Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τι προβλέπει ο νόμος – Τι κάναμε

Posted by koszig στο 11 Ιουνίου 2016

ΜΕΡΟΣ Α. .ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
Οι Δήμοι διοικούνται, σύμφωνα με το (άρθρο 7 Ν.3852/2010), από:
(α) το Δημοτικό Συμβούλιο,
(β) την Οικονομική Επιτροπή,
(γ) την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
(γ) την Εκτελεστική Επιτροπή και
(δ) τον Δήμαρχο.
Ειδικότερα:
1.α Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  έχει σαράντα πέντε (45) δημοτικούς συμβούλους
1.β ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ο Δήμαρχος, βρίσκεται στο επίκεντρο του συστήματος διακυβέρνησης, ως ο πολιτικοδιοικητικός προϊστάμενος του διοικητικού μηχανισμού του Δήμου και ο οποίος, με την παράταξη του, καθορίζει την πορεία του Δήμου. Ο ρόλος του Δημάρχου είναι επιτελικός, δίνοντας κατευθύνσεις για τη δράση των δημοτικών υπηρεσιών και την υλοποίηση του προγράμματος της δημοτικής αρχής. Είναι ο προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου υποστηριζόμενος στο ρόλο αυτόν από τον Γενικό Γραμματέα.

Ο Γενικός Γραμματέας μαζί με την Εκτελεστική Επιτροπή, που θεσπίστηκε για πρώτη φορά με τον «Καλλικράτη» και απαρτίζεται από τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους, αποσκοπούν στην υποστήριξη του Δημάρχου, ώστε αυτός να ασκεί το συντονιστικό επιτελικό του ρόλο, ως επικεφαλής ενός συντονιστικού συλλογικού οργάνου που συναποτελείται από αυτόν και τους Αντιδημάρχους.

Ο δήμαρχος μπορεί να επικουρείται από αντιδημάρχους στους οποίους αναθέτει ένα μέρος των δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων του δήμου.

Η επιλογή του τίτλου των αρμοδιοτήτων των αντιδημάρχων είναι του δημάρχου. Μπορεί για παράδειγμα να οριστεί αντιδήμαρχος με αρμοδιόψτητες το κλάδεμα των δέντρων, αρμοδιότητες τα πανηγύρια, τους πολιτικούς γάμους κλπ.

Στο δήμο Αχαρνών ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός όρισε αντιδημάρχους για τα πρώτα 2,5 χρόνια της πενταετούς θητείας του δημοτικού συμβουλίου.

Διοίκηση του δήμου

Αυτοί είναι οι αντιδήμαρχοι. Εκτός του κ. Συρινίδη και του κ. Αφουξενίδη οι άλλοι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν αντιμισθία

Το ισχυρότερο όργανο διοίκησης μετά το δημοτικό συμβούλιο είναι η Εκτελεστική Επιτροπή. Στην Εκτελεστική Επιτροπή τη συγκαλεί και προεδρεύει ο δήμαρχος.

Το πολυπρόσωπα όργανα έχουν κανονισμό λειτουργίας. Το Υπουργείο Εσωτερικών, για διευκόλυνση των δήμων ζήτησε να συνταχθούν πρότυποι κανονισμοί.

Κανονισμός Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής

Ο κανονισμός αυτός μπορεί να τροποποιηθεί  ανάλογα με τις ανάγκες κάθε δήμου.

Επειδή η Εκτελεστική Επιτροπή θεωρείται ότι ακολουθεί τον πρότυπο κανονισμό.Η προηγούμενη δημοτική Αρχή δεν εφάρμοζε Κανονισμό.

Αυτά τα βήματα ακολουθεί και ο νυν δήμαρχος.

Η λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής ορίζεται με βάση τα άρθρα 62 και 63 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 62
Σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής
1. Σε όλους τους δήμους που έχουν περισσότερους από έναν αντιδήμαρχο συνιστάται εκτελεστική επιτροπή στην οποία μετέχουν ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς
προγράμματος δράσης.
2. Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής είναι ο δήμαρχος. Στις συνεδριάσεις καλείται ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, όταν συζητείται θέμα που την αφορούν ειδικά, καθώς και οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο.
3. Υπάλληλος του δήμου τηρεί εγγράφως πρακτικά των συνεδριάσεων της εκτελεστικής επιτροπής.

Άρθρο 63
Αρμοδιότητες
Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
β) Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο.
γ) Καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.
δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
στ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια:
       i) Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας,
      ii) Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
ζ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του δήμου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
η) Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισμού διαβούλευσης.
θ) Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
ι) Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δήμου και ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο.

Ας αρχίσουμε να εξετάσουμε τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Στον κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής μεταξύ άλλων προβλέπεται:

Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται σε τακτική, έκτακτη ή κατεπείγουσα συνεδρίαση. Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται μία φορά κάθε
δέκα πέντε ημέρες. Σε έκτακτη συνεδρίαση συνέρχεται για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί θεμάτων που έχουν ειδικό ενδιαφέρον και απαιτούν
εξειδικευμένη διαχείριση η δε συζήτησή τους δεν μπορεί για αντικειμενικούς  λόγους να γίνει στην τακτική συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
συνέρχεται η Επιτροπή για την εξέταση θεμάτων που απαιτούν άμεση απόφαση η οποία πρέπει να ληφθεί πριν από την επομένη τακτική
συνεδρίαση.

Άρθρο 10ο
Γραμματειακή υποστήριξη, τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων και δημοσιότητα της περίληψης των αποφάσεων της Εκτελεστικής
Επιτροπής
1. Η εκτελεστική επιτροπή, με πρόταση του δημάρχου, ορίζει έναν εκ των υπαλλήλων του γραφείου του δημάρχου ως πρακτικογράφο – γραμματέα της
επιτροπής. Με την ίδια απόφαση ορίζει επίσης και τον αναπληρωτή του.
2. Ο γραμματέας -πρακτικογράφος συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις της επιτροπής και συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συνυπογράφοντας το βιβλίο πρακτικών. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων εγκρίνονται και υπογράφονται από όλα τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής και από τον γενικό γραμματέα του δήμου. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων εγκρίνονται και υπογράφονται από όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, έχουν δημόσιο χαρακτήρα, λαμβάνουν δε γνώση τους σε κάθε περίπτωση, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων.
3. Ο γενικός γραμματέας του δήμου, σε συνεργασία με τον ειδικό γραμματέα- πρακτικογράφο συντάσσουν την περίληψη των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής η οποία υπογράφεται από τον δήμαρχο και τον γενικό γραμματέα, αποστέλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στις δημοτικές παρατάξεις και αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς επίσης και δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Πως εφαρμόζεται ο νόμος και ο κανονισμός;

Ανακοινώσεις Εκτελεστικής

Δεν έχει αναρτηθεί καμία πρόσκληση τα έτη 2015, 2016. Δεν υπάρχουν εισηγήσεις και δεν έχουν αναρτηθεί οι αποφάσεις.

Δεν έχουν αναρτηθεί αποφάσεις στη Δι@υγεια  για τις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, εκτός από :

στις 12/11/2014, στις 18/5/2015,  στις 7/9/2015, και  στις 7/12/2015.

Έγιναν μία συνεδρίαση το έτος 2014 και τρεις συνεδριάσεις το έτος 2015. Σύμφωνα με τον Κανονισμό έπρεπε να έχουν γίνει 7 το έτος 2014 και 24 το έτος .2015!!

Φαίνεται ότι ο δήμαρχος θεωρεί «μάζωξη» στην Εκτελεστική Επιτροπή των αντιδημάρχων, που έχει τις «παρατήσεις» στο συρτάρι του.  Δε μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς η απουσία αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής από την ιστοσελίδα του δήμου. Δεν έχουν γίνει γνωστό αν συζητήθηκε η λήψη δανείου στην Εκτελεστική Επιτροπή και  οι απόψεις των αντιδημάρχων που καταγράφτηκαν.

Το πόσο μεγάλη διαφάνεια στις συνεδριάσεις της φαίνεται στα έγγραφα των αποφάσεων.

Πρόσκληση στο εμπιστευτικό πρωτόκολλο

Οι προσκλήσεις για συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής πρωτοκολλούνται στο εμπιστευτικό πρωτόκολλο; Συζητούνται «απόρρητα» μυστικά του δήμου;

Την 1η Σεπτεμβρίου 2014 ανέλαβε η νέα δημοτική Αρχή με δήμαρχο τον Γιάννη Κασσαβό. Στην ομιλία του είπε:

Αυτά ισχύουν σήμερα; Έχει σχέση το τότε με το τώρα;

Αυτά είναι τα προκαταρκτικά. Στην επόμενη ανάρτηση επί της ουσίας.

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: