Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Αδειοδοτήσεις καταστημάτων υγειονομικού ελέγχου

Posted by koszig στο 8 Ιουλίου 2016

Σε προηγουμενη ανάρτηση έγινε αναφορά για άδειες Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, (κλικ εδώ).

Τι είναι τα Κέντρα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.);

Κατά τον πρώην Υπουργό Εσωτερικών και νυν Πρόεδρο της Δημοκρατίας  Προκόπη Παυλόπουλο:

Τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος αποτελούν σημαντική κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Χώρας μας, η ενίσχυση των οποίων συνδέεται άρρηκτα με την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της παραγωγικότητας αλλά και την ενδυνάμωση της απασχόλησης. Πρόκειται, συνεπώς, για έναν νευραλγικό κλάδο της οικονομίας μας, η καλή πορεία του οποίου είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη ιδίως των τοπικών οικονομιών.

Δύο σημεία νόμων για τα Κ.Υ.Ε., υπάρχουν το άρθρο 80 του νόμου 3463/2006 και το άρθρο 83 του νόμου 3852/2010.

Άρθρο 80 (νόμου 3463/2006 )
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
1. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι εκείνα, στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
2. Για την ίδρυση και λειτουργία των ανωτέρω καταστημάτων απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας. Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από
απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.
Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα
νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών.
3. Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στη δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου καταστήματος, χορηγείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία  ενός (1) μήνα από την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας έναρξης
επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
Για την ανωτέρω προέγκριση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, στην οποία δηλώνει το είδος του καταστήματος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο αυτό πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας
τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης της περιοχής, καθώς και το προβλεπόμενο παράβολο.
Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις για το κατάστημα που επιθυμεί να λειτουργήσει, τα οποία θα του τα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας οφείλει, ευθύς ως συμπληρωθεί ο φάκελος, να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, για τον υγειονομικό έλεγχο, τον έλεγχο πυρόσβεσης κ.λπ., οι οποίες οφείλουν μέσα σε πενήντα (50) ημέρες να έχουν προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες.
Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες αφότου ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Σε αντίθετη περίπτωση, ανακαλείται η απόφαση προέγκρισης ίδρυσης.
Το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
4. Εάν ο ενδιαφερόμενος, που αιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, επιθυμεί και άδεια λειτουργίας μουσικής ή και άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, μπορεί να υποβάλει το σχετικό αίτημα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με τα δικαιολογητικά
που υποχρεούται να προσκομίσει μετά τη χορήγηση της προέ−γκρισης ίδρυσης του καταστήματος, προκειμένου μαζί με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος να εκδοθούν και οι ανωτέρω σχετικές άδειες.
Η άδεια λειτουργίας μουσικής στα ανωτέρω καταστήματα χορηγείται από τη δημαρχιακή επιτροπή ή από τον πρόεδρο της Κοινότητας.
5. Δεν απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε περίπτωση μεταβίβασης του καταστήματος σε νέο πρόσωπο, εφόσον δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας αυτού.
Στην περίπτωση αυτή η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αντικαθίσταται υποχρεωτικά με νέα, η οποία εκδίδεται στο όνομα του προσώπου, που μεταβιβάστηκε το κατάστημα, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία, που προβλέπεται για τη χορήγηση της αρχικής άδειας.
Για την αντικατάστασή της, ο ενδιαφερόμενος, στον οποίο μεταβιβάστηκε το κατάστημα, υποβάλλει στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, πλέον των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πρόσωπό του, και υπεύθυνη δήλωση περί μη μεταφοράς, επέκτασης ή αλλαγής της
χρήσης του καταστήματος.
Ο νέος κύριος του καταστήματος ευθύνεται από κοινού με τον παλαιό για την τήρηση των διατάξεων που ισχύουν για τη λειτουργία του από το χρόνο που πραγματοποιείται η μεταβίβαση μέχρι την αντικατάσταση της άδειας.
6. Για την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων της παραγράφου 1, αρμόδιοι είναι η δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο, οι οποίοι οφείλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνδρομή των προϋποθέσεων
να λάβουν τη σχετική απόφαση.
Κατ’ εξαίρεση για την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ενός καταστήματος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την παροχή της εντολής προς σφράγιση αυτών, αρμόδιος είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας, ο οποίος οφείλει
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνδρομή των προϋποθέσεων να λάβει τη σχετική απόφαση. Το ίδιο όργανο, εντός της αυτής προθεσμίας, παρέχει την εντολή για τη σφράγιση των καταστημάτων που λειτουργούν χωρίς άδεια.
Παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 και 143 του παρόντος και κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.
7. Αρμόδιο όργανο για τη σφράγιση και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων, όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, είναι η δημοτική αστυνομία ή το όργανο, που ορίζεται για το σκοπό αυτόν από το οικείο δημοτικό ή
κοινοτικό συμβούλιο και αποτελείται από υπαλλήλους ή και αιρετούς στην περίπτωση που δεν έχει συσταθεί δημοτική αστυνομία.

 

Άρθρο 83 (νόμος 3852/2010)
Αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας
1. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες στα όρια της δημοτικής κοινότητας:
α) αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
β) αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής,

 

Για τα Κ.Υ.Ε. το τότε Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με την ΚΕΚΔΚΕ είχε εκδώσει σχετικό οδηγό

Oδηγός Kαταστημάτων Yγειονομικού Eνδιαφέροντος

 

Αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ελέγχου. Για τις διαδικασίες χορήγησης προέγκρισης λειτουργίας και άδειας λειτουργίας υπάρχουν Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.).

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ_Φ.Α.2.1_31600 Απλούστευση διοικητικών διαδικάσιών 3-12-2013

Στην απόφαση αυτή υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά σημεία:

Για  την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος υποβάλλεται στην Υπηρεσία  (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων)  
1. Αίτηση−Υπεύθυνη δήλωση.

2. Η προέγκριση χορηγείται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα σε προθεσμία δέκα − πέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί σιωπηρά. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήμο.

3. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης − γνωστοποίησης στο δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως.

Ο επιχειρηματίας που επιθυμεί να πάρει την άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος θα λαμβάνει προέγκριση με υπεύθυνη δήλωση, ώστε να λειτουργεί η επιχείρηση χωρίς καθυστέρηση και εκ των υστέρων να λαμβάνει την κανονική άδεια λειτουργίας.

Για την προέγκριση απαιτείται το ονοματεπώνυμο, ή αν πρόκειται για εταιρεία το καταστατικό της, και στοιχεία αν επιτρέπεται η χρήση της επιχείρησης για πολεοδομικούς λόγους.

Σύμφωνα με τις διοικητικές διαδικασίες μετά την κατάθεση της αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά η υπηρεσία τη διαβιβάζει στον/στην πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών ή Θρακομακεδόνων προκειμένου να γίνει εισήγηση στο Συμβούλιο  της Δημοτικής Κοινότητας και να ληφθεί σχετική απόφαση.

Τη εισήγηση στο Συμβούλιο  της Δημοτικής Κοινότητας κάνει ο δήμαρχος Αχαρνών,

Εισήγηση για Μανικιούρ

Στην ανωτέρω εισήγηση, όπως και σε όλες που έχει υπογράψει για αντιστοίχους λόγους, δεν υπάρχει ημερομηνία εισήγησης και αριθμός πρωτοκόλλου. Αυτό θα ήταν παράλειψη σε ένα νεοφώτιστο δήμαρχο και όχι σε ένα που έχει παρουσία στο δήμο Αχαρνών περίπου μια εικοσαετία.

Αναρωτιέμαι αν ο δήμαρχος βλέπει τα συνημμένα έγγραφα και τις διατάξεις που επικαλούνται.

Στις υπηρεσίες του δήμου Αχαρνών όμως σε έγγραφα που απευθύνονται στο δήμαρχο ως πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής υπάρχει ο τύπος των εγγράφων, αριθμός πρωτοκόλλου με ημερομηνία, το όνομα του συντάκτη του εγγράφου, που έχει την ευθύνη), τον προϊστάμενο ή Διευθυντή της Υπηρεσίας που κάνει ένα δεύτερο έλεγχο στο έγγραφο και τελικά τον επικεφαλής αρμόδιο δήμαρχο η αντιδήμαρχο. Παλαιότερα υπέγραφε και ο γενικός γραμματέας όταν δεν ήταν ωσεί γενικός γραμματέας.

Σωστή εισήγηση

Αυτά βέβαια είναι θέματα ουσιαστικά και όχι τύπων. Υπάρχουν και θέματα παραλήψεων που ανήκουν σε άλλες σοβαρότερες περιπτώσεις

Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών 8-7-2016

Αποφάσεις του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών δεν έχουν δημοσιευτεί από το Νοέμβριο του έτους 2015.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν γίνονται συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας λόγω ελλείψει απαρτίας.

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600, ΦΕΚ 3106.2013, τ. Β’

2. Η προέγκριση χορηγείται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα σε προθεσμία δέκα − πέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί σιωπηρά. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήμο.

Έχουν δοθεί τους τελευταίους  8 μήνες προεγκρίσεις σε εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου; Τις προεγκρίσεις έχει υπογράψει ο δήμαρχος στην αρμοδιότητα του οποίου είναι το αρμόδιο τμήμα;

Νεότερα την ερχόμενη Δευτέρα

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: