Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Η κατάντια του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αχαρνών

Posted by koszig στο 30 Μαΐου 2016

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 18-5-2016 μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ήταν:

Πρόσκληση για συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου 18-5-2016

Διαφημιστικές πινακίδες 18-5-2016

Τέλος του πέμπτου μήνα του έτους  2016. Ο δήμος Αχαρνών ασχολείται με εορτές και πανηγύρεις. Η οικονομική επιτροπή αναθέτει υποθέσεις σε δικηγόρους, (κλικ εδώ). Το δημοτικό συμβούλιο ασχολείται μα σοβαρότερα θέματα. Καθορισμός θέσεων στάθμευσης σε ΑΜΕΑ. Μεταξύ αυτών και ένα σοβαρότατο θέμα που είναι ο ο κανονισμός υπαίθριας διαφήμισης και τα τέλη επιβολής προστίμων.

Το θέμα των διαφημιστικών πινακίδων είχε απασχολήσει την δημοτική Αρχή υπό τον Παναγιώτη Φωτιάδη. Με παρεμβάσεις στα αρμόδια όργανα η κατάσταση κάπως διορθώθηκε.

Με την ανάληψη της διοίκησης του δήμου υπό τον Σωτήρη Ντούρο η κατάσταση άρχισε να διορθώνεται, (κλικ εδώ),  (κλικ εδώ).

Με την αρ. 282/6-10-2011 απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο καθόρισε τους χώρους και τους τύπους των διαφημιστικών πινακίδων.

2293 Απόφαση 282 6-10-2011 για διαφημιστικές πινακίδες

Στις 6-3-2015 συνεδρίασε  το δημοτικό συμβούλιο με θέμα: «  Έγκριση κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης  του Δήμου Αχαρνών ».

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση

 

Η εισήγηση του δημάρχου για τον κανονισμό υπαίθριας διαφήμισης.

2086 Εισήγηση για απόφαση 71 της 6-3-2015

Στην εισήγηση αυτή αναφέρονται:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

  1. Του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων) περί Κανονιστικών αποφάσεων,

     Για το λόγω αυτό  προτείνουμε  όπως πάρετε απόφαση  σε επόμενη συνεδρίαση για την έγκριση του κανονισμού Υπαίθριας διαφήμισης .

Την με αριθμό 115/6-11-2013 απόφαση  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Έγκριση Κανονισμού Υπαίθριας διαφήμισης» την οποία σας επισυνάπτουμε.

2128 Εισήγηση για απόφαση 115

2128 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 115 6-11-2013

2086 Απόφαση 71 6-3-2015 Κανονισμός για διαφημιστικές πινακίδες

Όπως φαίνεται στην ανωτέρω συνεδρίαση

Συνεδρίαση 6-3-2015

Ο Γενικός Γραμματέας του δήμου Αχαρνών είναι «ωσεί παρών», αφού ο δήμαρχος του έχει αφαιρέσει τις νόμιμες δραστηριότητες που ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, ο δήμαρχος εισηγείται ως διοικητικός υπάλληλος, ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος  Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων γράφει τα πρόχειρα πρακτικά των συνεδριάσεων και ο προεδρεύων αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου τηρεί τον «δικό του» κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με το νόμο 3463/2006

Άρθρο 79
Κανονιστικές Αποφάσεις
1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:
α) Θέτουν κανόνες:

2. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαμβάνονται από τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, το συντομότερο δυνατό διάστημα από την έναρξη της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου.
Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο η δημαρχιακή επιτροπή.
Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαμερίσματος ή οικισμού, η δημαρχιακή επιτροπή διαμορφώνει την εισήγησή της, μετά από γνώμη του οικείου τοπικού συμβουλίου.
Για τη διαμόρφωση της εισήγησης, η δημαρχιακή επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αρμόδιων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων και ομάδων πολιτών της περιφέρειας του Δήμου, με τους οποίους έρχεται σε διαβούλευση, καθώς και τυχόν ειδικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων.
3. Με τις κανονιστικές αποφάσεις της παραγράφου 1 μπορεί να καθορίζονται οι περιπτώσεις, για τις οποίες επιβάλλονται διοικητικά μέτρα και πρόστιμα, ορίζοντας το ύψος του προστίμου και τη διαδικασία επιβολής τους.
4. Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό τους, στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα του Δήμου ή της Κοινότητας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 και περίληψη αυτών σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. Οι αποφάσεις αυτές παραμένουν συνεχώς εκτεθειμένες σε χώρο του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, που είναι προσιτός στο κοινό. Οι ίδιες αποφάσεις, με φροντίδα του προέδρου του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί
να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου ή της Κοινότητας.
Επιπλέον, το δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο λαμβάνει μέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών, μέσω των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, εκδίδοντας ειδικούς οδηγούς ενημέρωσης των κατοίκων και των οικείων επαγγελματικών τάξεων και χρησιμοποιεί, για τον ίδιο σκοπό, οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

Στην εισήγησή του ο δήμαρχος αναφέρεται στο άρθρο 79 του Ν. 3463/2006. Στην απόφαση που ελήφθη, στην οποία ήταν παρών, δεν πήρε χαμπάρι ότι στο άρθρο 79 προβλέπονται διαδικασίες που δεν τηρήθηκαν; Καλά αν ένας είναι νέος δήμαρχος να του διαφεύγουν μερικές λεπτομέρειες, αλλά ο κ. Κασσαβός ήταν εισηγητής της απόφασης και μέλος του δημοτικού συμβουλίου πάνω από 9 χρόνια από την ψήφιση του Ν. 3463/2006. Δεν κατάλαβε τίποτα από αυτόν;

Οι προηγούμενες αποφάσεις έπασχαν τυπικά, εφόσον δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες ψήφισης των αποφάσεων και δημοσίευσης αυτών.

Αν σε κάποιο επιβληθεί πρόστιμο μερικών χιλιάδων ευρώ, όπως στο παρελθόν, να μπορεί με ένα έμπειρο δικηγόρο να ακυρώσει αυτές τις αποφάσεις για τυπικές παραλήψεις.

Θα πει κάποιος γιατί τα θυμάσαι  όλα αυτά που αποτελούν απώτερο και πρόσφατο παρελθόν;

Γιατί τα διοικητικά λάθη δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται και να δημιουργείται η εντύπωση ότι έτσι έκαναν οι προηγούμενοι, μπορούμε και εμείς να κάνουμε τα ίδια.

Να γυρίσουμε στην αρχή της ανάρτησης και να δούμε τι έγινε στη συνεδρίαση της  18/5/2016.

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ για διαφημιστικές πινακίδες

Στην εισήγηση αυτή  αναφέρεται η  με αριθμό 698/9-11-2007 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών «Προσδιορισμός τελών διαφήμισης από το έτος 2008 και εφεξής –
Διαδικασία χορήγησης αδειών για την άσκηση υπαίθριας διαφήμισης -Έναρξη ισχύος απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου»

Για την απόφαση  αυτή, 698/2007,  υπήρξε έγγραφη αναφορά για μη νόμιμη εκτέλεση απόφασης, (κλικ εδώ).

Για την  τροποποίηση ή την  επικύρωση κανονιστικής απόφασης πρέπει να τηρηθεί η ίδια διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 79 του ν. 3463/2006.

Αυτή είναι η απόφαση της 18/5/2016 που αναρτήθηκε 11 ημέρες αργότερα στη Δι@ύγεια!!

Ανάρτηση απόφασης για διαφημιστικες πινακίδες

601ΓΩΨ8-0ΤΧ Συνεδρίαση Δ.Σ. 18-5-2016. Απόφαση για επικαιροποίηση κανονισμού για διαφημιστικές πινακίδες

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη, την εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, την πρόταση του Αντιδημάρχου Κου Παλιούρα Αντώνιου, την πρόταση
της Δημοτικής Παράταξης ‘ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ’, τις απόψεις των ομιλητών, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Με ψήφους 14 κατά και 4 υπέρ απορρίπτει την πρόταση της Δημοτικής Παράταξης ‘ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ’ όπως αυτή κατατέθηκε από το Δημοτικό
Σύμβουλο Κο Τοπαλλιανίδη Βασίλειο.
Β) Με ψήφους 14 υπέρ και 4 κατά αποδέχεται την εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και εγκρίνει να επικαιροποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου με τις οποίες καθορίσθηκαν χώροι για την προβολή διαφημίσεων, του κανονισμού αυτών καθώς επίσης το ύψος της επιβολής
προστίμων και το ύψος του τέλους από το έτος 2016 και εφεξής και συγκεκριμένα:

……………………………….

Σύμφωνα µε την µε αριθµό 698/2007 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο προσδιόρισε τέλη διαφήμισης από το έτος 2008 και εφεξής. Επίσης µε την µε αριθμό 71/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο Κανονισμός Υπαίθριας διαφήμισης ενώ δεν καθορίστηκαν τέλη για την εφαρμογή της αδειοδότησης τους καθώς υπάρχει η µε αριθμό 698/9-11- 2007 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών «Προσδιορισμός τελών διαφήμισης από το έτος 2008 και εφεξής.

 

Στη συνεδρίαση αυτή, για κακή τύχη του δημάρχου, προέδρευσε ο αντιδήμαρχος Αναστάσιος Χίος, ο οποίος θέλησε να εφαρμόσει το γράμμα του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, ο οποίος προβλέπει ονομαστικές ψηφοφορίες.

Κατά την ψηφοφορία το αποτέλεσμα ήταν 14 ψήφοι υπέρ. Σύμφωνα με το άρθρο 79, παρ. 2 :» Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους«, δηλαδή με 23 θετικές ψήφους.

Επειδή με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας η πρόταση-εισήγηση απορρίφθηκε, η υπηρεσία του δήμου και ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός που υπογράφει το «ακριβές απόσπασμα αυθημερόν» ΠΑΡΑΝΟΜΑ αναγράφουν στην απόφαση ότι το δημοτικό συμβούλιο αποδέχτηκε την εισήγηση-πρόταση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και εγκρίνει να επικαιροποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην απόφαση επίσης αναφέρεται:

Για τα πολιτικά κόμματα καθώς και για τις θρησκευτικές τελετές θα πρέπει να υποβάλλεται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους και τους διοργανωτές , αίτηση για χορήγησή άδειας από τον Δήμο, έτσι ώστε ο Δήμος να λαμβάνει γνώση. Σε κάθε περίπτωση τα πολιτικά κόμματα έχουν την ευθύνη για την ανάρτηση των πανό καθώς και για τη αφαίρεσή τους από τα σημεία που έχουν τοποθετηθεί.

Παρόμοια πρόταση δεν περιέχεται στην εισήγηση και δε συζητήθηκε. Αυτό το τμήμα της απόφασης ενδεχομένως  να αποτελεί πλαστογραφία της απόφασης.

Αυτά όμως θα τα χαρακτηρίσουν τα αρμόδια διοικητικά και άλλα όργανα στα οποία θα γίνει η σχετική αναφορά.

 

Φαίνεται ότι το παρελθόν δεν προβληματίζει την ηγετική ομάδα του δήμου Αχαρνών.

Ο καιρός γαρ εγγύς

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: