Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Υποβάθμιση και ευτελισμός της Οικονομικής Επιτροπής

Posted by koszig στο 26 Μαΐου 2016

Ένα σημαντικότατο όργανο διοίκησης, μετά το δημοτικό συμβούλιο είναι η Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 72
Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες
1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου,
β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,
γ) προελέγχει τον απολογισμό,

ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,
ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,
ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,
ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.
Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ..

2. Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.

Τι συμβαίνει στην οικονομική επιτροπή του δήμου Αχαρνών.

α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού έχουν γραφεί πολλά και θα γραφούν και άλλα

β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,

 Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014) ορίζονται τα εξής: «9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Στις 20 Απριλίου 2016 δημοσιεύτηκε η απόφαση της οικονομικής επιτροπής της  15 Απριλίου 2016 για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Ιουλίου- Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου έτους 2015.

τριμηνιαία Γ,Δ 2015

Στο δημοτικό συμβούλιο ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής  Γιάννης Κασσαβός έπρεπε να έχει υποβάλει στο δημοτικό συμβούλιο μέσα στον Οκτώβριο 2015  και τον Ιανουάριο 2016  τις αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής για συζήτηση και έγκριση.

Στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της 15 Απριλίου 2016:

Η Οικονομική Επιτροπή

• αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο,

• αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών τα άρθρα 72 παρ.1 εδ. β΄και 266 του Ν.3852/2010 την υπ’ αριθµ. 40038/9-9-2011( ΦΕΚ 2007/9-9-2011) απόφαση του ΥΠΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα

Α. Την υποβολή της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 6 του ∆΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2015, στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση.

Β. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Γ. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο

Το πρώτο τρίμηνο του έτους 2016 έληξε στο τέλος Μαρτίου 2016. Μέχρι το τέλος Απριλίου έπρεπε να έχει γίνει συζήτηση στην οικονομική επιτροπή για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγουμένου τριμήνου και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο που έπρεπε να συνεδριάσει το μήνα αυτό.

Καμία από αυτές τις ενέργειες δεν έκανε ο κ. Κασσαβός, παρότι η οικονομική επιτροπή του ανέθεσε τις περαιτέρω ενέργειες.

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του νόμου 3852/2010: (Αρμοδιότητες του δημάρχου)
β) Eκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. H μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.

 

ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.

Ο δήμος Αχαρνών δεν έχει προσλάβει δικηγόρους με ωριαία αντιμισθία. Αυτό είναι ένα γεγονός  που τήρησαν με ευλάβεια  οι προηγούμενες  δημοτικές αρχές.

Οι διαδικασίες είναι συνοπτικές.

Στις 31/1/2016 έγινε η τοποθέτηση προϊσταμένων τμημάτων. Μέχρι αυτή την ημερομηνία προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας ήταν  η γραμματέας της οικονομικής επιτροπής. Από την ημερομηνία αυτή προϊσταμένη της Νομικής υπηρεσίας τοποθετήθηκε υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).

61ΘΙΩΨ8-1ΥΚ Τοπoθέτηση Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων

Από την ημερομηνία αυτή τις εισηγήσεις για αναθέσεις σε δικηγόρους  υπογράφει α/α η γραμματέας της οικονομικής επιτροπής.

2106 Εισήγηση σε Οικονομική Επιτροπή 26-2-2016

2149 Εισήγηση σε Οικονομική Επιτροπή 2-3-2016

 

Εισηγήτρια  η φερόμενη ως προϊσταμένη Νομικής Υπηρεσίας

Ημερήσια διάταξη

2213 Εισήγηση σε Οικονομική Επιτροπή 29-3-2016

Υπογραφή αντί της προϊσταμένης, υπογραφή α/α από τη γραμματέα της οικονομικής επιτροπής

7η Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 15-3-2016

2165 Εισήγηση σε Οικονομική Επιτροπή 15-3-2016

Εισηγήτρια η γραμματέας της οικονομικής επιτροπής υπογράφουσας α/α ως προϊσταμένης της Νομικής Υπηρεσίας

Θέματα:

15-3-2016 Παλιούρα

Στην ανωτέρω πρόσκληση με θέματα της ημερήσια διάταξης δεν αναφέρονται λεπτομέρειες για το θέμα. Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση

 

Δεν αναφέρεται το θέμα παρά μόνο 7ο δικηγόρος  Θεόδωρος Χαλκίδης. Στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών δημοσιεύτηκε και η απόφαση.

2165 (1) Απόφαση για 7ο θέμα 

Η Οικονομική Επιτροπή

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Θεόδωρο Χαλκίδη, προκειμένου να γνωμοδοτήσει και να  προβεί  στον  έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας του κ. Αντωνίου Παλιούρα  στην   Π.Ε.  <ΑΓΡΙΛΕΖΑ > με  Κ.Α: 35.16.23 στο Ο.Τ: 2492  για αποζημίωση εδάφους.
  2. Καθορίζει την αμοιβή για την παραπάνω εργασία σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 434/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε 130 + 30 = 160 ευρώ.
  1. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες  στον κ. Πρόεδρο

Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010

Άρθρο 61
Υποχρεώσεις δημάρχου, αντιδημάρχου και μελών επιτροπών
1. Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα πρέπει:

γ) να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχουν σε σχέση με θέματα του δήμου,

Άρθρο 75
Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

9. Μέλος της επιτροπής δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Το μέλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας.

Προφανώς ο κ. Παλιούρας που συμμετείχε ως μέλος στη συνεδρίαση της αναφερόμενης Οικονομικής Επιτροπής δε γνώριζε διαβάζοντας το κείμενο της πρόσκλησης ότι εμμέσως ήταν θέμα που είχε έννομο συμφέρον και για το λόγο αυτό δε ζήτησε εξαίρεση από τη συζήτηση. Αν όμως αντιμετώπιζε ένα δικαστή θα τον ρωτούσε: «Δεν όφειλες να έχεις πλήρη ενημέρωση για τα θέματα που ψηφίζεις ομόφωνα;»

Έτσι μπορεί να βρει κανείς το μπελά του από τον τρόπο διοίκησης του δημάρχου.

 

2247 Εισήγηση σε Οικονομική Επιτροπή 15-4-2016

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση

 

Επαναλαμβάνεται ότι έγινε στη συνεδρίαση της 15/3/2016. Συνοπτική διαδικασία με εισήγηση της γραμματέας της οικονομικής επιτροπής που υπογράφει α/α της προϊσταμένης της Νομικής Υπηρεσίας και αναφορά τον αριθμό του θέματος στην ημερήσια διάταξη και το όνομα του ή της  δικηγόρου.

2297 Εισήγηση σε Οικονομική Επιτροπή 5-5-2016

14η Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 24-5-2016

24-5-2016

 

 

Οι αποφάσεις δημάρχου δεν υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα του δήμο Αχαρνών Αποφάσεις δημάρχου

Το περιεχόμενο  των αποφάσεων δεν ανακοινώνεται. Οι αναθέσεις γίνονται συνοπτικά

2320 Εισήγηση σε Οικονομική Επιτροπή 24-5-2016

Οι εισηγήσεις φέρουν υπογραφή  α/α της γραμματέως της επιτροπής αντί της προϊσταμένης του τμήματος της Νομικής Υπηρεσίας.

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση.

 

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση ήταν στις 11:00. Στις 11:45 κατόρθωσαν να φέρουν το Γιώργο Δασκαλάκη για την απαρτία.

Η συζήτηση για τα θέματα αναθέσεων σε δικηγόρους  ήταν 46 κανονικά και 6 έκτακτα!!. Τα ξεπέταξαν σε 4 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα !!

Για τα «έργα και τις ημέρες» της Οικονομικής Επιτροπής συνέχεια στο επόμενο.

 

 

Αυτά είναι τα γεγονότα. Αυτός είναι ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,    

κασσαβός

Τα σχόλια δικά σας. Των αρμοδίων αργότερα

 

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: