Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τα οικονομικά του Δήμου Αχαρνών με απλά λόγια – 2

Posted by koszig στο 2 Μαΐου 2016

Εκτός από τα έσοδα από μισθώματα δημόσιων και κοινόχρηστων χώρων. (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), υπάρχουν τέλη και δικαιώματα που εισπράττει ο δήμος Αχαρνών.

Τι σημαίνει τέλη και τι δικαιώματα;

[Επεξηγήσεις ορολογίας]

Φόρος: είναι η αναγκαστική χρηματική παροχή που καταβάλλουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στο κράτος, χωρίς άμεση και ειδική αντιπαροχή, με σκοπό την κάλυψη δημοσίων δαπανών. Στην γενικότερη αυτή έννοια του φόρου, περιλαμβάνεται και η έννοια του Δημοτικού Φόρου, ο οποίος προσδιορίζεται ως η αναγκαστική χρηματική εισφορά των δημοτών προς τους ΟΤΑ. Τα βασικά στοιχεία του φόρου είναι η χρηματική καταβολή, ο υποχρεωτικός της χαρακτήρας και η μη παροχή συγκεκριμέ­νης υπηρεσίας από την Τ.Α.
Τέλος: Τα τέλη αποτελούν ουσιαστικά τιμολογιακή πολιτική σε παροχή υπηρεσιών και επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον χρήστη. Τέλος, θεωρείται η υποχρεωτική χρηματική εισφορά προς την Τ.Α. έναντι ειδικού ανταλλάγματος, το οποίο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη παροχή αγαθού ή υπηρεσίας. Τα στοιχεία που διαφοροποιούν τον φόρο από το τέλος είναι η σχέση ανταλλάγματος και εισφοράς που πρέπει να είναι ανάλογη του οφέλους που απολαμβάνει ο φορολογούμενος, δηλαδή υπάρχει το στοιχείο του ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Δικαίωμα: έχει ανάλογη έννοια με το τέλος με την διαφορά ότι μπορεί να εισπράττεται ανεξάρτητα από την προηγούμενη χρήση (από τους δημότες) του έργου ή της υπηρεσίας. Διαφοροποιείται από το τέλος επειδή δεν είναι ανταποδοτικό και στη μη απαραίτητη χρήση του αγαθού ή υπηρεσίας
Εισφορά: αφορά την χρηματική παροχή που καταβάλλεται στον ΟΤΑ (Δήμο) ενόψει συγκεκριμένης αντιπαροχής μεγαλύτερης αξίας (π.χ. πολεοδομικές εφαρμογές). Διαφοροποιείται από το τέλος στο ύψος της, που είναι μικρότερο του οφέλους που απολαμβάνει ο φορολογούμενος.
Βεβαιωτικές καταστάσεις ή βεβαιωτικοί κατάλογοι: αποτελούν τον νόμιμο τίτλο εισπράξεως των βεβαιωθέντων εσόδων, στις περιπτώσεις βεβαιώσεως εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΒΔ 17.5/15.6.1959 στην κατηγορία των νομίμων τίτλων εισπράξεως εσόδων ανήκουν:
Οι οριστικές και τελεσίδικες αποφάσεις των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων.
Οι πειθαρχικές αποφάσεις.
Οι καταλογιστικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των αρμοδίων δημοτικών ή κοινοτικών αρχών, που εκδίδονται μετά την νόμιμη διαδικασία.
Οι δηλώσεις των φορολογουμένων και οι φορολογικοί κατάλογοι που καταρτίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
(Έως σήμερα δεν υπάρχει εννοιολογικός διαχωρισμός των τελών από τους φόρους. Φόροι χαρακτηρίζονται ως τέλη (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, Τέλος Παρεπιδημούντων, Τέλος Εκδιδομένων Λογαριασμών), όπως και κρατικές επιχορηγήσεις (Φόρος Ζύθου) χαρακτηρίζονται και καταχωρούνται ως φόροι.)
Οι εμποροπανηγύρεις  συνδέονται  με τους εορτασμούς των Ιερών Ναόν. Στον προϋπολογισμό του δήμου Αχαρνών υπάρχει σχετικός κωδικός για τις εμποροπανηγύρεις που αποτελούν έσοδο για το δήμο.
     S
Προϋπολογισμός 2016
Για τους χώρους που θα τοποθετηθούν οι πάγκοι, τα τέλη και δικαιώματα που οφείλουν να πληρώσουν οι συμμετέχοντες καθορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο.
Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:
Κατά συνέπεια και έχοντας υπ’ όψη:
1. Το αρθ. 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρμοδιότητες»
2. Τις διατάξεις των άρθρων 75 και 79 του Ν. 3463/2006 του «Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
3. Την υπ’ αρ. 82/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα µε την οποία καθορίζονται οι ζώνες και οι οδοί ανάπτυξης εμπορικών πάγκων των μικροπωλητών για το Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής.
4. Την υπ’ αρ. 112/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα µε την οποία καθορίζονται οι τιμές ανά τρέχον τετραγωνικό μέτρο για το Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής.
5. Το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 3377/2005 σύμφωνα µε το οποίο: «Για την συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις απαιτείται άδεια. Η Ισχύς της άδειας αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) συναπτές η μ έ ρ ε ς  3 όταν αφορά συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις και τα τέκνα των κατόχων των αδειών»
Είναι φανερό ότι ο δήμος έχει την ευθύνη του πανηγυριού, καθορίζει τις τιμές, χορηγεί τις άδειες, φροντίζει για τον καθαρισμό των χώρων κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του πανηγυριού και επιβάλει τα πρόστιμα που ορίζει ο νόμος σε όσους  από τους συμμετέχοντες επαγγελματίες τους παραβαίνουν.
Στα απολογιστικά στοιχεία του έτους 2015 που αναγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2016 δεν αναγράφονται σχετικά έσοδα.
Τα ερώτημα που προκύπτει είναι τι έγιναν τα έσοδα που κατέβαλαν οι επαγγελματίες. Μια υπόθεση είναι τα έσοδα αυτά να τα καρπώθηκε η Επενδυτική Αχαρνών
Ας δούμε στο χάρτη την ανάπτυξη των πάγκων
Σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικόυ συμβουλίου του έτους 2012 για τον καθορισμό των τιμών
Κάτω μέρος
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση για τα πρώτα 96 μέτρα, (Ζώνη 1), είναι 96*110=10.560 ευρώ και για το δεύτερο μέρος (ζώνη 3) είναι 103*50=5.150 ευρώ. Το υπόλοιπο κομμάτι στη Φιλαδελφείας  είναι περίπου 250 μέτρα. 250*70=17.500 ευρώ.
Από ένα πανηγύρι τα έσοδα είναι της τάξης των 30.000 ευρώ. Που καταχωρήθηκαν αυτά τα ποσά; Στην Επενδυτική;
Το πόρισμα των Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης που έλεγξαν την Επενδυτική για τη διαχείριση του Νεκροταφείου αναφέρει:
Πόρισμα για Τέλη
Σύμφωνα με το άρθρο 266, παρ. 3 του νόμου 3463/2006  » Οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα
από Ο.Τ.Α.«
Η είσπραξη τελών για εμποροπανηγύρεις από Ανώνυμες Εταιρείες Ο.Τ.Α. θεωρείται έμμεση χρηματοδότηση και δεν επιτρέπεται.
Τα πανηγύρια της Παναγίας Σουμελά, του Αγίου Γεωργίου, της Αγία Τριάδος και των άλλων Ναών δεν είχαν έσοδα από τους  πάγκους που είχαν τοποθετηθεί;

Η συνέχεια στο επόμενο.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: