Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Ιστορίες δικαστικής τρέλας

Posted by koszig στο 19 Μαΐου 2016

Το έτος 2011 η τότε δημοτική Αρχή υπό τον Σωτήρη Ντούρο και και τον Νικόλαο Κρημνιανιώτη στο ρόλο του Γενικού Γραμματέα του δήμου Αχαρνών αποφάσισε να αναμορφώσει τον κανονισμό λειτουργίας των Νεκροταφείων του δήμου Αχαρνών.

Ο κανονισμός  είχε ως εισήγηση 24 άρθρα. Είχε ως βάση τον κανονισμό λειτουργίας που είχε ψηφιστεί από προηγούμενες δημοτικές Αρχές.

Το Μάρτιο του έτους 2010 με την απόφαση 105/16-3-2010 μετατράπηκε η Δημοτική Επιχείρηση Νεκροταφείου Δήμου Αχαρνών σε Μονομετοχική Επενδυτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Αχαρνών.

Για αυτή την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου έκανα αναφορά στην τότε Περιφέρεια Αττικής για μη νόμιμη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

ΔΕΝΔΑ Αναφορά για Μετατροπή σε Επενδυτική

Έτσι ένα παραμάγαζο του δήμου Αχαρνών από ΔΕΝΔΑ μετονομάστηκε σε Επενδυτική Αχαρνών

Με την ευκαιρία ψήφισης του Κανονισμού λειτουργίας του Νεκροταφείου κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης ο τότε γενικός γραμματέας του δήμου Νικόλαος Κρημνιανιώτης πρότεινε να συμπληρωθεί ο κανονισμός με ένα επιπλέον άρθρο, με αριθμό 25, που μεταβίβαζε δικαιώματα είσπραξης τελών και δικαιωμάτων του νεκροταφείου.

Η ψηφοφορία έγινε περίπου στις 2:20 τη νύχτα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ελάχιστοι δημοτικοί σύμβουλοι ήταν παρόντες. Ονομαστική ψηφοφορία δεν έγινε για την ψήφιση της απόφασης.

 

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος αποχωρεί πριν την ψηφοφορία, Ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης δεν είναι παρών. Η Εύη Παντελιά δεν ήταν παρούσα. Ο Νίκος Ξαγοράρης αποχωρεί πριν την ψηφοφορία.

Στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου φέρονται παρόντες.

Παρόντες άρθρου 25

Από τους ανωτέρω μόνο οι Αναγνωστόπουλος, Γρηγοριάδης, Ξαγοράρης, Παντελιά  και ο Μιχάλης Βρεττός επανεξελέγησαν δημοτικοί σύμβουλοι

Τελικά με αναφορά μου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής το άρθρο 25 του Κανονισμού Λειτουργίας του Νεκροταφείου  ακυρώθηκε.

H Απάντηση για το άρθρο 25

Παρόλα αυτά η Επενδυτική Αχαρνών συνέχισε να εισπράττει τέλη και δικαιώματα από το Νεκροταφείο.

Μετά από επανειλημμένες αναφορές το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης με πόρισμά του έκρινε ότι παράνομα έγινε χρήση του άρθρου 25 της απόφασης 188/2011 που έδινε στην Επενδυτική Αχαρνών τη διαχείριση του νεκροταφείου και παρέπεμψε τους δημοτικούς συμβούλους που επανεξελέγησαν  και φέρονται ότι ψήφισαν την απόφαση 188/2011 και ειδικά το άρθρο 25 που αποδέιχτηκε μη νόμιμο. Η παραπομπή έγινε στην Ειδική Επιτροπή άρθρου 152 Ν.3463/06.

Άρθρο 152
Ειδική Επιτροπή
1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται τουλάχιστον μία (1) τριμελής Ειδική Επιτροπή που αποτελείται από:
α) Έναν (1) δικαστικό λειτουργό των διοικητικών ή πολιτικών Εφετείων, ως πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, από τον πρόεδρο του οικείου Εφετείου. Σε περίπτωση που στην έδρα της Περιφέρειας δεν έχει ιδρυθεί διοικητικό ή πολιτικό Εφετείο, οι δικαστικοί λειτουργοί προέρχονται από τα αντίστοιχα διοικητικά ή πολιτικά Πρωτοδικεία και υποδεικνύονται από τους προέδρους αυτών.
β) Ένα (1) μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, από τον πρόεδρό του.
γ) Έναν (1) αιρετό εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) του πολυπληθέστερου νομού, με αναπληρωτή, που προέρχεται από την Τ.Ε.Δ.Κ. του επόμενου σε πληθυσμό νομού, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση των οικείων διοικητικών συμβουλίων.
Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Σε περίπτωση που στην ίδια Περιφέρεια συνιστώνται περισσότερες από μία Ειδικές Επιτροπές, με την ίδια απόφαση, καθορίζεται η τοπική αρμοδιότητα καθεμιάς και η έδρα της. Στην περίπτωση αυτή οι εκπρόσωποι των Τ.Ε.Δ.Κ. ορίζονται κατά σειρά από το μεγαλύτερο σε πληθυσμό νομό, πρώτα τα τακτικά και ύστερα τα αναπληρωματικά μέλη. Όταν κρίνεται απόφαση του Ο.Τ.Α., από τον οποίο προέρχεται ο αιρετός εκπρόσωπος της Τ.Ε.Δ.Κ., αντικαθίσταται
υποχρεωτικώς από τον αναπληρωτή του. 
Καθήκοντα γραμματέα της Ειδικής Επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Περιφέρειας, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησής της.
2. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας, και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Συνεδριάζει, τουλάχιστον, δύο (2) φορές το μήνα.
3. Η Ειδική Επιτροπή θεωρείται ότι έχει απαρτία με την παρουσία δύο (2) εκ των μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
4. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής και του Γραμματέα αυτής, σύμφωνα με τις ισχύουσες, κάθε φορά, διατάξεις. Θέματα λειτουργίας της
Ειδικής Επιτροπής ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 («Καλλικράτης»)

Άρθρο 225
Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας
1. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων και των περιφερειών αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας
Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: α) ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου, …

 

Αναρμοδιότητα – Αρμοδιότητα Συμβουλίου της Επικρατείας από αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006

Με την 910/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 24Βο Τριμελές, σε Συμβούλιο) το Δικαστήριο κήρυξε εαυτό καθ΄ ύλην αναρμόδιο και παρέπεμψε την ασκηθείσα προσφυγή και τη συναφή αυτής αίτηση αναστολής στο Συμβούλιο της Επικρατείας.  Κρίθηκε ότι η ένδικη διαφορά, η οποία προέκυψε από την υπ΄ αριθ. πρωτ. 345/30-09-2013 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και με την οποία γνωστοποιήθηκε σιωπηρή απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής κατά αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και ενόψει του ότι για τις αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 δεν έχει προβλεφθεί ειδικώς, δηλαδή με τη μνεία του ειδικού αντικειμένου τους, ένδικο βοήθημα προσβολής τους ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, είναι διαφορά  που εμπίπτει στην κατά το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 95 του Συντάγματος γενική ακυρωτική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η Ειδική επιτροπή αποφαίνεται για τη νομιμότητα διοικητικών πράξεων και οι «δικαστικές» αποφάσεις της δίνουν τη δυνατότητα πειθαρχικών ελέγχων σε αιρετούς δημοτικούς άρχοντες. μια από τις ποινές είναι η «αργία»

 

Οι ανωτέρω δημοτικοί σύμβουλοι παραπέμφθηκαν στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 για ψήφιση παράνομης απόφασης.

Κατά τη συνεδρίαση  της επιτροπής ο δικαστής, όταν επικαλέστηκαν την απουσία τους από τη συνεδρίαση, όπως φαίνεται στο βίντεο, και ότι δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία όπως ο κανονισμός ορίζει ο δικαστής είπε ότι έπρεπε να κάνουν προσφυγή κατά της απόφασης που τους φέρουν παρόντες!! Λες και γνώριζαν ότι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν ήταν νόμιμη!!

Ήδη πλήρωσαν δικηγόρο για το υπόμνημα που υπέβαλλαν και ενδεχόμενη ποινή θα τους αναγκάσει να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ηθικόν δίδαγμα και όχι μόνον σε δημοτικούς συμβούλους

Προσέχετε όταν ψηφίζεται στην οικονομική επιτροπή και στο δημοτικό συμβούλιο

Για την Επενδυτική Αχαρνών υπάρχει εκκρεμότητα για το ίδιο θέμα για για τα έτη 2014,2015.

Ο καιρός γαρ εγγύς!!

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: