).

Για την  τροποποίηση ή την  επικύρωση κανονιστικής απόφασης πρέπει να τηρηθεί η ίδια διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 79 του ν. 3463/2006.

Αυτή είναι η απόφαση της 18/5/2016 που αναρτήθηκε 11 ημέρες αργότερα στη Δι@ύγεια!!

Ανάρτηση απόφασης για διαφημιστικες πινακίδες

601ΓΩΨ8-0ΤΧ Συνεδρίαση Δ.Σ. 18-5-2016. Απόφαση για επικαιροποίηση κανονισμού για διαφημιστικές πινακίδες

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη, την εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, την πρόταση του Αντιδημάρχου Κου Παλιούρα Αντώνιου, την πρόταση
της Δημοτικής Παράταξης ‘ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ’, τις απόψεις των ομιλητών, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Με ψήφους 14 κατά και 4 υπέρ απορρίπτει την πρόταση της Δημοτικής Παράταξης ‘ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ’ όπως αυτή κατατέθηκε από το Δημοτικό
Σύμβουλο Κο Τοπαλλιανίδη Βασίλειο.
Β) Με ψήφους 14 υπέρ και 4 κατά αποδέχεται την εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και εγκρίνει να επικαιροποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου με τις οποίες καθορίσθηκαν χώροι για την προβολή διαφημίσεων, του κανονισμού αυτών καθώς επίσης το ύψος της επιβολής
προστίμων και το ύψος του τέλους από το έτος 2016 και εφεξής και συγκεκριμένα:

……………………………….

Σύμφωνα µε την µε αριθµό 698/2007 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο προσδιόρισε τέλη διαφήμισης από το έτος 2008 και εφεξής. Επίσης µε την µε αριθμό 71/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο Κανονισμός Υπαίθριας διαφήμισης ενώ δεν καθορίστηκαν τέλη για την εφαρμογή της αδειοδότησης τους καθώς υπάρχει η µε αριθμό 698/9-11- 2007 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών «Προσδιορισμός τελών διαφήμισης από το έτος 2008 και εφεξής.

 

Στη συνεδρίαση αυτή, για κακή τύχη του δημάρχου, προέδρευσε ο αντιδήμαρχος Αναστάσιος Χίος, ο οποίος θέλησε να εφαρμόσει το γράμμα του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, ο οποίος προβλέπει ονομαστικές ψηφοφορίες.

Κατά την ψηφοφορία το αποτέλεσμα ήταν 14 ψήφοι υπέρ. Σύμφωνα με το άρθρο 79, παρ. 2 :» Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους«, δηλαδή με 23 θετικές ψήφους.

Επειδή με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας η πρόταση-εισήγηση απορρίφθηκε, η υπηρεσία του δήμου και ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός που υπογράφει το «ακριβές απόσπασμα αυθημερόν» ΠΑΡΑΝΟΜΑ αναγράφουν στην απόφαση ότι το δημοτικό συμβούλιο αποδέχτηκε την εισήγηση-πρόταση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και εγκρίνει να επικαιροποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην απόφαση επίσης αναφέρεται:

Για τα πολιτικά κόμματα καθώς και για τις θρησκευτικές τελετές θα πρέπει να υποβάλλεται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους και τους διοργανωτές , αίτηση για χορήγησή άδειας από τον Δήμο, έτσι ώστε ο Δήμος να λαμβάνει γνώση. Σε κάθε περίπτωση τα πολιτικά κόμματα έχουν την ευθύνη για την ανάρτηση των πανό καθώς και για τη αφαίρεσή τους από τα σημεία που έχουν τοποθετηθεί.

Παρόμοια πρόταση δεν περιέχεται στην εισήγηση και δε συζητήθηκε. Αυτό το τμήμα της απόφασης ενδεχομένως  να αποτελεί πλαστογραφία της απόφασης.

Αυτά όμως θα τα χαρακτηρίσουν τα αρμόδια διοικητικά και άλλα όργανα στα οποία θα γίνει η σχετική αναφορά.

 

Φαίνεται ότι το παρελθόν δεν προβληματίζει την ηγετική ομάδα του δήμου Αχαρνών.

Ο καιρός γαρ εγγύς

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Φεστιβάλ Αγάπης – Η εκδήλωση

Posted by koszig στο 29 Μαΐου 2016

Σε προηγούμενη ανάρτηση έγινα αναφορά στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, (κλικ εδώ)

Σάββατο 28 Μαΐου 2016.

Όλα ήταν έτοιμα για την εκτέλεση του προγράμματος, που άρχισε με καθυστέρηση μιας ώρας, λόγω των συνηθειών των Ελλήνων!!

Το πρόγραμμα άρχισε με σύντομη ομιλία της Διευθύντριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου και των συνδιοργανωτών της εκδήλωσης Παναγιώτη Καζανά, προέδρου της Αντικαρκινικής Εταιρείας, Παραρτήματος Αχαρνών και του Παναγιώτη Κουτσολέλου, εκ μέρους των «Δημοτών των Αχαρνών».

Ακολούθησε ο Παναγιώτης Φουντουλάκης, πρόεδρος της Παραολυμπιακής Επιτροπής & Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ

Η Έφη Χρύσου παρουσίασε την Επιχειρηματικότητα του ΕΕΕΕΚ Αγ. Δημητρίου «Φρουτοεκπλήξεις»

 

Ακολούθησε ο Στέλιος Κημπουρόπουλος, ειδικευόμενος Ψυχίατρος – Σεξολόγος με θέμα «Η ερωτική Ζωή στην αναπηρία»

 

Επόμενη ομιλήτρια η Νικολέτα Λάσκαρη, Ψυχολόγος  με θέμα «Τροχηλατώντας στην πόλη»

 

    

    

    

    

    

Στο σημείο αυτό σταμάτησε η παρουσίαση, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων σε άλλη εκδήλωση στους Θρακομακεδόνες.

 

Η παρουσίαση συνεχίστηκε στην Κεντρική Πλατεία Μενιδίου με παρουσίαση:

Πολεμική τέχνη capoeira με Abadá-Capoeira

 

και παρέλαση με :

Batala Atenas, αφροβραζιλιάνικα κρουστά σε μουσική samba reggae

Μια εκδήλωση που πρέπει να δημιουργεί προβληματισμούς και σκέψεις σε όλους μας

Posted in Αντικαρκινική Αχαρνών | Leave a Comment »

Χάθηκε σκύλος

Posted by koszig στο 29 Μαΐου 2016

 

Boxer αρσενικό εκλάπει από σπίτι στο Κεντρικό Μενίδι. Έχει απλή αλυσίδα στο λαιμό.

Αναζητείται. Για ενημέρωση στο τηλέφωνο 6982860141 .

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Φεστιβάλ Αγάπης

Posted by koszig στο 28 Μαΐου 2016

fes

isot

dance

 

Σχόλιο: Καλές οι εκδηλώσεις, αλλά όχι όλες την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες.

 

 

Posted in Αντικαρκινική Αχαρνών | Leave a Comment »

Υποβάθμιση και ευτελισμός της Οικονομικής Επιτροπής

Posted by koszig στο 26 Μαΐου 2016

Ένα σημαντικότατο όργανο διοίκησης, μετά το δημοτικό συμβούλιο είναι η Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 72
Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες
1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου,
β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,
γ) προελέγχει τον απολογισμό,

ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,
ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,
ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,
ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.
Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ..

2. Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.

Τι συμβαίνει στην οικονομική επιτροπή του δήμου Αχαρνών.

α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού έχουν γραφεί πολλά και θα γραφούν και άλλα

β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,

 Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014) ορίζονται τα εξής: «9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Στις 20 Απριλίου 2016 δημοσιεύτηκε η απόφαση της οικονομικής επιτροπής της  15 Απριλίου 2016 για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Ιουλίου- Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου έτους 2015.

τριμηνιαία Γ,Δ 2015

Στο δημοτικό συμβούλιο ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής  Γιάννης Κασσαβός έπρεπε να έχει υποβάλει στο δημοτικό συμβούλιο μέσα στον Οκτώβριο 2015  και τον Ιανουάριο 2016  τις αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής για συζήτηση και έγκριση.

Στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της 15 Απριλίου 2016:

Η Οικονομική Επιτροπή

• αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο,

• αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών τα άρθρα 72 παρ.1 εδ. β΄και 266 του Ν.3852/2010 την υπ’ αριθµ. 40038/9-9-2011( ΦΕΚ 2007/9-9-2011) απόφαση του ΥΠΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα

Α. Την υποβολή της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 6 του ∆΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2015, στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση.

Β. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Γ. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο

Το πρώτο τρίμηνο του έτους 2016 έληξε στο τέλος Μαρτίου 2016. Μέχρι το τέλος Απριλίου έπρεπε να έχει γίνει συζήτηση στην οικονομική επιτροπή για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγουμένου τριμήνου και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο που έπρεπε να συνεδριάσει το μήνα αυτό.

Καμία από αυτές τις ενέργειες δεν έκανε ο κ. Κασσαβός, παρότι η οικονομική επιτροπή του ανέθεσε τις περαιτέρω ενέργειες.

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του νόμου 3852/2010: (Αρμοδιότητες του δημάρχου)
β) Eκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. H μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.

 

ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.

Ο δήμος Αχαρνών δεν έχει προσλάβει δικηγόρους με ωριαία αντιμισθία. Αυτό είναι ένα γεγονός  που τήρησαν με ευλάβεια  οι προηγούμενες  δημοτικές αρχές.

Οι διαδικασίες είναι συνοπτικές.

Στις 31/1/2016 έγινε η τοποθέτηση προϊσταμένων τμημάτων. Μέχρι αυτή την ημερομηνία προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας ήταν  η γραμματέας της οικονομικής επιτροπής. Από την ημερομηνία αυτή προϊσταμένη της Νομικής υπηρεσίας τοποθετήθηκε υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).

61ΘΙΩΨ8-1ΥΚ Τοπoθέτηση Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων

Από την ημερομηνία αυτή τις εισηγήσεις για αναθέσεις σε δικηγόρους  υπογράφει α/α η γραμματέας της οικονομικής επιτροπής.

2106 Εισήγηση σε Οικονομική Επιτροπή 26-2-2016

2149 Εισήγηση σε Οικονομική Επιτροπή 2-3-2016

 

Εισηγήτρια  η φερόμενη ως προϊσταμένη Νομικής Υπηρεσίας

Ημερήσια διάταξη

2213 Εισήγηση σε Οικονομική Επιτροπή 29-3-2016

Υπογραφή αντί της προϊσταμένης, υπογραφή α/α από τη γραμματέα της οικονομικής επιτροπής

7η Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 15-3-2016

2165 Εισήγηση σε Οικονομική Επιτροπή 15-3-2016

Εισηγήτρια η γραμματέας της οικονομικής επιτροπής υπογράφουσας α/α ως προϊσταμένης της Νομικής Υπηρεσίας

Θέματα:

15-3-2016 Παλιούρα

Στην ανωτέρω πρόσκληση με θέματα της ημερήσια διάταξης δεν αναφέρονται λεπτομέρειες για το θέμα. Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση

 

Δεν αναφέρεται το θέμα παρά μόνο 7ο δικηγόρος  Θεόδωρος Χαλκίδης. Στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών δημοσιεύτηκε και η απόφαση.

2165 (1) Απόφαση για 7ο θέμα 

Η Οικονομική Επιτροπή

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Θεόδωρο Χαλκίδη, προκειμένου να γνωμοδοτήσει και να  προβεί  στον  έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας του κ. Αντωνίου Παλιούρα  στην   Π.Ε.  <ΑΓΡΙΛΕΖΑ > με  Κ.Α: 35.16.23 στο Ο.Τ: 2492  για αποζημίωση εδάφους.
  2. Καθορίζει την αμοιβή για την παραπάνω εργασία σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 434/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε 130 + 30 = 160 ευρώ.
  1. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες  στον κ. Πρόεδρο

Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010

Άρθρο 61
Υποχρεώσεις δημάρχου, αντιδημάρχου και μελών επιτροπών
1. Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα πρέπει:

γ) να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχουν σε σχέση με θέματα του δήμου,

Άρθρο 75
Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

9. Μέλος της επιτροπής δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Το μέλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας.

Προφανώς ο κ. Παλιούρας που συμμετείχε ως μέλος στη συνεδρίαση της αναφερόμενης Οικονομικής Επιτροπής δε γνώριζε διαβάζοντας το κείμενο της πρόσκλησης ότι εμμέσως ήταν θέμα που είχε έννομο συμφέρον και για το λόγο αυτό δε ζήτησε εξαίρεση από τη συζήτηση. Αν όμως αντιμετώπιζε ένα δικαστή θα τον ρωτούσε: «Δεν όφειλες να έχεις πλήρη ενημέρωση για τα θέματα που ψηφίζεις ομόφωνα;»

Έτσι μπορεί να βρει κανείς το μπελά του από τον τρόπο διοίκησης του δημάρχου.

 

2247 Εισήγηση σε Οικονομική Επιτροπή 15-4-2016

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση

 

Επαναλαμβάνεται ότι έγινε στη συνεδρίαση της 15/3/2016. Συνοπτική διαδικασία με εισήγηση της γραμματέας της οικονομικής επιτροπής που υπογράφει α/α της προϊσταμένης της Νομικής Υπηρεσίας και αναφορά τον αριθμό του θέματος στην ημερήσια διάταξη και το όνομα του ή της  δικηγόρου.

2297 Εισήγηση σε Οικονομική Επιτροπή 5-5-2016

14η Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 24-5-2016

24-5-2016

 

 

Οι αποφάσεις δημάρχου δεν υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα του δήμο Αχαρνών Αποφάσεις δημάρχου

Το περιεχόμενο  των αποφάσεων δεν ανακοινώνεται. Οι αναθέσεις γίνονται συνοπτικά

2320 Εισήγηση σε Οικονομική Επιτροπή 24-5-2016

Οι εισηγήσεις φέρουν υπογραφή  α/α της γραμματέως της επιτροπής αντί της προϊσταμένης του τμήματος της Νομικής Υπηρεσίας.

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση.

 

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση ήταν στις 11:00. Στις 11:45 κατόρθωσαν να φέρουν το Γιώργο Δασκαλάκη για την απαρτία.

Η συζήτηση για τα θέματα αναθέσεων σε δικηγόρους  ήταν 46 κανονικά και 6 έκτακτα!!. Τα ξεπέταξαν σε 4 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα !!

Για τα «έργα και τις ημέρες» της Οικονομικής Επιτροπής συνέχεια στο επόμενο.

 

 

Αυτά είναι τα γεγονότα. Αυτός είναι ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,    

κασσαβός

Τα σχόλια δικά σας. Των αρμοδίων αργότερα

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Τι σημαίνει σωστή διαχείριση για το δήμο για τα έσοδα

Posted by koszig στο 24 Μαΐου 2016

Για τη διαχείριση του δήμου σχετικά με το Νεκροταφείο και το παραμάγαζο την Επενδυτική Αχαρνών.έσοδα από 04 Απρίλιο 2015-2016

Στον κωδικό 04 ΕΣΟΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  η διαφορά εσόδων για το δήμο Αχαρνών είναι 208.230,25 €.

Τους επόμενους μήνες η διαφορά αυτή θα μεγαλώσει.

Είχα άδικο που τόσα χρόνια με αναρτήσεις υποστήριζα ότι ο δήμος σπαταλάει έσοδα που πηγαίνουν σε επιχειρήσεις του δήμου για «βόλεμα» καταστάσεων και ημετέρων;

Εγώ καλά του τάλεγα και τάκουγες παράλογα!!

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 144 της 22ας Μαΐου 2016

Posted by koszig στο 23 Μαΐου 2016

AXR_2105_001_CMYK

Φύλλο 144 της 22ας Μαΐου 2016

Τα 10 παλαιότερα τεύχη

Φύλλο 143 της 8ης Μαΐου 2016

Φύλλο 142 της 24ης Απριλίου 2016

Φύλλο 141 της 10ης Απριλίου 2016

Φύλλο 140 της 27ης Μαρτίου 2016

Φύλλο 139 της 13ης Μαρτίου 2016

Φύλλο 138 της 26ης Φεβρουαρίου 2016

Φύλλο 137 της 14ης Φεβρουαρίου 2016

Φύλλο 136 της 31ης Ιανουαρίου 2016

Φύλλο 135 της 17ης Ιανουαρίου 2016

Φύλλο 134 της 3ης Ιανουαρίου 2016

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

Υπάρχουν απαντήσεις στα ερωτήματα;

Posted by koszig στο 23 Μαΐου 2016

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού αποτυπώνεται σε οικονομικά στοιχεία. Ένα από αυτά είναι τα Αποτελέσματα Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού  κάθε τρίμηνο.

Στα αποτελέσματα αποτυπώνονται  τα έσοδα με αναφορά σε προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα

Έσοδα Δ' 2014

 

Έσοδα Δ' 2015

Μια σύγκριση για τα έσοδα των ετών 2014 και 2015  δείχνει:

Προϋπολογισμένα έσοδα 2014  118.202.257,60 €

Προϋπολογισμένα έσοδα 2015   88.136.550,05 €

Τα προϋπολογισθέντα  έσοδα το έτος 2015 είναι λιγότερα κατά 30.065.707,55 €

Βεβαιωθέντα έσοδα 2014      92.678.960,13 € , τα βεβαιωθέντα  έσοδα είναι το 0,784 των προϋπολογισθέντων

Εισπραχθέντα έσοδα 2014   74.973.211,16 € , τα εισπραχθέντα έσοδα είναι το 0,809 των βεβαιωθέντων

Βεβαιωθέντα έσοδα 2015     66.069.516,15 € , τα βεβαιωθέντα  έσοδα είναι το 0,750 των προϋπολογισθέντων

Εισπραχθέντα έσοδα 2015   48.049.329,77 € , τα εισπραχθέντα έσοδα είναι το 0,727 των βεβαιωθέντων

Παρατηρούμε ότι τα εισπραχθέντα έσοδα το έτος 2015 είναι λιγότερα από το έτος  2014 κατά  26.923.881,39 €

Διαφορές εσόδων 2014-2015

Η διαφορά οφείλεται εν μέρει στα ληξιπρόθεσμα που είχε λάβει η προηγούμενη δημοτική Αρχή για αποζημιώσεις.

Στον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε ότι τα Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα που εισπράχτηκαν το έτος 2015 είναι περισσότερα κατά 2.096.925,21 €.

Στον κωδικό  4 (Έσοδα από λοιπά τέλη -δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών) το έτος 2015 εισπράχθηκαν 1.394.250,50 €, από τα οποία πρέπει να επιστραφούν κατά τα 3/4  των τελών του έτους (Μάιος-Δεκέμβριος) και κατά 10 %  κατά μέσο όρο λόγω μείωσης των Τιμών Ζώνης που λαμβάνονται για τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).Σύνολο είσπραξης της τάξης των 950.000 €.

Οι ίδιες μειώσεις κατά 10% περίπου ισχύουν ισχύουν και το έτος 2016.

Ας δούμε αναλυτικά τον Κ.Α. 3    ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

Υλοποίηση προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2015

Είναι φανερό ότι το έτος 2015

Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού βεβαιώθηκαν 4.795.153,86 €  και εισπράχθηκαν 76.127,22 € δηλ. το 1,59% !!

Τέλος ακίνητης περιουσίας βεβαιώθηκαν 128.244,53 €    και εισπράχθηκαν    2.783,74 €  δηλ. το 2,2% !!

Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων  βεβαιώθηκαν 3.457.110,45 € και εισπράχθηκαν 206.461,41€ δηλ. το 6% !!

Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών  βεβαιώθηκαν 2.487.946,37 €   και εισπράχθηκαν 3.774,81 €  δηλ. το 0,15% !!!!

Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα   βεβαιώθηκαν 304.858,23 €     και εισπράχθηκαν  24.891,66  €   δηλ. το 8,2% !!

Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων  βεβαιώθηκαν 156.710,43 €   και εισπράχθηκαν   1.102,69  €  δηλ. το 0,7% !!!!

Έκτακτα γενικά έσοδα  βεβαιώθηκαν  4.033.807,68 €   και εισπράχθηκαν 42.453,47 €   δηλ. το 1,05% !!!!

Συνολικά για έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών βεβαιώθηκαν 16.345.632,68 € και εισπράχθηκαν 396.308,80 €, δηλ. το 2,4% !!

 

Στα τριμηνιαία απολογιστικά στοιχεία των ετών 2013-2015  φαίνεται ότι οι εισπράξεις παρελθόντων ετών εισπράττονται σε ποσοστό 5.4% – 2,4 %

Αποτελέσματα α

Μήπως η οικονομική υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την ανικανότητα είσπραξης οφειλών παλαιών ετών για το δήμο Αχαρνών ή είναι συνυπεύθυνη και η δημοτική Αρχή;

 

Το χρηματικό υπόλοιπο των 13.877.650,36 € αντιπροσωπεύει:

 

 

K.A. 5 a

Μήπως εκεί κρύβεται και ποσό 12.049.664,30 € που αποτελεί τη γνωστή «τρύπα» από το παρελθόν που κανένα δάνειο δε μπορεί να τη «βουλώσει»;

Τελικά έσοδα που απεικονίζονται στα Τριμηνιαία απολογιστικά στοιχεία είναι 48.049.327,77 € + 13.877.650,36 € = 61.926.980,13 €

Σε αυτά τα στοιχεία στον προϋπολογισμό υπάρχουν και άλλα που δε φαίνονται.

Προϋπολογισμό εσόδων 2016

Τελικό συμπέρασμα.

Έτος 2015

Προϋπολογισθέντα έσοδα  88.136.550,05 €. Βεβαιωθέντα έσοδα   66.069.516,15 €. Εισπραχθέντα έσοδα    48.049.329,77 € 

Έτος 2016

Προϋπολογισθέντα έσοδα  84.120.832,37 €.

Σε αυτά περιλαμβάνονται τα 18.015.002,81 € παρουσιάζουν ποσοστό είσπραξης  2,42 %, δηλαδή περί τα  435.963 €

Για έσοδα παρελθόντων ετών (ΠΟΕ) αναμένονται έσοδα 18.015.002,81 € και 2.442.470,00 €, δηλαδή συνολικά 20.457.472,81 €.

Το 2015 εισπράχθηκαν 789.435,37 € δηλαδή το 3.8% των 20.457.472,81 €.

Αυτά είναι τα προϋπολογιζόμενα έσοδα για το έτος 2016.

Για τις δαπάνες σε επόμενη ανάρτηση.

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Δελτίο Τύπου του Δημάρχου και σχολιασμός.

Posted by koszig στο 22 Μαΐου 2016

Προχτές δημοσιεύτηκε ένα Δελτίο τύπου του δήμου Αχαρνών, δηλαδή του δημάρχου, μιας και τα κείμενα αυτά και οι φωτογραφίες αποτελούν το δήμαρχο.

Ένα κείμενο που φέρει τη «σφραγίδα» του Γιάννη Κασσαβού.

D.T. 1

D.T. 2

D.T. 3

Αυτό είναι το πρώτο κείμενο με το πνεύμα και την υπογραφή του Γιάννη Κασσαβού και χρήση ανάλογου σχολιασμού.

Ο υψηλός δανεισμός των προηγούμενων δημοτικών περιόδων, η ελλιπής  αποπληρωμή αυτών των δανείων, οι υποχρεώσεις οφειλών προηγούμενων ετών 2003-2014 και η ανυπαρξία σχεδίου οικονομικής προσαρμογής την ίδια περίοδο, έχουν οδηγήσει τον Δήμο Αχαρνών σε οικονομικό αδιέξοδο.

Βάσει νόμου και υπουργικών αποφάσεων ο Προϋπολογισμός των δήμων πρέπει να κατατίθεται ισοσκελισμένος. Η τακτική των πλασματικών εγγραφών προηγούμενων ετών πλέον ΔΕΝ είναι αποδεκτή!  (Ν.4325/15 άρθρο 43 ΦΕΚ 47Α/15  και δεσμευτική υποχρέωση που προκύπτει από την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ 26945/31-7-15).

Ο Γιάννης Κασσαβός ήταν δημοτικός σύμβουλος σε όλες τις προηγούμενες δημοτικές περιόδους.

Στο βιογραφικό του αναφέρει:

Η αγάπη του για την πόλη του, τον οδήγησε από πολύ νωρίς να ασχοληθεί με τα κοινά. Με την τοπική Αυτοδιοίκηση ασχολήθηκε για πρώτη φορά στις εκλογές του 1994, όταν και εκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος Αχαρνών. Έκτοτε εκλέγεται πρώτος σε σταυρούς προτίμησης Δημοτικός Σύμβουλος στις εκλογές του 1998, το 2002 και το 2006.

Το έτος 1994 εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του Αναστάσιου Μουστακάτου . Δήμαρχος εξελέγη ο Αναστάσιος Μουστακάτος

Το έτος 1996 διορίστηκε ορίστηκε αντιπρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΑΔΑ

Το έτος 1998 εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο του Σωτήρη Ντούρου!! (κλικ εδώ), Δήμαρχος εξελέγη ο Τάκης Παπανίκας

Το έτος  2002  εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο του Αναστάσιου Μουστακάτου. Δήμαρχος εξελέγη ο Σπύρος Στριφτός

Το έτος 2006 εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο του Γιώργου Λέκκα. Δήμαρχος εξελέγη ο Παναγιώτης Φωτιάδης

Το έτος 2010 εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος με δικό του ψηφοδέλτιο. Δήμαρχος εξελέγη ο Σωτήρης Ντούρος

Το έτος 2014 ο Γιάννης Κασσαβός εξελέγη Δήμαρχος Αχαρνών.

Για το θέμα των δανείων από το δήμο Αχαρνών στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου που γινόταν συζήτηση  για τη λήψη δανείου στις περισσότερες είτε ήταν απών.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 15/7/2008 με θέμα «Λήψη απόφασης για υπαγωγή των Δημοτικών Επιχειρήσεων ΔΕΤΕΔΑ , ΔΕΝΔΑ και ΚΕΔΑ (πρώην ΔΕΑΔΑ ) στις ρυθμίσεις του Ν. 3649/08 και λήψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 6.124.943,99 € »

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κασσαβός Ιωάννης αιτιολογώντας την αρνητική του ψήφο αναφέρει τα εξής : Πιστεύει ότι ο δανεισμός θα πρέπει να είναι η τελευταία πράξη. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι πέρα από το συγκεκριμένο δάνειο έχουν υπάρξει και άλλα δάνεια .

Πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να συνεχίζεται αυτή η πρακτική καθώς πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτό το δάνειο έχει τόκους .

Όλα τα χρόνια που το δημοτικό συμβούλιο αποφάσιζε τη λήψη δανείων ο Γιάννης Κασσαβός ως δημοτικός σύμβουλος δεν έχει δημοσιεύσει καμία τεκμηριωμένη άποψη γιατί δεν πρέπει να ληφθούν δάνεια.

 

Στο δελτίο τύπου ο κ. Κασσαβός αναφέρει:

Η τακτική των πλασματικών εγγραφών προηγούμενων ετών πλέον ΔΕΝ είναι αποδεκτή!

Προφανώς ο κ. Κασσαβός εννοεί τα προηγούμενα έτη του 2016, για τα οποία 4 μήνες το έτος 2014 και ένα χρόνο το έτος 2015 που ήταν δήμαρχος ο Γιάννης Κασσαβός.

 

Στο δελτίο τύπου ο κ. Κασσαβός αναφέρει:

Οι επιλογές του Δήμου Αχαρνών και οποιουδήποτε άλλου δήμου της χώρας είναι:

 – είτε να συνάψει δάνειο για την ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού του.
(π.χ. Δήμος Τρικάλων: δάνειο 8,7 εκ ευρώ http://tinyurl.com/hxhacra, Δήμος Μεγάρων 6 εκ ευρώ, Δήμος Κορυδαλλού 5,3 εκ ευρώ, Δήμος Φαιστού 3,1 εκ. ευρώ)

– είτε να τεθεί υπό τον έλεγχο του Οικονομικού Παρατηρητηρίου.
(π.χ. Δήμος Σαλαμίνας http://tinyurl.com/zrzvhaa)

Και οι δυο επιλογές είναι δύσκολες και φέρουν «βαρύ πολιτικό φορτίο»,  για διαφορετικούς λόγους η κάθε μια.

Αν ο Δήμος Αχαρνών τεθεί υπό τον έλεγχο του Οικονομικού Παρατηρητηρίου,  τότε  θα επιβληθούν «τυφλές» οριζόντιες περικοπές και βραχυπρόθεσμες οριζόντιες οικονομικές παρεμβάσεις.

Αυτό σημαίνει:

– δραστικό περιορισμό του Τεχνικού Προγράμματος (δηλαδή μη εκτέλεση έργων)

περιορισμό μισθολογικού και λειτουργικού κόστους (για τη μείωση δαπανών)

αύξηση των δημοτικών τελών (για την αύξηση  των εσόδων).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Δήμος Σαλαμίνας που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Οικονομικού Παρατηρητηρίου. Το 2015 είχε επιβληθεί στον Δήμο Σαλαμίνας αύξηση δημοτικών τελών στην κατοικία 50%  και το 2016 του επιβλήθηκε επιπλέον αύξηση 30% στα δημοτικά τέλη στην κατοικία!

Σημαντικά έργα υποδομής,  που τόσο ανάγκη έχει  ο τόπος μας, κινδυνεύουν να αναβληθούν, ενώ το βάρος των δανείων και της κακοδιαχείρισης των προηγούμενων δημοτικών περιόδων θα κληθούν να το αποπληρώσουν άμεσα οι δημότες μέσω των αυξήσεων στα δημοτικά τέλη.

Στην κατάσταση που είναι σήμερα ο δήμος πρέπει  ή να συνάψει δάνειο για την ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού του.
(π.χ. Δήμος Τρικάλων: δάνειο 8,7 εκ ευρώ http://tinyurl.com/hxhacra, Δήμος Μεγάρων 6 εκ ευρώ, Δήμος Κορυδαλλού 5,3 εκ ευρώ, Δήμος Φαιστού 3,1 εκ. ευρώ)

Οι ανωτέρω δήμοι, όπως ο δήμος Τρικκαίων, καθόρισαν ξεκάθαρα γιατί δε μπορούν να ισοσκελίσουν τον προϋπολογισμό τους. Τα πραγματικά έσοδά τους δε μπορούν να καλύψουν  συγκεκριμένες οφειλόμενες δαπάνες, όπως σε ΔΟΥ, στο ΙΚΑ , σε οφειλόμενες δαπάνες σε προμηθευτές και σε αποζημιώσεις.

Στο δήμο Αχαρνών ο δήμαρχος, και σε αυτό το δελτίο τύπου, αναφέρεται στον δανεισμό των προηγουμένων διοικήσεων και στα μεγάλα τοκοχρεολύσια που οφείλει να καταβάλει.

Ας δούμε τους λόγους που έκαναν τους τότε διοικούντες να λάβουν τα δάνεια.

Δάνεια Τόκοι και χρεολύσια

Είναι φανερό ότι όλα τα δάνεια την περίοδο Στριφτού πήγαν κυρίως για τις  δημοτικές επιχειρήσεις και ένα μικρό μέρος για απαλλοτριώσεις

Την περίοδο Φωτιάδη τα δάνεια πήγαν για εξοπλισμό στην καθαριότητα, στη ΔΕΑΔΑ και το κύριο βάρος έπεσε στις απαλλοτριώσεις

Η επόμενη δημοτική Αρχή υπό το Σωτήρη Ντούρο δεν έλαβε παρόμοια μορφή δανείου, αλλά «έσπρωξε» την αποπληρωμή των χρεολυσίων για τρία χρόνια. στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

2416 Λήψη απόφασης για επιμήκυνση αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανείων

Η παρούσα δημοτική Αρχή υπό τον Γιάννη Κασσαβό με απόφαση δημοτικού συμβουλίου έχει ζητήσει να «σπρώξει» τα δάνεια ζητώντας αναχρηματοδότησή τους.

2973 18-12-2015 Έγκριση ανάγκης συνομολόγησης Δανείου με το Τ. Π. & Δανείων με αποκλειστικό σκοπό την Αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Αχαρνών.

 

Αυτά είναι η εικόνα των χρεολυσίων και τόκων των δανείων από το έτος 2009

σάρωση0113

σάρωση0114

σάρωση0115

σάρωση0116

Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία για τα δάνεια, την καταβολή των χρεολυσίων και των τόκων κάθε έτος.

Στο δελτίο τύπου ο δήμαρχος αναφέρει:

Την περίοδο 2011 – 2014 ο Δήμος Αχαρνών σταματά να εξυπηρετεί το δάνειο των  35 εκ. ευρώ από την Goldman Sachs (δικαίωμα στην DEXIA CREDIT), κίνηση που  παραλίγο να τινάξει  την καταβολή της 5ης δόσης από το ΔΝΤ στην Ελλάδα καθώς η μη εξυπηρέτηση των δανείων σε πιστωτικό ίδρυμα του εξωτερικού έπρεπε να θεωρηθεί πιστωτικό γεγονός για την Ελλάδα, δηλαδή Πτώχευση (http://tinyurl.com/68leavf)

Τη ίδια δημοτική περίοδο (2011- 2014) με δήμαρχο τον κ. Σωτήρη Ντούρο  γίνεται επίσης αναδιάρθρωση των δανείων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η αναδιάρθρωση έχει ως αποτέλεσμα:

 α) την επιβάρυνση του Δήμου Αχαρνών με πάνω από 4,8 εκ ευρώ λόγω της επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής

β) την μεταφορά την υποχρέωσης στην επόμενη δημοτική περίοδο, δηλαδή ΣΗΜΕΡΑ λόγω της περιόδου χάριτος των 3 ετών.

Η παρούσα δημοτική αρχή λόγω της σφιχτής οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει  αποπληρώνει τόκους και κεφάλαιο δανείων.

Από τα ανωτέρω στοιχεία δεν είναι σωστό αυτό που αναφέρει ο δήμαρχος:

Την περίοδο 2011 – 2014 ο Δήμος Αχαρνών σταματά να εξυπηρετεί το δάνειο των  35 εκ. ευρώ από την Goldman Sachs

Ο δήμος δεν κατέβαλε μόνο το έτος 1011 τα τοκοχρεολύσια των δανείων από την  των  35 εκ. ευρώ από την Goldman Sachs. Τα υπόλοιπα χρόνια καταβάλλονται κανονικά με παρακρατήσεις από τους ΚΑΠ.

Από τα στοιχεία ισολογισμού έτου 2015 που περιέχουν και τις δαπάνες που πληρώθηκαν προκύπτει ότι τα χρόνια αυτά το δάνειο των 35 εκατομμυρίων πληρώνεται κανονικά κάθε έτος.

Ισολογιστικά στοιχεία δανείων 2015 α

Από τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2015 προκύπτει ότι τα χρεολύσια δανείων εσωτερικού είναι 375.249,34 €

Στα επικαιροποιημένα στοιχεία του προϋπολογισμού έτους 2016 τα προϋπολογιζόμενα ποσά είναι  2.070.033,73 €.

Η διαφορά   2.070.033,73 € – 375.249,34 € = 1.694.784,43 €  είναι τα χρεολύσια που δεν κατέβαλε η προηγούμενη δημοτική Αρχή τα τρία χρόνια χάριτος που είχε λάβει.

 

Όπως προκύπτει από τον τελευταίο πίνακα δαπανών του έτους 2016 τα τοκοχρεωλύσια ανέρχονται στο ποσό των 6.420.295,75 €.

Για ένα δάνειο της τάξης των 10.000.000 €

Διάρκεια 25 έτη: Συνολικός τόκος  6.336.248 €. Συνολική πληρωμή 16.336.248 €.

Διάρκεια 15 έτη: Συνολικός τόκος  3.586.606 €. Συνολική πληρωμή 13.586.606 €.

Διάρκεια 10 έτη: Συνολικός τόκος  2.312.243 €. Συνολική πληρωμή 12.312.243 €.

Ας υποθέσουμε ότι λαμβάνουμε δάνειο 10.000.000 € για 25 έτη. Τα ετήσια τοκοχρεωλύσια θα επιβαρύνουν το δήμο το χρόνο συνολικά με το  ποσό  7.073.745,67 €

Από τον ισολογισμό του έτους 2015 τα Έσοδα Επιχορηγήσεων για Λειτουργικές δαπάνες (ΚΑΠ)   ανέρχονται σε  20.668.257,51 €

Οι δαπάνες για μισθούς υπαλλήλων, αιρετών και τρίτων ανέρχονται στο ποσό των 13.095.724,57 €

 

Αυτή θα είναι η κατάσταση στο δήμο το έτος  μετά το δάνειο

ΚΑΠ  20.668.257,51 €

Μισθοδοσία 13.095.724,57 €

Τοκοχρεολύσια  7.073.745,67 €

Σύνολο δαπανών  20.169.470,24 €. Θα μείνουν για τις λοιπές δαπάνες, Σχολεία, ΔΗΦΑ, κλπ  498.787,27 €, υπό την προϋπόθεση ότι δε θα μειωθούν οι ΚΑΠ και δε θα αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές.

 

Αυτά σε πρώτη δόση!!

Δάνειο ή Παρατηρητήριο;

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »