Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Ο δήμος Αχαρνών τρέχει με 200!!

Posted by koszig στο 18 Μαΐου 2016

Εγκύκλιος για υποβολή τριμηνιαίων στοιχείων από ΝΠΙΔ,ΝΠΔΔ

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου της ΕΛΣΤΑΤ και στο ̟πλαίσιο της υποχρέωσης της Χώρας για αποστολή τριμηνιαίων οικονομικών στοιχείων, ̟παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα Νομικά Πρόσωπα αρμοδιότητας σας για την ορθή και ̟πλήρη υποβολή των στατιστικών δελτίων των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ μηνός Μαρτίου 2016 (εάν ανήκουν στο ΜΦΓΚ) ή α’ τριμήνου 2016 (εάν δεν ανήκουν στο ΜΦΓΚ) στη βάση δεδομένων ̟ου τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (βάση ΥΠΕΣ∆Α-ΕΕΤΑΑ). Σημειώνεται ότι επισυνάπτεται Παράρτημα µε τους φορείς οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει τα σχετικά οικονομικά στοιχεία. Δεδομένου ότι το ̟προβλε̟πόμενο χρονικό διάστημα για την 2 υποβολή των εν λόγω δελτίων έχει ̟παρέλθει, οι υπόχρεοι Φορείς ̟παρακαλούνται όπως ενσωματώσουν τα οικονομικά τους στοιχεία το αργότερο έως την 27η Μαΐου 2016.

Ανυπαρξία τριμηνιαίων

Το Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων  δεν έχει αναρτήσει  τριμηνιαία απολογιστικά στοιχεία μέχρι σήμερα

Η ΔΗ.Κ.Ε.Α. δεν έχει αναρτήσει  τριμηνιαία απολογιστικά στοιχεία μέχρι σήμερα

Η Επενδυτική Αχαρνών δεν έχει αναρτήσει  τριμηνιαία απολογιστικά στοιχεία μέχρι σήμερα, δεν έχει προϋπολογισμούς, δεν έχει κάνει ισολογισμούς των ετών 2012-1015

Σε αντίθεση με το δήμο Αχαρνών που δημοσίευσε την υλοποίηση του προϋπολογισμού (Μηνιαία απολογιστικά στοιχεία) μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2015, Ιανουαρίου -Φεβρουαρίου 2016 στις 22/4/2016.

Ανάρτηση για μηνιαία δελτία Νοεμβρίου-Φεβρουαρίου, Μαρτίου 2016

Του Μαρτίου 2016 η ανάρτηση έγινε στις 16/5/2016. Σύμφωνα με το νόμο 4305/2014 η ανάρτηση πρέπει να γίνεται δέκα μέρες μετά τη λήξη του μηνός.

Τα τριμηνιαία απολογιστικά στοιχεία του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2015 δημοσιεύτηκαν στις 20/4/2016. Σύμφωνα με το νόμο πρέπει να αναρτώνται είκοσι ημέρες μετά τη λήξη του τριμήνου. Και η προηγούμενη δημοτική Αρχή δεν πήγαινε καλύτερα. Τα τρίμηνα ετών 2013-2014 πέρασαν στην οικονομική επιτροπή στις 15/4/2016!!

Ανάρτηση για τριμηνιαία δελτιία 2015

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93/14-4-2014), ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

 

Μέχρι σήμερα δεν έχουν συζητηθεί τα ανωτέρω τριμηνιαία δελτία στο δημοτικό συμβούλιο. Δεν έχει δημοσιευτεί το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης  (ΟΠΔ) του έτους 2016. Η δημοτική Αρχή το έχει πληρώσει 4.749,03 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Σύμβαση

Πριν λίγους μήνες στην Εποπτεία Νομικών Προσώπων ήταν

Νομικά Πρόσωπα

• Τµήµα Εποπτείας Νομικών Προσώπων

Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων ΟΤΑ ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών, ΔΕ Διοικητικού

Σήμερα προϊστάμενος είναι ο ΠΑΝΑΓΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.

 

Αυτό είναι ένα μέρος από όσα γίνονται στο δήμο Αχαρνών σχετικά με τη διοικητική και οικονομική διαχείριση από τη δημοτική Αρχή.

 

Ο καιρός γαρ εγγύς

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: