Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Η Επενδυτική Αχαρνών- Χτες, σήμερα, αύριο; -2

Posted by koszig στο 7 Μαΐου 2016

Για την Επενδυτική Αχαρνών έχουν γίνει προηγούμενες αναρτήσεις, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Η ανάρτηση αυτή αφορά στο σήμερα, δηλ. τη διοίκηση της Εταιρείας με την εποπτεία της σημερινής δημοτικής Αρχής υπό τον δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό.

Η δραστηριότητα της Επενδυτικής αποτυπώνεται στην ιστοσελίδα της, όπου φαίνεται η διοικητική δραστηριότητα, οι αποφάσεις και ενέργειες της διοίκησης.

Ποια είναι η δομή της διοίκησης της Επενδυτικής.

Είναι μια Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ. Το θεσμικό πλαίσιο ως Ανώνυμη Εταιρεία καθορίζεται από  το νόμο 2190/1920 με τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

Το θεσμικό πλαίσιο μιας Δημοτικής Επιχείρησης καθορίζεται από ιδιαίτερους νόμους που αφορούν τις επιχειρήσεις είτε ιδιοκτησίας του δήμου, είτε επιχορηγούμενες από το δήμο.

Η ύπαρξη ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ προβλέπεται από το άρθρο 107 του νόμου 3582/2010 («Καλλικράτης»)

Άρθρο 107
Επιχειρήσεις δήμων

1. Οι δήμοι μπορεί να έχουν μόνον:
α) μία κοινωφελή επιχείρηση,
β) μία δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.),
γ) μία επιχείρηση με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, εφόσον λειτουργούσαν αντίστοιχες στους συνενούμενους δήμους, και
δ) μία δημοτική ανώνυμη εταιρία του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ., εφόσον είχαν συσταθεί τέτοιες εταιρίες στους συνενούμενους δήμους.
2. Οι δήμοι μπορούν να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε ανώνυμες εταιρείες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 265 του Κ.Δ.Κ..

Στο νόμο 3463/2006 («Κώδικας Δήμων και  Κοινοτήτων») προβλέπεται:

Άρθρο 266
Δημοτικές και κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες

1. Για την αξιοποίηση της δημοτικής ή κοινοτικής ακίνητης περιουσίας ή για την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων είναι δυνατή η σύσταση ανώνυμης εταιρείας μόνο από ένα Δήμο ή μία Κοινότητα, οι οποίοι και εισφέρουν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.
2. Οι δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Τα οριζόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δεν μπορεί να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου προερχόμενο από τους αιρετούς εκπροσώπους του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή, εφόσον δεν έχει ορισθεί Διευθύνων Σύμβουλος, ισχύουν κατ’ αναλογία οι ρυθμίσεις του άρθρου 255 παράγραφος 4 του παρόντος.
3. Στην εταιρεία αυτής της μορφής είναι δυνατή η συμμετοχή του Δημοσίου ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων από εκείνα που ορίζονται στο άρθρο 252 παράγραφος 3α του παρόντος, εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α..
4. Η πρόσληψη προσωπικού, η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών από τις
δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διενεργούνται βάσει των αντίστοιχων κανόνων που ισχύουν για τις δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις.
5. Κατά τα λοιπά, οι εταιρείες του άρθρου αυτού διέπονται από τις ρυθμίσεις των ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α. και τον κ.ν. 2190/1920.

 

Αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο για τις ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ.

Τι βρήκε ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός με την ανάληψη της δημοτικής Αρχής; Μια Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία που είχε σκοπό  την αξιοποίηση της δημοτικής ή κοινοτικής ακίνητης περιουσίας ή για την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων.

Πέρα από το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία της επιχείρησης υπήρχε και το καταστατικό της εταιρείας δημοσιευμένο νομίμως στο Γ.Ε.ΜΗ.

 

Το καταστατικό και ο νόμος για το θέμα του διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες ρυθμίσεις. Σύμφωνα με το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέγει η Γενική Συνέλευση, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 266 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην περίπτωση αυτή ή δίνεται αυθεντική ερμηνεία ή γίνεται τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού. Η δημοτική Αρχή έκανε και τα δύο, όρισε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου και την απόφαση  επικύρωσε με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, όπως φαίνεται στην απόφαση που δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ.

Στην δημοσιευμένη απόφαση στο Γ.Ε.ΜΗ. φέρεται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκροτήθηκε σε σώμα με ορισμό Διευθύνοντος Συμβούλου. Στο πρακτικό 73/2014, Θέμα 1 ήταν “Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Μ.Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ” και θέμα 3 με θέμα:“Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου”, (κλικ εδώ), όπου γίνεται μνεία των ανωτέρω άρθρων 107 και 266 που αναφέρονται στην εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου.

Η επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν η 74/2014. Το 4ο θέμα ήταν:

ΘΕΜΑ 4ο
Πιστή εφαρμογή του άρθρου 25 της 188/14-6-2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών
Ο Δ/νων Σύμβουλος κος Ζάχαρης Χαράλαμπος ανέγνωσε στο σώμα τη γραπτή εισήγησή του που έχει ως εξής :
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού λειτουργίας των Κοιμητηρίων 188/14-6-2011 ΑΔΣ του Δήμου Αχαρνών και σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. 25668/22513/30.8.2011 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής όπου διαπιστώνεται η νομιμότητα της παραπάνω απόφασης τα τέλη και δικαιώματα καταβάλλονται εφ άπαξ και πριν από σχετική πράξη (ενταφιασμός, εκταφή, παράταση εκταφής κ.λπ.).
Επειδή παρατηρείται το φαινόμενο εργολάβοι τελετών να πραγματοποιούν ενταφιασμούς χωρίς να καταβάλλουν τα αντίστοιχα δικαιώματα με σκοπό να διογκώνονται οι οικονομικές οφειλές από τρίτους προς την εταιρεία Προτείνω τα δικαιώματα από τους ενταφιασμούς να πληρώνονται πριν τη τελετή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ όψιν του τη γραπτή εισήγηση του Δ/ντος Συμβούλου κου Ζάχαρη Χαράλαμπου και έπειτα από διαλογική συζήτηση σχετικά με το θέμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την καταβολή των δικαιωμάτων από τα γραφεία τελετών πριν το ενταφιασμό και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο όπως υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο προς το Δήμο Αχαρνών, για την υλοποίηση του σκοπού αυτού.
Ο πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι η ώρα είναι 6.45 μ.μ. και επειδή στις 7.00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο όπου πρέπει να παραστούν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, ζητεί την αναβολή των υπολοίπων θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση σε επόμενη συνεδρίαση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Όπως είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο, (κλικ εδώ), το άρθρο 25 είχε καταργηθεί!!

Αναφορά για τον Κανονισμό Λειτουργίας του Νεκροταφείου

45Ο1ΟΡ1Κ-ΛΧΧ Απόφαση Αποκεντρωμένης για το άρθρο 262/11

 

 

Έτσι η Επενδυτική με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου Χαράλαμπου Ζάχαρη αποφάσισε να συνεχίσει  να εισπράττει παράνομα τέλη στο Νεκροταφείο.

Για το Νεκροταφείο είχαν γραφτεί πολλά, για ανακλήσεις αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου (όπως στο ανωτέρω έγγραφο), για παράνομες εισπράξεις τελών κ. α.

Στις 20/10/2014 δόθηκε εντολή  σε Επιθεωρητές – Ελεγκτές δημόσιας Διοίκησης για έλεγχο στην Επενδυτική Αχαρνών σχετικά με την παρουσία της στο Νεκροταφείο.

Ο έλεγχος έγινε για τα έτη 2011-2013. Τα έτη 2014-2015 η κατάσταση συνεχίστηκε και θα ακολουθήσει νέος έλεγχος.

Εντελώς τυχαία όσα είχα αναρτήσει στο διαδίκτυο για την Επενδυτική σχεδόν όλα τα περιέλαβαν ως παρατηρήσεις στο πόρισμά τους.

 

Υπάρχει αναρτημένη μια πρόσκληση για συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου στις 19 Ιανουαρίου 2015, (κλικ εδώ). Μεταξύ των θεμάτων ήταν:

3. Λήψη απόφασης για ορισμό Ορκωτού Λογιστή για διαχειριστικό έλεγχο.
4. Λήψη απόφασης για ορισμό Νομικού Συμβούλου (εξωτερικού συνεργάτη).
5. Λήψη απόφασης για ορισμό Λογιστή (εξωτερικού συνεργάτη).

Δεν υπάρχουν δημοσιευμένες αποφάσεις για τα θέματα αυτά.

Στις 26/8/2015 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο, μετά τη δημοσίευση του πορίσματος των Ελεγκτών – Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, (κλικ εδώ). Τέλος το άρθρο 25 που έδινε έσοδα στην Επενδυτική από το Νεκροταφείο. Χάθηκε και το μονοπώλιο της αφής των κανδηλιών, (κλικ εδώ).

Ακολούθησε  μια ακόμα  πρόσκληση για συνεδρίαση στις 7/10/2015. Μεταξύ των θεμάτων ήταν:

3. Μείωση αποδοχών Προέδρου, Διευθύνοντα Συμβούλου, Αντιπροέδρου και μελών Δ/Σ της επιχείρησης.

Σε καμία απόφαση δεν ανακοινώθηκαν οι αποδοχές του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Δε δημοσιεύτηκε η σχετική απόφαση για το ποσό της μείωσης των αποδοχών.

 

Στις 26/10/2015 υπέβαλε στο δημοτικό συμβούλιο την παραίτησή του από τη θέση του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής Γεώργιος  Σταύρου.

Ορίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο αντικαταστάτης του ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Ποιμενίδης

2348 Παραίτηση αντιπροέδρου Γεώργιου Σταύρου

Σύμφωνα με το άρθρο 266 το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τις θέσης στο διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο της Επενδυτικής.

Μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί στο Γ.Ε.ΜΗ, ούτε στις δημοσιευμένες αποφάσεις στη ιστοσελίδα της Επενδυτικής , ούτε σε ΦΕΚ  αυτή η μεταβολή.

Στην απόφαση που Ανακοινώθηκε από το Γ.Ε.ΜΗ.  μεταβιβάζονται καθήκοντα στον Γεώργιο Σταύρου

2348 Παραίτηση αντιπροέδρου Γιωργου Σταύρου

εξουσιοδότηση σε Σταύρου

Σύμφωνα με το άρθρο 7α του νόμου 2190/1920:

Άρθρο 7Α «

1. Πράξεις και στοιχεία ημεδαπών  Ανωνύμων Εταιρειών. Σε δηµοσιότητα υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία: α. Οι αποφάσεις της Διοίκησης για τη σύσταση ανώνυμων εταιρειών, καθώς και το καταστατικό που εγκρίθηκε. β. Οι αποφάσεις της Διοίκησης για την έγκριση της τροποποίησης καταστατικών ανωνύμων εταιρειών, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού µαζί µε τις τροποποιήσεις που έγιναν. γ. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση µε τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που: – ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας, – έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα, – είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο.

 

Στις 18/12/2015 ο Διευθύνων Σύμβουλος Χαράλαμπος Ζάχαρης υπέβαλε την παραίτησή του από την Επενδυτική την οποία το δημοτικό συμβούλιο έκανε αποδεκτή, και συμπλήρωσε τη θέση αυτή με μελλοντικό αντικαταστάτη ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.(κλικ εδώ).

Ο προορισμένος για νέος Διευθύνων σύμβουλος τελικά ήλθε, είδε και δεν πήρε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Στις 26/2/2016 «παραιτείται» ένας δημότης μέλος του Διοικητικού  Συμβουλίου της Επενδυτικής και εισέρχεται εκ νέου ο Χαράλαμπος Ζάχαρης ως μέλος του Διοικητικού συμβουλίου.

Μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. , στην ιστοσελίδα της  Επενδυτικής και σε ΦΕΚ η παραίτηση του Χαράλαμπου Ζάχαρη

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου έγινε γνωστό ότι παραιτήθηκε ο σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου τις Επενδυτικής Ιωάννης Σαμουργασίδης

  1. Το με Αρ. Πρωτοκόλλου 13196/26-02-2016 έγγραφο του Δήμου Αχαρνών, σχετικά με την αίτηση υποβολή παραίτησης του Σαμουργασίδη Ιωάννη από τη θέση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε.

Την ημέρα παραίτησης του κ. Σαμουργασίδη 26/2/2016 ήταν ημέρα συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου!!!

Την ημέρα αυτή αποφασίστηκε στο δημοτικό συμβούλιο η αντικατάστασή του με τον προ 2 μηνών παραιτηθέντα Χαράλαμπο Ζάχαρη!!

2054 Επανείσοδος Χαράλαμπου Ζάχαρη στην Επενδυτική

Μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. , στην ιστοσελίδα της  Επενδυτικής και σε ΦΕΚ ο ορισμός  του Χαράλαμπου Ζάχαρη ως μέλους του Διοικητικού συμβουλίου

Δημοσιότητα σε ΓΕΜΗ

 

Μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιευτεί καμία απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου στη Δι@ύγεια.

Αναρτήσεις σε Δι@ύγεια

Αναρτήσεις άλλων Μονομετοχικών Εταιριών ΟΤΑ

Δήμου Υμηττού

Ανάρτηση δέσμευσης ποσού 44,32 ευρώ για αναψυκτικά!!

7ΥΑΥΟΛΥ4-ΔΧΘ Μονομετοχική Υμηττού

Δήμος Λουτρακίου

Έγκριση δαπανών μηνών Ιούλιος -Δεκέμβριος 2015

7ΑΘΦΟΡΔ6-ΛΓ2 Δήμος Λουτρακίου

Δήμος Αμυνταίου

ΩΕΩ9ΟΞ3Ξ-8Κ4 Ενημέρωση για Ισολογισμούς

Δήμος Ρόδου

ΒΧΔ9ΟΛΙΗ-9ΝΘ Μονομετοχική Ρόδου Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

 

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 26/4/2016 με εισήγηση της Επενδυτικής

2076 Εισήγηση Επενδυτικής για ανθοκομική

  Με την υπ’ αριθμό ….. απόφασή του, πρακτικό Νο 4 / 2016,  το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» αποφάσισε τη διοργάνωση της 2ης Ανθοκομικής Έκθεσης του Δήμου Αχαρνών που προτείνεται να πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Αριστοτέλους της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων από Παρασκευή 27 Μαΐου 2016, μέχρι και  την Κυριακή 5 Ιουνίου 2016, όπου είναι και η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

ζήτησαν απόφαση για την ανθοκομική έκθεση 2016.

Στο κείμενο της εισήγησης φαίνεται ότι έχουν γίνει αναρίθμητες συνεδριάσεις Διοικητικού συμβουλίου δεν αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης!!!

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε

2076 Απόφαση Δ.Σ. για ανθοκομική

Η ανθοκομική θα γίνει μετά 20 μέρες.

Μέχρι τότε ο πρόεδρός της Γιώργος Σιδηρόπουλος  δε θα μπορεί να έχει αυτή τη θέση γιατί διορίστηκε αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Αντιπρόεδρος δεν υπάρχει ως νόμιμος αντικαταστάτης του. Διευθύνων σύμβουλος δεν υπάρχει γιατί είχε υποβάλει την παραίτησή του!! Ο διορισμένος από το δημοτικό συμβούλιο να αντικαταστήσει τον παραιτηθέντα Διευθύνοντα Σύμβουλο δεν καλείται ούτε  στις υποτιθέμενες συνεδριάσεις.

Αποφάσεις δε δημοσιεύονται, ισολογισμοί δεν έχουν γίνει, νόμιμα όργανα διοίκησης δεν υπάρχουν, νόμιμες εισπράξεις από τέλη και δικαιώματα  από τους πάγκους στο πανηγύρι της Ζωοδόχου πηγής αμφισβητούνται νομίμως

Τέλη και δικαιώματα 2011-2013 a

Αυτή είναι η κατάσταση στην Επενδυτική ΣΗΜΕΡΑ.

Όργανα αποφάσεων ο δήμαρχος και το υπ΄αυτόν δημοτικό συμβούλιο που η παράταξή του ομόφωνα  έχει ψηφίσει τις διοικητικές αλλαγές.

Καθοριστικό όργανο ελέγχου η Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής, δηλ. ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός.

Αν υπήρχε ένα σοβαρό δημοτικό συμβούλιο θα έπρεπε να έχει αφαιρέσει από τον κ. Κασσαβό τις μετοχές της Επενδυτικής για ανικανότητα στη διοίκηση της Επενδυτικής, δεδομένου ότι ο κάτοχος των μετοχών αποτελεί τη μονοπρόσωπη Γενική Συνέλευση, ανώτατο όργανο δεδομένου ότι:»Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία.»

 

Για τις αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί και τις ενδεχόμενες ευθύνες που υπάρχουν στο επόμενο.

 

Ανίκανοι άνθρωποι σε καίριες θέσεις. Τις πταίει;

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: