Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 2 Ιουνίου 2016

Τελικά γιατί ζητάμε δάνειο;

Posted by koszig στο 2 Ιουνίου 2016

Σε προηγούμενες αναρτήσεις έγινα αναφορά για τα οικονομικά του δήμου Αχαρνών, (κλικ εδώ),  (κλικ εδώ),  (κλικ εδώ),  (κλικ εδώ),  (κλικ εδώ).

Παρατηρούμε ότι τα εισπραχθέντα έσοδα το έτος 2015 είναι λιγότερα από το έτος  2014 κατά  26.923.881,39 €

Διαφορές εσόδων 2014-2015 Πρόταση 2016

Η διαφορά οφείλεται εν μέρει στα ληξιπρόθεσμα (κωδικός 12) που είχε λάβει η προηγούμενη δημοτική Αρχή για αποζημιώσεις και εισπράχθηκαν 24.406.70,83 € το έτος 2014 και 2.929.635,74 το έτος 2015.

Στον κωδικό 32 εισπράχθηκαν περίπου 400.000 € τα έτη 2014 και 2015. Ως έσοδο που αναμένεται να εισπραχθεί το έτος 2016 εμφανίζεται το ποσό των 18.015.002,81 € από εισπράξεις οφειλομένων(;) ποσών παρελθόντων ετών.

Αυτά τα ποσά πρέπει να είναι σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), όπως η ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών που έδινε οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του έτους 2016

Γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού-2016-DHM_FEK-1621-B-31-7-2015

Ο τρόπος που συντάσσεται ο προϋπολογισμός του έτους 2016 έπρεπε να έχει αναλυθεί στους δημοτικούς συμβούλους που ψήφισαν τον προϋπολογισμό εσόδων του έτους 2016.

 Για τις δαπάνες

Ανακεφαλαίωση δαπανών 2014-2015- πρόταση 2016

Στον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε ότι υπάρχει μια στήλη που έχει τίτλο διαφορά 216-2015. Σε αυτή αναγράφεται η διαφορά μεταξύ προτεινομένων δαπανών το έτος 2016 σε σχέση με τις δαπάνες που πληρώθηκαν το έτος 2015 η οποία ανέρχεται στο ποσό των 45.273.821,45 €.

Σε όλους τους κωδικούς, πλην του 64, οι προτεινόμενες δαπάνες το έτος 2016 είναι  μεγαλύτερες εκείνες του έτους 2015.

Οι δαπάνες που προτείνονται για το έτος 2016 είναι ακόμα μεγαλύτερες από τα ποσά που πληρώθηκαν το έτος 2014, πλην του κωδικού 68.

Σύμφωνα με την ανωτέρω  ΚΥΑ στα έσοδα αναγράφονται: Κωδικοί  2 και 3,  Εισπράξεις ΠΟΕ (Παρελθόντων Οικονομικών Ετών). Στους κωδικούς αυτούς αναγράφονται έσοδα που πιθανόν μπορεί να  εισπραχθούν. Τότε μπορούν να γίνουν και οι αντίστοιχες δαπάνες. Αυτά τα ποσά λογιστικά αναγράφονται στον κωδικό εξόδων 8.

Οι δαπάνες αναλύονται και κατά  κωδικούς ανά υπηρεσία.

Δαπάνες ανά υπηρεσία 2016

Στις γενικές υπηρεσίες (κωδικός 00) στον κωδικό 00-8 αναγράφονται:

Ανάλυση κωδικού 8

 

Τελικό συμπέρασμα.

Στις δαπάνες για τον κωδικό 8 πληρώθηκαν για τους κωδικούς 81 και 82 συνολικά ποσά 10.662.895,51 €. Τα ποσά αυτά τα είχε κρατήσεις ο δήμος από διάφορες πληρωμές και τις απόδωσε.

Στον κωδικό 00-85 είναι ποσό 16.150.593,12 € που προβλέπεται να μην εισπραχθεί, δεν έγινε καμία είσπραξη το έτος 2015, και ποσό 22.219.267,25 €, που εκτιμάται ότι δεν πρόκειται να εισπραχθεί, πιθανόν να έχουν περάσει 24 μήνες μετά τη βεβαίωση των υποχρεώσεων για είσπραξη.

Τελικά προβλέπεται το έτος 2016 να δαπανήσει ο δήμος  για γενικά έξοδα  44.890.292,72 € αλλά ποσό από αυτά  22.219.267,25 € μάλλον δε θα εισπραχθούν για να γίνουν οι σχετικές δαπάνες!! Δηλαδή το εκτιμώμενο ποσό των πραγματικών δαπανών για γενικά έξοδα θα είναι 22.671.023,47 €.

Το έτος 2015 τα εισπραχθέντα έσοδα ήταν 36.870.522,45 €.

Για τις λοιπές υπηρεσίες ο κωδικός  ..-85 είναι:

Μη εισπρακτέοι κωδικοί 20,25

Αυτές είναι οι λεπτομέρειες  που σίγουρα ενδιαφέρουν λίγους και μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δημοτικοί σύμβουλοι  που λίγο καταλαβαίνουν, αλλά θα υποχρεωθούν να ψηφίσουν για λήψη ή όχι του δανείου. Εδώ φαίνεται γιατί στον προϋπολογισμό του έτους 2016, στον κωδικό 85 προβλέψεις μη είσπραξης αναγράφεται ποσό 27.748.618,14 €.

Είναι τα 22.219.267,25 € + 5.440.646,18 €+ 58.734,71 € = 27.718.648,14 €

Τελικό συμπέρασμα.

Στον προϋπολογισμό αναγράφονται προβλεπόμενα έσοδα και προβλεπόμενες δαπάνες.

Προβλεπόμενα έσοδα 84.120.832,37 €.

Προβλεπόμενα έξοδα  94.033.648,79 €

Επειδή τα προβλεπόμενα έξοδα είναι μεγαλύτερα των προβλεπομένων εξόδων απαιτείται δάνειο για ισοσκελισμό του προϋπολογισμού

94.033.648,79 € – 84.120.832,37 €=9.912.816,42 €

 

Ποια είναι η πραγματική κατάσταση για το έτος 2015. Πραγματικά έσοδα 48.049.327,77 €. Πραγματικές δαπάνες  48.659.827,34 €. Διαφορά 610. 499,57 €

Η κοινή λογική λέει ότι πρέπει να δανειστούμε 610. 499,57 € για να πληρώσουμε τα χρωστούμενα ή το έτος 2016 να ελαττώσουμε τις δαπάνες κατά το διπλάσιο και με το μισό να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό  του έτους 2016 και από την εξοικονόμηση του άλλου μισού να αποπληρώσουμε το χρέος του έτους 2015.

Η αύξηση του ποσού των  1.572.823,78 € που θα χρειαστεί επιπλέον για την εξυπηρέτηση των δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων θα μπορεί να ισοσκελιστεί με τα 1.100.000 € που είναι το ενοίκιο της Αστυνομίας στην Αμυγδαλέζα και με άλλες εξοικονομήσεις από τα γενικά έξοδα ή την καλύτερη προσπάθεια για την είσπραξη εσόδων.

Αυτή είναι η λογική για την «οικιακή οικονομία». Για το διπλογραφικό σύστημα της λογιστικής των δήμων χρειάζεται ενημέρωση όσων αποφασίζουν για τα οικονομικά θέματα του δήμου.

 

Για το θέμα του τρόπου ισοσκελισμού του προϋπολογισμού του έτους 2016 σε επόμενη ανάρτηση

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »