Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τα οικονομικά του Δήμου Αχαρνών με απλά λόγια – 3

Posted by koszig στο 13 Μαΐου 2016

Πως αντιμετωπίζουν σοβαροί δήμοι, σε μικρότερο μέγεθος από το δήμο Αχαρνών, παρόμοιο πρόβλημα με το δανεισμό για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού.

Δήμος Τρικκαίων

Στα Τρίκαλα (δήμος Τρικκαίων) διαπίστωσαν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να ισοσκελίσουν τον προϋπολογισμό του έτους 2016 το δημοτικό συμβούλιο  με εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, αποφάσισε να ζητήσει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων παράτασης αποπληρωμής των δανείων του δήμου.

6ΟΓΙΩΗ9-4ΥΣ Λήψη απόφασης για αναχρηματοδότηση συναφθέντων δανείων με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

Στην απόφαση αυτή υπάρχει και σχετικός πίνακας των δανείων

Δάνεια

Δήμος Αχαρνών

Στις 20/11/2011 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει:Λήψη απόφασης για την ρύθμιση χρεών του Δήμου προς το Ταμείο   Παρακαταθηκών & Δανείων.

Ο Ιωάννης Κασσαβός ήταν απών. Ο Παναγιώτης Πολυμενέας ψήσε λευκό.

Στις 20/12//2012 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε: Λήψη απόφασης για επιμήκυνση αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανείων από το Τ.Π.Δ. για οκτώ έτη από τη λήξη των δανειακών συμβάσεων σύμφωνα με το Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12-11-2012), υποπαράγραφος Γ.5 «Ρύθμιση θεμάτων αποπληρωμής δανείων Ο.Τ.Α. Α και Β Βαθμού και Λοιπών φορέων τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

2416 Λήψη απόφασης για επιμήκυνση αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανείων

Στην απόφαση αυτή:

                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ( με 28 Υπέρ – 2 Λευκά)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

      Α. Εγκρίνει την επιμήκυνση αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανείων από το Τ.Π.Δ. -αρ. λογαριασμών δανείων Δήμου Αχαρνών

1). 05/12368/00/01 κεφάλαιο 8.548.595,48,

2) 05/12368/00/02 κεφάλαιο 17.304.153,63 

3) 05/12368/00/03 κεφάλαιο 1.190.400,46  

για οκτώ έτη από τη λήξη και των τριών δανειακών συμβάσεων του Δήμου μας, σύμφωνα με το Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12-11-2012), υποπαράγραφος Γ.5 «Ρύθμιση θεμάτων αποπληρωμής δανείων Ο.Τ.Α. Α και Β Βαθμού και Λοιπών φορέων τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ». Επίσης χορηγείται και για τις τρεις δανειακές συμβάσεις  περίοδος χάριτος διάρκειας έως τριών (3) ετών, αρχής γενομένης από 1-1-2013, εντός της οποίας καταβάλλονται μόνο τόκοι , κατά τον τρόπο και στο χρόνο, που προβλέπουν οι σχετικές συμβάσεις , με μειωμένο επιτόκιο των δανείων αυτών κατά μισή (0,5) ποσοστιαία μονάδα.  

Οι Δημοτικοί Σ/λοι κ. Κασσαβός Ιωάννης και ο κ. Πολυμενέας Παναγιώτης ψήφισαν λευκό. Δεν έκαναν αιτιολόγηση ψήφου μετά την αρχική τους τοποθέτηση.

Στις 18/12/2015 η Οικονομική Επιτροπή με έκτακτο θέμα συζήτησε: Έγκριση ανάγκης συνομολόγησης Δανείου με το Τ. Π. & Δανείων με αποκλειστικό σκοπό την Αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Αχαρνών.

2973 18-12-2015 Οικ. Επ.  Έγκριση ανάγκης συνομολόγησης Δανείου με το Τ. Π. & Δανείων με αποκλειστικό σκοπό την Αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Αχαρνών.

Στην εισήγηση του δημάρχου  αναφέρεται:

  1. Οι οικονομικές Υπηρεσίες κατόπιν υποβολής έγγραφου αιτήματος σε κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα από το οποίο έχουν ληφθεί τα υφιστάμενα Δάνεια, καθώς και από το Τ.Π. & Δανείων, συνέλεξαν βεβαιώσεις από τις οποίες προκύπτει ότι το ποσό του υπό έγκριση Δανείου προς αναχρηματοδότηση των ήδη υφιστάμενων Δανείων ανέρχεται στο ποσό των 21.514.860,37 €.

Η εισήγηση δεν περιελάμβανε αναλυτικό πίνακα δανείων, τοκοχρεωλύσια, χρόνο αποπληρωμής των δανείων, όπως η οικονομική επιτροπή του δήμου Τρικκαίων

2973 17-12-2015 Εισήγηση οικονομικής επιτροπής για παράταση δανείων

Με αυτή την ενημέρωση τα παρόντα μέλη της οικονομικής επιτροπής ψήφισαν ομόφωνα.

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ,  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΕΛΗΝΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ,  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός, ο οποίος ως μέλος της αντιπολίτευσης σε προηγούμενες αποφάσεις δήλωνε παρών ή απουσίαζε. Στη συζήτηση αυτού του θέματος τα μέλη της αντιπολίτευσης απουσίαζαν!!

Τη ίδια ημέρα, 18/12/2015, συζητήθηκε   στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα αυτό. Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής, (ΑΔΑ:6ΟΒΔΩΨ8-Ο04), που ήταν εισήγηση στο θέμα δημοσιεύτηκε τέσσερις μέρες αργότερα μετά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου!!

Αναρτήσεις για αναχρηματοδότηση δανείων

 

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της 18/12/2015 ., (ΑΔΑ:ΒΧΛ1ΩΨ8-ΟΩΔ), δημοσιεύτηκε πριν την απόφαση της οικονομικής επιτροπής !!

Το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε  στις 18/12/2015 με θέμα:Έγκριση ανάγκης συνομολόγησης Δανείου με το Τ.Π. & Δανείων με αποκλειστικό σκοπό την Αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Αχαρνών

2425 Έγκριση ανάγκης συνομολόγησης Δανείου με το Τ.Π. & Δανείων με αποκλειστικό σκοπό την Αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Αχαρνών.

Η αντιπολίτευση ψήφισε κατά!!

Στη απόφαση αναφέρεται:

  1. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες  στον κ. Δήμαρχο.

Ο δήμαρχος μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει καμία ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης.

Σύμφωνα με το  άρθρο 58 του ν. 3852/2010

Άρθρο 58
Αρμοδιότητες του δημάρχου
1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.
Ειδικότερα, ο δήμαρχος:
α) Eκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.
β) Eκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. H μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.

Η αναχρηματοδότηση δε φέρνει ζεστό χρήμα στο ταμείο για διαχείριση, επομένως καλύτερη η λήψη δανείου.

 

Δήμος Τρικκαίων

Προκειμένου να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός του έτους 2016 στις 29/12/2015 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή και εισηγήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Τρικαίων.

7Ι1ΕΩΗ9-554 Απροθυμία της αγοράς Εμπορικών Τραπεζών για χρηματοδότηση – δανειοδότηση του Δήμου Τρικκαίων

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

γ. Τα με αριθμ. Πρωτ. 74805, 74809, 74573, 74572/23-12-2015 έγγραφα του Δημάρχου Τρικκαίων προς τις τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, ΑLPHA, και EUROBANK με θέμα «Αίτημα λήψης δανείου για αναχρηματοδότηση υφισταμένων δανείων», με το οποίο αιτηθήκαμε να μας απαντήσουν ως προς τη πρόθεση τους και τους όρους δανειοδότησης του Δήμου.

Από τους αρ. πρωτ. γίνεται φανερό ότι μόνο στις τέσσερις συστημικές τράπεζες ζητήθηκε λήψη δανείου.

 

Δήμος Αχαρνών

Οι διαδικασίες του δήμου Αχαρνών για λήψη δανείου από τις 4 συστημικές τράπεζες

2257 Εισήγηση για επιλογή πιστωτικού Ιδρύματος για λήψη δανείου

Αυτή είναι η εισήγηση του δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή

Οικ, Επ. εισηγήσεις 26-4-2016

Δηλαδή εκλήθη να συνεδριάσει η οικονομική επιτροπή χωρίς τα μέλη της να γνωρίζουν το θέμα!!

2257 Λήψη απόφασης για επιλογή πιστωτικού Ιδρύματος

Στην εισήγηση για την απόφαση αυτή αναφέρεται:

γ. Τα με αριθμ. Πρωτ.. 22741/6-4-2016 , 22743/6-4-2016, 23095/8-4-2016 και 23097/8-4-2016 έγγραφα προς τις τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, ΑLPHA, και EUROBANK με θέμα «Αίτημα λήψης δανείου ισοσκέλισης προϋπολογισμού 2016», με τα οποία αιτηθήκαμε να μας απαντήσουν ως προς την πρόθεση τους και τους όρους δανειοδότησης του Δήμου.

Δεν υπάρχει ο αριθμός πρωτοκόλλου 22742/6-4-2016. Γιατί;

Επόμενο θέμα συζήτησης στην οικονομική επιτροπή ήταν: «Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για δάνειο ισοσκέλισης προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016.»

2258 Εισήγηση στη συνεδρίαση 26-4-2016 για λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος στο Τ.Π.κ. Δ

Στην εισήγηση καμία ενημέρωση των μελών της οικονομικής επιτροπής.

2258 Απόφαση λήψης δανείου 26-4-2016

Στην ομόφωνη απόφαση των μελών της οικονομικής επιτροπής, με απούσα την αντιπολίτευση, αναφέρεται ως εισήγηση:

Έχοντας υπόψη:

  1. Την απόφαση υπ’ αριθμ 54/2016 του Δ.Σ
  2. Την αδυναμία ισοσκέλισης του προϋπολογισμού 2016, λόγω υποχρεώσεων προηγούμενων ετών, για την οποία απαιτείται ποσό 9.912.825,42€
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4325/2015
  4. Την απροθυμία χρηματοδότησης εκ μέρους των Εμπορικών Τραπεζών
  5. Το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 40064/7-4-2016 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με Θέμα: Υποβολή προσφοράς στο Δήμο Αχαρνών Ν. Αττικής στο οποίο περιλαμβάνονται οι παρακάτω όροι χορήγησης Δανείου Ισοσκέλισης:

 

 ΘΕΜΑ : Υποβολή προσφοράς στο Δήμο Αχαρνών Ν. Αττικής

Σχετικό : Το υπ΄αριθμ 22742/6-4-2016 έγγραφο σας.

Να που είναι ο αρ, πρωτ. 22742/6-4-2016!! Την ίδια στιγμή που υποτίθεται ότι τηρούνται οι διαδικασίες που έχει καθορίσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη λήψη δανείου ισοσκέλισης του προϋπολογισμού από άρνηση των συστημικών τραπεζών να χορηγήσουν δάνειο, ο δήμος Αχαρνών πριν απαντήσουν οι τράπεζες, αίτημα  23095/8-4-2016 και 23097/8-4-2016 , έκανε αίτημα στο Ταμείο για χορήγηση δανείου!!

Και ως εκ θαύματος την επόμενη μέρα του αιτήματος, 6/4/2016, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων απάντησε με το αρ. πρωτ. 40064/7-4-2016 έγγραφό του για τους όρους χορήγησης δανείου!!

Αυτό το θέμα αν δεν οφείλεται σε θαύμα πρέπει να εκληφθεί ως «τυφλή» παρέμβαση!!

Έτσι με αυτό το Fast Track έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κλήθηκε το δημοτικό συμβούλιο να συνεδριάσει και να λάβει αποφάσεις.

Για το θέμα της άρνησης των συστημικών τραπεζών στο δήμο Αχαρνών να χορηγήσουν δάνειο  συζήτησε το δημοτικό συμβούλιο λίγες ώρες μετά τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής

Πρώτο θέμα την ημερήσια διάταξης ήταν:» Λήψη απόφασης για την επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για λήψη δανείου ισοσκέλισης προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016.«.

Αυτή είναι η εισήγηση ου δημοσιεύτηκε πριν τη συνεδρίαση.

Εισηγήσεις για το δημοτικό συμβούλιο της 26-4-2016

Καμία αναφορά για το θέμα του δανείου!!

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση

Οικονομική επιτροπή . Συνεδρίαση 26/4/2016

 

Δημοτικό συμβούλιο 26/4/2016

 

 

 

 

Αυτή η συζήτηση για ένα σοβαρό θέμα που ήταν η  λήψη δανείου από συστημικές τράπεζες κατάληξε σε «ξιφομαχία» μεταξύ δημάρχου και αντιπολίτευσης. Βασικό στοιχείο του «μπάχαλου» ήταν και η ανικανότητα των προεδρευόντων του δημοτικού συμβουλίου να κρατήσουν τη συνεδρίασε στο βασικό θέμα, που ήταν η άρνηση των συστημικών τραπεζών να χορηγήσουν δάνειο, αλλά κυρίως να ενημερωθούν σε βάθος οι δημοτικοί για την ανάγκη λήψης δανείου.

 

Την ποιότητα των εισηγήσεων του Δήμου Τρικκαίων (Τρικάλων) σε αντίθεση με τις εισηγήσεις της δημοτικής Αρχής  του δήμου Αχαρνών.

Αχαρνές ή Μενίδιον!

 

Το δεύτερο μέρος σε επόμενη ανάρτηση.

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: