Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 8 Ιουνίου 2016

Διοίκηση Κασσαβού – Πρότυπο νομιμότητας διοικητικών αποφάσεων – 1

Posted by koszig στο 8 Ιουνίου 2016

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζει τη διάρθρωση των υπηρεσιών του δήμου Αχαρνών

EOY

 

Όπως φαίνεται στο οργανόγραμμα το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας είναι υπό τον δήμαρχο και των γενικό γραμματέα. Σύμφωνα με τον ΟΕΥ:

ΑΡΘΡΟ 9:

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του ∆ήµου και τις δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων, στόχων και συμφερόντων του Δήµου. Ειδικότερα η Υπηρεσία:

i. Παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του ∆ήµου (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχος, Γενικός Γραμματέας, Αντιδημάρχους, κ.λπ.) διασφαλίζοντας τη νομιμότητα των πράξεων του ∆ήµου.

ii. Παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί μέρους υπηρεσίες του ∆ήµου, καθώς και στα ιδρύματα και στα άλλα Νομικά Πρόσωπα του ∆ήµου, για την διασφάλιση του νομότυπου των δράσεών τους.

iii. Επεξεργάζεται και γνωμοδοτεί για πράξεις της δηµόσιας διοίκησης που αφορούν τον ∆ήµο.

iv. Μεριμνά για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα ανάθεσης από τον ∆ήµο της εκτέλεσης έργων και της προμήθειας υλικών και υπηρεσιών.

v. Επεξεργάζεται και ελέγχει νομικά όλες τις συµβάσεις που συνάπτει ο ∆ήμος µε τρίτους, καθώς και τις προκηρύξεις του ∆ήµου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.

vi. Εκπροσωπεί τον ∆ήµο σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και των Διοικητικών Αρχών, για την προάσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου.

vii. Παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και νομολογία και τηρεί και επικαιροποιεί αρχείο µε τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν τον ∆ήµο.

viii. Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.

ix. Συντάσσει τις μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη (περιγραφή, προδιαγραφές και ενδεικτικός προϋπολογισμός) προμηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία και τις οποίες αποκλειστικά διαχειρίζεται.

x. Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος.

 

ΑΡΘΡΟ 30: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

30.2 Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

Τον Προϊστάμενο του Τμήματος ορίζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, από τους δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής οι οποίοι επελέγησαν από επιτροπή ύστερα από προκήρυξη (κατά την διαδικασία του άρθρου 11 του Ν. 1649/1986). Ελλείψει αυτών ορίζονται ΠΕ Νομικής, ελλείψει αυτών ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων ΟΤΑ ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

Μετά την απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής, που έκρινε υπαλλήλους του δήμου Αχαρνών για θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων, ο δήμαρχος τοποθέτησε προϊσταμένους Τμημάτων

Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας

Η ορισθείσα ως προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας ήταν με άδεια στο εξωτερικό και φαίνεται ότι δεν ανέλαβε υπηρεσία προϊσταμένης. Σε αυτή την περίπτωση μάλλον έπρεπε να εφαρμοστεί το άρθρο 1, παρ. 12 του νόμου 4275/2014 που προβλέπει:

… Η στέρηση του δικαιώματος υποψηφιότητας και επιλογής δεν υφίσταται στην περίπτωση που ο υποψήφιος αιτηθεί την απαλλαγή του μετά την επιλογή του και προ της έκδοσης της απόφασης τοποθέτησης. Στην περίπτωση αυτή και μόνο τοποθετείται ο αμέσως επόμενος στη σειρά κατάταξης υποψήφιος.

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση τι ενέργειες έχει κάνει ο δήμαρχος;

Όταν ένας υπάλληλος του δήμου βρίσκεται με άδεια στο εξωτερικό για μεγάλο διάστημα μπορεί ο δήμαρχος να τον ορίζει προϊστάμενο ενός σημαντικού τμήματος που είναι το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας;

Μπορεί ένας υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ να υπογράφει α/α και να εκτελεί τις υπηρεσίες του ανωτέρω άρθρου 9 του ΟΕΥ;

Αν για αυτές τις υπηρεσίες και τις αναθέσεις υποθέσεων σε δικηγόρους αρμόδιος είναι δικηγόρος , που γνωρίζει τα θέματα, έχει επίσημη εντολή για να έχει αυτή την ευθύνη; Υπογράφει για τις αναθέσεις ώστε να υπάρχει υπεύθυνη γνώμη ή η γραμματέας της οικονομικής επιτροπή και ο δήμαρχος έχουν την ευθύνη των αναθέσεων σε δικηγόρους, που τελικά ψηφίζει ομόφωνα η οικονομική επιτροπή;

 

 

Σε αυτά τα ερωτήματα έχει απάντηση ο δήμαρχος;

 

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Οι εξελίξεις στο δήμο Αχαρνών

Posted by koszig στο 8 Ιουνίου 2016

Αρμοδιότητες πολιτικής προστασίας

Αναπλήρωση δημάρχου

 

 

Κουράγιο!!

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Διοίκηση Κασσαβού – Πρότυπο νομιμότητας διοικητικών αποφάσεων

Posted by koszig στο 8 Ιουνίου 2016

Όταν μια νέα δημοτική αρχή αναλαμβάνει τη διοίκηση του δήμου είναι σύνηθες και λογικό να στελεχώνει το γραφείο του δημάρχου με υπαλλήλους της απόλυτης εμπιστοσύνης του. Αν στο δήμο υπάρχουν οι υπάλληλοι «εμπιστοσύνης» τους μετακινεί στο γραφείο του αλλιώς μετακινεί κάποιους από τα νομικά πρόσωπα του δήμου.

Στις αρχές της θητείας του ο δήμαρχος μετέταξε από τη ΔΗ.Φ.Α στο δήμο Αχαρνών έξη υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων δύο εργάτες καθαριότητας. Ο Δήμος Αχαρνών δεν είχε εργάτες καθαριότητας; Κανένας από τους εργάτες καθαριότητας δεν ήταν της εμπιστοσύνης του δημάρχου ή έγιναν τα πρώτα ρουσφέτια;

Μετατάξεις από ΔΗΦΑ σε δήμο Αχαρνών

Ανάμεσα σε αυτές τις μετατάξεις και η μετάταξη:

Μετάταξη Μπόθου

Ο δήμαρχος στέρησε τη Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών από μια Κοινωνική λειτουργό προκειμένου να έχει στο γραφείο του μια έμπιστη γραμματέα.

 

Μπόθου 2014

Η απόφαση αυτή που έχει και οικονομικές επιπτώσεις της τάξη των 250 το μήνα.

Στην απόφαση αναφέρεται και ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του δήμου Αχαρνών.

ΜΕΡΟΣ 4:

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30:

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι κλάδοι των προϊσταμένων υπηρεσιών έγιναν σύμφωνα με την κωδικοποίηση προσοντολογίου (Π.Δ. 37.α/ 1987, 22/1990, Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α΄ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α΄, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α΄, Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α΄, και το Π.Δ. 146/07 ΦΕΚ 185 Α/3−8−2007). Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων, της οργανωτικής δομής του Δήμου, τοποθετούνται, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις, υπάλληλοι με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3839/2010 και Ν.3584/2007 και του ΠΔ 19/2011), οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 19/2011, των παρακάτω κλάδων:

• Τµήµα Εποπτείας Νομικών Προσώπων

Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων ΟΤΑ ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών, ΔΕ Διοικητικού.

Είναι φανερό ότι σε θέση προϊσταμένου δεν προβλέπεται ο κλάδος ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών που ανήκει η Μπόθου Ευφρωσύνη.

Επομένως η απόφαση του δημάρχου δεν είναι νόμιμη. Νόμιμη δεν είναι επίσης η απόφαση γιατί δεν αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια.

Μετά την απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής, που έκρινε υπαλλήλους του δήμου Αχαρνών για θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων, ο δήμαρχος τοποθέτησε προϊσταμένους Τμημάτων.

67ΒΟΩΨ8-ΦΜΡ Τοποθέτηση Προϊσταµένων Τµηµάτων στις ∆ιευθύνσεις του ∆ήµου, 

Προϊστάμενος Πανάγου

Στο Τμήμα Εποπτείας Νομικών Προσώπων τοποθετήθηκε ο Χρήστος Πανάγου στις 21/1/2016. Εντελώς ξαφνικά στις 5/2/2016 ο κ. Πανάγου υπέβαλε την παραίτησή του και τοποθετήθηκε σε άλλη υπηρεσία (μάλλον στο Νεκροταφείο)

Μετά από αυτό ο δήμαρχος όρισε:

Μπόθου 2016

Στην απόφαση αυτή ο δήμαρχος επικαλείται τον  ΟΕΥ και διορίζει την Ευφροσύνη Μπόθου παράνομα σε θέση Προϊσταμένης στο Τμήμα Εποπτείας Νομικών Προσώπων.

Ενώ στην απόφαση ορισμού προϊσταμένων υπάρχουν αναρτήσεις στη Δι@ύγεια (π.χ. Α.Δ.Α.:67ΒΟΩΨ8-ΦΜΡ) στις δύο αποφάσεις διορισμού της Ευφροσύνης Μπόθου δεν υπάρχει δημοσίευση στη Δι@ύγεια. Οι αποφάσεις αυτές δεν είναι νόμιμες!!

Σύμφωνα με το νόμο 4275/2014:

Άρθρο 1
Τα άρθρα 84, 85 και 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 84
Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων – Προϋποθέσεις επιλογής – Κωλύματα υποψηφιότητας, συμμετοχής και τοποθέτησης

9. Αν κενωθεί θέση προϊσταμένου πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος ή συσταθεί νέα, η θέση προκηρύσσεται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την κένωσή της ή από τη σύστασή της και επιλέγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, προϊστάμενος για πλήρη θητεία, σε περίπτωση σύστασης θέσης και για το υπόλοιπο της θητείας, σε περίπτωση κένωσης θέσης, με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος που υπολείπεται μέχρι τη λήξη της θητείας είναι ίσος ή μεγαλύτερος του ενός (1) έτους.

Το έτος 2014 ο δήμαρχος στενοχώρησε τον αντιδήμαρχο Παναγιώτη Πολυμενέα, γιατί κάποιο επιμίσθιο που δινόταν σε υπάλληλο της εποπτείας του ως Ανταποκριτή ΟΓΑ ο δήμαρχος το αφαίρεσε και αποφάσισε  να δίνεται στην κα. Μπόθου. Φαίνεται ότι υπήρξε κάποιος γκαντέμης, γιατί το επίδομα αυτό δεν δίδεται σήμερα και το διεκδικούν οι εργαζόμενοι.

Η Ευφροσύνη Μπόθου είναι κουμπάρα του δημάρχου και τράβηξε στην πλάτη της ένα μεγάλο μέρος της προεκλογικής εκστρατεία του δημάρχου.

 Οι ενέργειες του δημάρχου θα κριθούν από το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης αν είναι παράνομες, εφόσον προσφύγει κάποιος Ενεργός Πολίτης.

 

Ο καιρός γαρ εγγύς

Το story έχει συνέχεια!!

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »